permits iconHandhaving illegale bouw of illegaal gebruik

De gemeente Oost Gelre hanteert een actief handhavingsbeleid tegen illegale bouw of illegaal gebruik.

Nadat een melding illegale bouw of illegaal gebruik is ontvangen of wanneer door gemeentelijke inspecteurs een illegale situatie is geconstateerd, wordt gekeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen.

Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een zonder vergunning gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

Ook kan de toezichthouder constateren dat er werkzaamheden zonder, of in afwijking van een omgevingsvergunning plaatsvinden. De toezichthouder kan dan een bouwstop opleggen.

Over de bouwstop leest u meer in onze handreiking Bouwstop:

Denkt u dat er sprake is van illegale bouw of illegaal gebruik?

Dan kunt u een verzoek om handhaving indienen. Tijdens de behandeling van een verzoek om handhaving moeten uw belangen en die van degene op wie het verzoek betrekking heeft tegen elkaar worden afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Afdeling Ruimte & Economie, tel. (0544) 39 3535 of gemeente@oostgelre.nl.

Verzoek om handhaving

Ziet u zaken zien die niet in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een handhavingsverzoek indienen. Het team Handhaving onderzoekt of er inderdaad sprake is van een overtreding. U krijgt hiervan binnen 8 weken bericht. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd. Bijvoorbeeld als voor het onderzoek meer tijd nodig is.

Hoe dient u een handhavingsverzoek in?

  • Schriftelijk
  • Voorzien van uw naam en adres
  • U geeft een concrete omschrijving van wat er precies aan de hand is, waar het zich afspeelt en eventueel hoelang het al duurt
  • Voorzien van uw handtekening

Waar stuurt u een handhavingsverzoek naartoe?