adult iconToekomst Besselinkschans

Voor de Besselinkschans in Lichtenvoorde is in 2014 een structuurvisie gemaakt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Wetten en regels zijn anders, en ook wensen van gebruikers. Soms is er onduidelijkheid over wat wel en niet kan of zaken zijn niet goed op elkaar afgestemd. De Besselinkschans is een gebied met vele gezichten: rust en woongenot, landbouw, een mooi landschap, natuurontwikkeling, voor evenementen, cultuur, horeca; voor sportieve activiteiten en om te verblijven, van te genieten en in te spelen. Vanaf half 2022 is de gemeente met diverse gebruikers en omwonenden bezig met het opstellen van een nieuwe ‘gebiedsperspectief’. Hierin bekijken we met elkaar wat de wensen zijn van alle partijen in het gebied en hoe we die op elkaar kunnen afstemmen.

Het besluit is aan de gemeenteraad

We hebben in 2022 gesprekken gevoerd met organisaties en personen die hier wonen, werken en actief zijn. We vragen aan omwonenden hoe zij aankijken tegen het gebied. Daarna wordt de informatie uit die gesprekken voorgelegd aan het college van B&W voorgelegd en zullen zij aangeven hoe ze tegen het gebied aankijken. Zij zullen een afweging maken en een koers bepalen. Met alle informatie wordt dan een voorstel opgesteld. De betrokken organisaties en omwonenden kunnen daarna hun mening over het voorstel weer geven. Tenslotte zal de gemeenteraad een besluit nemen over het toekomstperspectief. We verwachten dat dit in het eerste kwartaal van 2023 zal zijn.

De gemeente Oost Gelre wil graag meer duidelijkheid verschaffen over het gebruik van de Besselinkschans in Lichtenvoorde. Daar is in 2014 al een visie voor opgesteld, maar die willen we actualiseren. Vandaar dat er in de afgelopen maanden 3 themasessies zijn georganiseerd: Evenementen, Actief & Sport en Landschap. Verder konden omwonenden hun mening geven door mee te doen aan een enquête. En tot slot heeft ook het college van B&W een visie ontwikkeld. Op 18 januari zijn alle resultaten gepresenteerd aan de betrokken organisaties. Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie staan nu online.

Vervolg

Wat er tot nu toe in de sessies besproken is, vormt de basis voor het vervolg. Dan worden ook pas de formele besluiten door de gemeenteraad genomen.  

Wethouder Porskamp roept op om aan de bel moet trekken als men denkt/vindt dat een belang niet genoeg naar voren komt: “Maak gebruik van je rechten om inspraak uit te oefenen, ook verderop in het proces.”

De globale planning ziet er als volgt uit:

  • Collegebesluit over de koers voor de Besselinkschans (maart 2023)
  • Vaststellen van de koers door de gemeenteraad (2e kwartaal 2023)
  • Daarna: uitwerking afspraken in gebiedsagenda, afspraken maken en vastleggen in convenanten (3e en 4e kwartaal 2023)