Welstandsbesluit met Amendement

AMENDEMENT artikel 36 Reglement van orde

Aan de voorzitter van de raad.
Raadsvergadering d.d.: 20 september 2016
Indiener: CDA-fractie

Voorstel tot wijziging van besluit (raadsvoorstel nr. 13): Inspiratiedocument

Ruimte & Welstand

Tekst wijzigingsvoorstel:

De raad van de gemeente Oost Gelre; Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 23 Augustus 2016;

gelet op artikel 197 van de Gemeentewet;
overwegende dat:

  1. VHet belangrijk is om Oost Gelre vitaal, aantrekkelijk en economisch sterk te houden;
  2. VHet inspiratiedocument een bijdrage kan leveren om er als ondernemers, burgers en gemeente samen mee aan de slag te gaan;
  3. VIn het document "Welstandsbeleid Oost Gelre" het vernieuwde welstandsbeleid opgenomen is voor de gemeente Oost Gelre;
  4. VEr in de gemeente Oost Gelre sprake is van verouderde Welstandsnota's;
  5. VMet het document het welstandsbeleid wordt vernieuwd, vereenvoudigd en volledig wordt gedigitaliseerd;
  6. VEr uitgegaan is van minder "regels" en "opleggen", maar meer van "inspiratie" en "sturen" waar nodig;
  7. VHet welstandsbeleid concreet gereedschappen (handvatten) biedt voor burgers, ondernemers en gemeente om samen aan de slag te gaan;

Op grond van bovenstaande wordt voorgesteld het voorliggende ontwerp raadsbesluit te vervangen door het navolgende besluit:

  1. Het Welstandsbeleid Oost Gelre vast te stellen als de gemeentelijke welstandsnota (artikel 12 woningwet).
  2. De reactienota Inspiratiedocument Ruimte Oost Gelre & Welstandsbeleid Oost Gelre vast te stellen

Ondertekening:

CDA-fractie T. Donderwinkel
VVD-fractie B. Porskamp

Dit amendement is aangenomen in de raadsvergadering van 20 september 2016.

J.Vinke, raadsgriffier

AMENDEMENT