Omgevingsvergunning voor het veranderen van monumenten (voormalige monumentenvergunning)

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. De lijst met monumenten kunt u bekijken Monumenten en monumentenlijst.

Op basis van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre is het verboden een monument zonder omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument te beschadigen, te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen, te herstellen of in enig opzicht te wijzigen. Deze vergunning is gericht op het behoud van de monumentale waarde van een beschermd bouwwerk. Naast de normale toets zoals bij de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt er verder speciaal gekeken of de waarde van het monument niet verloren gaat.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

Waaraan moet de aanvraag voldoen?

Voor een ontvankelijke aanvraag moet u het aanvraagformulier volledig invullen. Een aanvraag kan in behandeling genomen worden als alle onderstaande stukken samen met het aanvraagformulier worden ingediend:

 • plattegronden
 • gevelaanzichten met eventuele belendingen
 • dwarsdoorsnede(n)
 • langsdoorsnede(n)
 • voldoende maatvoering
 • situatietekening
 • datum waarop tekening is vervaardigd
 • duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en het toegepaste materiaal
 • foto's bestaande situatie
 • afhankelijk van de werkzaamheden een bouwhistorisch onderzoek
 • een verklaring waaruit blijkt dat volgens de uitvoeringsvoorschriften monumenten van de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland wordt gewerkt

Hoe verloopt de procedure?

In het geval van een gemeentelijk monument vraagt de gemeente Oost Gelre na ontvangst van een aanvraag om een omgevingsvergunning advies over de gewenste wijziging aan de integrale welstandscommissie. Afhankelijk van de ingreep kan ook advies bij de monumentencommissie gevraagd worden. Deze adviezen worden meegenomen in de beslissing op de aanvraag. 8 weken na de ontvangst van uw aanvraag moet er een beslissing zijn genomen over het wel of niet verlenen van de vergunning. Als het nodig is, kan deze termijn met 6 weken worden verlengd.

Wanneer u een monumentenvergunning aanvraagt voor wijziging van een rijksmonument, vraagt de gemeente naast een advies van de gemeentelijke monumentencommissie ook advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wanneer uw rijksmonument zich buiten de bebouwde kom bevindt, wordt ook aan de provincie advies gevraagd. Al deze adviezen worden meegenomen in de beslissing op de aanvraag. De gehele vergunningprocedure kan maximaal zes maanden duren. Tegen de (ontwerp)vergunning kunnen belanghebbenden zienswijzen en uiteindelijk beroep indienen.

Monumentencommissie Oost Gelre

De monumentencommissie Oost Gelre vergadert eenmaal in de twee maanden. Tijdens deze vergaderingen worden onder meer verbouw- en restauratieplannen beoordeeld. De vergaderingen zijn openbaar. Wel is het zo dat bezoekers geen spreekrecht hebben bij de beoordeling van restauratie- of bouwplannen.
Voor vergaderdata en de agenda van deze vergaderingen kunt u terecht bij de gemeente Oost Gelre, tel. 0544 - 393535. De vergaderdata worden ook gepubliceerd op deze site en in de Elna en de Groenlose Gids.

Wat kost het mij?

De kosten van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument bedragen € 157,50 (tarief 2020).

Subsidie

Het onderhouden van elk pand is duur. Om regelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten te stimuleren, heeft de gemeente een subsidieregeling voor onderhoud en kleine restauratiewerkzaamheden.
Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden kunt u kijken bij Monumentensubsidie

Wanneer is het nodig?

Voor een wijziging aan uw monument, zoals sloop, verbouw of herstel, heeft u naast een omgevingsvergunning voor het bouwen ook een omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument nodig. Voor onderhoudswerkzaamheden zoals het bijwerken van het schilderwerk in dezelfde kleur of het vervangen van een gebroken ruit of een paar dakpannen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bij twijfel of u een vergunning nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Omgeving.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 - 393535.