Privacyverklaring gemeente Oost Gelre

Hoe gaan wij met uw privacy om?

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

 

Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat informatie bevat over een persoon en naar die persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Daarnaast verwerken wij bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Burgerservicenummer
 • Medische gegevens
 • Verblijfstatus

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is. Dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze redenen zijn:

 • Het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor de gemeentelijke belastingaanslag).
 • Het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld het beoordelen van een aanvraag).
 • Het openbaar belang.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Als u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld voor het toesturen van een nieuwsbrief).
 • Vitaal belang (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
 • Gerechtvaardigd belang.

Als u gebruikt maakt van een van onze diensten, vragen wij uw e-mailadres en telefoonnummer. Uw e-mailadres vragen wij zodat wij u per e-mail een bevestiging kunnen sturen. En om u op de hoogte te kunnen houden over de voortgang. Uw telefoonnummer vragen wij zodat wij contact met u op kunnen nemen als er vragen of onduidelijkheden zijn.

Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of onze publieke taak. In sommige gevallen is er geen wettelijke grondslag. In die situaties vragen onze medewerkers u of uw gegevens gedeeld mogen worden met derden. Dit kunnen interne of externe collega’s zijn, maar ook andere (overheids)organisaties. Als u toestemming heeft gegeven, kunt u die ook weer intrekken.

Wij sluiten een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. Dit zorgt ervoor dat deze organisaties hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als de gemeente. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is of dan wettelijk verplicht is. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben wij opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De manier waarop wij dit moeten doen staat in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Op de website van de VNG kunt u meer informatie vinden over deze beveiligingsnormen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang wij ze opslaan.
 • U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
 • Wanneer u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
 • U heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Verzoeken

Wilt u een privacyrecht op grond van de AVG uitoefenen? Bijvoorbeeld een aanvraag tot inzage, aanvulling, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens?

Dan kunt u dat op 2 manieren doen:

 • logo DigiD  Digitaal met inloggen via DigiD (voor particulieren)
   
 • Via een afspraak met onze privacy officer. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Neemt u uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Wij zijn verplicht uw identiteit vast te stellen, voordat wij uw verzoek in behandeling mogen nemen. Wij mogen alleen informatie geven over uw eigen persoonsgegevens.

Bent u onder curatele gesteld of onder de 16 jaar? Alleen uw wettelijk vertegenwoordiger kan dan het verzoek voor u doen door een afspraak te maken met onze privacy officer.

Klacht

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met onze privacy coördinator (privacy@oostgelre.nl) of onze functionaris gegevensbescherming (fg@oostgelre.nl). Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich melden bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen over privacy

Voor meer informatie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze privacy coördinator:

Gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoonnummer: (0544) 39 35 35
E-mailadres: privacy@oostgelre.nl

---------------------

Publicatiedatum: 24-10-2019

 

Gemeente Oost Gelre gebruikt ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Denk bijvoorbeeld aan Burgerservicenummers of andere informatie. Hierdoor bent u er zeker van dat wij deze vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging versturen. En dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen. We gebruiken ZIVVER ook om grote bestanden te versturen. Lees hier hoe het werkt.

 

Zo opent u een bericht dat u met ZIVVER ontving

Heeft u een e-mail van gemeente Oost Gelre ontvangen via ZIVVER? Dan opent u deze als volgt:

 • Klik in de e-mail op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’
 • U komt dan in de beveiligde omgeving van ZIVVER.
 • Verifieer uw identiteit op één van de volgende manieren (afhankelijk van hoe het bericht beveiligd is):
  • U ontvangt een SMS met een eenmalige toegangscode (uitlegvideo)
  • U heeft met uw contactpersoon bij de gemeente een eigen toegangscode afgesproken (uitlegvideo)
  • U vraagt een toegangsmail aan die naar uw e-mailadres verzonden wordt
  • U heeft zelf ook een ZIVVER-account en logt in met uw eigen accountgegevens
 • U kunt nu de inhoud van het veilige bericht en de eventuele bijlages openen.

Zo reageert u op een bericht dat u met ZIVVER ontving

U leest het bericht dat u via ZIVVER ontving op een beveiligde webpagina. Wilt u op het bericht reageren, dan kan dat op deze pagina.

 • Klik op de knop ‘Beantwoorden’.
 • U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen.
 • Als u wilt, kunt u  een bijlage toevoegen met de paperclip-knop.
 • U verstuurt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een melding via e-mail.

Meer over ZIVVER

Met ZIVVER kun je veilig e-mailen en bestanden uitwisselen. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, dossiers, verslagen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over ZIVVER? Kijk dan eens op de website van ZIVVER. Of neem op werkdagen contact op met onze ICT-servicedesk op (0544) 39 35 35.

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken. Wij houden u graag via foto’s en beeldopnames op de hoogte van wat er binnen onze gemeente speelt. Maar wij vinden uw privacy ook belangrijk. Het kan namelijk zijn dat er foto’s of beeldopnames gemaakt worden waar u op staat. In deze verklaring leest u meer over het gebruik van foto’s en beeldopnames.

Privacywet

Foto’s en beeldopnames zijn persoonsgegevens volgens de nieuwe privacywet: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op deze pagina.

Waarom maken wij foto’s en beeldopnames?

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Zo organiseren wij verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten. Daarnaast zijn wij ook deelnemer bij beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden. Als evenementengemeente maken wij ook foto’s en beeldopnames van de evenementen in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld de Zwarte Cross, het Bloemencorso, Corsotainment en de Slag om Grolle. Ook kunt u denken aan werkzaamheden die wij in de openbare ruimte verrichten: koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, maar ook vergaderingen van de gemeenteraad, commissieleden en B&W.

Wij gebruiken de foto’s en de beeldopnames alleen voor onze eigen communicatie

Zoals folders, posters, de websites, Facebookpagina's en Twitter. Wij geven deze foto’s en beeldopnames niet aan andere organisaties of bedrijven. De foto’s en beeldopnames worden voor de duur van maximaal twee jaar gebruikt. Daarna worden ze vernietigd of gearchiveerd als het archiefwaarde heeft.

Wanneer vragen wij wél om uw toestemming

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld staat, vragen wij u toestemming voor het gebruik van de foto of beeldopname. De fotograaf geeft u een toestemmingsformulier van de gemeente. Op dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij de foto of beeldopname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen naar: privacy@oostgelre.nl.

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een beeldopname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staan. Wij maken altijd van tevoren duidelijk kenbaar dat er foto’s of beeldopnames worden gemaakt. Wilt u niet op de foto of op een beeldopname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en beeldopnames gebruiken.

Soms maken we beeldopnames

Dit doen wij om degene die om een of andere reden niet in staat is om fysiek aanwezig te zijn, op deze manier toch te laten deelnemen. Ook hier geldt dat als u niet gefilmd wilt worden, u dit van tevoren kunt aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact op met ons.

Gemeente Oost Gelre
t.a.v. privacy coördinator
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Tel.: (0544) 39 35 35
privacy@oostgelre.nl

Klachten

De gemeente Oost Gelre heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Voor klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen door een e-mail te sturen naar: fg@oostgelre.nl. Ook kunt u zich melden met een klacht bij landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

---------------------

Publicatiedatum: 24-10-2019