Handhaving illegale bouw of illegaal gebruik

De gemeente Oost Gelre hanteert een actief handhavingsbeleid tegen illegale bouw of illegaal gebruik.

Nadat een melding illegale bouw of illegaal gebruik is ontvangen of wanneer door gemeentelijke inspecteurs een illegale situatie is geconstateerd, wordt gekeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit kan dan krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen.

Is het niet mogelijk om nog een vergunning te verlenen, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een zonder vergunning gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

Ook kan de toezichthouder constateren dat er werkzaamheden zonder, of in afwijking van een omgevingsvergunning plaatsvinden. De toezichthouder kan dan een bouwstop opleggen.

De bouwstop

Toezicht en handhaving gemeente Oost Gelre

Een toezichthouder van de gemeente Oost Gelre heeft u een bouwstop opgelegd. U krijgt hierna een brief waarin staat dat aan u een last onder bestuursdwang opgelegd is, alsmede een last onder dwangsom. In dit document leest u wat dit voor u betekent. Ook leest u hoe u voorkomt dat u een dwangsom moet betalen en u de bouwstop kunt laten opheffen.

Regelgeving

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de bouwregelgeving, volgend uit onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon en de Bouwverordening.

Mondelinge bouwstop

Op grond van artikel 5.17 van de Wabo kan een toezichthouder een bouwstop opleggen. Dit kan mondeling worden medegedeeld, we spreken dan van een mondelinge bouwstop. De toezichthouder geeft aan om welke werkzaamheden het gaat en dat het bevel onmiddellijk ingaat. U ontvangt zo spoedig mogelijk daarna een schriftelijke bevestiging van de stillegging in de vorm van een besluit. In het besluit wordt ook een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat u de werkzaamheden voortzet.

Wat houdt de bouwstop in?

Met de bouwstop worden de bouw- of sloopwerkzaamheden stilgelegd. Dit wordt ook wel spoedeisende bestuursdwang genoemd, omdat de werkzaamheden met onmiddellijke ingang worden stilgelegd. Ter voorkoming van onnodige schade of gevaarlijke situaties kan de toezichthouder met u afspreken dat bepaalde werkzaamheden worden afgerond, of dat u tijdelijke voorzieningen treft. Dit zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.

Redenen opleggen bouwstop

De toezichthouder kan om verschillende redenen een bouwstop opleggen. Een bouwstop kan bijvoorbeeld worden opgelegd wanneer er sprake is van:

 • Bouwen in afwijking van, of zonder een omgevingsvergunning.
 • Bouwen in afwijking van de voorschriften uit de Bouwverordening en/of het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon
 • Slopen in afwijking van, of zonder een omgevingsvergunning
 • Er door de werkzaamheden gevaar dreigt voor de gezondheid of veiligheid van de leefomgeving.

Het staken van de werkzaamheden voorkomt dat de illegale situatie in ernst en omvang toeneemt.

Consequenties bouwstop

Indien u geen gehoor geeft aan het bevel van de toezichthouder, zijn hier consequenties aan verbonden.

Last onder dwangsom

In het besluit waarin de mondelinge bouwstop bevestigd wordt, zal ook een last onder dwangsom worden opgelegd.

Strafrechtelijke vervolging

Wanneer u geen gevolg geeft aan het bevel van de toezichthouder, begaat u tevens een strafbaar feit in de zin van de Wet op de economische delicten. Afhankelijk van de ernst van het vergrijp volgt mogelijk strafrechtelijke vervolging. De toezichthouder zal in dit geval de politie in kennis stellen van de overtreding.

Legalisatie

Na het opleggen van de bouwstop kan de gemeente onderzoeken of de illegale situatie gelegaliseerd kan worden. Het kan zijn dat dit niet mogelijk is. Wij verzoeken u in dat geval het bouwwerk te herstellen of terug te brengen naar de legale situatie. Indien legalisatie wel mogelijk is, wordt dit aan u medegedeeld. Hiermee krijgt u de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning.

Opheffen bouwstop en dwangsom

De gemeente kan beslissen dat de bouwstop wordt opgeheven, bijvoorbeeld wanneer de illegale situatie gelegaliseerd is door een omgevingsvergunning, of wanneer u het oorspronkelijke bouwplan alsnog uitvoert. U krijgt hiervan altijd schriftelijk bericht. De toezichthouder ziet erop toe dat de uitvoering conform vergunning en geldende eisen (zoals Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon) wordt nageleefd.

Rechtsmiddelen

De brief waarmee de mondelinge bouwstop wordt bevestigd, is een besluit. Hiertegen kunt u bezwaar indienen. Let er wel op dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst. Dit wil zeggen dat het besluit blijft gelden hangende de behandeling van het bezwaar en u de werkzaamheden dus niet mag voortzetten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bouwstop kunt u contact opnemen met ons. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Schriftelijk, door een reactie te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, afdeling Omgeving, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
 2. Mondeling, door hiervoor een afspraak te maken met de afdeling Handhaving bouwen via het telefoonnummer (0544) 39 35 35.
 3. Digitaal, door contact op te nemen via HandhavingBouwen@oostgelre.nl.

Denkt u dat er sprake is van illegale bouw of illegaal gebruik?

Dan kunt u een verzoek om handhaving indienen. Tijdens de behandeling van een verzoek om handhaving moeten uw belangen en die van degene op wie het verzoek betrekking heeft tegen elkaar worden afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Afdeling Ruimte & Economie, tel. (0544) 39 3535 of gemeente@oostgelre.nl.

Verzoek om handhaving

Ziet u zaken zien die niet in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een handhavingsverzoek indienen. Het team Handhaving onderzoekt of er inderdaad sprake is van een overtreding. U krijgt hiervan binnen 8 weken bericht. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd. Bijvoorbeeld als voor het onderzoek meer tijd nodig is.

Hoe dient u een handhavingsverzoek in?

 • Schriftelijk
 • Voorzien van uw naam en adres
 • U geeft een concrete omschrijving van wat er precies aan de hand is, waar het zich afspeelt en eventueel hoelang het al duurt
 • Voorzien van uw handtekening

Waar stuurt u een handhavingsverzoek naartoe?