Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een vergoeding van de vervoerskosten van huis naar school aanvragen.

Wat heeft u nodig?

 • Bij een eerste aanvraag moet het advies van de commissie van onderzoek van de school over de wijze van vervoer worden toegevoegd.
 • Een kopie van de beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL).
 • Doet u liever een schriftelijke aanvraag? Neem dan contact op met het Sociaal Team of stuur een mail naar leerlingenvervoer@oostgelre.nl . Dan sturen we u een papieren formulier.

Wat u moet weten

 • U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor leerlingen die naar het (voortgezet) speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs gaan.
 • Het vervoer dat u aanvraagt moet noodzakelijk zijn. Het samenwerkingsverband beoordeelt of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan speciale scholen voor basisonderwijs. Bij toekenning is het uitgangspunt dat gekozen wordt voor bekostiging van de lichtst mogelijke vorm van vervoersvoorziening. De volgorde van toekenning is dan:
  • fietsvergoeding zonder begeleiding;
  • fietsvergoeding met begeleiding;
  • openbaar vervoer zonder begeleiding;
  • openbaar vervoer met begeleiding;
  • eigen vervoer;
  • aangepast vervoer.
 • De gemeente beslist voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, dan wel binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag, of u in aanmerking komt voor vergoeding. U krijgt schriftelijk bericht. 
 • Wilt u liever persoonlijk contact over het aanvragen van leerlingenvervoer, bel dan met het Sociaal Team via (0544) 39 36 16.

Wat kost het?

 • Volgens de Wet op het primair onderwijs mag een drempelbedrag worden gevraagd aan ouders van leerlingen die een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoeken. Hierbij wordt een inkomensgrens gehanteerd. 
 • Wanneer een leerling door zijn structurele handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken, mag er aan de ouders geen drempelbedrag worden gevraagd. 

Wat u verder moet weten

Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet aan de volgende voorwaarden voldoen. 

 • Voor de toekenning van het vervoer gaat de gemeente uit van vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.
 • Vergoeding kosten eigen vervoer: als de leerling naar het oordeel van de gemeente zelfstandig of onder begeleiding per fiets of zelfstandig met de bromfiets naar school kan, ontvangen de ouders in plaats van de kosten van het openbaar vervoer een vergoeding voor de kosten van het vervoer per fiets of bromfiets. Voor het bepalen van de afstand gaat de gemeente uit van de kortste voor het kind voldoende begaanbare en veilige weg.
 • Vergoeding kosten openbaar vervoer:
  • Als de afstand tussen woning en basisschool, of speciale school voor basisonderwijs meer dan 6 km is;
  • Als de afstand tussen woning en school voor (voortgezet) speciaal onderwijs meer dan 2 km is.
  • Voor gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geldt geen afstandscriterium.

  • Bij de toekenning van vergoeding van de kosten van openbaar vervoer kunnen de kosten van één begeleider worden vergoed als de leerling jonger is dan 10 jaar en aan het afstandscriterium wordt voldaan.

 • Aangepast vervoer kan worden vergoed als openbaar vervoer onder begeleiding onmogelijk is en dit voldoende, naar het oordeel van het college, wordt aangetoond. Dit geldt ook als de reistijd met openbaar vervoer langer is dan anderhalf uur en met aangepast vervoer tot 50% of minder reistijd met openbaar vervoer kan worden teruggebracht. Of als openbaar vervoer ontbreekt.
 • Het college kan, indien ouders in aanmerking komen voor vergoeding van de vervoerskosten, toestaan dat zij de leerling zelf vervoeren.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen en komt u er zelf niet uit?

Neem dan contact op met het Sociaal Team via (0544) 39 36 16 of stuur een e-mail leerlingenvervoer@oostgelre.nl.

Wilt u hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Dan kunt u MEE Oost-Gelderland vragen u te helpen bij de aanvraag.