Bestuurlijke boete BRP

De Basisregistratie Personen (BRP) dient juist en actueel te zijn. Daarvoor heeft de gemeente de juiste gegevens van u nodig. Wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals uw woonsituatie, nationaliteit of burgerlijke staat, geeft u door aan de gemeente. Doet u dit niet, dan begaat u een overtreding. Als u bewust in overtreding bent, kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete kan variëren.

Wat u moet weten

Een juiste en actuele bevolkingsadministratie is belangrijk

  • Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. Verschillende organisaties zijn verplicht om voor hun taakuitvoering gebruik te maken van persoonsgegevens in de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
  • Ook binnen de gemeentelijke organisatie worden persoonsgegevens gebruikt. Bijvoorbeeld om een paspoort of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Het is daarom belangrijk dat de gegevens in de BRP van hoge kwaliteit zijn.

We leggen niet zomaar een boete op

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Voordat we daadwerkelijk een bestuurlijke boete opleggen, wijzen we u eerst meermalen op uw verplichtingen. Als we van mening zijn dat u een verplichting niet bent nagekomen, dan moet dat blijken uit de informatie die bij ons beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OvertredingBoete
Het niet doen van aangifte van inschrijving uit het buitenland€ 325
Het niet doen van aangifte van een nieuwe verblijfplaats binnen Nederland€ 325
Het niet verstrekken van inlichtingen over een mogelijke adreswijziging€ 200
Het ten onrechte opgeven van een adreswijziging naar een briefadres terwijl er sprake is van een woonadres€ 325
Het niet geven van inlichtingen door de briefadresgever over de briefadresnemer op verzoek van het gemeentebestuur€ 200
Het geven van gelegenheid tot de overtreding€ 325
Het niet overleggen van brondocumenten betreffende de burgerlijke staat of nationaliteit in verband met vestiging uit het buitenland€ 200
Het niet overleggen van brondocumenten van feiten die zich buiten Nederland hebben voorgedaan en in de BRP opgenomen moeten worden€ 200
Het niet overleggen van brondocumenten betreffende burgerlijke stand of nationaliteit op verzoek van het gemeentebestuur€ 200
Het niet overleggen van een buitenlandse overlijdensakte€ 200
Onjuiste aangifte met overlegging van valse documenten€ 325

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.