excerpt iconPrivacy

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat informatie bevat over een persoon en naar die persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Daarnaast verwerken wij bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Burgerservicenummer
 • Medische gegevens
 • Verblijfstatus

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze redenen zijn:

 • Het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor de gemeentelijke belastingaanslag).
 • Het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld het beoordelen van een aanvraag).
 • Het openbaar belang.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Als u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld voor het toesturen van een nieuwsbrief).
 • Vitaal belang (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
 • Gerechtvaardigd belang.

Als u gebruikt maakt van een van onze diensten, vragen wij uw e-mailadres en telefoonnummer. Uw e-mailadres vragen wij zodat wij u per e-mail een bevestiging kunnen sturen. En om u op de hoogte te kunnen houden over de voortgang. Uw telefoonnummer vragen wij zodat wij contact met u op kunnen nemen als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of onze publieke taak. In sommige gevallen is er geen wettelijke grondslag. In die situaties vragen onze medewerkers u of uw gegevens gedeeld mogen worden met derden. Dit kunnen interne of externe collega’s zijn, maar ook andere (overheids)organisaties. Als u toestemming heeft gegeven, kunt u die ook weer intrekken.

Wij sluiten een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. Dit zorgt ervoor dat deze organisaties hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als de gemeente. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is of dan wettelijk verplicht is. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben wij opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De manier waarop wij dit moeten doen staat in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Op de website van de VNG kunt u meer informatie vinden over deze beveiligingsnormen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang wij ze opslaan.
 • U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
 • Wanneer u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
 • U heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Verzoeken

Wilt u een privacyrecht op grond van de AVG uitoefenen? Bijvoorbeeld een aanvraag tot inzage, aanvulling, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens?

Dan kunt u dat op 2 manieren doen:

 •  Digitaal met inloggen via DigiD (voor particulieren)
 • Via een afspraak met onze privacy officer. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Neemt u uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Wij zijn verplicht uw identiteit vast te stellen, voordat wij uw verzoek in behandeling mogen nemen. Wij mogen alleen informatie geven over uw eigen persoonsgegevens.
 • Bent u onder curatele gesteld of onder de 16 jaar? Alleen uw wettelijk vertegenwoordiger kan dan het verzoek voor u doen door een afspraak te maken met onze privacy officer.

Klacht

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met onze privacy coördinator (privacy@oostgelre.nl) of onze functionaris gegevensbescherming (fg@oostgelre.nl). Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich melden bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen over privacy

Voor meer informatie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze privacy coördinator:

Gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoonnummer: (0544) 39 35 35
E-mailadres: privacy@oostgelre.nl