Bezwaarschrift indienen

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening of het indienen van een Beroepschrift.

Indienen bezwaarschrift
Voor particulieren en bedrijven gelden voor het indienen van een bezwaarschrift geen aparte regels.
Door de gemeente worden veel besluiten genomen. Die besluiten worden genomen door de verschillende bestuursorganen waaruit de gemeente bestaat: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad. Waar we hier spreken over 'de gemeente' bedoelen we één van de genoemde bestuursorganen.
Het kan bij een besluit van de gemeente gaan om een omgevingsvergunning voor bouwen of het kappen van een boom die verleend of juist geweigerd wordt. Het kan ook gaan om een verkeersbesluit waarbij een weg tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. Het kan gaan om een subsidie die u gevraagd maar niet gekregen heeft. Of een opgelegde gemeentelijke belasting. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Als u geconfronteerd wordt met een besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent, biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen dat besluit.
Hoe het indienen en de behandeling van een bezwaarschrift gaat leest u bij Bijzonderheden.

Wat zijn de kosten?

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u toch kosten maakt, moet u die in principe zelf betalen. Als u in de bezwaarschriftprocedure in het gelijk wordt gesteld, kan het zo zijn dat u recht heeft om vergoeding van bepaalde vormen van door u gemaakte kosten. Bijvoorbeeld de kosten van professionele rechtsbijstand. Als u dergelijke kosten door de gemeente vergoed wilt hebben moet u daar schriftelijk om verzoeken voordat de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift heeft genomen.

Hoe gaat het indienen van een bezwaarschrift.

Met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de gemeente verzoeken om het besluit waartegen u bezwaar maakt te heroverwegen. Met andere woorden, om het bestreden besluit terug te nemen en er een nieuw besluit, waar u het wel mee eens zou zijn, voor in de plaats te stellen. Ook kunt u een bezwaarschrift indienen als de gemeente te lang gewacht heeft met het nemen van een besluit op uw aanvraag (in principe moet de gemeente binnen 8 weken na de aanvraag een besluit nemen).

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij die gemeentelijke instantie (=bestuursorgaan) die het besluit heeft genomen, waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld, wilt u bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning voor bouwen die het college van burgemeester en wethouders aan uw buurman heeft verleend, dan moet het bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
U kunt uw bezwaarschrift ook online indienen (zie Voorwaarden).

Wat kan ik doen als er spoed is?

Stel dat uw buurman een omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw heeft gekregen en met de bouw is begonnen. U bent van mening dat de omgevingsvergunning ten onrechte is verleend en u heeft er grote bezwaren tegen. En u wilt bereiken dat de bouw onmiddellijk wordt stilgelegd.
U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.
Meer in informatie over een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u lezen bij Verzoek om voorlopige voorziening

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

De gemeente heeft ervoor gekozen om bezwaarschriften zoveel mogelijk op informele wijze af te handelen. U wordt gebeld door een medewerker om te bespreken wat de beste behandeling van het bezwaarschrift is. Levert deze werkwijze geen oplossing dan wordt de formele procedure gestart.
De gemeente laat zich adviseren over bezwaarschriften. Hiervoor heeft de gemeente een commissie ingesteld: de adviescommissie voor Bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden, die allen onafhankelijk zijn van de gemeente.
Deze commissie brengt aan de gemeente een schriftelijk advies uit over het besluit dat genomen moet worden op het bezwaarschrift. Dit advies is niet bindend. De gemeente kan van het advies afwijken en dus een ander besluit op het bezwaarschrift nemen dan voorgesteld door de commissie.
Voordat de commissie advies uitbrengt wordt de indiener van het bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De indiener van het bezwaarschrift  wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Als er ook andere belanghebbenden bij de zaak betrokken zijn, ontvangen zij ook een uitnodiging voor de hoorzitting. Van de hoorzitting wordt een kort zakelijk verslag gemaakt. U krijgt het besluit op het bezwaarschrift toegezonden samen met het advies van de commissie en met het verslag van de hoorzitting.
Met de behandeling van een bezwaarschrift is enige tijd gemoeid. De gemeente moet binnen twaalf weken beslissen op een bezwaarschrift. Deze periode kan met slechts zes weken verlengd worden.
Het kan zijn dat u van mening bent dat u de beslissing op het ingediende bezwaarschrift niet kunt afwachten. U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit op een bezwaarschrift.

Het kan zijn dat als de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift neemt, waar u het niet mee eens bent. U kunt dan een beroepschrift indienen. Een beroepschrift dient meestal bij de rechtbank te worden ingediend. Meer informatie daarover kunt u lezen bij Beroepschrift indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een bezwaarschrift te kunnen indienen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
U moet zelf voldoende belanghebbende bij dat besluit zijn. Dat wil zeggen u moet zelf persoonlijk geraakt worden door dat besluit.
Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken. Een bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken nadat het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, is bekendgemaakt. Vaak begint de termijn op de dag na de dag waarop de gemeentelijke brief is verzonden waarin het besluit staat.
Daarnaast is het zo dat niet tegen elke beslissing van de gemeente de mogelijkheid van bezwaar maken openstaat. Pas als een beslissing een wijziging teweegbrengt in iemands rechten en plichten, kan er sprake zijn van een besluit waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Welke regels zijn nog meer van belang?

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan gelden nog de volgende regels. Een bezwaarschrift moet schriftelijk of digitaal (met gebruikmaking van DigiD) worden ingediend en moet ten minste de volgende informatie bevatten:

  • uw naam en adres.
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient.
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
  • de reden of de redenen waarom u bezwaar maakt, dus waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • uw handtekening.

Het is van belang dat u zich in uw bezwaarschrift houdt aan deze formele regels. Zo niet, dan kan besloten worden om uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld omdat niet voldaan is aan de wettelijke formele regels.

Indienen bezwaar

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)
 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2
 

Logo PDF  Formulier indienen bezwaar (pdf – 476 kB)

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur van de gemeente Oost Gelre, tel. (0544) 39 35 35.