Inkoop en aanbesteden

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente wil met dit beleid het volgende bereiken:

  • Er moet zo doelmatig mogelijk worden ingekocht en aanbesteed.
  • De kosten die gemoeid zijn met een aanbesteding (transactiekosten) moeten in een redelijke verhouding staan tot de kosten van het aan te besteden werk, levering of dienst.
  • De inkoop moet objectief en transparant zijn. Hiermee wordt bedoeld dat een aanbestedingsprocedure inzichtelijk is door het stellen van heldere en duidelijke criteria voor selectie en gunning.
  • Dat bij inkoop en aanbesteding hogere regelgeving (bijv. Europese richtlijnen) wordt nageleefd.

Het Inkoopbeleid 2024 is door het college van de gemeente Oost Gelre op 16 januari 2024 vastgesteld en is gebaseerd op het model Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de VNG. Het volledige beleid kunt u hieronder downloaden:

Hoe de gemeente te werk gaat bij het aanbesteden hangt af van de hoogte van het bedrag van de aan te besteden opdracht. Ook hangt het er van af of het gaat om een werk, levering of een dienst.

De volgende richtbedragen worden daarbij in acht genomen:

Tabel richtbedragen inkoop en aanbestedingen
SoortWerkenLeveringDiensten
Enkelvoudigtot 50.000,-tot €30.000,-tot € 30.000,-
Meervoudig€ 50.000,- tot € 1.500.000,-€ 30.000,- tot € 150.000,-€ 30.000,- tot € 150.000,-
Nationaal€ 1.500.000,- tot Europees drempelbedrag€ 125.000,- tot Europees drempelbedrag€ 125.000,- tot Europees drempelbedrag
EuropeesVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

 * Alle genoemde bedragen zijn ex btw.

Voor Europese aanbestedingen gelden harde drempelbedragen. In 2024 en 2025 zijn deze als volgt:

  • Werken € 5.538.000,-
  • Leveringen € 221.000,-
  • Diensten € 221.000,-

Het beleid geeft een korte beschrijving van de verschillende fasen in het inkoop en aanbestedingsproces. Ook bevat het beleid de uitgangspunten die gemeente hanteert bij het selecteren van leveranciers.

Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten

Op 21 november 2017 zijn door het college van de gemeente Oost Gelre de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG) 2017 vastgesteld, welke u via onderstaande link kunt downloaden:

Duurzaam inkopenbeleid

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Het Rijk en de decentrale overheden willen gezamenlijk de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen.
Op 23 januari 2009 is de nota duurzaam inkopen Achterhoekse gemeenten opgesteld, welke u via onderstaande link kunt downloaden:

Groslijstensystematiek

De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk werken met een gezamenlijk uitnodigingsbeleid voor deelname aan onderhandse aanbestedingen van opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken. Dit beleid wordt beschreven in de Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2020.

De Groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers om deel te nemen aan onderhandse aanbestedingen. De systematiek is alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud. Op 7 april 2015 is de meest recente versie van de systematiek door het college van de gemeente Oost Gelre vastgesteld.

Geografische markt

Per groslijst is er een geografische markt bepaald. Leveranciers die geïnteresseerd zijn in opdrachten van de gemeente Oost Gelre en gevestigd zijn binnen de geografische markt van de betreffende groslijst, kunnen zich voor die groslijst aanmelden met de ingevulde eigen verklaring (zie bijlage 2 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten'). Met deze verklaring kan worden aangetoond dat aan de kwalificatie eisen voor de groslijst wordt voldaan.

Past Performance

Leveranciers die een opdracht voor de gemeente uitvoeren worden op gedragsaspecten beoordeeld aan de hand van het formulier van bijlage 4 van de 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten'). De scores die daarbij worden verkregen, bepalen de rangorde van de groslijst. De drie hoogst genoteerde leveranciers worden sowieso uitgenodigd op de eerstvolgende opdracht in te schrijven en van de overige leveranciers op de groslijst worden er twee ingeloot. Bij gunning van de opdracht moet nog de universele eigen verklaring van bijlage 3 van de 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten') worden ingevuld.

Klachtenregeling

Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht. Tegelijk met de nieuwe wet is er flankerend beleid gepresenteerd dat een verdergaande harmonisatie van de overheidsinkoop nastreeft.
Onderdeel van het flankerend beleid is 'het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden'.

Het advies bestaat uit twee elementen:

  1. een standaard voor klachtafhandeling voor Aanbestedende diensten en ondernemers en
  2. een Commissie van Aanbestedingsexperts.

Omwille van een laagdrempelige geschillenbeslechting wordt Aanbestedende diensten aangeraden om de standaard voor klachtafhandeling onderdeel te laten zijn van hun aanbestedingsbeleid.
De gemeenten in de regio Achterhoek-Liemers hebben daarom een gezamenlijke klachtenregeling opgesteld: