Bezwaar, beroep en mediation

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kunt u zich niet vinden in het besluit over uw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.
Een bezwaarschrift indienen kan digitaal met DigiD (burgers) of eHerkenning (bedrijven/organisaties)

Waartegen maakt u bezwaar?

In de bekendmaking van een besluit staat informatie over het maken van bezwaar. De gemeente maakt het besluit bekend door een brief te sturen aan de aanvrager, of door een publicatie te plaatsen op overheid.nl.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen:

 • Een omgevingsvergunning;
 • Een verkeersbesluit;
 • Een subsidiebesluit.

U kunt ook bezwaar maken tegen een belastingaanslag van de gemeente.

Hoe maakt u bezwaar?

Als u bezwaar wilt maken, moet u dat op tijd doen. U heeft hier 6 weken voor. In de brief van de gemeente staat voor welke datum uw bezwaar bij de gemeente moet zijn. 

U kunt digitaal bezwaar maken of een brief sturen naar de gemeente. In de brief moeten deze gegevens staan:

 • uw naam en adres.
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient.
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • de reden of de redenen waarom u bezwaar maakt, dus waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • uw handtekening.

Behandeling van het bezwaar

De onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften nodigt u en mogelijk andere belanghebbenden uit om de zaak tijdens een hoorzitting toe te lichten. Bij een bezwaar tegen een belastingaanslag gebeurt dit door een ambtenaar van de gemeente en niet door de adviescommissie.

De hoorzitting

Tijdens de hoorzitting licht u uw bezwaar toe. Bijna altijd is dan ook een ambtenaar aanwezig. Deze licht het besluit van de gemeente toe en reageert op wat u vertelt. De adviescommissie krijgt zo alle informatie om een advies over uw bezwaarschrift te geven.

Het advies

De adviescommissie stuurt het advies over uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Die neemt dan een beslissing. U krijgt daarna een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies. Ook ontvangt u de beslissing op het bezwaar.

Planning hoorzittingen 2024

Hieronder vindt u de planning van de hoorzittingen in 2024. De agenda wordt kort van tevoren op de website geplaatst. Deze vindt u onder de nieuwsberichten. 

 • Maandag 12 februari
 • Maandag 11 maart
 • Maandag 15 april
 • Maandag 13 mei
 • Maandag 17 juni
 • Maandag 2 september
 • Maandag 7 oktober
 • Maandag 11 november
 • Maandag 16 december

Mediation

Soms is het niet nodig om tot een bezwaar- of beroepsprocedure te komen. Daarom wordt eerst gekeken of met behulp van mediation een oplossing gevonden kan worden.

Onze mediator werkt volledig autonoom, onafhankelijk en neutraal en is geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland (MFN). De MFN heeft gedragsregels opgesteld waaraan de mediator zich moet houden.

De gemeente Oost Gelre werkt samen met omliggende gemeenten in een Mediatorpool. Als het wenselijk is kan een mediator uit de mediatorpool een mediation in onze gemeente verzorgen.

Wat kost het?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u toch kosten maakt, moet u die in principe zelf betalen. Als u in de bezwaarschriftprocedure in het gelijk wordt gesteld, kan het zo zijn dat u recht heeft om vergoeding van bepaalde vormen van door u gemaakte kosten. Bijvoorbeeld de kosten van professionele rechtsbijstand. Als u dergelijke kosten door de gemeente vergoed wilt hebben, moet u daar schriftelijk om verzoeken voordat de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift heeft genomen. De vergoeding betreft niet de werkelijk gemaakte kosten. Het gaat om in de wet vastgestelde bedragen.

Hoe dient u een beroepschrift in?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen. Vaak is dit bij de rechtbank Gelderland, maar niet altijd. In het besluit staat waar u beroep in moet stellen.

In uw beroepschrift moeten de volgende punten staan:

 • uw naam en adres.
 • de datum waarop u het beroepschrift indient.
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht.
 • de reden of de redenen waarom u beroep indient, dus waarom u het niet eens bent met het besluit op het bezwaarschrift.
 • uw handtekening.

Aan het indienen van een beroepschrift zijn in de regel wel kosten verbonden (griffierecht). Ook bij de rechtbank kunt u, als u in het gelijk wordt gesteld, in bepaalde gevallen een kostenvergoeding krijgen.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat u niet op de beslissing op uw bezwaar- of beroepschrift kunt wachten, kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Waar u een voorlopige voorziening kunt aanvragen, is afhankelijk van de soort zaak. Vaak is het bij de rechtbank Gelderland.

Het correspondentieadres van de Rechtbank Gelderland en de voorzieningenrechter is:
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. (026) 359 20 00.