destination-plan iconVerkoop/verhuur openbaar groen

In de wijken en buurten is op verschillende plekken openbaar groen aanwezig. De situatie kan zich voordoen dat u van dit openbaar groen gebruik wilt maken of misschien wel wilt en kunt kopen of huren.

Wat zijn de kosten?

 • Bij verkoop van openbaar groen wordt met een zonering gewerkt. Zie hieronder. De tekening geeft per zone aan welk percentage van de grondprijs genomen moet worden.
 • De basisprijs is vastgesteld op € 175,--. De grondprijs kan worden herzien door deze te indexeren.
 • Verkopen van snippergroen is vrij van B.T.W. De overdrachtsbelasting en bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.
 • Bij verhuur wordt eerst de verkoopwaarde vastgesteld. De huur is 4% van de vrije verkoopwaarde per jaar.

Hoe werkt het?

 • Als u een strook gemeentegrond naast of achter uw woning wilt kopen moet u bij ons een schriftelijk verzoek indienen, voorzien van een tekening.
 • Als het een perceel groen betreft dat deel uitmaakt van een groenstrook achter meerdere woningen heeft een dergelijk verzoek alleen kans van slagen als dit verzoek door alle bewoners van de aangrenzende woningen wordt ingediend.
 • U moet rekening houden met een afhandelingstermijn van drie tot zes maanden. Naast de gemeente moeten namelijk ook eigenaren van kabels en leidingen om advies worden gevraagd.

Wat u verder moet weten

Uitgangspunten voor verkoop, verhuur en ingebruikgeving

Indien een stuk grond kan worden uitgegeven, zal dit te koop worden aangeboden. Indien de grond wordt gekocht, wordt de bestemming bij een integrale herziening meegenomen.

Zodra bij het afstaan van snippergroen verkoop niet wenselijk is, vindt verhuur of ingebruikgeving plaats. Dit kan onder andere bij de volgende situaties zijn:

 • Oprichting van vergunningsvrije bouwwerken (Op grond die van de gemeente wordt gehuurd, zijn geen bouwmogelijkheden, omdat privaatrechtelijk bouwmogelijkheden niet worden toegestaan).
 • Claims die op de grond liggen op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort.
 • Er vindt geen verkoop van gronden aan huurders van woningen plaats in verband met de te verwachten problemen bij wisseling van huurders. De grond kan eventueel gekocht worden door de eigenaar van de woning.
 • De grond kan eventueel verhuurd c.q. in gebruik gegeven worden indien er kabels, leidingen en/of rioolbuizen liggen; dit gaat in overleg met de leidingbeheerders. In het huurcontract wordt een bepaling opgenomen dat de beheerders te allen tijde toegang hebben voor het onderhoud en beheer van de nutsvoorzieningen. Schade is voor rekening van de huurder/ingebruiknemer.

Waar is het van toepassing?

Onder structureel groen wordt verstaan die groenstroken die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke structuur van een gebied zoals aangegeven in het bestemmingsplan. Het is bepalend voor de stedenbouwkundige structuur van een wijk. Dit groen is beeldbepalend groen. Handhaving van dit groen is dus van belang voor het aanzien en de kwaliteit van het woon- en leefmilieu. Structureel groen is een verzamelnaam voor openbaar groen ten behoeve van:

 • natuur (verblijf- of verbindingsfunctie voor flora en fauna)
 • verkeersgeleiding
 • beeldkwaliteit
 • aankleding openbare ruimte (gebouwen, terreinen)
 • recreatie (spelen, fietsen, wandelen)

Ecologisch groen is groen dat op een milieuvriendelijke wijze beheerd wordt. Ecologisch beheer is een vorm van beheer, die de mogelijkheden voor een betere samenhang tussen de organismen en de levensgemeenschappen in de natuur nastreeft.

Wat is snippergroen en wat is een reststrook

Onder snippergroen wordt verstaan, relatief "kleine" groenstroken, die qua doelstelling niet onder structureel groen vallen, die eigendom zijn van de gemeente en vaak grenzen aan particulier gebied. Deze groenstroken maken geen deel uit van het straatprofiel of totaalbeeld. De groenstroken vormen geen verkeersgeleiding. Niet-structureel of snippergroen kan worden afgestoten zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Onder een reststrook wordt verstaan een stuk gemeentegrond dat geen doelmatige bestemming meer heeft. Deze is ontstaan na bijvoorbeeld een reconstructie van een weg of een bestemmingswijziging van naastliggende percelen (groenstroken die onderling geen relatie hebben).

Te hanteren criteria uitgifte snippergroen

Aan de uitgifte van snippergroen kan slechts worden voldaan indien de gemeente de grond wil afstoten. Om de individuele verzoeken te kunnen toetsen zijn onderstaande criteria opgesteld.

Uitgifte vindt in ieder geval niet plaats indien:

 • het groen onmiskenbaar valt onder structureel groen en/of ecologisch groen;
 • afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de openbare ruimte;
 • de strook deel uitmaakt van het straatprofiel of totaalbeeld;
 • de strook een zicht- of doorkijkfunctie heeft;
 • door uitgifte van openbaar gebied de versnippering toeneemt, waardoor restgroen ontstaat dat in verhouding te duur in onderhoud is;
 • het uit te geven groen deel uitmaakt van afschermende beplanting;
 • de over te dragen grond niet aansluit aan privégebied/eigendom van de aspirant koper;
 • het verkeerstechnisch ongewenst is dan wel problemen oplevert;
 • dit leidt tot sociaal oncontroleerbare situaties ("enge plekken");
 • in de over te dragen grond zich kabels, leidingen (niet zijnde huisaansluitingen) en/of rioolbuizen bevinden, tenzij bewoners bereid zijn de kosten van omlegging voor hun rekening te nemen. Per situatie wordt dit bezien, een en ander gaat in overleg met de beheerders van deze nutsvoorzieningen. Er zijn gevallen dat grond waarin kabels, leidingen en/of riolering liggen, toch verkocht kan worden. Er dient dan een recht van opstal gevestigd te worden om de ligging van alle nutsvoorzieningen veilig te stellen; dit gaat in overleg met de beheerders.
 • er claims op de grond liggen op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort;
 • vergunningvrije bebouwing bezwaren oplevert.

Vragen?

Wanneer u een stuk openbaar groen wilt kopen of huren, dan kunt u hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, tel. (0544) 39 35 35.