Handhaving

We willen allemaal in een leefbare en veilige gemeente wonen. Daarbij is het belangrijk dat inwoners en ondernemers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd. Als het nodig is, treedt de gemeente handhavend op. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wetten en regels. Op deze pagina leest u op welke wetten en regels de gemeente toeziet en handhaaft. Het gaat om wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dit kunnen algemene gemeentelijke regels zijn zoals bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Of regels over openbare orde en veiligheid of handhaving rondom de Alcoholwet. De gemeente voert ook toezicht en handhaving uit naar regels rondom natuur, milieu, bouwen, slopen en ruimtelijke ordening. Worden regels niet nageleefd? Dan kan de gemeente op verschillende manieren handhavend optreden. Bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing. Of door het opleggen van sancties.

Teams, taken en bevoegdheden Handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) reageren op meldingen en klachten over bijvoorbeeld overlast, verstoringen van de openbare orde, lawaai, zwerfafval, burenruzies. Zij voeren controles uit, soms ook samen met een wijkagent of een toezichthouder. De BOA houdt toezicht op naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en op naleving van de bijzondere wetten, zoals de Alcoholwet. De BOA’s kunnen daarbij een strafrechtelijke boete opleggen.

Toezicht en Handhaving Wabo – Bouwen

De toezichthouders Wabo zijn bouwinspecteurs met toezichtsbevoegdheden in het kader het omgevingsrecht. Samen met de jurist bij het Team Bouwen vormen zij het Team handhaving Wabo. De toezichthouders Wabo houden zich bezig met:

  • toezicht en handhaving van onder andere omgevingsvergunningen, bouwen en slopen, gebruiks- en technische voorschriften en brandveiligheid;
  • toezicht op de naleving van de bepalingen uit het bestemmingsplan;
  • behandeling klachten en handhavingsverzoeken.

Het team handhaving Wabo treedt op via bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij krijgt een overtreder een herstelsanctie opgelegd. Dat kan zijn een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Het doel hiervan is het beëindigen van de overtreding.

Team Juristen

Binnen onze gemeente is er een Team juristen. Als er regels zijn overtreden, kunnen zij straf- en bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving Milieu

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoekexterne-link-icoon.