Meer Veilig N18 Oost Gelre

Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente voeren samen het project Meer Veilig N18 uit in Oost Gelre. Een aantal maatregelen moet de doorstroming en veiligheid van de N18 verbeteren. Eén van de maatregelen is de afsluiting van de kruising N18 – Zieuwentseweg. Het bestemmingsplan is vastgesteld.

We kennen inmiddels de aanpassingen aan de N18 van Groenlo naar Enschede. En de andere kant op de aanpassingen vanaf Lichtenvoorde Zuid richting Doetinchem. Deze maatregelen waren onderdeel van het tracébesluit N18. Maar de kruisingen en oversteken tussen Groenlo en Lichtenvoorde vallen onder een ander project: Meer Veilig N18 Oost Gelre. Het project omvat aanpassingen bij de kruising bij de Zieuwentseweg en de kruising bij de Richterslaan. Maar ook aanpassingen op het traject Lievelde-Groenlo.

Vragen en opmerkingen kunt u sturen aan N18@oostgelre.nl

Het traject Zieuwentseweg – Richterslaan valt onder het project Meerveilig 3 N18, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre.

Op 17 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een plan voor na de afsluiting van de Zieuwentse kruising. Hierbij wordt een tunnel voor (brom)fietsers/voetgangers onder de N18 aangelegd. En de Zieuwentseweg wordt omgelegd naar de kruising van de N18 met de Richterslaan. Dit plan is vervolgens uitgewerkt en de nodige onderzoeken zijn uitgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan (samen met een aantal andere ontwerpbesluiten die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld verkeersbesluiten) lag ter inzage in het voorjaar van 2021.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan en de overige besluiten hebben ter inzage gelegen van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021. Gedurende deze termijn was de mogelijkheid om beroep tegen het plan in te stellen.

Tegen het plan was beroep ingesteld. Dit beroep is echter op 19 oktober 2021 ingetrokken waardoor het bestemmingsplan en de overige besluiten met terugwerkende kracht geheel onherroepelijk in werking zijn getreden met ingang van 27 augustus 2021.

Onder de 'tab' Documenten en dan onder het Kopje Zieuwentse kruising - Richterslaan staan de stukken die ter inzage hebben gelegen.

Over de voortgang communiceren we door middel van nieuwsbrieven. Kijk daarvoor onder het tabblad ‘Nieuwsbrieven’. Wilt u zich direct inschrijven voor de nieuwsbrief, klik dan hier.

Het traject Lievelde-Groenlo valt, net als de kruising N18 – Zieuwentseweg, onder het project Meer Veilig N18 Oost Gelre. Het zijn twee aparte projecten, ze zijn in de uitvoering niet afhankelijk van elkaar.

Het traject Lievelde betreft de afsluiting van de oversteken op de N18, waaronder de kruising Grolsedijk met de N18. Door het vervallen van de oversteken, zal een alternatieve verbinding gezocht moeten worden. Op dit moment worden verschillende mogelijkheden bekeken en afgewogen.

Informatieavond: Vragen en Antwoorden

Tijdens de informatieavond op 16 september 2021 zijn veel vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden hierop, vind je hier:

PDF210916 QenA informatieavond MV3 N18 Lievelde Groenlo.pdf

Klankbordgroep

Kijk voor meer informatie hierover bij het tabblad 'Klankbordgroep Lievelde'.

Meer informatie

Onder het tabblad ‘Documenten’ boven aan de pagina en dan onder het kopje Traject Lievelde vindt u documenten die met het aanpassen van de kruising te maken hebben.

We houden belanghebbenden op de hoogte door regelmatig een nieuwsbrief te versturen. Kijk hiervoor in de ‘tab’ Nieuwsbrieven. Wilt u zich direct inschrijven voor de nieuwsbrief, klik dan hier.

Klankbordgroep

Om de omwonenden en belanghebbenden van dit traject van de N18 te betrekken, is een klankbordgroep samengesteld. In deze klankbordgroep kunnen betrokkenen hun mening geven, zorgen uiten en meediscussiëren over de mogelijke varianten voor de afsluitingen.

Drie avonden met de klankbordgroep

Er zijn 3 avonden gepland om bijeen te komen met de Klankbordgroep. U kunt deelnemen aan deze avonden als u zich heeft aangemeld voor de Klankbordgroep. Alle deelnemers aan de klankbordgroep hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen.

Verslag eerste Klankbordgroepbijeenkomst, 23 november

Op de eerste avond op 23 november is diverse informatie doorgelopen, zodat er vanuit een gezamenlijk startpunt voor iedereen gewerkt is. De documenten staan hieronder, onder 'Voorbereiding'. Er werden veel vragen gesteld. Een aantal vragen is door de projectleiders van Rijkswaterstaat en/of gemeente beantwoord. [Bij de tweede klankbordgroepbijeenkomst gaan we alle vragen beantwoorden, ook die van 16 september.] Vervolgens konden alle deelnemers aangeven wat zij belangrijk vinden als criterium om mee te nemen. 

Hieronder vind je de vragen en opmerkingen in de chat en die mondeling zijn gesteld (pdf-documenten). Ook de nagezonden e-mailberichten zijn hier te vinden. Alle mensen die zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep in het algemeen hebben op 26 november een nieuwsbrief ontvangen.

  1. PDFVragen en opmerkingen (mondeling)
  2. PDFVragen en opmerkingen (chat)
  3. PDFNagekomen e-mailberichten
  4. PDFPresentatiesheets

Via deze link kunt u gedurende 1 maand de opname van de klankbordgroepbijeenkomst terugkijken. In verband met serverbelasting wordt de video daarna verwijderd.

Vragen

Zijn er tussentijds vragen over de klankbordgroep, dan kunt u die sturen aan N18@oostgelre.nl

Voorbereiding van de Klankbordgroep

Er zijn 47 belangstellenden voor de klankbordgroep. Op 27 oktober zijn 5 belanghebbenden / omwonenden samen met mensen van Rijkswaterstaat en gemeente Oost Gelre bij elkaar geweest om een werkwijze m.b.t. de klankbordgroep(en) op te zetten.

Wij kijken met elkaar bijzonder prettig terug op deze voorbereidende avond, mede door de open houding van iedereen en het samen willen bouwen aan een programma voor de klankbordgroepen. We hebben afspraken gemaakt over de rol van de klankbordgroep en de werkwijze. Alle afspraken en uitgangspunten zijn voor de deelnemers aan de Klankbordgroep via een nieuwsbrief aan hen verzonden op 4 november 2021.

Deze documenten geven inzicht in het gezamenlijk startpunt van de klankbordgroep:

Hier vindt u documenten die relevant zijn voor de werkzaamheden aan de N18 in Oost Gelre.

Zieuwentse kruising

Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan en de overige besluiten hebben ter inzage gelegen van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021. Gedurende deze termijn was de mogelijkheid om beroep tegen het plan in te stellen.

Tegen het plan is één beroep ingesteld. Dit betekent dat de Raad van State zich over het plan zal uitspreken. Wanneer de Raad van State uitspraak heeft gedaan, zullen we dat laten weten. Omdat geen voorlopige voorziening is aangevraagd, is het plan wel op 27 augustus in werking getreden.

Bestemmingsplan

Bekijk het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

Overige besluiten

Traject Lievelde

Algemeen N18