Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomsten Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a Zieuwent en Hellerweg 2 Zieuwent

Partijen

 • Gemeente Oost Gelre, hierna te noemen: “gemeente”;
 • Initiatiefnemer 1;
 • Initiatiefnemer 2;
 • Initiatiefnemer 3;

Datum overeenkomsten

8 augustus 2020, 21 augustus 2020 en 7 oktober 2020.

Projectinhoud

Initiatiefnemer 1 heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om medewerking te verlenen aan een herontwikkeling op het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12 en 12a te Zieuwent waarbij de huidige bestemming ‘Bedrijf’ wordt gewijzigd naar ‘Wonen’ waarna er een nieuwe woning met bijbehorend bouwwerk wordt opgericht en de bestaande woning wordt gesplitst in twee wooneenheden.

Daarnaast worden de aanwezige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Hellerweg 2 te Zieuwent gesloopt.

Locatie

De herziening van het bestemmingsplan die bedoeld is voor het plan van initiatiefnemer 1 en 2  bestaat uit het perceel plaatselijk bekend als Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent en kadastraal bekend als gemeente Lichtenvoorde sectie K, nummers 645, 680, 968 en 969, en voor initiatiefnemer 3 bestaat dit uit het perceel plaatselijk bekend als Hellerweg 2 te Zieuwent en kadastraal bekend als gemeente Lichtenvoorde sectie K, nummer 326.

Hoofdlijnen overeenkomst

 • Gemeente zal zich inspannen om de benodigde bestemmingsplanprocedure te doorlopen;
 • Uitgangspunt is dat initiatiefnemer 1 de plankosten voor de bestemmingsplanprocedure zal betalen;
 • Eventuele planschade, welke voortkomt uit de wijziging van de bestemming van voormelde percelen, komt voor rekening van alle drie de initiatiefnemers;
 • Initiatiefnemer 1 draagt zorgt dat de te slopen voormalige agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel Hellerweg 2 te Zieuwent ook worden gesloopt;
 • Initiatiefnemer 2 gaat in overleg met de gemeente zoveel mogelijk overtollige verharding op het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a verwijderen;
 • Voor alle drie de initiatiefnemers geldt een verplichting tot landschappelijke inpassing;
 • Zonder toestemming van de gemeente is het  initiatiefnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.