Klacht indienen over de gemeente

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijk klachtenverordening regelen hoe u een klacht kunt indienen over de gemeente Oost Gelre. Daarin staat vermeld wat er met uw klacht gebeurt en waar u terecht kunt.
De gemeente Oost Gelre wil klachten zoveel mogelijk op een informele manier oplossen.
Hoe de klacht wordt behandeld leest u bij Bijzonderheden.

Waar kan ik een klacht over indienen?
U kunt een klacht indienen over de manier waarop de gemeente u behandeld heeft. Dat kan gaan om niet beantwoorde brieven of hoe een medewerker van de gemeente zich tegenover u heeft gedragen. Dat kan de burgemeester, een wethouder, een raadslid of een ambtenaar zijn.

Hoe u de klacht kunt indienen leest u bij Aanvraag.

Heeft u een klacht over uw leefomgeving; bijvoorbeeld een losliggende tegel of omgevallen boom? Dan kunt u dit onder andere digitaal melden (klacht woon- en leefomgeving).

Gemeentelijk ombudsman
De gemeente Oost Gelre heeft een onafhankelijk gemeentelijk ombudsman aangesteld. Hier kunt u terecht als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door de gemeente.
Meer informatie leest u bij Bijzonderheden.

 

De gemeentelijk ombudsman heeft een eigen website: ombudsmanoostgelre.nl.

Hoe kan ik een klacht indienen over een gedraging van een ambtenaar of bestuurder?

 • DigiD logo  Digitaal via online indienen klacht (met DigiD).

   

 • Schriftelijk via het Formulier indienen klacht (pdf - 116 kB).
 • Telefonisch bij de klachtencoördinator via telefoonnummer (0544) 39 35 35.
 • Mondeling bij de klachtencoördinator tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

 

Hoe gaat de gemeente om met uw klacht?

De klachtenbehandelaar probeert de klacht op een informele manier op te lossen. U wordt gebeld door de klachtencoördinator en uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek met de klachtencoördinator wordt samen met u gekeken wat de beste behandeling is van uw klacht. Lukt het niet om uw klacht op een informele manier op te lossen? Dan stelt de klachtbehandelaar een verder onderzoek in naar de klacht. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.
U krijgt een brief met de beoordeling en u ontvangt hierbij ook het verslag van het gesprek.

Hoelang duurt behandeling van uw klacht?

De gemeente moet uw klacht binnen (maximaal) tien weken afhandelen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met maximaal vier weken.

Wat als ik niet tevreden ben met de uitkomst?

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke gemeentelijke ombudsman. U kunt hier pas terecht als uw klacht eerst door de klachtbehandelaar is afgehandeld. De gemeentelijk ombudsman is de heer Toon Lamers. Zijn mailadres is ombudsman@oostgelre.nl.
De gemeentelijk ombudsman heeft een eigen website: ombudsmanoostgelre.nl/.

Werkwijze gemeentelijke ombudsman

De gemeentelijke ombudsman onderzoekt of hij de klacht mag behandelen. Hierna stelt  hij een onderzoek in.
De gemeentelijke ombudsman kiest niet voor een juridische benadering van de klacht. Hij wil de behandeling van de klacht laagdrempelig houden. Hij nodigt u uit om de klacht mondeling toe te lichten. Daarna stelt hij een onderzoek in. Na dit onderzoek geeft hij zijn bevindingen weer. Ook is het mogelijk dat hij aanbevelingen doet.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan uw klacht moet voldoen:

 • Het moet gaan om een klacht en niet om een melding. Een melding gaat over uw leefomgeving en dat wordt niet als een klacht beschouwd. U kunt ook geen klacht indienen over wetten en verordeningen. Bij een klacht gaat het om het gedrag van een ambtenaar of een bestuurder van de gemeente.
 • De klacht mag geen betrekking hebben op gedrag, waartegen u ook een bezwaarschrift had kunnen indienen. Voor klachten en bezwaarschriften bestaat namelijk een verschillende procedure. U kunt hier meer over lezen bij "Bezwaarschrift indienen".
 • De klacht moet gaan over gedrag dat niet langer dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
 • De klacht moet gaan over gedrag dat niet eerder bij de gemeente als klacht behandeld is.
 • Uw klacht moet voldoende duidelijk maken wat het belang van de indiener van de klacht en / of ernst van het gedrag is.

Waar kan ik terecht?

Hebt u vragen over het indienen van een klacht? Neem contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 35.