Woondroebels

De gemeenteraad heeft ingestemd met de ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen. Daarin spraken we over een nieuw concept, namelijk landschappelijke woondroebels. Het idee van landschappelijke woondroebels is geïnspireerd op het principe van “knooperven”, waar vooral aan de rand van dorpen in Overijssel erven met vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing zijn getransformeerd. Op de plek waar jarenlang een boerderij met schuren en stallen stond, komt een klein buurtschapje dat de uitstraling houdt van het oorspronkelijke erf. Hiermee kunnen meerdere agrarische bedrijven een herbestemming krijgen en versterken we het omliggende landschap. Wilt u het initiatief nemen voor een woondroebel, dan is een herziening of wijziging van een bestemmingsplan nodig.

Voormalige boerenerven

Een woondroebel betreft bij voorkeur twee of meerdere voormalige boerenerven op het platteland waar bedrijfsgebouwen gesloopt zijn en er ruimte is vrijgekomen voor meerdere nieuw te bouwen woningen in de vorm van een nieuw buurtschapje. De woningen voorzien in een lokale woningbehoefte. Een woondroebel heeft een gezamenlijk erf waar wandel- en fietspaden starten en/of langskomen. De beplanting van een woondroebel en de omliggende landschapsstructuren zijn aangepast naar de originele beplanting en structuren. Bewoners dragen zorg voor het gezamenlijk erf en de landschapsstructuren en routes rondom het erf.

Behouden en versterken van de landschappelijke structuur

Om ruimtelijke initiatieven in het buitengebied van Oost Gelre op een verantwoorde manier te toetsen zijn ruimtelijke en landschappelijke uitgangspunten, spelregels en criteria opgesteld.

Hoe vraag ik wijziging of herziening van een bestemmingsplan aan?

U kunt een verzoek tot wijziging of herziening van een bestemmingsplan zelf indienen. Wij raden u aan om eerst te overleggen met een van de medewerkers van de afdeling Omgeving voordat u een definitieve aanvraag doet. Zij kunnen kijken of het met een omgevingsvergunning kan. Een omgevingsvergunning is namelijk goedkoper voor u dan een wijziging of herziening van het bestemmingsplan.

Start met het indienen van een principeverzoek

Hiermee kunt u het college van burgemeester en wethouders vragen naar hun standpunt ten aanzien van uw plan, voordat u een formele aanvraag doet. Uw verzoek wordt beoordeeld en met u wordt naar de mogelijkheden gekeken die de regels bieden. Vervolgens kunt u een standpunt van het college vragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Een principeverzoek kunt u indienen via het 'Formulier principeverzoek', dat u hier kunt downloaden en printen:

Formulier principeverzoek (pdf)

Wat u moet weten

Procedure principeverzoek

  • U ontvangt van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging nadat u het principeverzoek heeft ingediend. Ook ontvangt u een factuur voor de legeskosten.
  • Uw principeverzoek wordt eerst ambtelijk besproken in een integraal overleg. Hiervan ontvangt u een schriftelijke of telefonische terugkoppeling.
  • Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een principebesluit.
  • U ontvangt een brief met het principebesluit van het college.
  • Als het college in principe medewerking wil verlenen aan uw plannen, vindt u in de brief welke onderzoeken en informatie u moet aanleveren om een ruimtelijke procedure te kunnen starten. Daarnaast geven wij aan welke ruimtelijke procedure kan worden gevolgd en wat de kosten daarvan zijn.
  • De behandeltijd van een principeverzoek varieert. Dit is onder meer afhankelijk van de complexiteit van het verzoek.
  • Het principebesluit van het college is in principe openbaar.
  • Het kan zijn dat wij aanvullende informatie van u vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeken zijn die u moet laten uitvoeren om aan te tonen dat uw plan aan alle wet- en regelgeving kan voldoen. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van bodemverontreiniging, geluidsbelasting of luchtkwaliteit. Welke informatie wij precies nodig hebben verschilt per verzoek. Wanneer u een aanvraag indient zal een ambtenaar contact met u opnemen over uw verzoek.
  • Een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
  • Een verzoek tot herziening van het geldende bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2022)

Principeverzoek € 599,75

Dit geldt voor plannen artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (wijziging en uitwerking).

Wanneer er vijf of meer woningen worden gerealiseerd, of het een gewijzigd gebruik van een perceel met oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft
(artikel 2.6.2.4)

€ 11.936

Wanneer er vijf of meer woningen worden gerealiseerd, of het een gewijzigd gebruik van een perceel met oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft
(artikel 2.6.1.3)

€ 14.137

Dit geldt voor plannen op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplanherziening).

Vragen?

Stuur gerust een mail naar Freek Noordink via f.noordink@oostgelre.nl of neem contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0544) 39 35 35.