Checklist Documenten Vragenlijst Bibob Oost Gelre

In deze lijst leest u welke gegevens u moet inleveren samen met de volledig ingevulde en ondertekende Vragenlijst Bibob Oost Gelre. U levert een kopie in van uw gegevens, en kunt altijd het originele document laten zien. Soms vragen we u om het origineel in te leveren, dat omschrijven we als origineel inleveren. Is een vraag niet op u van toepassing? Dan hoeft u de bijbehorende gegevens uiteraard niet te laten zien. Levert u gegevens in die geschreven zijn in een vreemde taal? Dan kunnen wij om een officiële vertaling vragen.

Origineel tonen, kopie inleveren van de volgende stukken:

1. Met betrekking tot de huidige aanvraag of transactie:

 • volledig ingevulde en ondertekende Vragenlijst Bibob;
 • per persoon een kopie van identiteitsbewijs / paspoort / verblijfsvergunning;
 • verklaring van de belastingdienst omtrent betalingsgedrag van de aanvrager. Deze verklaring kunt u verkrijgen door deze schriftelijk, begeleid door een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel en legitimatiebewijs, aan te vragen bij de belastingdienst (de over uw woonplaats bevoegde afdeling). U zult dan binnen enkele werkdagen de verklaring ontvangen.
 • aandeelhoudersregister bij een BV;
 • vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig);
 • uittreksel Kamer van Koophandel (recent:< 6 maanden);
 • organogram van de ondernemingsstructuur;

2. Heeft / hebben de rechtspersoon / bestuurders van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon de afgelopen 5 jaar (een) onderneming(en) gedreven, per onderneming:

 • recent uittreksel van inschrijving of uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming(en);

3. Is / zijn de rechtspersoon / bestuurders van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon de afgelopen 5 jaar op een andere wijze bij een onderneming betrokken geweest, anders dan in loondienst, per onderneming:

 • recent uittreksel van inschrijving of uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming(en);
 • vennootschapsakte / statuten van de onderneming(en);

4. Indien u het formulier niet zelf heeft ingevuld:

 • Verklaring waarin de aanvrager u toestemming geeft de aanvraag in te dienen of de transactie aan te gaan.

5. Inleveren van ondernemingsplan / balansen / jaarrekeningen:

 • balansen en jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar (ingeval van een bestaande onderneming);
 • recent uittreksel (< 6 maanden) van inschrijving of uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming(en);

6. Indien de rechtspersoon / bestuurders van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon de onderneming (mede) met ‘vreemd geld’ financiert (een lening afsluit):

 • gewaarmerkte financieringsovereenkomst van de bank of notaris, getekend door u en de bankinstelling of de andere financier(s);
 • onderhands contract indien er een onderhands contract met de financier (bijvoorbeeld familie) is;
 • recente bankafschriften, voorzien van tenaamstelling en saldo, waaruit blijkt dat u het geleende geld heeft ontvangen;
 • bewijsstukken omtrent de herkomst van het geleende vermogen.

7. Indien de rechtspersoon / bestuurders van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon de onderneming (mede) financiert met eigen geld:

 • overzicht opbouw eigen vermogen door middel van jaaropgaven van de laatste drie kalenderjaren. Indien het eigen vermogen afkomstig is van de rechtspersoon dan een overzicht van de jaarrekening van de laatste 3 kalenderjaren (zie vraag 5);
 • recente bankafschriften, voorzien van tenaamstelling en saldo, waaruit uw huidige vermogenspositie blijkt;

Origineel tonen, kopie inleveren van de gevraagde stukken.