Sociale Raad

De Sociale Raad (voorheen Wmo-raad) is een adviesorgaan voor het college van B&W (burgemeester en wethouders) en bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners. Alle leden hebben binding met de doelgroepen in het sociaal domein (bijvoorbeeld ouderen, volwassenen en kinderen met een beperking, cliënten van een instelling, psychiatrische patiënten, jongeren, mantelzorgers en mensen met een migratieachtergrond).

Wat doet de Sociale Raad?

De Sociale Raad is voor de gemeente een gesprekspartner over allerlei onderwerpen in het sociale domein (bijvoorbeeld wonen, welzijn en zorg). De Sociale Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over Wmo-, jeugd- en participatiebeleid.

Missie, visie, doel en reglement

De Sociale Raad draagt bij aan een kwalitatief beter sociaal beleid binnen de gemeente Oost Gelre en zorgt daarmee voor een breder draagvlak, zodat iedereen waardevol, zinvol en gerespecteerd meedoet binnen de samenleving. De Sociale Raad wil vanuit die rol een verbindende factor zijn tussen de inwoners en de gemeente.

Binnen de samenleving van Oost Gelre levert iedereen een bijdrage aan het welzijn van de leefomgeving. Voor ieder individu staan zelfbeschikking en regie over eigen leven centraal. Indien nodig kunnen inwoners in Oost Gelre zorg en ondersteuning op maat krijgen. De gemeente vervult een regisserende, stimulerende en faciliterende rol. De Sociale Raad heeft een actieve rol om de balans te behouden op het gebied van wetgeving, financiële, economie en het sociaal domein. De menselijke maat is de norm.  

De Sociale Raad hanteert bij haar advisering aan het college een aantal uitgangspunten:

 • De Sociale Raad richt zich op alle inwoners: zowel de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben als degenen die zorg en ondersteuning kunnen verlenen.
 • Niemand wordt buitengesloten (inclusieve samenleving).
 • Iedereen kan hulpvrager zijn en zoveel mogelijk regie over eigen leven behouden.
 • De nadruk ligt op vraaggerichte zorg en eigen verantwoordelijkheid in plaats van aanbodgerichte zorg.
 • De hulpvraag en de zorg staan centraal en niet de financiële.
 • Het betrekken van de inwoners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de Sociale Raad.
 • De Sociale Raad weet wat er leeft in het sociale domein (via achterban, netwerk en werkgroepen) en zorgt ervoor dat vragen en knelpunten vertaald worden naar beleid en dienstverlening.      

De Sociale Raad Oost Gelre stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan:

 • het bevorderen van de zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie van alle inwoners; 
 • de inclusieve samenleving;
 • het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

Op 30 november 2021 is het reglement van de Sociale Raad Oost Gelreexterne-link-icoon door het college van B&W vastgesteld. In het reglement staan de adviestaken, de werkwijze en de afspraken over de samenwerking met de gemeente beschreven. 

Waar adviseert de Sociale Raad over?

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen ondersteuning ontvangen als:

 • Zij zich niet meer kunnen redden in en om het huis.
 • Zij niet meer mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten.
 • Wonen in een veilige of beschermde omgeving nodig is.

Ondersteuning is er in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken. Bieden deze voorzieningen niet voldoende hulp? Dan kan een maatwerkvoorziening een oplossing zijn. Maatwerkvoorzieningen zijn diensten of zaken die precies zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie.  Voor vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Sociaal Teamexterne-link-icoon van de gemeente.

Voor kinderen en jongeren is er de jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Soms is voor jeugd ook zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of de Wmo aan de orde.

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Het doel van de Wet inburgering is dat nieuwe Nederlands zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De gemeente heeft hierbij een belangrijke rol.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden bij de gemeente terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Samenstelling van de Sociale Raad

Olaf Kleine, onafhankelijk voorzitter

Leden

Willy Bennink, plaatsvervangend voorzitterGertton Nijman
Lidy Wassink-BonenkampMaria Huibers
Ton JolijHannie Lurvink
Wilfried Klein AvinkDion Kranen
Agnes SpijkermanWillem van der Ven
Teun GiezenMieke Wessels-Bongers
Fleur SchuurmanJohan van der Weerd

Namens de gemeente Oost Gelre

Carry de Vries, ambtelijk secretaris
Bärbel de Rooy, notulist

Contact 

U kunt contact opnemen met de Sociale Raad via socialeraad@oostgelre.nl. Carry de Vries is ambtelijk secretaris van de Sociale Raad. En bereikbaar via (0544) 39 35 58 of via c.devries@oostgelre.nl.

Logo Sociale Raad