Bezwaarschrift indienen

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening of het indienen van een Beroepschrift.

Indienen bezwaarschrift
Voor particulieren en bedrijven gelden voor het indienen van een bezwaarschrift geen aparte regels.
Door de gemeente worden veel besluiten genomen. Die besluiten worden genomen door de verschillende bestuursorganen waaruit de gemeente bestaat: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad. Waar we hier spreken over 'de gemeente' bedoelen we één van de genoemde bestuursorganen.
Het kan bij een besluit van de gemeente gaan om een omgevingsvergunning voor bouwen of het kappen van een boom die verleend of juist geweigerd wordt. Het kan ook gaan om een verkeersbesluit waarbij een weg tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. Het kan gaan om een subsidie die u gevraagd maar niet gekregen heeft. Of een opgelegde gemeentelijke belasting. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Als u geconfronteerd wordt met een besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent, biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen dat besluit.
Hoe het indienen en de behandeling van een bezwaarschrift gaat leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.