default iconDuurzaamheid

De gemeente Oost Gelre heeft zichzelf in het ‘Milieubeleidsplan gemeente Oost Gelre 2010 – 2020’ ten doel gesteld dat in 2020 sprake is van minimaal de huidige (groene) kwaliteit en dat de gemeente zich aantoonbaar op een duurzame manier verder heeft ontwikkeld.

Actieprogramma “naar een duurzame gemeente Oost Gelre”

Om bovenstaande doelstelling te bereiken is in 2011 het actieprogramma “naar een duurzame gemeente Oost Gelre” opgesteld.  Dit programma geeft concreet weer welke taken en projecten al gedaan zijn of nog volgen om de duurzaamheidsdoelstellingen uit  het milieubeleidsplan te halen. Zo zijn er al de volgende lopende zaken op het gebied van duurzaamheid:

Duurzaamheid wordt behalve lokaal ook regionaal in de Achterhoek aangepakt

In de Strategie gemeente Oost Gelre uit 2013 werd nog eens benadrukt staat dat wij een duurzame gemeente willen zijn. Maar daarin staat ook dat wij dit niet alleen doen. Dit doen we samen met alle Achterhoekse gemeenten, maar ook met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek. Voorbeelden van deze samenwerking zijn:

  • de tafel van Groenlo: een kennissenkring van gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers die samen naar oplossingen zoeken om duurzame initiatieven van de grond te krijgen;
  • de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) voor opwekking en levering van duurzame energie;
  • stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV), voor de hulp aan woning-eigenaren, huurders en ondernemers om gebouwen te verduurzamen.

Naast deze samenwerkingsvormen is op regionaal niveau de Energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek opgesteld. Deze nota geeft inzicht in wat wij regionaal moeten doen willen wij als regio Achterhoek in 2030 energieneutraal zijn.

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Oost Gelre doet  mee in de in 2013 opgerichte coöperatie AGEM.  De AGEM heeft als doel een regionale aanpak voor het lokaal opwekken en leveren van duurzame energie en energiebesparing.  De ambitie is om in 2030 de Achterhoek energieneutraal te krijgen. Dit houdt in dat alle energie die in de Achterhoek nodig is, opgewekt wordt uit duurzame bronnen (b.v. via biomassa, wind en zon) in de Achterhoek.

De AGEM faciliteert de lokale productie van duurzame energie en vervult de rol van aanjager voor een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening door en voor onze regio. Daarbij is er de  mogelijkheid voor burgers en bedrijven om te participeren in de AGEM. Zo is eind vorig jaar de AGEM van start gaan met de levering van groene energie aan haar leden.

Op de website www.AGEM.nu kunt u terecht voor meer informatie.

Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV)

De acht Achterhoekse gemeenten hebben samen met de regio Achterhoek, de provincie Gelderland, Bouwend Nederland, de Achterhoekse corporaties en verschillende onderwijsinstellingen de ADV opgericht. Dit met als doel om bestaande gebouwen in de Achterhoek energiezuiniger te maken en te verduurzamen.

ADV heeft de nodige kennis in huis en kan u, als onafhankelijke netwerkorganisatie, helpen en adviseren bij het treffen van duurzame maatregelen aan uw woning of bedrijf. Energiezuinige gebouwen zorgen voor meer wooncomfort en een lage energierekening. Verder helpen duurzame gebouwen de regio bij het realiseren in haar ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

Op de website https://www.agem.nl/energie-besparen kunt u terecht voor meer informatie.