Economische Agenda 2024

Toekomstbeeld

In 2040 heeft Oost Gelre zich steeds sterker ontwikkeld als een belangrijke economische speler in de regio. De gemeente verbindt de economische clusters Laarberg en de Kamp via de N18. Beide werklocaties hebben ruimte voor ontwikkeling geboden, met ondernemers die zich verenigen voor duurzame transformaties. De gemeente heeft faciliteiten geboden voor geïsoleerde panden, zonnepanelen, en vergroening van de openbare ruimte. Er is aandacht voor goede huisvesting en integratie van arbeidsmigranten. Oost Gelre biedt economische kansen, aantrekkelijke centra en heeft zich gepositioneerd als de evenementengemeente van de Achterhoek.

Waar staan we nu?

Op economisch gebied is Oost Gelre een ondernemersgemeente. De focus ligt op innovatie, maakindustrie en sterke verbondenheid met de agrarische sector. Goede bereikbaarheid, vooral dankzij de N18, draagt bij aan de regionale werkgelegenheid. Momenteel zijn er 18.420 arbeidsplaatsen, verdeeld over 2.740 bedrijven, met gestage groei.

Oost Gelre staat hoog in de ranglijsten van economische prestaties, zoals blijkt uit het "Onderzoek Economische Toplocaties 2022". Ondanks onze Achterhoekse bescheidenheid in het uitdragen van kwaliteiten, hebben we stevige ambities met nieuwe projecten en financiële kansen.

Ambities

De gemeentelijke ambities richten zich op:

  • het optimaliseren van het vestigingsklimaat, 
  • het bieden van goede dienstverlening, 
  • behoud en versterking van veelzijdigheid, 
  • stimuleren van toerisme en 
  • duurzaam en toekomstbestendig groeien. 

Deze ambities vertalen we naar de doelstellingen in de programmabegroting 2024-2027.

Specifieke acties zijn het uitvoeren van:

  • een locatiestudie voor de uitbreiding van lokale bedrijventerreinen
  • onderzoek naar de uitbreiding van de Laarberg
  • het project "Toekomstbestendig de Kamp"
  • de verkenning van parkmanagement op Lindebrook en
  • het vaststellen van het Regionaal Programma Werklocaties.

Samenwerken

Samenwerken en netwerken zijn cruciaal. De gemeente streeft naar tevreden ondernemers en vitale bedrijven. Hiervoor willen we een fijnmazig extern netwerk op bouwen, goede dienstverlening bieden en samen werken met verschillende ondernemersorganisaties op lokaal en regionaal niveau. Er wordt ook onderzocht of extra accountmanagement voor centra haalbaar is.

Innovatief

Onze economie verandert snel door ontwikkelingen zoals verduurzaming, digitalisering, re-shoring, arbeidstekorten, circulariteit en energietransitie. Om een bloeiende economie te behouden, moeten we innovatieve oplossingen vinden. We willen samen met ondernemers en partners in innovatiehubs ideeën delen. Ook onderzoeken we of een innovatiehub in Oost Gelre mogelijk is.

Inclusief

In Oost Gelre hebben we een sterke economie, maar er is een arbeidstekort. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor stages. Daarom nemen we actief deel aan regionale initiatieven rond arbeidsmarkt, opleiding en huisvesting van arbeidsmigranten. Ook streven we naar brede welvaart, waarbij sociaal-maatschappelijke en ecologische aspecten een rol spelen. We sluiten ons aan bij de ‘Sustainable Development Goals’.

Duurzaam

Duurzaamheid is essentieel, met aandacht voor verduurzaming, circulariteit en energieopwekking. We streven naar een circulaire economie met minimale afvalstoffen en onderzoeken samenwerking tussen ondernemers voor energieopwekking. 

We ondersteunen bedrijven bij vragen over energieverbruik en duurzaamheidsthema's.

Toerisme en recreatie

De gemeente Oost Gelre wil een actieve rol spelen in het stimuleren van toerisme. Samenwerking met ondernemers is cruciaal. We we willen een miljoen overnachtingen in 2031 realiseren. De Toerisme & Recreatie agenda benoemt speerpunten als profilering, aanbodontwikkeling, kennisvergroting en de relatie tussen toerisme en leefbaarheid. We ondersteunen eveneens grote evenementen die de economie stimuleren. Verder stellen we een nieuw evenementenbeleid op.

Subsidies

Subsidies zijn van waarde voor maatschappelijke projecten. We richten ons op thema's als wonen, werken, vrije tijd, leefbaarheid, plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. We initiëren, ondersteunen en versnellen projecten door contact te onderhouden met subsidieverstrekkers en collega's. Een succesvol subsidiebeleid versterkt lokale bestuurskracht.

Meer informatie

Het bovenstaande is de samenvatting van de Economische Agenda. Bent u geïnteresseerd in het integrale document, stuurt u dan een e-mail naar Jurgen ten Have, beleidsmedewerker Economie: j.tenhave@oostgelre.nl

U kunt ook bij Jurgen terecht als u vragen heeft over deze agenda al dan niet in combinatie met vragen over uw bedrijfsvoering, via het bovenstaande e-mailadres of telefoon 0544 – 39 35 35.