Inspreken in commissie- en raadsvergadering

Inspreken commissievergadering

Voordat een agendapunt aan de orde wordt gesteld, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U kunt alleen inspreken op agendapunten die uiteindelijk ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad, de zogenoemde "gekleurde stukken". Raadsvoorstellen worden namelijk voorzien van een kleur die correspondeert met de fase waarin het stuk zich bevindt in de beleidscyclus.
Zo zitten groene stukken in oriëntatiefase, blauwe stukken in de ontwikkelingsfase, rode stukken in de uitvoeringsfase en gele stukken in de evaluatiefase.

Wilt u van het spreekrecht tijdens de commissievergadering gebruik maken, dan moet u dit op de dag van de vergadering voor 12.00 uur 's middags melden aan de raadsgriffier. Daarbij moet u tevens opgeven over welk onderwerp of onderwerpen u het woord wilt voeren. Tevens vermeldt u naam, adres en telefoonnummer. Aanmelden bij de griffie kan telefonisch: (0544) 39 36 36 of per e-mail: griffie@oostgelre.nl

Bovendien kan, tijdens de rondvraag, een algemene vraag bij de commissie worden neergelegd. Die inbreng hoeft niets te maken te hebben met de agenda van die commissie. Wel moet het onderwerp in de commissie thuishoren

Inspreken raadsvergadering

In een raadsvergadering kunt u alleen inspreken op een raadsvoorstel als dit voorstel niet in de daarin voorafgaande commissievergadering geagendeerd is geweest. 

Wilt u van dit spreekrecht tijdens de raadsvergadering gebruik maken, dan moet u dit op de dag van de vergadering voor 12.00 uur 's middags melden aan de raadsgriffier. Daarbij moet u tevens opgeven over welk onderwerp of onderwerpen u het woord wilt voeren. Tevens vermeldt u naam, adres en telefoonnummer. U krijgt een spreektijd van maximaal 5 minuten. Aanmelden bij de griffie kan telefonisch: (0544) 39 36 36 of per e-mail: griffie@oostgelre.nl