Omgevingsvergunning kappen (voormalige kapvergunning)

Of u als particulier of als bedrijf een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nodig heeft is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de te kappen boom en de plaats van de boom van belang.
Verder is er een lijst van bijzondere bomen (pdf – 378 kB) vastgesteld waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De bijzondere bomen zijn ook vermeld op een kaart (pdf – 273 kB).
Voor meer informatie over deze lijst kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.

U vindt hier meer informatie over wanneer u wel en wanneer u geen vergunning nodig heeft.

 

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning kappen aan?

U kunt alleen een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aanvragen voor een boom die op uw eigen terrein staat. Is het terrein niet van uzelf, dan moet u toestemming hebben van de eigenaar om de vergunning aan te vragen. Het is mogelijk om voor meerdere bomen tegelijk een vergunning aan te vragen. Dit geldt overigens alleen als ze op dezelfde locatie staan. Voor bomen op verschillende locaties moet u altijd per locatie een vergunning aanvragen.

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u op papier of digitaal doen via www.omgevingsloket.nl (het omgevingsloket online).

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig bent. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning kappen heeft u een DigiD-account nodig.

Uw aanvraag op papier kunt u sturen naar de gemeente Oost Gelre, afdeling Omgeving, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

Ongeacht het aantal bomen wordt € 69,00 legeskosten (tarief 2020) in rekening gebracht als de vergunning wordt verleend.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Verleende omgevingsvergunningen worden gepubliceerd in de gemeentelijke huis-aan-huisbladen, de Elna en Groenlose Gids. U kunt de verleende vergunningen ook nalezen onder  Bekendmakingen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen een bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

In verband hiermee mag u dus na het verlenen van een vergunning nog niet meteen kappen. U moet hiermee wachten tot minimaal twee werkdagen nadat de bezwarentermijn van zes weken is verstreken.

 

Wat moet ik nog meer weten?

Geldigheid

Uw omgevingsvergunning voor het kappen van bomen vervalt als u niet binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning uw plannen uitvoert.

Bijzondere voorwaarden bij een omgevingsvergunning voor het kappen

In sommige gevallen kunt u als een boom gekapt is, verplicht worden tot herbeplanting.

Controle op het kappen

Bij overtredingen op het kappen maakt de milieupolitie een proces-verbaal op. De Officier van Justitie beslist vervolgens wat er met het proces-verbaal gebeurt. Een overtreding kan u uiteindelijk een geldboete opleveren of een hechtenis van twee maanden. Burgemeester en wethouders kunnen u bovendien verplichten de overtreding ongedaan te maken.

Wet natuurbescherming

Deze verbiedt het kappen van een boom als:

 • hier nesten van vogels in zitten;
 • u hiervoor holen en rust- en verblijfplaatsen van dieren vernielt, beschadigt, weghaalt of verstoort.

Bij het kappen van een boom bent u verplicht zich aan deze bepalingen te houden, ongeacht de verleende vergunning.

Wat zijn de voorwaarden?

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders houtopstand (hakhout, houtwal of een of meer bomen) te vellen of te doen vellen.

Dit geldt niet voor:

 • éénrijige beplantingen en wegbeplanting van populieren en wilgen op of langs landbouwgronden met uitzondering van geknotte populieren of wilgen.
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • kweekgoed;
 • houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
 • houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:
  - ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;
  - ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen;
 • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college;
 • bomen met een dwarsdoorsnede kleiner dan 20 centimeter, op 1.30 meter hoogte;
 • houtopstand binnen de bebouwde kom die niet is opgenomen op de door het college vastgestelde lijst van bijzondere houtopstanden;
 • houtopstand buiten de bebouwde kom die is gesitueerd binnen een afstand van 20 meter van een bedrijfs- of burgerwoning en die niet is opgenomen op de door het college vastgestelde lijst van bijzondere houtopstanden.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 - 393535.