Ter inzage

Op deze pagina ziet u een overzicht van de ruimtelijke plannen en eventuele andere besluiten die momenteel ter inzage liggen.
Alle ruimtelijke plannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Résidence Lichtenvoorde’

Het plan ligt met ingang van 14 juni tot en met 25 juli 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 24 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Anterieure overeenkomst perceel Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde

Met ingang van 7 juni 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken, dus tot en met 18 juli 2019, voor iedereen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 in Lichtenvoorde. Ook kunt u de zakelijke beschrijving bekijk op de pagina Bekendmakingen 2019, week 23 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diverse vastgestelde bestemmingsplannen

De volgende plannen liggen met ingang van 7 juni 2019 zes weken ter inzage. De plannen kunnen worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 23 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

  • ‘Buitengebied, herziening Lindeboomweg 30 Harreveld’, welke voorziet in omzetting van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Maatschappelijk’ ten behoeve van zorgactiviteiten met dagrecreatie op het perceel Lindeboomweg 30 te Harreveld;
  • ‘Buitengebied herziening Visserijdijk Lichtenvoorde’, welke voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en ‘Natuur’;
  • ‘Woonwijken Lichtenvoorde, herziening Varsseveldseweg 47 Lichtenvoorde’ met ‘Beeldkwaliteitsplan – IEKC Lichtenvoorde’, welke voorziet in de realisatie van een Integraal Educatief Kindcentrum waarin meerdere onderwijs- en onderwijszorg gerelateerde voorzieningen onder één dak komen;
  • ‘Kern Zieuwent’, welke voorziet in een actueel en gedigitaliseerd bestemmingsplan voor de kern Zieuwent.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Nicolaasweg 2a Harreveld”

Het besluit ligt met ingang van 31 mei t/m 11 juli 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 22 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking artikel 6 Wvg voor locaties in Harreveld en Vragender

Het besluit van Burgemeester en Wethouders ligt samen met het conceptvoorstel aan de Raad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de naam van de eigenaren alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 9 mei 2019 in het gemeentehuis van Oost Gelre voor een ieder kosteloos ter inzage gedurende de openingstijden. Zie verder dit nieuwsbericht: Wet voorkeursrecht toegepast in kleine kernen

Besluit omgevingsvergunning 'Koningslinde kavel 24 Lichtenvoorde'

Het besluit ligt met ingang van 13 mei t/m 24 juni voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 19 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder Oude Papendijk 8-8a Groenlo

Het plan ligt met ingang van 26 april 2019 t/m 6 juni 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 17 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.

Bekendmaking wijzigingsplan ‘Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo’, publicatie anterieure overeenkomst en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het plan ligt met ingang van 26 april 2019 t/m 6 juni 2019 voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Zie verder Bekendmakingen 2019, week 17 tabblad Ruimtelijke Ontwikkeling.