Privacyverklaring gemeente Oost Gelre

Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. De bescherming van uw privacy is hierbij belangrijk. Wij gaan daarom heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is. Of dat die persoon met deze gegevens kan worden achterhaald.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

 • een naam van een persoon
 • een huisadres
 • e-mailadressen


Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze redenen zijn:

 • wettelijke verplichting
 • openbaar belang
 • overeenkomst
 • toestemming
 • gerechtvaardigd belang
 • vitaal belang

Er zijn persoonsgegevens die wij van de wet moeten vastleggen. In de wet staat welke gegevens wij moeten verwerken en voor welke doelen. Daarnaast mogen wij persoonsgegevens verwerken vanuit openbaar belang. Bijvoorbeeld:

 • gegevens over uw huishouden voor de gemeentelijke belastingaanslag
 • gegevens om uw aanvraag van een vergunning of uitkering te kunnen beoordelen

Het kan ook zijn dat u een overeenkomst met ons heeft gesloten en wij uw gegevens moeten verwerken. Bijvoorbeeld om de overeenkomst op te stellen of om facturen te versturen. Als wij u een nieuwsbrief willen sturen, vragen wij uw toestemming om uw gegevens daarvoor te gebruiken.
 

Uitgangspunten

Wij gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om. En wij respecteren de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Grondslag en doelbinding

Wij zorgen ervoor dat we persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzamelen en verwerken. Persoonsgegevens verwerken we alleen met een rechtvaardige grondslag.

Dataminimalisatie

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij streven naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en we behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. En wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging staat in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

Als wij samenwerken met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken we afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Wij controleren deze afspraken.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken, beperken we inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking van het te dienen doel.
 

Rechten van betrokkenen

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang wij ze opslaan.
 • U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
 • Wanneer u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
 • U heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
   

Inzagerecht

Wilt u een aanvraag doen tot inzage in uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. U kunt ons daarna vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt.
U kunt uw verzoek schriftelijk indienen. Wij reageren schriftelijk binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u altijd om u te identificeren.
 

Contact

Voor meer informatie, vragen en/of verzoeken kunt u contact opnemen met:

Gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Tel: (0544) 39 35 35
privacy@oostgelre.nl
 

Klachten

De gemeente Oost Gelre heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Voor klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen door een e-mail te sturen naar: fg@oostgelre.nl.
Ook kunt u zich melden met een klacht bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken. Wij houden u graag via foto’s en beeldopnames op de hoogte van wat er binnen onze gemeente speelt. Maar wij vinden uw privacy ook belangrijk. Het kan namelijk zijn dat er foto’s of beeldopnames gemaakt worden waar u op staat. In deze verklaring leest u meer over het gebruik van foto’s en beeldopnames.

Privacywet

Foto’s en beeldopnames zijn persoonsgegevens volgens de nieuwe privacywet: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op onze website.

Waarom maken wij foto’s en beeldopnames?

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Zo organiseren wij verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten. Daarnaast zijn wij ook deelnemer bij beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden. Als evenementengemeente maken wij ook foto’s en beeldopnames van de evenementen in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld de Zwarte Cross, het Bloemencorso, Corsotainment en de Slag om Grolle. Ook kunt u denken aan werkzaamheden die wij in de openbare ruimte verrichten: koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, maar ook vergaderingen van de gemeenteraad, commissieleden en B&W.

Wij gebruiken de foto’s en de beeldopnames alleen voor onze eigen communicatie

Zoals folders, posters, de websites, facebookpagina’s, twitter en Instagram*. Wij geven deze foto’s en beeldopnames niet aan andere organisaties of bedrijven. De foto’s en beeldopnames worden voor de duur van maximaal twee jaar gebruikt. Daarna worden ze vernietigd of gearchiveerd als het archiefwaarde heeft.

Wanneer vragen wij wél om uw toestemming

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld staat, vragen wij u toestemming voor het gebruik van de foto of beeldopname. De fotograaf zal u een toestemmingsformulier van de gemeente geven. Op dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij de foto of beeldopname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen naar: privacy@oostgelre.nl.  

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een beeldopname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staan. Wij maken altijd van te voren duidelijk kenbaar dat er foto’s of beeldopnames worden gemaakt. Wilt u niet op de foto of op een beeldopname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en beeldopnames gebruiken.

Soms maken we beeldopnames

Dit doen wij om degene die om een of andere reden niet in staat is om fysiek aanwezig te zijn, op deze manier toch te laten deelnemen. Ook hier geldt dat als u niet gefilmd wilt worden, u dit van tevoren kunt aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact op met ons.

Gemeente Oost Gelre
t.a.v. privacy
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Tel.: (0544) 39 35 35
privacy@oostgelre.nl

Klachten

De gemeente Oost Gelre heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Voor klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen door een e-mail te sturen naar: fg@oostgelre.nl. Ook kunt u zich melden met een klacht bij landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.