Alcoholwetvergunning

Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een vergunning op grond van de Alcoholwet nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Alcoholwet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.

Wat u moet weten

 • Iedereen die bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende drank wil schenken, kan een alcoholwetvergunning aanvragen.

 • Wanneer alcoholhoudende dranken tegen betaling worden geschonken, dient bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering (wijziging leidinggevende), een alcoholwetvergunning aangevraagd te worden.

 • De vergunning is in principe onbeperkt geldig, maar bij een wijziging in de bedrijfsvoering (onderneming, leidinggevende) of de inrichting (bijv. interne verbouwing of aanleg terras),  moet de vergunning gewijzigd worden of opnieuw worden aangevraagd.

 • Op de vergunning moeten alle leidinggevenden worden vermeld. Met een leidinggevende wordt bedoeld:
  • Natuurlijke persoon of  bestuurders rechtspersoon (of gevolmachtigden) voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend;
  • Natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan horecabedrijf of slijtersbedrijf
  • Natuurlijke persoon die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van zodanig bedrijf in een inrichting.
 • Onderdeel van de aanvraagprocedure is de Bibob-toets.

Hoe werkt het?

 • Download onderstaande formulieren en vul ze volledig in. De ingevulde formulieren kunt u tijdens de online aanvraag toevoegen. 
 • Houd uw eHerkenning inlogcode en mobiele telefoon gereed. Voor de online aanvraag is eHerkenning met beveiligingsniveau 2+ nodig. Naast de inlog moet met SMS een verificatiecode worden gebruikt.
 • Na indiening van de aanvraag krijgt u een zaaknummer. Ook ontvangt u automatische een ontvangstbevestiging.
 • Heeft u alle documenten nog niet compleet, dan kan toevoegen op een later moment ook. Dit doe u via Mijn bedrijvenloket. Daar meldt u zich weer aan met eHerkenning. Binnen het digitaal loket zoekt en kiest u dan de zaak. Daarbij vindt u een mogelijkheid om documenten toe te voegen.
 • U kunt het aanvraagformulier met alle bijlagen ook per post naar de gemeente sturen.

 

Wat heeft u nodig?

*Geeft u alleen een verandering van leidinggevenden door dan hoeft u alleen een kopie van het identiteitsbewijs en arbeidsovereenkomst in te leveren.

 • Aanvraagformulier Alcoholwetvergunning. 
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de inschrijving van de onderneming.
 • Een koop-, pacht-, of huurcontract, of wel eigendomsbewijs van het pand.
 • Een vennootschapsakte of statuten van de besloten vennootschap (indien van toepassing).
 • Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (Leidinggevende medewerkers).
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister van alle leidinggevenden (bestuurders / ondernemers van de onderneming).
 • Een kopie van een legitimatiebewijs van alle leidinggevenden, (bestuurders / ondernemers van de onderneming / leidinggevende medewerkers).
 • Een verklaring over het gedrag van de exploitant (aan te vragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de exploitant ingeschreven staat).
 • Een ingevuld formulier Bibob. 
 • Het diploma Sociale Hygiëne (origineel en kopie) van alle leidinggevenden.
 • Bestuursreglement (alleen invullen als er sprake is van een rechtspersoon die geen naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is. En zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Dit staat in artikel 4 van de Alcoholwet).
 • Volledig ingevulde en ondertekende verklaring(en) over het gedrag van alle leidinggevende(n).

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2022)

  Commerciële inrichting Paracommerciële inrichting
Vergunning € 467,16 € 163,20
Wijziging van vergunning € 380,46
Aanpassen leidinggevende € 88,74 € 88,74

 

De Bibob-toets

De gemeente past bij de aanvraag voor een vergunning Alcoholwet de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toe. Zo werken wij niet zonder dat we het weten mee aan criminele activiteiten. Dat staat in de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB). Wij mogen u een vergunning weigeren als er gevaar is dat u:

 • de vergunning gebruikt om voordelen te halen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld);
 • de vergunning gebruikt om strafbare dingen te doen;
 • iets strafbaars heeft gedaan om de vergunning te krijgen (bijvoorbeeld een valse aanvraag of omkopen).

Dat staat in artikel 3 van de wet BIBOB.

Voor dit onderzoek moet de aanvrager een formulier Wet Bibob invullen en ondertekenen.  Het Bibob-formulier met de gevraagde bijlagen moet u met dit aanvraagformulier vergunning Alcoholwet/exploitatievergunning meesturen. Als de gegevens niet compleet zijn kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Deze procedure wordt niet toegepast als er sprake is van een rechtspersoon in de zin van artikel 4 van de Alcoholwet.

Wat u verder nog moet weten

Aanvraag door vereniging of stichting

 • De Alcoholwet regelt het verlenen van een vergunning Alcoholwet en ontheffingen. Indien de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging of stichting wordt door de gemeente beoordeeld of het noodzakelijk is om aan de te verlenen vergunning voorschriften/beperkingen te verbinden (art. 4 van de Alcoholwet) ter bestrijding van oneerlijke concurrentie (paracommercie). Daartoe dient de vereniging/stichting de statuten over te leggen.
 • Indien op basis van de statuten of de lokale situatie het opleggen van voorschriften of beperkingen noodzakelijk wordt geacht, dient de in artikel 6 van de Alcoholwet omschreven procedure te worden gevolgd. Deze houdt globaal in dat de aanvraag en de ontwerpvergunning 6 weken ter inzage worden gelegd. De aanvrager, maar ook derden, kunnen bedenkingen inbrengen tegen het voornemen tot vergunningverlening c.q. bezwaar/beroep aantekenen tegen het verlenen van de vergunning dan wel het al of niet opleggen van beperkingen/voorwaarden aan de te verlenen vergunning.
 • Bij nieuwe aanvragen moeten besturen van verenigingen en stichtingen die een kantine willen exploiteren een bestuursreglement vaststellen dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting gedurende de openingstijden vanuit het oogpunt van sociale hygiëne te allen tijde geschiedt door gekwalificeerde personen.
 • Dit bestuursreglement moet vermelden:
  • kwalificaties voor barvrijwilligers (deze moeten een zgn. verkorte tapinstructie volgen)
  • tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt
  • wijze van toezicht
 • Voor deze besturen geldt verder dat minimaal twee leidinggevenden over een verklaring sociale hygiëne moeten beschikken; deze leidinggevenden hoeven zelf niet aanwezig te zijn in de horeca-inrichting; dit kunnen barvrijwilligers met zgn. 'tapinstructie' zijn. Hiervoor dient een lijst met barvrijwilligers bij de aanvraag te worden gevoegd. 
 • De 'tapinstructie' kunnen de barvrijwilligers volgen via de IVA-cursus (instructie verantwoord alcoholgebruik), die verzorgd wordt door Iriszorg. Er is een vestiging aan de Buitenschans 54 in Groenlo, telefonisch bereikbaar op nummer 088-60 61 600. Zij verzorgen deze instructie gratis.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Publiek en Bestuur via (0544) 39 35 35.