Drank- en horecavergunning

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.

Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf. Op de vergunning moeten alle leidinggevenden worden vermeld.
Met een leidinggevende wordt bedoeld:

  • Natuurlijke persoon of  bestuurders rechtspersoon (of gevolmachtigden) voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend;
  • Natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan horecabedrijf of slijtersbedrijf
  • Natuurlijke persoon die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van zodanig bedrijf in een inrichting.

De vergunning is in beginsel onbeperkt geldig, maar bij een wijziging in de bedrijfsvoering (onderneming, leidinggevende) of de inrichting, moet de vergunning gewijzigd worden of opnieuw worden aangevraagd.

Meer informatie over wetten en regels/Bibob leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.