Drank- en horecavergunning

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horecabedrijf (café, restaurant maar ook sportkantines etc.) of het slijtersbedrijf.

Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine waar alcohol wordt verstrekt te mogen exploiteren is een drank- en horecavergunning nodig. De vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer. De Drank- en Horecawet kent 2 soorten vergunningen: het horecabedrijf of het slijtersbedrijf. Op de vergunning moeten alle leidinggevenden worden vermeld. Leidinggevenden zijn ondernemers en alle bedrijfsleider(s) en beheerder(s). De vergunning is in beginsel onbeperkt geldig, maar bij een wijziging in de bedrijfsvoering (onderneming, leidinggevende) of de inrichting, moet de vergunning gewijzigd worden of opnieuw worden aangevraagd.

Meer informatie over wetten en regels leest u bij Bijzonderheden.

Hoe vraag ik het aan?

De aanvraag dient door middel van het aanvraagformulier ingediend te worden bij de burgemeester, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
Dit aanvraagformulier kunt u hier downloaden en printen.

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet- en exploitatievergunning (pdf - 279 kB)

Wat kost het mij ?

(Tarieven 2020)
De kosten voor een drank- en horecavergunning zijn € 458,00 voor een commerciële inrichting en € 160,00 voor een paracommerciële inrichting.
Bij wijziging van de vergunning:
- in geval van verandering van een commerciële inrichting: € 373,00 ;
- in geval van verandering van een paracommerciële inrichting: € 160,00;
- in geval van verandering van de leidinggevende: € 87,00.

Wetten en regels

De Drank- en Horecawet regelt het verlenen van drank- en horecavergunningen.
Indien de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging of stichting wordt door de gemeente beoordeeld of het noodzakelijk is om aan de te verlenen vergunning voorschriften/beperkingen te verbinden (art. 4 van de Drank- en Horecawet) ter bestrijding van oneerlijke concurrentie (paracommercie). Daartoe dient de vereniging/stichting de statuten over te leggen.
Indien op basis van de statuten of de locale situatie het opleggen van voorschriften of beperkingen noodzakelijk wordt geacht, dient de in artikel 6 van de Drank- en Horecawet omschreven procedure te worden gevolgd. Deze houdt globaal in dat de aanvraag en de ontwerpvergunning 6 weken ter inzage worden gelegd. De aanvrager, maar ook derden, kunnen bedenkingen inbrengen tegen het voornemen tot vergunningverlening c.q. bezwaar/beroep aantekenen tegen het verlenen van de vergunning dan wel het al of niet opleggen van beperkingen/voorwaarden aan de te verlenen vergunning.
Bij nieuwe aanvragen moeten besturen van verenigingen en stichtingen die een kantine willen exploiteren een bestuursreglement vaststellen dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting gedurende de openingstijden vanuit het oogpunt van sociale hygiëne te allen tijde geschiedt door gekwalificeerde personen.

Dit bestuursreglement moet vermelden:

  • kwalificaties voor barvrijwilligers (deze moeten een zgn. verkorte tapinstructie volgen)
  • tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt
  • wijze van toezicht

Voor deze besturen geldt verder dat minimaal twee leidinggevenden over een verklaring sociale hygiëne moeten beschikken; deze leidinggevenden hoeven zelf niet aanwezig te zijn in de horeca-inrichting; dit kunnen barvrijwilligers met zgn. 'tapinstructie' zijn. Hiervoor dient een lijst met barvrijwilligers bij de aanvraag te worden gevoegd.

De 'tapinstructie' kunnen de barvrijwilligers volgen via de IVA-cursus (instructie verantwoord alcoholgebruik), die verzorgd wordt door Iriszorg. Er is een vestiging aan de Buitenschans 54 in Groenlo, telefonisch bereikbaar op nummer 088-60 61 600. Zij verzorgen deze instructie gratis.

Inrichtingseisen horecabedrijf: indien u in aanmerking wilt komen voor een Drank- en Horecavergunning dient het horecabedrijf te voldoen aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. In de praktijk dient o.a. de horecalokaliteit voorzien te zijn van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie. In de praktijk levert dit nogal eens problemen op. Wij adviseren u daarom eerst contact op te nemen met de gemeente, zodat u weet wat allemaal nodig is om een horecabedrijf te kunnen starten.

Vervolgacties

Door de politie en de toezichthouder Drank- en Horecawet wordt in het kader van hun toezichthoudende taak gecontroleerd of de op de vergunning aangegeven leidinggevenden (bedrijfsleider/beheerder) daadwerkelijk in de inrichting aanwezig zijn. Indien wordt geconstateerd dat zulks niet het geval is, kan dit leiden tot intrekking van de verleende vergunning.

 

Wie kan een drank- en horecavergunning aanvragen?

Iedereen die bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende drank wil schenken, kan een Drank- en Horecavergunning aanvragen.

Wanneer alcoholhoudende dranken tegen betaling worden geschonken, dient bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering (wijziging leidinggevende), een drank- en horecavergunning aangevraagd te worden.

Bij wijzigingen in de inrichting (bijv. interne verbouwing of aanleg terras) moet de vergunning worden gewijzigd.

Welke formulieren/documenten heb ik nodig?

  • aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning (te downloaden bij "Aanvragen");
  • verklaring sociale hygiëne (origineel moet getoond kunnen worden; kopie inleveren);
  • eventueel kopie van de huurovereenkomst;
  • eventueel kopie arbeidsovereenkomst;
  • kopie van de statuten en bestuursreglement (in geval van vereniging of stichting).

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544-393535.