Programmabegroting 2024: wethouder Jos Hoenderboom

Wat zijn vanuit jouw portefeuille de 4 belangrijkste onderwerpen voor volgend jaar?

  • Woningbouw in alle kernen voor alle doelgroepen.
  • Dienstverlening aan inwoners op peil houden en de ambtelijke organisatie op sterkte.
  • Het centrum van Lichtenvoorde levendig houden en verder versterken, via het programma Geef Lichtenvoorde Kleur.
  • De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Hoe gaan we dat doen?

Woningbouw

In 2024 willen we de goede stappen van dit jaar doorzetten. Tot 2030 hebben we het bouwen van rond de 1.300 woningen in voorbereiding. In alle kernen zijn al bouwactiviteiten en er volgen meer plannen. We werken eraan dat wonen in Oost Gelre voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Waar we kansen zien, zullen we die zoveel mogelijk benutten. En alle middelen die we ervoor hebben zetten we in.

Welke uitdagingen zijn er bij woningbouw?

De markt is op dit moment minder gemakkelijk dan een paar jaar geleden. Gestegen bouwkosten, inflatie, energielasten, hogere hypotheekrente; het speelt allemaal een rol bij woningbouw. Maar juist daarom moeten wíj ervoor zorgen dat bestemmings- en omgevingsplannen gereed liggen, zodat er nu en ook straks snel gebouwd kán worden. Op die manier kunnen we bouwen in 2024, maar kunnen we ook in de jaren daarna dóórgaan met bouwen. Een continu bouwproces, dat is wat we willen. In alle kernen en ook in het buitengebied.

Programma ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’

Hoe houden we het centrum van Lichtenvoorde levendig en hoe gaan we het centrum verder versterken, dát is in dit programma de centrale vraag. Vanuit de gedachte Compacter-Beter-Completer willen we verder investeren in de beleving met winkels en andere bedrijvigheid, horeca, uitgaan, evenementen én kunst en cultuur. Ook willen we dat er meer gewoond kan worden in en rond het centrum.

Met het oog daarop zullen in 2024 belangrijke besluiten moeten worden genomen en nieuwe plannen in gang worden gezet:

  • Er is al gestart met de visievorming voor de herinrichting van de omgeving van het gemeentehuis.
  • We willen in 2024 de planvorming voor de omgeving Nieuwmarkt/Evenementenplein afronden en plannen waar mogelijk al in uitvoering nemen.
  • Eind 2023/eerste kwartaal 2024 zal gestart worden met de herinrichting en vergroening van de omgeving Varkensmarkt.
  • We gaan de herontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied Driehoek e.o. (Vitelco) in beeld brengen (Masterplan en uitwerking daarvan).
  • We willen in 2024 naar besluitvorming over de huisvesting van onze culturele organisaties, ook vanuit de wens een podium voor evenementen en een expositieruimte te ontwikkelen in het centrum van Lichtenvoorde.

Bij al deze ontwikkelingen zal er veel aandacht zijn voor voldoende parkeermogelijkheden en het vergroenen en duurzamer maken van het centrum. Alle ontwikkelingen moeten er aan bijdragen dat voor onze inwoners en bezoekers het verblijf in het centrum nog aangenamer wordt.

Dienstverlening aan inwoners

We hebben in 2023 onze ambtelijke organisatie op sterkte kunnen brengen en we blijven daar ook in 2024 op inzetten. Hierdoor kunnen we beter invulling geven aan alle vragen vanuit de samenleving. We hebben de goede mensen aan boord, die vanuit overzicht, structuur en planning hun werk kunnen doen. Dat moet ook, want onze inwoners en ondernemers moeten op ons kunnen rekenen waar het gaat om gemaakte afspraken, voortgang, maar vooral ook duidelijkheid.

Invoering Omgevingswet

Het heeft even geduurd, maar per 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet dan toch echt in. Deze wet moet het aanvragen van vergunningen uiteindelijk makkelijker maken. Er is straks één (digitaal) loket voor het aanvragen van vergunningen.