Woningsplitsing

Wij maken onderscheid in woningsplitsing in het buitengebied en woningsplitsing binnen de bebouwde kom. Wilt u een gebouw splitsen in twee zelfstandige woningen? Bekijk dan eerst in ons beleid wat er in uw situatie mogelijk is. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren voor een eerste gratis adviesgesprek. Heeft u een duidelijk plan waar u al een eerste advies over heeft gehad? Dan kunt u een principeverzoek inleveren.

Hoe werkt het?

 • Wilt u een woning splitsen? Wij raden u aan om eerst een schetsplan  in te leveren. U krijgt dan een eerste advies over de inhoud en/of het proces rondom uw plan. Dit eerste advies is gratis. 
 • Heeft u al advies gehad? Dan kunt u een principeverzoekexterne-link-icoon inleveren. Met een principeverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft. U kunt ook meteen een principeverzoek inleveren, maar wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren. 
 • Wanneer u een principeverzoek inlevert, wordt uw plan intern besproken. Specialisten van de gemeente toetsen of uw plan kans van slagen heeft. Wij toetsen uw plan aan onze regels in het omgevingsplanexterne-link-icoon (zie Regels op de kaart) en aan ons beleidexterne-link-icoon voor woningsplitsing. Dit leidt tot een advies over uw plan. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn. 
 • Bij het principeverzoek levert u de volgende gegevens in: 
  • Een schets van de situatie met de plek van uw plan 
  • Een omschrijving van uw plan 
  • Contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten 
 • Binnen 2 weken ontvangt u bericht over het vervolg van uw verzoek. 
 • U krijgt binnen 12 weken een advies. Wanneer dat niet lukt laten wij u dat weten. 

Wat u moet weten voor woningsplitsing in het buitengebied

Een plan dat kans van slagen heeft, voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:  

 1. Wanneer u uw woning splitst, heeft u na splitsing 2 woningen voor 2 aparte huishoudens. 
 2. Het gebouw dat u wilt splitsen heeft een minimale inhoud van 600 m². Na splitsen hebben de 2 woningen samen niet meer dan 850 m². De woningen hebben los van elkaar minimaal 55 m² vloeroppervlakte. 
 3. De verandering zorgt niet voor problemen voor het milieu, verkeersveiligheid, gebruik van grond naast het perceel of sociale veiligheid. 
 4. Nieuwbouw mag onder voorwaarden. 
 5. Bij splitsing van een bedrijfswoning moet van beide woningen een bewoner werken bij het bedrijf. 
 6. Bij splitsing van een monument mag de waarde van het monument niet veranderen. 
 7. Bij splitsing moet rekening worden gehouden met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon
 8. De woningen die na de splitsing ontstaan hebben gezamenlijk recht op maximaal 150 m² aan bijbehorende bouwwerken. 
 9. De splitsing van het gebouw in 2 zelfstandige woningen gaat samen met een verduurzaming van het hele gebouw (bestaande woning en nieuwe woning) naar minimaal energielabel B. 
 10. De verandering past binnen het landschap. 

Ons volledige beleid leest u in ‘Beleid woningsplitsing in buitengebiedexterne-link-icoon’. 

Wat u moet weten voor woningsplitsing binnen de bebouwde kom

 1. Het te splitsen gebouw is een woning. Een bedrijfswoning of recreatiewoning mag niet worden gesplitst. 
 2. De woning is minimaal 10 jaar oud met vóór de splitsing minimaal 175 m2 aan gebruiksoppervlak en mag slechts één keer worden gesplitst. 
 3. Na splitsing heeft iedere zelfstandige woning een gebruiksoppervlakte van ten minste 75 m2. 
 4. Beide woningen moeten beschikken over een eigen bergruimte en buitenruimte zoals tuin, dakterras of balkon en bij de aanvraag dient een terreininrichtingsplan te worden overlegd.
 5. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op het terrein en bij de aanvraag dient een terreininrichtingsplan te worden overlegd.
 6. Er moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
 7. De splitsing leidt niet tot beperking van activiteiten van omliggende bedrijven.
 8. De woningsplitsing leidt niet tot een onevenredige afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit, de stedenbouwkundige kwaliteit en de cultuurhistorische waarden.
 9. De initiatiefnemer houdt een omgevingsdialoog met omwonenden en legt dit vast in een verslag dat voor akkoord is getekend door de deelnemers aan de dialoog. 
 10. Bij splitsing moet rekening worden gehouden met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon

Ons volledige beleid leest u in ‘Beleid woningsplitsing binnen bebouwde komexterne-link-icoon.

Wat kost het?

Het behandelen van uw principeverzoek kost € 612 of € 1224. Past uw plan binnen het beleid voor woningsplitsing dan betaalt u € 612. Past uw plan niet binnen het beleid? Dan zijn meer specialisten nodig om uw plan te toetsen. U betaalt dan € 1224. Wilt u vooraf weten welke kosten u gaat maken? Lever dan een schetsplan in. U betaalt de kosten voordat wij uw verzoek behandelen. 

Wat u verder nog moet weten

Als uw plan kans van slagen heeft volgt een ruimtelijke procedure, waarbij de haalbaarheid wordt getoetst. We gaan dan in gesprek over de vervolgstappen en kosten. 

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl.