Gemeenteraad Oost Gelre behandelt het beeldkwaliteitsplan De Molenberg

30 mei 2024
Nieuws

De Molenberg in Groenlo. Fotograaf: Marcel Houwer.

Het college van B&W van Oost Gelre stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Beeldkwaliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling De Molenberg in Groenlo. Dit project omvat sloop en nieuwbouw van het woonzorgcentrum van Marga Klompé. Daarnaast verbetert de gemeente de openbare ruimte van de Ziekenhuisstraat en langs de gracht. Hierbij herstellen we gedeeltelijk de oude vestingwal. Dit project maakt deel uit van het Programma Stad Groenlo 2012-2027.

Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan goedgekeurd 

De Molenberg ligt langs de gracht in de zuidwesthoek van de binnenstad. Het college heeft op 20 februari het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan (BKP) goedgekeurd. De architectuur en de inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen aan dit BKP. Het plan was zes weken lang in te zien van 22 februari tot en met 4 april. Er zijn 12 zienswijzen ingediend. Degenen die een reactie (zienswijze) hebben ingediend, ontvangen hierover bericht. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het BKP. Wel is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van het BKP. 

Het Beeldkwaliteitsplan is vanaf vrijdag 7 juni in te zien en te downloaden via het raadsinformatiesysteem Oost Gelreexterne-link-icoon

Vergunningen coördineren 

Voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling – de sloop en nieuwbouw van De Molenberg tussen Ziekenhuisstraat en gracht – zijn vergunningen nodig. Marga Klompé wil de vergunningen voor deze fase coördineren, zodat de procedures gelijktijdig verlopen. Ook daarover besluit de gemeenteraad. 

Programma Stad Groenlo 

Nieuwbouw van De Molenberg is een belangrijke stap in het Programma Stad Groenlo. Dit programma werkt aan een leefbare stad met goede openbare voorzieningen en betaalbare woningen voor ouderen. Ook wil de gemeente de historische vesting van Groenlo beter zichtbaar en beleefbaar maken. 

Betrekken van belanghebbenden 

Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model van MTD Landschapsarchitecten in 2022 en daarna het BKP door IAA Architecten zijn meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Direct omwonenden, de gemeenteraad en andere belanghebbenden zoals de Bomenwacht Groenlo, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Waterschap en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn op diverse momenten geïnformeerd en betrokken. 

Behandeling in de gemeenteraad 

De gemeenteraad behandelt op 2 juli het Beeldkwaliteitsplan gebiedsontwikkeling De Molenberg. Op 18 juni staat het op de agenda van de Commissievergadering. Beide vergaderingen zijn te volgen in de raadszaal in Groenlo of via een livestream via oost-gelre.raadsinformatie.nlexterne-link-icoon. Het is mogelijk om in te spreken op dit onderwerp in de Commissievergadering. Kijkt u hiervoor op www.oostgelre.nl/inspreken-in-commissie-en-raadsvergadering.externe-link-icoon