Financiën

Programmabegroting 2020 - Meerjarenbegroting 2020 - 2023

De Programmabegroting geeft een beeld van de begroting voor 2020 en een doorkijk naar de periode 2019-2022. Deze financiële beschrijving vindt u op de pagina’s 6 t/m 12.

Op basis van 4 thema’s is beschreven wat de concrete doelen voor 2020 zijn en hoeveel geld daarvoor begroot is:

  • Leefomgeving (pagina 14)
  • Inwoners (pagina 21)
  • Economie (pagina 28)
  • Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening (pagina 32)

Op pagina 64 staat het overzicht van de lokale heffingen. Achterin de begroting staat in bijlage 2 het nieuwe beleid voor de periode vanaf 2020.

Programmabegroting/meerjarenbegroting 2020 (pdf - 1,6 Mb)

Lees de verhalen van het College en bekijk de infographic Inkomsten en Uitgaven 2020 (pdf - 2,2 Mb)

Vanaf deze pagina kunt u het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Oost Gelre downloaden.

In het jaarverslag staat beschreven:

  • wat de gemeente wil bereiken
  • wat de gemeente daarvoor heeft gedaan
  • wat dit heeft gekost

De jaarrekening geeft een toelichting op de balans en de programmarekening. De programmarekening bevat een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma.

Jaarstukken 2017 (pdf - 2,23 Mb)