Omgevingsvergunning brandveilig gebruiken (voormalige gebruiksvergunning) of gebruiksmelding

Omdat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn, is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder in die gebouwen waarvoor een verhoogd risico geldt of waarvoor bij een brand de verwachte gevolgen zeer ernstig zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen! U kunt zelf veel doen om uw pand zo brandveilig mogelijk te maken.

Als u een bouwwerk in gebruik neemt of heeft dat op grond van het Bouwbesluit als een verhoogd risico wordt aangemerkt, dan moet u een melding doen of een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken aanvragen.

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen, zoals lagere scholen, zorginstellingen en grotere hotels is een omgevingsvergunning nodig. Als het gebruik van het bouwwerk volgens de gemeente brandveilig is, krijgt u deze vergunning.
Voor het gebruik van andere bouwwerken kan volstaan worden met een melding of is helemaal geen vergunning of melding nodig. Is er geen vergunning of melding nodig, dan moet u wel aan het Bouwbesluit voldoen, maar hoeft u niets aan te vragen.
Wat er in het Bouwbesluit staat en wanneer er een omgevingsvergunning of melding nodig is, leest u bij Bijzonderheden.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning doen via www.omgevingsloket.nl (het omgevingsloket online). 

Termijn omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken volgt een uitgebreide procedure. Dat wil zeggen dat de beslistermijn daarbij 26 weken is, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Daarbij wordt eerst een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd, waarop zienswijzen ingediend kunnen worden, Deze zienswijzen worden dan meegenomen in de definitieve beschikking. Bij deze procedure kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Om een gebruiksmelding te doen, moet via www.omgevingsloket.nl het daarvoor bestemde formulier worden ingevuld en de bijbehorende bijlagen worden toegevoegd. 

Op de bijlage van het formulier is ook aangegeven welke tekeningen moeten worden bijgevoegd en waaraan deze moeten voldoen. Het is niet toegestaan een ander formulier te gebruiken.
Het ingevulde formulier met bijlagen stuurt u in drievoud (één origineel en twee kopieën) op naar:

Gemeente Oost Gelre
Afdeling Omgeving
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Een gebruiksmelding doet u ten minste vier weken voordat u het gebouw in gebruik wilt nemen. U ontvangt hierop een ontvangstbevestiging.

Wat kost het mij?

Aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruiken zijn eenmalig legeskosten verbonden, die onder andere afhankelijk zijn van de grootte en het soort gebruik van het bouwwerk.
De hoogte van de leges kunt u terugvinden in de legesverordening van de gemeente Oost Gelre. Deze kunt u inzien onder regelgeving
Tevens kan het zijn dat u kosten moet maken om het gebouw brandveilig te maken.

Aan het doen van een gebruiksmelding zijn geen leges verbonden, maar ook hier kan het zijn dat u wel kosten moet maken om het gebouw brandveilig te maken.

Wat houdt het Bouwbesluit in?
Het Bouwbesluit omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Doel van het Bouwbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes, aanwezigheidseis van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik.

Wanneer is het nodig?
Een omgevingsvergunning is verplicht voor de volgende gebouwen:

  • er wordt aan meer dan tien personen nachtverblijf verschaft, bedrijfsmatig of in het kader van verzorging (gezondheidszorg gebouwen, hotels, pensions);
  • er wordt aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven, etc.).

Een melding moet worden gedaan voor de volgende gebouwen:

  • er kunnen meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn (bijvoorbeeld grote kantoren, winkels, discotheken, etc.);
  • er vindt kamergewijze verhuur plaats;
  • alle gebruik waarbij via een gelijkwaardige oplossing wordt voldaan aan de voorschriften uit het Gebruiksbesluit.

Als u twijfelt in welke categorie uw bedrijf valt, dan kunt u voor advies contact opnemen met de afdeling Omgeving via telefoonnummer 0544- 393535.

Toezicht en handhaving
Ieder gebouw zal, afhankelijk van het gebruik en de grootte, periodiek door de gemeente worden gecontroleerd. Komen tijdens deze controles gebreken aan het licht, dan moeten deze door de gebruiker van het gebouw op aanwijzing van de gemeente worden verholpen.

Wijzigingen vergunning/ melding
Het gebruik van een gebouw loopt vaak over een groot aantal jaren. Het kan zijn dat u na verloop van tijd het gebruik van uw gebouw wijzigt. Dit kan zijn door een verbouwing of door een andere manier van gebruiken. Wanneer u al een vergunning hebt of een melding hebt gedaan, moet bij een wijziging een nieuwe vergunning worden aangevraagd of een nieuwe melding worden gedaan. Wanneer uw gebouw niet vergunnings- of meldingsplichtig was, moet u nagaan of dit na de verandering wel het geval is.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden?

De voorwaarden in een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken en gebruiksmelding zijn in twee groepen onder te verdelen:

  • De algemene gebruikseisen die gelden voor elk bouwwerk (ook waarvoor geen vergunning nodig is), zoals het vrijhouden van nooduitgangen
  • De voorwaarden die specifiek gelden voor het bouwwerk waar een vergunning voor wordt afgegeven of melding van wordt gedaan. Bijvoorbeeld het maximum aantal personen dat in een bouwwerk aanwezig mag zijn en het omgaan met ruimtes waarin gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 - 393535.