Taken gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en is een afvaardiging van de plaatselijke bevolking. De gemeenteraad wordt om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder. De laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft plaatsgevonden in 2014.

Oost Gelre heeft 21 raadsleden (dat aantal is afhankelijk van het aantal inwoners).
Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen in de raad samen een fractie. In de gemeenteraad van Oost Gelre zijn zes fracties actief, vier daarvan zijn verbonden aan een politieke partij. De burgemeester is voorzitter en de raadsgriffier is secretaris van de gemeenteraad. Zij hebben hier beiden geen stemrecht. Wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad.

Elke gemeente heeft een aantal instrumenten om zijn taak te vervullen. Regelgeving is daarvan de belangrijkste. De gemeenteraad stelt verordeningen vast. De gemeentelijke 'wetgeving' strekt zich uit over alle terreinen van gemeentelijk beleid. De meeste burgers kennen vooral de APV, ofwel de Algemeen Plaatselijke Verordening, waarin het strafrecht lokaal wordt verfijnd. Daarin staat bijvoorbeeld dat honden aangelijnd moeten worden.

Naast zijn regelgevende taak heeft de gemeenteraad het budgetrecht. Dat wil zeggen dat de raad bepaalt waaraan en hoeveel geld besteed wordt. Dat gebeurt zowel voor de lange termijn (door middel van de zgn. Meerjarenbegroting) als voor de korte termijn (de jaarlijkse begroting).
Ten slotte heeft de gemeenteraad nog een controlerende taak: de raad controleert het functioneren van het college van burgemeester en wethouders.

De raadsgriffie

De raadsgriffie is de schakel tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De griffie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de nazorg (inclusief de formele afronding) van de raads- en commissievergaderingen. Ook bewaakt de griffie het besluitvormingsproces en adviseert en begeleidt zij de raadsleden. Daarnaast verzorgt de griffie de informatie aan raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners over voorgenomen activiteiten en vergaderingen van de raad en de raadscommissies.