Privacyverklaring Wet Politiegegevens Gemeente Oost Gelre

In bepaalde situaties verwerkt de gemeente Oost Gelre politiegegevens. Het gaat hoofdzakelijk om situaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt door een buitengewoon opsporingsambtenaar (verder: boa) van de gemeente Oost Gelre.   

De gemeente Oost Gelre heeft boa’s in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en onderwijs (domein I en domein III). Voorbeelden van boa’s in dienst bij de gemeente zijn: gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs en leerplichtambtenaren.   

Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt de boa handhavend op. Hiertoe verwerkt een boa persoonsgegevens.  

Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.  

Zo kent de Wpg bijvoorbeeld specifieke bewaartermijnen voor de opslag van politiegegevens, terwijl de AVG geen concrete bewaartermijnen voorschrijft. Ook stelt de Wpg andere eisen bij het delen van politiegegevens tussen verschillende partijen, is er een verplichting tot logging en zijn er in de Wpg aanvullende beperkingen en uitzonderingen op de in de AVG geldende privacyrechten van betrokkenen. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven over hoe de gemeente omgaat met politiegegevens.   

Waarvoor verwerkt de gemeente persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg)?   

Onder de Wpg worden persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan:  

 • Het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd.  
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan het proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.  
 • Onderzoek naar en opsporen van verdachten van strafbare feiten (waaronder graffiti-incidenten).  
 • Opsporing van verdachten van spuugincidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.  

 Welke persoonsgegevens worden in het kader van de Wet politiegegevens verwerkt?   

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal registreren wij: 

 • contactgegevens,  
 • geboorteplaats en geboortedatum,  
 • een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan,  
 • het BSN,  
 • het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs. 

 Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling.  

 Het is mogelijk om coulanceverzoek in te dienen voor een proces-verbaal. Wij verzamelen dan, naast de gegevens die al bij het verzoek zijn verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, het proces-verbaalnummer en eventueel overige op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens.  

Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en -datum, ‘tag’ en/of ‘sign’ bij een graffiti-incident en tijd, plaats en soort strafbaar feit.   

Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van verdachten van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, maken wij ook gebruik van camerabeelden.   

Wat is de grondslag van de verwerking? 

Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden, daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De grondslag waarop de boa’s persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.  

De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:  

 • Wetboek van Strafvordering;  
 • Wet politiegegevens;  
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;  
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  

 Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?   

In de Wpg staan wettelijk bepaalde termijnen voor hoe lang politiegegevens bewaard mogen worden. Als deze termijn is bereikt, moeten de persoonsgegevens definitief gewist worden.   

Camerabeelden van stations, haltes, gebouwen en terreinen bewaren wij - als er geen incident is geweest - maximaal 28 dagen.  

Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures.   

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?   

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht.  

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering vanwege bijvoorbeeld zwartrijden.  

Soms is het nodig dat de gemeente de geregistreerde persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waarbij de gemeente aangifte doet.  

Daarnaast delen wij soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.   

Wat zijn uw rechten onder de Wet politiegegevens?   

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van u verwerkt, te bekijken. U kunt daarvoor een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente door een e-mail te sturen naar wpg@oostgelre.nl.   

Als uw persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn, kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kunt u persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U ontvangt van ons bericht als uw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van jouw gegevens in behandeling is genomen.   

Ook kunt u in beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete. Tot slot kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt.  

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:  

 • het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;  
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;  
 • de openbare veiligheid in het geding is;  
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;  
 • de nationale veiligheid in het geding is;  
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren;  
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.