default iconOmgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de leefomgeving. Dit is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels. Voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De wet geldt voor grote ontwikkelingen in de gemeente. Maar er staan ook regels in voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel op uw huis. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Bekijk hier een animatiefilmpje met uitleg over de omgevingswet.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen of een evenement wilt organiseren. Of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand.

Stel dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente gaat (ver)bouwen. Ook dan kunt u met de Omgevingswet te maken krijgen. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. Van degene die iets wil veranderen verwachten we namelijk dat hij/zij vroegtijdig contact opneemt met omwonenden.

De belangrijkste veranderingen

 • Landelijk omgevingsloket: informatie die nu op verschillende plekken staat, vindt u na 1 januari 2024 op één plek. Hier ziet u welke regels gelden op een adres/locatie. U doet een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan. Via één landelijk digitaal loket, het Omgevingsloket, dient u uw plan in.

  In het omgevingsloket kunt u online checken of u een vergunning nodig heeft. Of een melding moet doen of informatie moet aanleveren. In het omgevingsloket staan alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. U ziet welke plannen er al zijn. Ook kunt u zien welke regels er gelden voor een bepaalde locatie of plek.

  Net als na een verhuizing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat duurt even en soms gaat er ook iets fout. We moeten met z’n allen wennen aan de nieuwe wet. En aan de andere manier van werken die daarbij hoort. Na 1 januari wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.

  Let op: Voor het aanvragen van vergunningen tot 1 januari geldt de huidige procedure voor aanvragen. Op de pagina Vergunningen vindt u hier meer informatie over.
 • We zetten de bestemmingsplannen per 1 januari 2024 over naar een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Er staan ook regels in over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. En er kunnen regels in staan over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
   
 • De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat wij en andere overheden sneller beslissen op uw vergunningaanvragen. We gaan uit van een korte procedure. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

Elke ruimtelijke verandering heeft invloed op de omgeving. Stel u wilt een uitbouw plaatsen of een  huis bouwen. Dat betekent misschien wel iets voor het uit- of aanzicht van de buren. Dat geldt ook voor de bouw van nieuwe woningen door een projectontwikkelaar. Of de aanleg van een nieuwe weg. De omgevingswet biedt ruimte om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. De wet moedigt initiatiefnemers aan om u de ruimte te geven.

Participatie is niet altijd verplicht. Wel raden we u aan om met uw buren in gesprek te gaan voordat u een vergunning aanvraagt. Betrekt u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen? Als initiatiefnemer moet u dit bij de vergunningaanvraag aangeven. U moet ook aangeven hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarbij te helpen is er een handreiking participatie.

Bekijk hier een animatiefilmpje over participatie in de Omgevingswet.

Onderdelen van de Omgevingswet

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn 2 belangrijke onderdelen van de Omgevingswet.

 • Omgevingsvisie
  In de omgevingsvisie staan onze ambities en doelen voor de leefomgeving op de lange termijn. De visie beschrijft hoe we in de toekomst wonen, werken en leven in onze gemeente. En hoe Oost Gelre in de toekomst een aantrekkelijke en levendige gemeente blijft. De Omgevingsvisie Oost Gelre is klaar. U vindt het document vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe omgevingsloket.
 • Omgevingsplan
  Elke gemeente heeft straks 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Ook vindt u wat de regels zijn over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. En over energiemaatregelen en duurzaamheid. Huidige bestemmingsplannen worden omgezet naar het omgevingsplan. U kunt alle regels zien in het nieuwe omgevingsloket.

Vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen tot 1 januari 2024

 • Heeft u een vergunning gekregen of aanvraag ingediend?

Als wij u al een vergunning hebben verleend, dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente uw aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de wetten en regels die nu gelden. U moet er wel voor zorgen dat u alle stukken en informatie op tijd aanlevert.

 • Heeft u een plan dat niet past in het bestemmingsplan?

De startdatum van de Omgevingswet komt dichterbij. Dat heeft gevolgen voor plannen die niet in het bestemmingsplan passen. In overleg met uw contactpersoon kunt u bepalen wat de juiste procedure is om uw plan uit te voeren.