Monumentensubsidie

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. De lijst met monumenten kunt u bekijken bij Monumenten en Monumentenlijst.

Het onderhouden van elk pand is duur. Om regelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten te stimuleren, heeft de gemeente Oost Gelre een subsidieregeling voor onderhoud en kleine restauratiewerkzaamheden. Deze onderhoudssubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.
Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u elk jaar een verzoek om onderhoudssubsidie indienen. De subsidie die u krijgt is 25% van de kosten die de gemeente voor subsidie in aanmerking laat komen, met een maximum van € 5.000,-. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 750,- bedragen.
Meer informatie vindt u in de Subsidieregeling instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Groenlo 2005.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling instandhouding monumenten van de rijksoverheid.
 

Hoe vraag ik de gemeentelijke onderhoudssubsidie aan?

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)
 

 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. Logo eHerkenning 2+
 

Logo PDF  Aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten (pdf - 313 kB)

 

Waaraan moet de aanvraag voldoen?

Om een subsidieaanvraag te kunnen beoordelen is de volgende informatie nodig:

  • Een gespecificeerde begroting van de kosten, inclusief afschriften van gemaakte offertes.
  • Een gespecificeerde werkomschrijving c.q. bestek.
  • Een tekening, dan wel foto’s van het object, waaruit gebreken blijken.
  • De namen en adressen van aannemer(s) en onderaannemer(s).
  • Een kopie van een verzekeringsovereenkomst tegen brand-, storm- en bliksemschade ten behoeve van het monument.

De begroting mag niet ouder zijn dan twee jaar en moet uitgesplitst zijn in manuren/uurloon, materialen, onderaannemers (indien aanwezig) en stelposten. Mocht u voor de uit te voeren werkzaamheden een “omgevingsvergunning” nodig hebben, kan de subsidie pas toegekend worden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is verleend. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u een verzoek doen om onderhoudssubsidie voor uw pand. Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de behandeld ambtenaar. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een brief over de hoogte van de te ontvangen subsidie. Na afloop van de werkzaamheden en nadat een ambtenaar van de gemeente de werkzaamheden heeft gecontroleerd, wordt het toegezegde bedrag uitgekeerd.

Het budget voor onderhoudssubsidie is beperkt. Aanvragen worden om deze reden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

In de Subsidieregeling instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Groenlo 2005 kunt u precies nalezen hoe de procedure verloopt en welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie. Ook kunt u nalezen welke voorwaarden er eventueel aan de subsidie verbonden kunnen worden (de "uitvoeringsvoorschriften"). 

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544 - 393535.