default iconVeel gestelde vragen opvang AMVers

Vanaf 1 april worden tijdelijk 49 jonge asielzoekers opgevangen. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) vangt deze jongeren op in hotel ‘t Zwaantje aan de Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen. Voor de duur van de opvang van deze groep op deze locatie zijn voor 6 maanden afspraken gemaakt.

Waarom is dit nieuws pas zo kort van tevoren bekend geworden? Had de gemeente ons niet eerder kunnen informeren?

De gemeente is begin maart op de hoogte gebracht van de plannen van het COA. Daarna zijn de gesprekken gestart. Er moest formeel nog het veel georganiseerd worden en er was nog veel onzeker. Op 21 maart zijn de afspraken tussen het COA en de uitbaters van Hotel ’t Zwaantje getekend.  Vandaar dat op 22 maart omwonenden een brief hebben gekregen. Pas daarna zijn de lokale en regionale media geïnformeerd. We kunnen ons voorstellen dat sommige mensen zich wat overvallen voelen. Als het mogelijk was geweest, hadden we u zeker eerder op de hoogte gebracht. De jongeren konden op de vorige locatie niet langer dan tot 1 april blijven. Zij zijn opgelucht dat ze in Lichtenvoorde terecht kunnen.

Hoelang zijn de jongeren al in Nederland?

Ze verblijven vanaf 5 september in Cuyk. Daar kunnen ze vanaf 1 april niet meer terecht. Het COA is blij dat we als gemeente Oost Gelre meewerken aan de opvang in ’t Zwaantje.

Hoe is de verhouding jongens/meisjes?

Het gaat om 13 meisjes en 36 jongens.

Mogen de opgevangen jongeren zonder begeleiding de wijk in?

Ja, dat mag. De jongeren hebben dezelfde rechten als alle andere jongeren in Nederland. Ze zijn dus vrij om zelfstandig de buurt te verkennen, naar school of sport te gaan of met vrienden af te spreken. Wel krijgen ze eerst een rondleiding van COA in de wijk (bijvoorbeeld waar de supermarkt is. Ze krijgen ook uitleg over de regels, waarden en (gedrags)normen in Nederland en leefregels voor binnen de locatie. Op locatie is begeleiding voor de jongeren aanwezig.

Deze jongeren komen zonder ouders naar Nederland. Wie neemt dan de verantwoordelijkheid voor de jongeren?

Elke minderjarige vluchteling die zonder ouders in Nederland asiel aanvraagt, krijgt via Stichting Nidos een voogd toegewezen als wettelijk vertegenwoordiger. Nidos is ook aanwezig op de noodopvanglocatie. Op locatie hebben alle jongeren ook een mentor.

Als er zich iets voordoet, met wie kunnen we dan contact opnemen?

Er kan als de locatie open is, 24/7 contact opgenomen worden met een van de begeleiders op locatie. Dat kan per mail naar: opvang-amv@naast.nl of telefonisch: 06 - 82 08 61 50. Bij spoed belt u 112, bij geen spoed wel politie 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Wie houdt de jongeren in het gareel ‘s nachts? En hoe? We zijn allemaal jong geweest, wij wilden ook niet om 22.00 u naar bed.

Alle inspanningen zijn erop gericht om te zorgen dat de jonge vluchtelingen zich ook binnen kan vermaken. Dus ook in het pand komt een recreatieruimte. De leiding van het COA stuurt erop aan dat jongeren tijdig thuis zijn en maken hier afspraken over met hen. We verwachten dat ze ’s nachts thuis zijn. In de huisregels staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. Als de leiding merkt dat jongeren op latere tijden het hotel verlaten of laat binnenkomen (zonder opgave van reden) worden ze hier op aangesproken. Zijn er zorgen of klachten of gaat dit niet goed? Meld dat dan meteen bij COA via de locatie (contactgegevens volgen binnenkort).”

Wat gebeurt er qua begeleiding en vrije tijd?

Er is veel begeleiding door COA op locatie. En ook andere partijen hebben zich al gemeld om iets te organiseren. Bijvoorbeeld sportverenigingen. Wilt u ook iets doen? Meld u dan gerust aan via AMVopvang@oostgelre.nl. Zij nemen dan contact met u op.

Hoe kunnen we contact leggen met vluchtelingen als we ze tegenkomen in de wijk?

Dit is een vraag die de vluchtelingen ook hebben. De jongeren zijn, net als andere jongeren, gewoon aan te spreken. Ze krijgen Nederlandse les en spreken vaak ook wel wat Engels. Oogcontact maken, een glimlach of een vriendelijke zwaai is altijd goed. Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben.

We lezen in de krant dat in andere locaties mensen zich voordoen als komend uit een onveilig land, terwijl dat niet het geval is. Het zijn meestal deze mensen die overlast veroorzaken. Wat doet het COA als blijkt dat dit in Lichtenvoorde ook het geval is?

Jonge vluchtelingen (onder de 18) hebben sowieso recht op een dak boven hun hoofd totdat ze 18 zijn. Er is voor deze groep (AMV-ers) weinig reden om te liegen over hun afkomst. Ze willen maar 1 ding: een verblijfsvergunning krijgen. Er is hen alles aan gelegen om te zorgen dat ze die krijgen. Je misdragen helpt daar niet bij. Mocht het toch voorkomen in Lichtenvoorde, dan wordt deze persoon overgebracht naar een andere locatie die daar beter op ingericht is. Het is belangrijk om overlast of onveilige gevoelens meteen te bespreken. Dan kan daarop ook snel geacteerd worden. U kunt hiervoor als de opvang open is contact opnemen met COA op de locatie. De contactgegevens volgen als de opvang open is.

Er wordt een omwonendengroep gevormd die regelmatig met de wethouder en COA overleg heeft over hoe het gaat. Hoe meld ik me daarvoor aan?

U kunt zich aanmelden via AMVopvang@oostgelre.nl. Deze klankbordgroep gaat op regelmatige basis (we denken aan eens per maand) in gesprek met COA en de wethouder.