Omgevingsvergunning voor bouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl/.

In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012, de welstandeisen en het bestemmingsplan.
Op www.omgevingsloket.nl/ kunt u ook een vergunningscheck doen of een bouwwerk vergunningsvrij is. Bij twijfel kunt u altijd contact met de gemeente opnemen.

Het ministerie heeft een aantal brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken, zoals dakkapellen, zonnepanelen, erfafscheidingen en aanbouwen. In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet. De brochures vindt u op de website van de rijksoverheid op de pagina Vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning doen via www.omgevingsloket.nl (het omgevingsloket online).

Wat kost het mij?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning moet u leges betalen. Deze zijn vastgelegd in de Legesverordening Oost Gelre. Deze regeling kunt u inzien onder Regelgeving.

BOOG: Inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van toegankelijkheid bedrijven

Stichting Belangen Organisatie Oost Gelre (BOOG) is een de stichting die opkomt voor mensen met een beperking. Heeft u nieuw- of verbouwplannen voor uw bedrijf en vraagt u zich af of uw bedrijf wel voldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking, neemt u dan contact op met Stichting BOOG. Als ervaringsdeskundigen in Oost Gelre zullen zij u graag (gratis) van advies dienen.

Adres- en contactgegevens
Stichting BOOG
Postadres Rubensstraat 5
7141WV Groenlo
E mail: kleinavink@hetnet.nl

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Hieronder vindt u informatie over uw rechten en plichten met betrekking tot een omgevingsvergunning voor het bouwen.

 • Het inzien van bouwdossiers
  Alle bouwdossiers van ná 2005 liggen nog bij de gemeente in het archief. Als u een bouwtekening wilt inzien of een kopie wilt hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, tel. (0544) 39 36 00 of een email sturen naar bouwen@oostgelre.nl.
  De dossiers van vóór 2005 liggen nu bij het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers. Het adres en openingstijden vindt u op www.ecal.nu
  Iedere burger heeft recht op inzage van alle dossiers, met uitzondering van enkele dossiers zoals die van banken. Dit geldt voor concrete, gerichte vragen.
  Een complexe vraagstelling, of het opvragen van zeer veel gegevens, waarvoor nader onderzoek in het archief noodzakelijk is, wordt geïnterpreteerd als archiefonderzoek. Hieraan zijn, op basis van de Legesverordening, kosten verbonden. Men zal u vooraf van deze kosten op de hoogte stellen.
   
 • Registratie bouwgegevens
  Als de vergunning is verleend, wordt deze met vermelding van gegevens over het bouwobject, de aard van het werk en de uitvoerende in een openbaar register bij de gemeente opgenomen. Op grond van de bestaande voorschriften bent u verplicht op te geven wanneer met het werk wordt begonnen. U zult daarbij ook de namen moeten opgeven van degene(n) met wie u daadwerkelijk aan de slag gaat. Deze kunnen namelijk afwijken van de namen die u aanvankelijk hebt opgegeven. Aanbestedingen worden immers meestal pas gehouden nadat de vergunning is verleend.

Wat moet ik nog meer weten over…

 • Bouwplan
  Een bouwplan bevat gegevens over de te bouwen of gebouwde woningen of over de te treffen voorzieningen aan woningen (zoals het aanvraagplan, de voortgang en de kosten en opbrengsten).
   
 • Woningwet
  In de woningwet zijn de plichten en bevoegdheden van de verschillende bij de volkshuisvesting betrokken instanties vastgelegd. Daarnaast biedt de woningwet het kader voor het inhoudelijke beleid van de rijksoverheid.
   
 • Monumenten en bouwen
  Bouwen bij, in of aan een monument (zowel rijksmonument als gemeentelijk monument) mag nooit zonder vergunning (zie omgevingsvergunning voor het veranderen van monumenten).

 

Waaraan wordt de bouwaanvraag getoetst?

 • Het geldende bestemmingsplan
  Voldoet het bouwplan hier niet aan dan kan een weigering volgen. Als er afwijkingsmogelijkheden zijn, kan de procedure langer gaan duren. Ook betaalt u dan meer leges. Wij stellen u hiervan op de hoogte. Veel nieuwe bestemmingsplannen zijn ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Welstand
  Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen worden aan het geldende welstandbeleid getoetst. Als er een vrijblijvende benadering is dan hoeven veel bouwplannen niet aan welstand voorgelegd te worden. In andere gevallen is dit wel nodig. Wij verwijzen voor de details hiervan naar het geldende welstandbeleid  U vindt het welstandbeleid onder Beleidsnota’s en Beleidsregels.
 • Het Bouwbesluit
  Dit bevat alle technische voorschriften voor het bouwen. De (ver)bouwer is hiervoor zelf verantwoordelijk. De gemeente toetst de tekeningen, constructies e.d. aan het Bouwbesluit.

  Ook staan hier de eisen die voorheen in de bouwverordening stonden: waaraan moet worden voldaan bij sloopwerkzaamheden, waaraan moet worden voldaan tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, het brandveilig gebruik van bouwwerken, het verbod tot het bouwen op verontreinigde grond. Dit betekent dat u bij elke aanvraag een zogenaamde 'schone-grondverklaring' moet overhandigen. In bepaalde gevallen kunt u voor deze verplichting een vrijstelling krijgen.

U kunt het Bouwbesluit 2012 inzien op www.bouwbesluitonline.nl

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 – 393600. Of stuur een email naar bouwen@oostgelre.nl.