Woningsplitsing

In 2021 is er nieuwe beleid woningsplitsingen vastgesteld. Dit biedt meer ruimte voor het splitsen van woningen in het buitengebied. Woningsplitsen is een nuttige manier om de woningvoorraad uit te breiden en het aanbod beter aan te sluiten op de vraag. Daarbij gaat het om het vergroten van het aanbod levensloopbestendige woningen en betaalbare woningen in het buitengebied. Wilt u uw woning splitsen dan moet u een wijziging van een bestemmingsplan aanvragen.

Hoe vraag ik een wijziging van een bestemmingsplan aan?

Wij raden u aan om eerst te overleggen met een van de medewerkers van de afdeling Omgeving voordat u een definitieve aanvraag doet. Zij kunnen kijken of het met een omgevingsvergunning kan. Een omgevingsvergunning is namelijk goedkoper voor u dan een wijziging of herziening van het bestemmingsplan. 

Start met het indienen van een principeverzoek

Hiermee kunt u het college van burgemeester en wethouders vragen naar hun standpunt ten aanzien van uw plan, voordat u een formele aanvraag doet. Uw verzoek wordt beoordeeld en met u wordt naar de mogelijkheden gekeken die de regels bieden. Vervolgens kunt u een standpunt van het college vragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Een principeverzoek dient u in via het volgende formulier:

Wat u moet weten

Procedure principeverzoek

 • U ontvangt van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging nadat u het principeverzoek heeft ingediend. Ook ontvangt u een factuur voor de legeskosten.
 • Uw principeverzoek wordt eerst ambtelijk besproken in een integraal overleg. Hiervan ontvangt u een schriftelijke of telefonische terugkoppeling.
 • Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een principebesluit.
 • U ontvangt een brief met het principebesluit van het college.
 • Als het college in principe medewerking wil verlenen aan uw plannen, vindt u in de brief welke onderzoeken en informatie u moet aanleveren om een ruimtelijke procedure te kunnen starten. Daarnaast geven wij aan welke ruimtelijke procedure kan worden gevolgd en wat de kosten daarvan zijn.
 • De behandeltijd van een principeverzoek varieert. Dit is onder meer afhankelijk van de complexiteit van het verzoek.
 • Het principebesluit van het college is in principe openbaar.
 • Het kan zijn dat wij aanvullende informatie van u vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeken zijn die u moet laten uitvoeren om aan te tonen dat uw plan aan alle wet- en regelgeving kan voldoen. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van bodemverontreiniging, geluidsbelasting of luchtkwaliteit. Welke informatie wij precies nodig hebben verschilt per verzoek. Wanneer u een aanvraag indient zal een ambtenaar contact met u opnemen over uw verzoek.
 • Een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
 • Een verzoek tot herziening van het geldende bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2022)

Bestemmingsplanprocedure
(artikel 2.6.1.1. en 2.6.3.)

€ 3.438,50

Bestemmingsplan afwijkingsprocedure(artikel 2.3.4.4.2)

€ 5.408
Principeverzoek € 599,75
 • De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het plan.
 • In beide gevallen komen daar de legeskosten voor de aanvraag omgevingsvergunning nog bij. De hoogte daarvan is afhankelijk van de aanneemsom van de (ver)bouw.
 • Heeft u eerst een principeverzoek gedaan? Dan worden de leges voor het principeverzoek in mindering gebracht op de leges voor de ruimtelijke procedure.

Voorwaarden woningsplitsing

 1. Met woningsplitsing mag in een bestaande woning 1 keer maximaal 1 extra woning worden gerealiseerd voor de huisvesting van 1 huishouden. Na splitsing zijn er dan 2 zelfstandige woningen, elk voor de huisvesting van 1 huishouden.
 2. De woning is gelegen in het buitengebied en heeft een minimale inhoud van 600 m3. De maximale gezamenlijke inhoud van de na splitsing aanwezige woningen bedraagt 850 m3. De woningen hebben een minimale bruto vloeroppervlakte van 55 m2.
 3. Het splitsen van het pand in 2 zelfstandige woningen leidt niet tot belemmering of aantasting van bestaande functies en waarden in de omgeving. Ook moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit betekent dat voldaan wordt aan richtafstanden en normen aangaande het milieu (geluid, geur, externe veiligheid, natuur, bodem).
 4. Nieuwbouw mag onder voorwaarden, zoals genoemd in het eerder vastgestelde “Beleid uitgangspunten herbouw boerderijen buitengebied”. Bij nieuwbouw moet er ook sprake zijn van aaneengebouwde woningen.
 5. Bij splitsing van een bedrijfswoning moet van beide woningen een bewoner werkzaam zijn in het bedrijf.
 6. Als sprake is van splitsing van een monumentaal pand, dan moet duidelijk zijn dat de splitsing niet ten koste gaat van de waarden van het monument.
 7. Voldaan wordt aan de van toepassing zijnde voorschriften uit het Bouwbesluit om te zorgen dat een woning veilig, gezond, bruikbaar en energiezuinig is.
 8. Ten minste één van de 2 zelfstandige woningen die na splitsing ontstaat is levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat alle voorzieningen bereikbaar zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Indien uit een bouwtechnische onderbouwing blijkt dat een levensloopbestendige inrichting van geen van beide woningen mogelijk is, wordt ontheffing van deze voorwaarde verleend.
 9. De na splitsing ontstane woningen hebben gezamenlijk recht op maximaal 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken. De mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen blijven uiteraard gelden.
 10. De woningsplitsing draagt bij aan de versterking van het omliggende landschap. Dit moet blijken uit een door de gemeente goedgekeurd (samenhangend) erf- en landschappelijk inrichtingsplan. Daarbij moet ook aandacht zijn voor een natuurinclusieve en klimaatadaptieve inrichting van erf en bebouwing, en de positie en verdeling van bijbehorende bouwwerken. Het erfinrichtingsplan moet uitgevoerd zijn binnen 1 jaar nadat de extra woning door middel van woningsplitsing gereed is. Het erfinrichtingsplan moet nadien ook in stand blijven.
 11. Parkeren moet worden opgevangen op eigen terrein.

  Wens (geen eis):

 12. De splitsing van het pand in 2 zelfstandige woningen gaat gepaard met een verduurzaming van het gehele gebouw (bestaande woning en nieuwe woning) naar minimaal energielabel B.

Vragen?

Neem dan contact op met Marco te Brummelstroete via telefoonnummer (0544) 39 35 35.