Teams, taken en bevoegdheden Handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) reageren op meldingen en klachten over bijvoorbeeld overlast, verstoringen van de openbare orde, lawaai, zwerfafval, burenruzies. Zij voeren controles uit, soms ook samen met een wijkagent of een toezichthouder. De BOA houdt toezicht op naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en op naleving van de bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet. De BOA’s kunnen daarbij een strafrechtelijke boete opleggen.

Toezicht en Handhaving Wabo – Bouwen

De toezichthouders Wabo zijn bouwinspecteurs met toezichtsbevoegdheden in het kader het omgevingsrecht. Samen met de jurist bij het Team Bouwen vormen zij het Team handhaving Wabo.
De toezichthouders Wabo houden zich bezig met:

  • toezicht en handhaving van onder andere omgevingsvergunningen, bouwen en slopen, gebruiks- en technische voorschriften en brandveiligheid;
  • toezicht op de naleving van de bepalingen uit het bestemmingsplan;
  • behandeling klachten en handhavingsverzoeken.

Het team handhaving Wabo treedt op via bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij krijgt een overtreder een herstelsanctie opgelegd. Dat kan zijn een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Het doel hiervan is het beëindigen van de overtreding.

Team Juristen

Binnen onze gemeente is er een Team juristen. Als er regels zijn overtreden, kunnen zij straf- en bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving Milieu

De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

Voor meer informatie kijkt u op de website van deze dienst: www.odachterhoek.nl.