Nieuws

Van

Tot en met

Gemeenten in de Achterhoek investeren 20 miljoen in klimaatmaatregelen

De drie afgelopen extreem droge jaren en de watersnood in Limburg afgelopen zomer laten zien dat het klimaat snel verandert en het weer steeds extremer wordt. En al slagen we erin om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de opwarming van de aarde zal nog tientallen jaren doorgaan. Perioden van droogte gaan langer duren, de temperatuur tijdens hittegolven wordt nog hoger en hevige buien komen vaker voor. De gemeenten in de Achterhoek gaan de komende vijf jaar 20 miljoen investeren om beter voorbereid te zijn op deze veranderingen. Het Rijk betaalt voor één derde mee.

Omgevingsvergunning Vitelco/HPT verleend

Op 12 oktober heeft het college de definitieve omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor Vitelco/HPT vastgesteld. Diverse omwonenden hebben zienswijzen ingediend tegen de ontwerpvergunning. De behandeling van de zienswijzen is verwerkt in de definitieve omgevingsvergunning. De verleende omgevingsvergunning vervangt alle hiervoor verleende vergunningen.

Negen sociale huurwoningen Van Ostadestraat in Lichtenvoorde

Op de plek van de voormalige Hamalandschool in Lichtenvoorde aan de Van Ostadestraat komen in het nieuwe jaar 9 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Samen met ProWonen hebben we gekeken welke locaties in aanmerking komen voor huurwoningen.

Tijdelijke parkeerplaats op vrijgekomen plek bibliotheek Dijkstraat

Wie het winkelcentrum van Lichtenvoorde onlangs heeft bezocht is het niet ontgaan. De bibliotheek Oost-Achterhoek heeft haar intrek genomen in het prachtige nieuwe pand aan De Leest. De oude bibliotheek is nu gesloopt. We informeren u graag wat er de komende periode gaat gebeuren in het gebied rondom de gesloopte bibliotheek, alwaar een activiteitenplein is gepland.

Nieuwe Toerisme & Recreatie Agenda Oost Gelre

Het college heeft in oktober ingestemd met het raadsvoorstel voor een nieuwe Toerisme & Recreatie Agenda voor Oost Gelre. De huidige beleidsnota toerisme is uit 2014 en is aan vervanging toe. Er zijn verschillende ontwikkelingen in de gemeente die aanleiding geven voor dit nieuwe beleid. Hiermee kan Oost Gelre goed voorbereid de volgende fase in. Niet alleen zijn in dit beleid de uitgangspunten vastgelegd, er is ook een uitvoeringsagenda, waarin acties zijn opgenomen.

Onderzoek naar welzijnssubsidies

Ieder jaar verstrekt de gemeente welzijnssubsidies aan organisaties. Op dit moment voeren we een onderzoek uit naar het beleid welzijnssubsidies. Hiervoor nemen we contact op met sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties.

Terugblik ‘Week tegen Ondermijning’, 11 t/m 17 oktober

Van 11 tot en met 17 oktober 2021 is de jaarlijkse Week van de Veiligheid georganiseerd voor de hele regio Noord- en Oost-Gelderland. Gemeenten en veiligheidspartners in de regio spannen zich in deze week extra in om de veiligheid te vergroten. Ook in onze gemeente zijn er allerlei activiteiten georganiseerd om Oost Gelre leefbaar en veilig te houden. Er waren activiteiten gericht op voorlichting en diverse acties gericht op het aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit.

Inloopmoment Hartreize Groenlo t.b.v. boomplantdag

Een aantal inwoners van de Hartreize en De Kunne in Groenlo zijn een burgerinitiatief gestart om de biodiversiteit in hun leefomgeving te versterken. Op zaterdag 30 oktober wordt er ter informatie voor alle inwoners op de Hartreize/De Kunne een inloopmoment georganiseerd. Daarbij zijn de gemeente, de betrokken inwoners en mede-initiatiefnemer Groenkracht Groenlo aanwezig.

Alleen blad in bladkorven

Het is herfst en het blad valt van de bomen. Op zo’n 45 locaties in onze gemeente zijn daarom grote bladkorven geplaatst. Deze zijn alleen bedoeld voor blad. Helaas hebben we in de eerste weken al herhaalde malen geconstateerd dat er ook takken of ander groen- en snoeiafval in de bladkorven wordt gegooid. Dat is niet de bedoeling. We kunnen er dan namelijk geen bokashi van maken.