Erkenning

De afstamming van een kind, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders wordt geboren, is van rechtswege vastgesteld.
Zijn de ouders niet gehuwd en hebben ze geen geregistreerd partnerschap dan wordt de afstamming van een kind vastgelegd door middel van de erkenning.

U kunt terecht bij de balie Burgerzaken. Maak online een afspraak voor een erkenning.

Wat heeft u nodig?

Wat u moet weten

De erkenning van een kind, kan op 3 momenten plaatsvinden

Erkenning vóór de geboorte (ongeboren vrucht)

 • Zijn de ouders van een kind ongehuwd en hebben ze geen geregistreerd partnerschap, dan kan de erkenning al tijdens de zwangerschap plaatsvinden. Dit noemt men erkenning ongeboren vrucht.
 • De erkenner (vader) én ook de moeder moeten in persoon verschijnen.
 • De moeder moet toestemming geven. Dit kan schriftelijk wanneer het om een tweede of “later” kind gaat, via een onderhandse akte.
 • Het kind heeft de geslachtsnaam van de moeder. Wil men bij de erkenning van het eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader, dan moet de moeder persoonlijk toestemming geven. (Zie: “Bijzonderheden”: Wat moet ik nog meer weten over …, de naamskeuze”). Mede daardoor heeft het de voorkeur om het kind te erkennen vóór de geboorte!
 • Weet u niet of u een kind kunt erkennen, neemt u dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Gevolg van deze erkenning ten opzichte van andere erkenningen:

 • De geboorteakte wordt opgemaakt met direct de gekozen geslachtsnaam en de gegevens van de vader.
 • Ook als de vader tussen de erkenning ongeboren vrucht en de geboorte komt te overlijden, wordt de akte opgemaakt met de gegevens van de vader. (Dit kan ook belangrijk zijn voor erfrecht).
 • De familierechtelijke betrekkingen met de erkenner (vader) vindt direct bij de geboorte plaats.

Erkenning tijdens de geboorteaangifte
Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte plaatsvinden.

 • De moeder van het kind moet toestemming geven.
 • Betreft het de aangifte van het eerste kind en wordt gekozen voor de geslachtsnaam van de erkenner, dan moet de moeder in persoon toestemming hiervoor geven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Hebben de ouders al één of meerdere kinderen uit dezelfde relatie dan is schriftelijke toestemming van de moeder voldoende. Het kind krijgt dan de geslachtsnaam van de eerstgeborene(n).
 • Bij deze vorm van erkenning blijkt de geslachtsnaam en de familierechtelijke betrekking van de erkenner niet direct uit de geboorteakte. Dit is alleen het geval als het kind erkend is vóór de geboorte (Zie: erkenning ongeboren vrucht).

Erkenning na de geboorte

 • Een kind tot 12 jaar kan worden erkend zolang er geen vader in zijn of haar geboorteakte is opgenomen.
 • Na de leeftijd van 12 jaar is ook erkenning mogelijk; neemt u in dat geval contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Zijn de ouders van een kind niet gehuwd dan kan de erkenner (vader) het kind erkennen door een akte te laten opmaken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De erkenner moet in persoon verschijnen. De moeder moet voor die erkenning schriftelijk toestemming geven.
 • Naamskeuze bij erkenning na de geboorte:
  • De ouders kiezen bij de erkenning voor de geslachtsnaam van de moeder. Het kind behoudt de geslachtsnaam van de moeder bij de erkenning zoals hierboven beschreven.
  • De ouders kiezen bij de erkenning voor de geslachtsnaam van de erkenner (vader). De moeder moet bij de erkenning “in persoon” toestemming geven.
 • Voor de geslachtsnaam van de erkenner kan alleen bij het eerste kind uit die relatie worden gekozen. Bent u in de gelegenheid om het kind te erkennen vóór de geboorte, dan adviseert de ambtenaar van de burgerlijke stand u om hiervan gebruik te maken. (Zie: erkenning ongeboren vrucht).
 • Weet u niet of u een kind kunt erkennen, neemt u dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wat u verder nog moet weten

Naamkeuze
Zijn de ouders gehuwd, dan kunnen zij bij de geboorte van hun eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader óf van de moeder. Daarvoor moeten de ouders in persoon een akte laten opmaken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De keuze voor de naam van het eerste kind bepaalt ook de naam van de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie. Kunnen de ouders niet tot overeenstemming komen, dan krijgt het kind, als de ouders gehuwd zijn, de geslachtsnaam van de vader en als de ouders ongehuwd zijn, de geslachtsnaam van de moeder.
Eens gekozen blijft gekozen!

Nationaliteit die mijn kind krijgt
Kinderen geboren uit een Nederlandse moeder krijgen bij geboorte de Nederlandse nationaliteit. Kinderen geboren uit een niet-Nederlandse moeder krijgen bij geboorte, gelet op wettelijke bepalingen van het land van herkomst, meestal de nationaliteit van de moeder.
Als de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft en het kind na de geboorte laat erkennen door een Nederlandse man, verkrijgt het kind niet de Nederlandse nationaliteit.

Als in bovenstaande situatie de erkenning vóór de geboorte (als ongeboren vrucht) heeft plaatsgevonden, dan verkrijgt het kind wèl de Nederlandse nationaliteit.
Het verdient aanbeveling, als één van beide ouders of beide ouders niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, vóór de geboorte van het kind contact op te nemen met de balie Burgerzaken, tel. (0544) 39 35 35.

Vernietiging van de erkenning
In bepaalde gevallen biedt de wet de mogelijkheid tot vernietiging van een erkenning. Het verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend uitsluitend op grond dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is.

Het verzoek kan worden ingediend door:

 • Het kind zelf, tenzij de erkenning tijdens zijn meerderjarigheid heeft plaatsgevonden.
 • De erkenner, als hij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden daartoe is bewogen.
 • De moeder, als zij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden bewogen is toestemming tot de erkenning te geven.
 • Het openbaar ministerie kan wegens strijd met de Nederlandse openbare orde, als de erkenner niet de biologische vader van het kind is, vernietiging van de erkenning vorderen.

Ontkenning van het vaderschap
De wet gaat er van uit dat de echtgenoot (of soms de voormalige inmiddels overleden echtgenoot) van de moeder ook de vader van haar kinderen is, maar er zijn gevallen waarin het wettelijke vaderschap niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan bij de rechtbank een procedure tot ontkenning van het vaderschap worden ingesteld.

Het is altijd aan te raden om inlichtingen te vragen bij de balie Burgerzaken, tel. (0544) 39 35 35.

De moeder heeft van rechtswege het gezag over het kind behalve wanneer zij onder curatele staat of minderjarig is. Het gezag over het kind door de vader is niet vastgesteld bij erkenning. De erkenner (vader) krijgt het gezag als hij daarvoor een afzonderlijke procedure (kantongerecht) volgt.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.

Handige links

Kijk voor meer informatie over gezag op www.rijksoverheid.nl/ouderlijk-gezag.