Programmabegroting 2024: wethouder Arjen Schutten

Wat zijn vanuit jouw portefeuille de 3 belangrijkste doelstellingen voor volgend jaar?

  • OZB betaalbaar houden in 2024
  • Leefbaarheid kleine kernen behouden en verbeteren
  • Economie in Oost Gelre stimuleren

Hoe gaan we die doelstellingen behalen?

Bedrag OZB in 2024

De eigen belastinginkomsten halen we als gemeente gedeeltelijk uit de onroerendezaakbelasting (OZB). De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en betekent een waardebepaling van je huis.

Gemeenten kijken naar wat ze aan financiën nodig hebben om voorzieningen voor hun inwoners op peil te houden en te betalen. Ook wij hebben te maken met stijgende kosten en inflatie en wij willen voorkomen dat er een begrotingsgat ontstaan. Wij willen de verhoging van de OZB zo minimaal mogelijk houden. Daarom is er voor gekozen om het percentage van de OZB stijging lager te laten zijn dan de inflatie en kiezen we ervoor om de stijging van de OZB in 2024 te beperken tot 2%. Onderaan de streep is de aanslag als gevolg van deze 2% inflatiecorrectie mogelijk iets hoger dan vorig jaar. We zijn ons er van bewust dat dit bij een aantal inwoners zorgen geeft over hoe ze rond kunnen komen. Hiervoor bieden we ondersteuning en streven we ernaar dat niemand tussen wal en schip valt.

Leefbaarheid kleine kernen

De leefbaarheid voor de kleine kernen vinden we heel belangrijk. Een manier om de leefbaarheid te behouden is door voorzieningen in het dorp te concentreren en te combineren. Denk bijvoorbeeld aan verschillende clubs en verenigingen die samenwerken, kosten delen en inzet van vrijwilligers delen. Dat is nodig, omdat we steeds meer uitdagingen zien bij verenigingen om de huidige manier van organiseren in stand te houden. Een MultiFunctionele Accommodatie kan hieraan bijdragen. In Vragender en Mariënvelde staat al zo’n MFA. Verschillende verenigingen en organisaties maken hier gebruik van. Er is een sporthal, ruimte voor activiteiten voor jongeren, ouderen, verenigingen en voor gezondheidszorg. Mensen ontmoeten elkaar daar. Nog niet alle kernen hebben een MFA. Hier gaan we de komende jaren verder aan werken.

Woningbouw kleine kernen

In alle kernen staat woningbouw gepland. In de meeste kernen wordt al gebouwd. We staan in nauw contact met de dorpsbelangenorganisaties om per kern te bekijken hóe, wáár en op welke manier we kunnen komen tot woningbouwplannen pér kleine kern. Er zijn plannen voor uitbreiding van alle kleine kernen. De uitdaging is om voor alle doelgroepen te bouwen, jong en oud, gezinnen, koopwoningen en huurwoningen. Over deze laatste woningen zijn we steeds in goed overleg met de woningcorporaties.

Economie

Als gemeente Oost Gelre hebben we een stevige positie opgebouwd als het gaat om het ondernemersklimaat en werkgelegenheid. We gaan diverse ontwikkelingen aanpakken bij bedrijventerreinen om voorzieningen te behouden en te verbeteren. We hebben een goed ondernemersklimaat, waarbij de ondernemers noaberschap tonen. Er wordt veel samengewerkt, ondernemers gunnen elkaar iets, ook als het even wat minder gaat. Noaberschap ten voeten uit!

De gemeente stimuleert dat. We zijn zelf onderdeel van de samenwerking. We ontmoeten de ondernemers regelmatig op bedrijventerreinen en in de centra. We willen volgend jaar gaan werken met een centrummanager voor Lichtenvoorde en Groenlo die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Deze centrummanager moet onder andere gaan zorgen voor verbinding tussen de ondernemers onderling en met de gemeente.

Buitengebied

Ook voor het buitengebied en de agrarische sector willen we gaan werken met een gebiedsregisseur. Deze persoon weet wat er speelt en brengt verbinding tussen partijen. Ons doel hierbij is een vitaal buitengebied met een goed perspectief voor boeren en overige gebruikers, hun bedrijven en de omgeving Kortom, een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is en noaberschap de basis blijft voor hoe we willen samenwerken met elkaar.

Nieuwe lokale bedrijventerreinen ontwikkelen

Uit onderzoek is gebleken dat we in de komende jaren nieuwe bedrijventerreinen moeten ontwikkelen. Voor ons economisch klimaat is het belangrijk dat nieuwe bedrijven zich hier kunnen vestigen. Of dat bestaande bedrijven kunnen uitbreiden. In september 2023 zijn we begonnen om geschikte locaties te vinden voor onze lokale ondernemers. In 2024 gaan we verder met dit (soms gevoelige) proces. We moeten dan ook beslissingen nemen over waar en hoe we de nieuwe terreinen kunnen ontwikkelen. Duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en biodiversiteit is daarbij bijvoorbeeld belangrijk.

Bestaande bedrijventerreinen verbeteren

We willen natuurlijk ook goed zorgen voor de bestaande bedrijventerreinen. Dit betekent dat we duurzaamheid, energiebesparing en het inzetten / opwekken van duurzame energie in overweging nemen. We doen dit in samenwerking met ondernemers en andere betrokkenen. In 2024 gaan we in het bijzonder kijken naar het bedrijventerrein De Kamp. Samen met IKGL en ondernemers op de Kamp werken we aan een gezamenlijke visie voor de toekomst. We willen hierin onze doelen en wensen vastleggen en samen aan de slag gaan. De provincie Gelderland ondersteunt dit project financieel.

Uitbreiding van de Laarberg

Het regionale bedrijventerrein de Laarberg doet het goed. We verwachten dat er vraag blijft naar vestigingslocaties voor regionale bedrijvigheid en, dus denken we na over uitbreidingsmogelijkheden. In 2024 werken we samen met de gemeente Berkelland en de gebiedsonderneming de Laarberg om dit verder vorm te geven en te kunnen voorzien in de te verwachten vraag.