Subsidie onderhoud monumenten

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. Het onderhouden van elk pand is duur. Om regelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten te stimuleren, heeft de gemeente Oost Gelre een subsidieregeling voor onderhoud en kleine restauratiewerkzaamheden. Deze onderhoudssubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.

Wat heeft u nodig?

Om een subsidieaanvraag te kunnen beoordelen is de volgende informatie nodig. Zorg dat u alle bijlagen digitaal gereed heeft (in pdf-formaat). Die kunt u tijdens de aanvraag toevoegen.

  • een kopie van de bankpas of een bankafschrift met daarop de naam en het IBAN-nummer van de eigenaar.
  • een begroting van de kosten en baten van de werkzaamheden, uitgesplitst in uren en materialen, voorzien van een duidelijke toelichting;
  • een inspectierapport dat niet ouder is dan 3 jaar, van de Stichting Monumentenwacht Gelderland of een onafhankelijke deskundige instantie.  Als het om beperkt onderhoud gaat is dit rapport niet nodig. Een technisch medewerker van de gemeente komt het monument dan op afspraak bekijken.

Wat u moet weten

  • Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u elk jaar een verzoek om onderhoudssubsidie indienen. De subsidie die u krijgt is 25% van de kosten die de gemeente voor subsidie in aanmerking laat komen, met een maximum van € 5.000,-. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 750,- bedragen. 
  • Eigenaren van rijksmonumenten kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling instandhouding monumentenexterne-link-icoon van de rijksoverheid.
  • Uw aanvraag wordt beoordeeld door de behandeld ambtenaar. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een brief over de hoogte van de te ontvangen subsidie. Na afloop van de werkzaamheden en nadat een ambtenaar van de gemeente de werkzaamheden heeft gecontroleerd, wordt het toegezegde bedrag uitgekeerd.

  • Het budget voor onderhoudssubsidie is beperkt. Aanvragen worden om deze reden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

  • In de Subsidieregeling instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Groenlo 2005externe-link-icoon kunt u precies nalezen hoe de procedure verloopt en welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie. 

  • U kunt ook gebruik maken van een pdf-formulier om de subsidie aan te vragen.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie via (0544) 39 35 35.