Handhaving

We willen allemaal in een leefbare en veilige gemeente wonen. Daarbij is het belangrijk dat inwoners en ondernemers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd. Als het nodig is, treedt de gemeente handhavend op. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wetten en regels.

Op deze pagina leest u op welke wetten en regels de gemeente toeziet en handhaaft. Het gaat om wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dit kunnen algemene gemeentelijke regels zijn zoals bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Of regels over openbare orde en veiligheid of handhaving rondom de Drank- en Horecawet (DHW). De gemeente voert ook toezicht en handhaving uit naar regels rondom natuur, milieu, bouwen, slopen en ruimtelijke ordening.

Worden regels niet nageleefd? Dan kan de gemeente op verschillende manieren handhavend optreden. Bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing. Of door het opleggen van sancties.

Teams, taken en bevoegdheden handhaving

  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
  • Toezicht en Handhaving Wabo - Bouwen
  • Team Juristen
  • Handhaving Milieu

Lees meer hierover op de pagina teams, taken en bevoegdheden handhaving.

Meer over handhaving

Overige informatie