Overzicht schriftelijke klachten

Overzicht schriftelijke klachten gemeente Oost Gelre 2023

Datum

klacht

Zakelijke inhoud klachtUitkomst klacht

Datum

afgehandeld

Toelichting
8-01-2023Klacht tegen medewerker groenbeheerKlacht niet doorgezet. Klager had geen behoefte aan een schriftelijke reactie.24-1-2023Na telefonisch overleg op verzoek van klager de klacht onder de aandacht gebracht van de teamchef van de ambtenaar.
27-1-2023Klacht over de wijze waarop raadslid op internet communiceertKlacht is, na telefonisch contact met de klager, niet in behandeling genomen omdat een raadslid niet onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelt. 27-1-2023Er is een algemene info avond voor raadsleden over communicatie en internet georganiseerd.
8-4-2023Klacht over communicatie bij Wmo indicatieKlager heeft na informeel overleg en een wijziging van consulent, besloten de klacht niet door te zetten. 6-6-2023
25-4-2023Klacht over wijze waarop raadslid op internet communiceertKlacht is, na telefonisch contact met de klager, niet in behandeling genomen omdat een raadslid niet onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelt. 28-8-2023Er is een algemene info avond voor raadsleden over communicatie en internet georganiseerd.
8-5-2023Klacht over twee ambtenaren over handhaving landschappelijke inpassingKlacht is gegrond verklaard.13-7-2023Klager wenste geen informeel overleg m.b.t. klacht. Is om die reden via de formele procedure behandeld.
8-5-2023Klacht over bestuurderKlacht is ongegrond verklaard.13-7-2023Klacht is gerelateerd aan klacht van dezelfde datum over handhaving landschappelijke inpassing.
24-5-2023Klacht over communicatie medewerker jeugdKlacht is na informeel overleg met de klager ingetrokken. Klacht was naar tevredenheid opgelost.13-6-2023
16-6-2023Klacht over communicatie medewerker groenbeheerKlacht is na informeel overleg met de klager ingetrokken. Klacht was naar tevredenheid opgelost.19-6-2023
2-8-2023Klacht over medewerker riolering.Klacht is na informeel overleg met de klager ingetrokken. Klacht was naar tevredenheid opgelost.15-9-2023Klager had geen rechtstreeks contact gehad met de ambtenaar, maar via een gemachtigde.
8-8-2023Klacht over medewerkers onderwijs/jeugdKlacht is ongegrond verklaard.9-10-2023Na de klachtbehandeling heeft er nog een aanvullend gesprek met de wethouder plaatsgevonden.

Overzicht schriftelijke klachten gemeente Oost Gelre 2022

Datum

klacht

Zakelijke inhoud klachtUitkomst klacht

Datum

afgehandeld

Toelichting
20-5-2022Niet gereageerd op e-mail over inhoud overeenkomst uit 1999Er is inhoudelijk gereageerd op het verzoek in de e-mail over de overeenkomst. De wens van klager is daarbij gehonoreerd. Daarmee werd voldaan aan de wens van de klager. Klacht is verder i.o.m. klager niet formeel behandeld.27-1-2022
15-9-2022Klacht over communicatie over en inrichting van een speelvoorziening in een plantsoen.Klacht is formeel behandeld door klachtbehandelaar en de klacht is ongegrond verklaard.14-12-2022Er is eerst geprobeerd om in een informeel overleg de klacht te behandelen. Dit heeft niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat geleid, waarna een klachtbehandeling door de klachtbehandelaar heeft plaatsgevonden.

Overzicht schriftelijke klachten gemeente Oost Gelre 2021

Datum

klacht

Zakelijke inhoud klacht

Uitkomst klacht

Datum

afgehandeld

Toelichting

18-5-2021

Klacht naar aanleiding van hoorzitting bezwaarschriftencommissie over invordering dwangsom. Klager was het niet eens met hetgeen namens het college ter zitting werd gezegd.

Met klager is diverse malen geprobeerd in contact te komen over de behandeling van de klacht. Een reactie is uitgebleven. 

-

De klacht is niet afgehandeld omdat geen contact kon worden gekregen met klager over de klacht.

25-05-2021

Klacht naar aanleiding van niet optreden tegen parkeren in de berm van de weg.

Telefonisch contact gehad met klager. Uitleg gegeven over regelgeving voor parkeren in berm (is toegestaan) en relevante rechtspraak toegezonden. Klager begreep de redenatie en hoefde geen formeel vervolg van de klachtafhandeling.

27-05-2021

29-06-2021

Klacht met als achtergrond eerherstel voor uitgevoerde vrijwilligerswerkzaamheden.

Er is een gesprek geweest met bestuurders en de persoon in kwestie, maar dit heeft niet geleid tot afhandeling van de klacht. 

-

Klacht is niet formeel afgehandeld omdat besloten is, vanwege (be-)dreigende taal van klager niet meer met klager over deze casus te communiceren.

01-09-2021

Klacht over communicatie inzake vervanging van bomen in een gemeentelijk plantsoen.

Er is een informeel gesprek geweest met klager. Klacht was terecht. Excuses aangeboden voor communicatie en afspraken gemaakt over het vervolg (bomen vervangen). Klager gaf aan tevreden te zijn en geen formeel vervolg van de klachtafhandeling te wensen.

14-09-2021

03-09-2021

Klacht naar aanleiding van niet reageren op melding over GFT container.

Gesprek gehad met klager op gemeentehuis. Klacht was terecht. Excuses aangeboden voor niet reageren op melding. Klager was tevreden over de afhandeling en hoefde geen formeel vervolg van de klachtbehandeling.

24-09-2021

Probleem had ook een adminisratieve achtergrond (de melding was in een afgesloten zaak terecht gekomen zonder de zaak te heropenen). Contact hierover gehad met afdeling DIV om toekomstige gevallen te voorkomen.

31-10-2021

Klacht naar aanleiding van Wmo intake gesprek.

 Gesprek gehad met klager bij klager thuis. Klager wilde graag het intake gesprek thuis, maar gesprek vond door interne miscommunicatie telefonisch plaats. Excuses aangeboden voor miscommunicatie. Klager gaf aan tevreden te zijn over de afhandeling van de klacht en hoefde geen formeel vervolg van de klachtbehandeling.

23-11-2021