Ter inzage

Vanaf 1 juli 2021 publiceert de gemeente Oost Gelre officiële besluiten en mededelingen via officielebekendmakingen.nl. Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen en bestemmingsplannen. U leest daar ook of er stukken er inzage liggen. En of u een zienswijze, bezwaar of beroep kunt indienen, en zo ja bij wie en gedurende welke periode. 

Alle ruimtelijke plannen zijn ook in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken die voor 1 juli 2021 ter inzage gelegd zijn

Concreet beleidsvoornemen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij voornemens zijn om de staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oost Gelre te gaan wijzigen. Bij het geldend bestemmingsplan zit een lijst met alle denkbare bedrijfsactiviteiten. Het college is voornemens deze lijst te beperken tot een lijst met bedrijfsactiviteiten die daadwerkelijk passen op een bedrijventerrein. Daarbij is de intentie om de bestaande bedrijfsactiviteiten die al aanwezig zijn in het plangebied van het bestemmingsplan doorgang te laten vinden.

Deze wijziging zal eind 2021 plaatsvinden en heeft betrekking op alle bedrijventerrein in de gemeente Oost Gelre. Bekijk het concept van de gewijzigde lijst met bedrijfsactiviteiten inclusief de locaties waar deze betrekking op heeft.