document iconBesluitenlijsten

Maart 2023 html - tekst versie

Week 11 Besluitenlijst 14 maart 2023 (html - tekst)

Besluitenlijst College van B&W

14 maart 2023

Portefeuillehouder BP - Communicatie biodiversiteit en klimaatadaptatie: Stichting Steenbreek (9789-2023)

Besluit:

1. Aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.

Portefeuillehouder BP - Onttrekking gedeelte Maarsevonder te Groenlo aan de openbaarheid (11584-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

  • Een deel van de openbare weg Maarsevonder in Groenlo aan de openbaarheid te onttrekken.
Portefeuillehouder JH - Begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen (8749-2023)

Besluit:

1. De begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen

Portefeuillehouder AS - Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV gedurende de collegeperiode 2022-2025 (11516-2023)

Besluit:

1. De portefeuillehouder toerisme en recreatie van het college van de gemeente Berkelland tijdens de collegeperiode 2022-2025 te machtigen om de gemeente Oost Gelre te vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV.

Portefeuillehouder BP - Verlenging exploitatie- en huurovereenkomst Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde (7516-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

  • In te stemmen met het verlengen van de exploitatie- en huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde.
week 12 besluitenlijst 21 maart 2023 (html - tekst)

Besluitenlijst College van B&W

21 maart 2023

Portefeuillehouder BP -  Verplaatsen losloopveld voor honden van het Eschpark naar de locatie Kerkhoflaan Lichtenvoorde (12711-2023)

Besluit:

Het losloopveld voor honden te verplaatsen naar de locatie aan de Kerkhoflaan.

Portefeuillehouder JH - Mandaatbesluit gemeente Oost Gelre (9483-2023)

Besluit:

Het mandaatbesluit gemeente Oost Gelre vast te stellen

Portefeuillehouder BP - Kredietaanvraag binnensporthal Marianum (Groenlo) (56721-2022)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

  • Een sporthal met drie zaaldelen te realiseren bij het Marianum, conform het samen met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf geoptimaliseerde ontwerp van Hooper Architecten.
  • In te stemmen met het extra krediet van € 4.400.000 incl. btw, waardoor het totale benodigde krediet van € 10.200.000 beschikbaar is.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders (10471-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

  • Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor uitbreiding van enkele bedrijfsgebouwen van Gunnewick Mengvoeders B.V. aan de Winterswijkseweg 16-16a te Vragender.
  • De onder 1. genoemde definitieve verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

2.  Bij instemming van de raad ten aanzien van punt 1. de omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders te verlenen en ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder JH- Herijking regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. Wonen) (11670-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het proces, planning en de belangrijkste inhoudelijke en financiële aandachtspunten bij de herijking van de regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. wonen) voor de periode vanaf 1 juli 2023.

2. In te stemmen met het financieel compenseren van de gecontracteerde pleegzorgaanbieders over de periode 1 januari t/m 30 juni 2023 voor de verplichte verhoging van de vaste vergoeding pleegzorgouders.

7 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo (65317-2022)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen en Ambtshalve wijziging’ vast te stellen en de ingebrachte zienswijze ongegrond te verklaren.

2. Het bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening IKC Karel Doormanstraat’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO509-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.

3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPGRO509_BGT_BRK_20220209 vast te stellen.

4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.

5. Het aan het bestemmingsplan gekoppelde beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo d.d. 15 juli 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder ED- Bouw IKC Karel Doormanstraat, Groenlo (9115-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

2. IKC Willibrordus aan de Karel Doormanstraat te Groenlo te bouwen met onderwijsvoorzieningen en kinderdagverblijf, maar zonder gymzaal.

3. In te stemmen met bijgevoegde brief om het college van bestuur van Delta scholengroep te informeren over dit collegebesluit.

week 13 besluitenlijst 28 maart 2023 (html - tekst)

Besluitenlijst College van B&W 

28 maart 2023

Portefeuillehouder JH - VNG-ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 (11777-2023) Besluit: 1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.

Besluit:

1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.

Portefeuillehouder JH - Uitvoering leefgeldregeling en arbeidsmarkttoeleiding ontheemde Oekraïners (13526-2023)

Besluit:

1. Het dagelijks bestuur van Fijnder, conform artikel 5 lid 3 van de “Gemeenschappelijke Regeling Fijnder” te verzoeken om aanvullende dienstverlening uit te voeren door uitvoering te geven aan de leefgeldregeling (per 1 mei 2023) voor ontheemde Oekraïners en de arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners (per 1 april 2023).

2. Afspraken over de leefgeldregeling en arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners vast te leggen in bijgaand addendum op de “Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder”, onder voorbehoud van instemming door het Dagelijks Bestuur van Fijnder met het addendum.

Portefeuillehouder AS - Uitgangspuntennotitie Kunst en Cultuur in Oost Gelre (11587-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

  • De uitgangspuntennotitie “Kunst en Cultuur in Oost Gelre” vast te stellen, en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten, ambities, kaders en het proces op weg naar het uitvoeringsprogramma van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo (66608-2019)

Besluit:

1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het SCC als algemeen maatschappelijke voorziening met ondersteunende horeca, te regelen via een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

2. Het maximaal aantal voorstellingen waarbij gedurende de hele voorstelling geschonken mag worden vast te stellen op 4 per jaar en dit te borgen in de nog af te geven omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder JH - Aanvraag planschadevergoeding Deken Hooijmansingel 13 te Groenlo (11109-2023)

Besluit:

Het advies van Thorbecke over te nemen en het verzoek om vergoeding van planschade af te wijze