Besluitenlijsten

Juni 2024

Besluitenlijst College van B&W

18 juni 2024

Portefeuillehouder ED - Regiovisie Samen Veilig 2024-2028 (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem en Achterhoek) (27528-2024)

Samen met twee regio’s is de Regiovisie 2019-2023 herijkt en zijn hierin nieuwe landelijke ontwikkelingen vanuit het Rijk verwerkt die zijn gericht op het toegroeien naar Sterke Lokale Teams. Dit heeft geresulteerd in de herijkte Regiovisie ‘Samen Veilig’: een aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio Arnhem-Achterhoek met een nieuwe looptijd van 2024 tot 2028.

Besluit:

 1. De Regiovisie Samen Veilig 2024-2028 (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem en Achterhoek) vast te stellen.
Portefeuillehouder ED - Toetredingsdocument Toelatingsprocedure Essentiële Functies Jeugdhulp G7 (28028-2024)

Als laatste in de rij van drie collegevoorstellen ligt nu de definitieve toetredingsprocedure Essentiële Functies Jeugdhulp voor. Dit betreft een nieuwe verwerving van hoogspecialistische zorg voor een zeer beperkt aantal jeugdigen. Nieuw is dat de aanbieders die gaan toetreden samenwerken in een van de drie Gelderse clusters die alle ondersteuning kunnen bieden bij hoog complexe zorgvragen.

Besluit:

 1. Het ‘Toetredingsdocument Toelatingsprocedure Essentiële Functies Jeugdhulp G7‘ en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen.
 2. Het regionale Contract- en Leveranciersmanagement te machtigen om namens de Regionale Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek te besluiten over toelating van samenwerkingsverband(en) van aanbieders tot de overeenkomst Essentiële Functies G7.

Besluitenlijst College van B&W

11 juni 2024

Portefeuillehouder ED - Begroting nieuwe inkoop WMO en Jeugdhulp Sociaal Domein Achterhoek (29067-2024)

Door in te stemmen met deze begroting kan uitvoering worden gegeven aan de nieuwe inkoop voor de Wmo en Jeugdhulp. Het gaat hierbij om extra financiering voor o.a. de inhuur van externe deskundigen in verband met de nieuwe inkoop.

Besluit:

 1. De begroting nieuwe inkoop Wmo en Jeugdhulp Sociaal Domein Achterhoek SDA vast te stellen en de incidentele kosten te dekken uit de reserve sociaal domein.

4 juni 2024

Portefeuillehouder AB - Regio Achterhoek programmabegroting 2025 en jaarstukken 2023 (26026-2024)

Regio Achterhoek heeft de programmabegroting voor 2025 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, evenals de jaarstukken over 2023. De raad heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. De jaarstukken zijn op grond van de Wgr ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 van Regio Achterhoek.
Portefeuillehouder ED - Jaarverantwoording Kinderopvang 2023, gemeente Oost Gelre (22768-2024)

Conform de Wet Kinderopvang (Wko) is de gemeente verantwoordelijk om jaarlijks verantwoording af te leggen over de kwaliteit van kinderopvang. Dit doet de gemeente door jaarlijks verantwoording af te leggen over het uitgevoerde toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang aan de Inspectie van het Onderwijs en aan de gemeenteraad. In dit voorstel ligt ter besluitvorming voor de jaarverantwoording 2023 vast te stellen.

Besluit:

 1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2023, gemeente Oost Gelre vast te stellen.
Portefeuillehouder ED - Addendum samenwerkingsafspraken inkoop Wmo en jeugdhulp regionale samenwerking Sociaal Domein Achterhoek (27392-2024)

Op 30 januari 2024 hebben de Achterhoekse gemeenten besloten om bindende samenwerkingsafspraken te maken rondom de inkoopprocedures voor Wmo en jeugdhulp. Dit om een efficiënte en soepele besluitvorming te faciliteren en vanuit gezamenlijk opdrachtgeverschap op te treden als 1 partij richting de aanbieders. Het advies aan het college van B&W is om de bindende samenwerkingsafspraken vast te leggen in een addendum behorende bij de reeds bestaande Samenwerkingsovereenkomst Regionale samenwerking Sociaal Domein Achterhoek 2023 e.v. Deze afspraken maken alle Achterhoekse gemeenten die samenwerken in dit verband.

Besluit:

 1. In te stemmen met het addendum behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek 2023 e.v.
 2. In te stemmen met het mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit Regionale Samenwerking Sociaal Domein Achterhoek, waarin gemeente Doetinchem als penvoerder is aangewezen.
Portefeuillehouder ED - Verlenging taalcontracten (22397-2024)

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet Inburgering in 2021 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor het inburgeringstraject van individuen die onder deze wet vallen. Het inburgeringstraject omvat drie routes: de Onderwijsroute, de Z-route, en de B1-route. Binnen de Onderwijsroute zijn zowel de mbo- als de hbo/wo-routes opgezet. De mbo-onderwijsroute wordt uitgevoerd door het Graafschap College, terwijl de hbo/wo-onderwijsroute wordt verzorgd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor de B1-route en Z-route zijn Toptaal en Interbeek gecontracteerd. De contracten, gestart op 1 januari 2022, hebben een looptijd van drie jaar met een verlengingsoptie van twee keer twee jaar. Het besluit tot al dan niet verlengen dient uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de termijn te worden genomen. Bij verlenging worden de huidige contracten verlengd voor de periode van 1-1-2025 tot en met 31-12-2026 en is de continuïteit van het onderwijs geborgd.

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van alle contracten van de taalaanbieders Wet inburgering 2021 voor de duur van twee jaar, te weten Toptaal, Interbeek, Graafschap College en de HAN.
Portefeuillehouder AS - Toetreding gemeente Monferland tot RPW Achterhoek (26520-2024)

Gemeente Montferland wil per 1 januari 2025 toetreden tot het RPW Achterhoek. Op het gebied van bedrijventerreinontwikkeling liggen afspraken vast in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Er dienen afspraken te worden gemaakt over de manier waarop Montferland het RPW van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) verlaat en toetreedt tot het RPW Achterhoek. Met de voorliggende afspraken kan worden ingestemd.

Besluit:

 1. In te stemmen met de afspraken aangaande de toetreding van Gemeente Montferland binnen het RPW Achterhoek.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek plaatsen nieuwe windturbine aan Holtkampsweg 2 in Groenlo (18684-2024)

In 2021 is een vergunning verleend voor een windturbine van 15 meter ten behoeve van duurzame energie opwekking op het agrarisch perceel aan Holtkampsweg 2 in Groenlo. In de huidige situatie is gebleken dat de windturbine onvoldoende energie levert om rendabel te zijn. Met het verzoek wenst initiatiefnemer de huidige windturbine te vervangen voor een nieuwe, hogere turbine met een ashoogte van 20 meter.

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een kleine windturbine op het perceel Holtkampsweg 2 in Groenlo.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde verzoek.

21 mei 2024

Portefeuillehouder BP - Continuering bouwteamfase binnensporthal Barkenkamp Groenlo (24072-2024)

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 oktober 2023 heeft de raad ingestemd met scenario 3 voor de sportvoorzieningen in Groenlo. Het ontwerpteam heeft een nieuw Definitief Ontwerp vastgesteld. In dit voorstel ligt aan het college voor om de bouwteamfase te continueren. In de bouwteamfase werkt het bouwteam het Definitief Ontwerp uit naar een Uiteindelijk Ontwerp.

Besluit:

 1. In te stemmen met het continueren van de bouwteamfase voor de realisatie van binnensporthal Barkenkamp Groenlo.
 2. Het Definitief Ontwerp dat als basis dient voor de bouwteam overeenkomst te wijzigen conform de bij dit voorstel gevoegde tekeningen.
 3. Het nieuwe taakstellend budget, inclusief de terreinkosten en de kosten van de paalfundering, vast te stellen op € 6.820.000
 4. De mijlpaaldatum voor een geaccepteerd TO vast te stellen op 1-8-2024 en de mijlpaaldatum voor start van de bouw vast te stellen op 1-9-2024.

Mei 2024

Besluitenlijst College van B&W

28 mei 2024

Portefeuillehouder BP - ODA begroting 2025, meerjarenbegroting 2026-2028 en voorlopige jaarstukken 2023 (26002-2024)

Met dit raadsvoorstel worden de voorlopige jaarstukken 2023 van de ODA ter kennisname aangeboden. Daarnaast wordt de concept begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 aan de raad voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door het indienen van een zienswijze welke gericht is op het kritisch kijken naar mogelijke besparingen om zodoende de gemeentelijke bijdrage in toom te houden.

Besluit:
In te stemmen met het voorstel aan de raad om een zienswijze op de concept begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 ODA in te dienen waarin staat dat:

 1. Er wordt ingestemd met de concept begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 ODA
 2. De ODA niet met een begrotingswijziging 2025 mag komen waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2025 zal stijgen, niet anders dan gerelateerd aan de reguliere werkzaamheden en de gevraagde dienstverlening
 3. De ODA voor de jaren 2026 en verder kritisch moet kijken naar besparingen waarmee een forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt
Portefeuillehouder ED - Fijnder programmabegroting 2025 en jaarstukken 2023 (25791-2024)

De raad wordt op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2025. Om ook in 2025 onder repressief toezicht te vallen moet de programmabegroting door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en vervolgens tijdig worden ingediend bij de provincie. Voor de programmabegroting 2025 houdt dit in dat de vastgestelde programmabegroting voor 15 september is ingediend bij de provincie. Het Algemeen Bestuur van Fijnder is voornemens deze vast te stellen tijdens haar vergadering op 9 september 2024. De programmabegroting 2025 is gebaseerd op de in de kadernota 2025 vastgestelde uitgangspunten. De basis van de begroting wordt gevormd door het bestaande beleid van Fijnder op 1 januari 2024. De door het Dagelijks Bestuur vastgestelde uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2025 zijn verwerkt in de begroting.

Besluit:
In te stemmen met het voorstel aan de raad om een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2025 van Fijnder met daarin het volgende:

 1. In te stemmen met de programmabegroting Fijnder voor 2025
 2. Fijnder te verzoeken dringend rekening te houden met de gevolgen van het ravijnjaar 2026 op de financiële bijdrage van de gemeente in 2026
Portefeuillehouder ED - Fijnder eerste bestuursrapportage 2024 (25981-2024)

In de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de raden voorafgaand aan het vaststellen van een begroting(swijziging) schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt over zijn oordeel over de zienswijze en de eventuele conclusie die het daaraan verbindt. Het Algemeen Bestuur zal deze zienswijzen en de conclusie van het Dagelijks Bestuur meewegen in de besluitvorming en de uiteindelijke vaststelling van de begrotingswijzigingen. Middels deze bestuursrapportage wordt een tussenbalans opgemaakt over het lopende jaar. Het betreft een afwijkingenrapportage, waarin beleidsmatig en/of financieel inzage wordt gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen. Op basis van de ontwikkelingen zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder toegelicht in de financiële paragraaf.

Besluit:
In te stemmen met het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging van Fijnder over 2024.

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan 'Flierbeek fase 3, Flierbos' met bijbehorende grondexploitatie (17146-2024)

De gemeente heeft in het verleden de gronden van de ontwikkeling Flierbos al verworven voor woningbouw. Gezien de grote behoefte aan woningen is er met betrekking tot de afzet van de kavels geen risico te verwachten. Mede omdat hier is gekozen voor een gedifferentieerde kavel/woning aanbod. Met daarin een relatief groot aandeel sociale huur en goedkope en betaalbare koopwoningen.

Voor dit plangebied Flierbeek fase 3 te Lichtenvoorde heeft een ontwerp bestemmingsplan tezamen met een ontwerp beeldkwaliteitsplan voor een ieder 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingekomen. Daarnaast hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen nu ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De zienswijzen en de wijzigingen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan niet te laten vaststellen. Door de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan dient het bestemmingsplan wel gewijzigd te worden vastgesteld. Dit geldt ook voor het beeldkwaliteitsplan.

Besluit:
In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De grondexploitatie voor het plan ‘Flierbeek fase 3, ’t Flierbos’ te Lichtenvoorde te openen en hiervoor krediet beschikbaar te stellen van € 3.150.000 

  en in relatie hiermee de raad voor te stellen om:

 2. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen en ambtelijke wijzigingen’ vast te stellen
 3. Het bestemmingsplan ‘Flierbeek fase 3, Flierbos’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPLIC215-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen
 4. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond uit oktober 2023 vast te stellen
 5. Het aan het bestemmingsplan gekoppelde beeldkwaliteitsplan ’t Flierbos – de voedzame wijk, Lichtenvoorde’ gewijzigd vast te stellen
Portefeuillehouder JH - Beeldkwaliteitsplan De Molenberg en coördinatieregeling (21688-2024)

Het college vraagt de raad om in te stemmen met de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het beeldkwaliteitsplan De Molenberg vast te stellen. Deze nota is opgesteld naar aanleiding van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan (BKP) dat ter inzage heeft gelegen. De nota leidt tot beperkte aanpassing van het BKP. In het BKP staat hoe de gebouwen eruit moeten zien en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Het is een aanvulling op de welstandsnota. De welstandscommissie toetst straks de bouwplannen aan het BKP. Daarnaast vraagt het college de raad om de coördinatieregeling toe te passen en daarvoor het college als coördinerend bestuursorgaan aan te wijzen. Met de coördinatieregeling worden meerdere vergunningaanvragen in een procedure behandeld.

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
 2. Het Beeldkwaliteitsplan De Molenberg vast te stellen als beleidsregel voor de welstandstoetsing voor dit project als bedoeld in artikel 4.19 Omgevingswet, met inachtneming van de ambtshalve wijzigingen
 3. De coördinatieregeling op grond van artikel 16.8 Omgevingswet en afdeling 3.5 Awb van toepassing te verklaren op fase 1 van het project De Molenberg in Groenlo
 4. In te stemmen met het aanwijzen van het college van burgemeester en wethouders als coördinerend bestuursorgaan voor de toepassing van de coördinatieregeling

14 mei 2024

Portefeuillehouder AS - Uitvoeringsagenda Leefbaar en Vitaal Buitengebied Oost Gelre

De uitvoeringsagenda Leefbaar en Vitaal Buitengebied Oost Gelre vormt een uitwerking van de Omgevingsvisie Oost Gelre 2040 en het coalitieprogramma 2022-2026. De agenda brengt een focus aan in de onderwerpen en projecten die de komende jaren worden opgepakt.

Besluit:

 1. De uitvoeringsagenda Leefbaar en Vitaal Buitengebied Oost Gelre vast te stellen
 2. De raad te vragen in stemmen met de aangegeven koers voor het landelijk gebied zoals weergegeven in de uitvoeringsagenda Leefbaar en Vitaal Buitengebied Oost Gelre

Besluitenlijst College van B&W

21 mei 2024

Portefeuillehouder BP - Aanvullende subsidie voor vervanging kunstgrasveld Longa'30 (24133-2024)

In 2024 is het kunstgrasveld van Longa'30 (hoofdveld) 12 jaar oud. Vervanging van kunstgrasvelden vindt gemiddeld plaats tussen de 8 en 12 jaar. De vervanging betreft enkel de toplaag van het kunstgras. In de gemeentelijke begroting 2024 is € 150.000 opgenomen voor het vervangen van het kunstgrasveld bij Longa’30. In navolging van het vervangen van de kunstgrasvelden bij s.v. Grol is de gemeente voornemens om 50% voor het vervangen van het kunstgrasveld bij te dragen middels een subsidie. De andere 50% wordt gefinancierd door Longa’30. Er is een verhoging van € 25.000 nodig om aan 50% van het totaalbedrag voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te komen. Het voorstel is om een eenmalige subsidie van in totaal € 175.000 te verlenen aan Longa’30.

Besluit:

 1. Een aanvullende subsidie te verstrekken aan Longa’30 van € 25.000 voor de vervanging van het kunstgrasveld, en deze ten laste te brengen van de algemene middelen.
Portefeuillehouder ED - Benoeming onafhankelijk voorzitter van de Sociale Raad Oost Gelre (19096-2024)

De zittingstermijn van de onafhankelijk voorzitter van de Sociale Raad Oost Gelre zat er op. Met de benoeming van de heer Jan Loeters heeft de Sociale Raad Oost Gelre weer een nieuwe onafhankelijk voorzitter.

Besluit:

 1. De heer Jan Loeters per 1 augustus 2024 te benoemen tot onafhankelijk voorzitter van de Sociale Raad Oost Gelre.

7 mei 2024

Portefeuillehouder JH- Gecombineerd principeverzoek Scheiddijk 11 (Mariënvelde), Rector Hulshofstraat 8 (Harreveld), Lievelderweg 96a (Lievelde) en Oude Aaltenseweg 64b (Lichtenvoorde) (13713-2024)

Aan Scheiddijk 11 te Mariënvelde bevindt zich een agrarisch bedrijf, waarbij de bedrijfsactiviteiten bestaan uit het kweken van oesterzwammen en aardbeien. De wens is om de agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en de vrijkomende sloopmeters te verplaatsen naar drie locaties elders: Lievelderweg 96a te Lievelde, Oude Aaltenseweg 64b te Lichtenvoorde en Rector Hulshofstraat 8 te Harreveld.

Besluit:

 1. Aan Scheiddijk 11 in Mariënvelde onder voorwaarden in te stemmen met het omzetten van een agrarisch bouwperceel naar de functie ‘wonen’.
 2. Onder voorwaarden in te stemmen met het omzetten van functie ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ aan Lievelderweg 96a in Lievelde waarbij deels compensatie plaatsvindt door sloop en deels door storting in het gemeentelijk landschap- sloopfonds.
 3. Onder voorwaarden in te stemmen met het omzetten van een bijgebouw naar een woning aan Oude Aaltenseweg 64b in Lichtenvoorde.
 4. Onder voorwaarden in te stemmen met het legaliseren van de aanbouw en vergroten woning ten behoeve van de mantelzorg aan Rector Hulshofstraat 8 in Harreveld.
 5. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemers voor onder het 1 t/m 4 genoemde initiatieven.

30 april 2024

Portefeuillehouder JH- CPO prijsvraag Sint Jozefschool (20705-2024)

We hebben een prijsvraag opengesteld om CPO groepen te verleiden met ideeën te komen voor de opstallen en gronden van de voormalige St Jozefschool. Tijdens de eerste ronde van de uitvraag melden zich drie CPO groepen. De inschrijvingen van deze drie groepen voldeden niet aan de voorwaardelijke indieningseisen. Daarom hebben we de prijsvraag voor deze drie groepen opnieuw opengesteld. 12 April sloot de inschrijving en we hebben drie voorwaardelijke inschrijvingen ontvangen. Deze inschrijvingen zijn ambtelijk getoetst op basis van de (vooraf bekend gemaakte) criteria. Uit de individuele beoordelingen is een eindscore opgemaakt (gemiddelde van alle scores). CPO groep met inschrijving Groen wonen aan ’t Jozefhof had de hoogste score. Advies is dan ook de gunning aan deze groep toe te wijzen.

Besluit:

 1. De gunning van de St Jozefschool prijsvraag toe te wijzen aan CPO groep: Groen wonen aan ’t Jozefhof.

9 april 2024

Portefeuillehouder JH- Verzoek om woningsplitsing voormalige boerderij Past. Zanderinkstraat 10 Zieuwent (16127-2024)

Er is een verzoek ingekomen voor splitsing van een voormalige boerderij aan de Pastoor Zanderinkstraat 10 te Zieuwent. Dit perceel is gelegen in de bebouwde kom Zieuwent. Er zijn beleidsregels vastgesteld om in de bebouwde kommen woningen te kunnen splitsen in twee afzonderlijke wooneenheden. Het verzoek voldoet aan de toetsingsvoorwaarden uit dit vastgestelde beleid.

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan woningsplitsing van een voormalige boerderij aan de Pastoor Zanderinkstraat 10 te Zieuwent binnen de bebouwde kom van Zieuwent.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor de onder 1. genoemde woningsplitsing.

Besluitenlijst College van B&W

7 mei 2024

Portefeuillehouder ED - Rookvrije sportaccommodaties en rookvrije speelplekken in Oost Gelre (6515-2024)

Om kinderen rookvrij te laten opgroeien, is het belangrijk de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij te maken. De sport- en speelomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. In dit raadsvoorstel stellen wij voor een principe-uitspraak te doen, waarin wij stellen dat alle sportaccommodaties en speelplekken in Oost Gelre in 2024 rookvrij zijn. Hiermee dragen we bij aan een Rookvrije Generatie.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De principe-uitspraak te doen dat alle sportaccommodaties en speelplekken in Oost Gelre per oktober 2024 rookvrij zijn.

30 april 2024

Portefeuillehouder JH - ECAL wijziging gemeenschappelijke regeling (8202-2024)

Op 1 juli 2022 is de wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Doel van deze wetswijziging is het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen enerzijds en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden anderzijds. Bestaande regelingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast aan de gewijzigde Wgr.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te wijzigen conform het bijgevoegde voorstel.
  2. De Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te wijzigen conform het bijgevoegde voorstel.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaarschrift (21140-2024)

Tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van de verbouwing van de woning, het bouwen van een dakkapel, bouwen van een bijbehorend bouwwerk en het bouwen van een erfafscheiding aan Parallelweg 8 te Lievelde is bezwaar aangetekend. Het bezwaarschrift is te laat ingediend. De bezwarencommissie adviseert om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De commissie is daarom niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift.

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaarschrift (21867-2024 i.r.t. 8334-2024)

Bezwaarde heeft, als feitelijke gebruiker van de stal, enkel afgeleid belang bij het dwangsombesluit. Dat maakt hem geen belanghebbende bij het dwangsombesluit van 29 december 2023.

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 7 februari 2024 tegen ons besluit d.d. 29 december 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.
Portefeuillehouder AS - Jaarrekening en jaarverslag 2023 en overheveling van restantkredieten (22438-2024)

Het college legt verantwoording af over het gevoerde beleid 2023. Deze verantwoording bieden wij aan door middel van het jaarverslag en de jaarrekening 2023. De jaarrekening 2023 is gecontroleerd door het accountantskantoor Stolwijk Kelderman. Tevens worden de restantkredieten elk jaar formeel overgeheveld naar het volgende dienstjaar.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het jaarverslag en jaarrekening 2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de volgende mutaties, € 2.879.000 in totaliteit, na resultaatbestemming:
  - Cultuurraad € 20.000
  - Lokale uitvoering voorkomen maatschappelijke opvang € 50.000
  - Onderzoeken realisatie MFA Harreveld en Zieuwent € 100.000
  - Energietoeslag € 215.000
  - Sloopkosten 2 basisscholen in Lichtenvoorde € 80.000
  - Afwaardering 2 basisscholen in Lichtenvoorde € 717.000
  - Afronding complex Van Ostadestraat € 22.000
  - Toevoeging resultaat opvang Oekraïners aan bestemmingsreserve huisvesting migranten € 582.000
  - Transitie visie warmte € 71.000
  - Ondermijning lokaal € 30.000
  - Regiobudget ondermijning € 81.000
  - Locatie studie bedrijventerrein Lichtenvoorde € 20.000
  - Grachten € 453.000
  - Gevelverbetering via subsidies € 100.000
  - Vrijval pensioenvoorziening € 198.000
  - Reiskostenvergoeding € 140.000
  2. Het positieve resultaat na bestemming ad € 3.118.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Een bestemmingsreserve te vormen (€ 810.300) voor woningen Tongerlosestraat uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein en uit de algemene reserve – belegd.
  4. De restantkredieten over te hevelen naar 2024.
Portefeuillehouder AS - Cofinancieringsbijdrage aan Regio Deal Achterhoek 2024-2028 (16321-2024)

Het Rijk heeft besloten om € 25 miljoen beschikbaar te stellen voor een nieuwe Regio Deal Achterhoek. De afspraken worden opgenomen in een convenant van het Rijk met de regionale partijen die participeren in de Regio Deal Achterhoek. Een van de afspraken daarin betreft de wijze en hoogte van cofinanciering vanuit de regio. De cofinanciering moet vooraf geborgd zijn met het afgeven van cofinancieringsverklaringen. Voor Oost Gelre betreft het een cofinancieringsbijdrage van € 595.474.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Cofinanciering ad € 594.474 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Regio Deal Achterhoek 2024-2028.

23 april 2024

Portefeuillehouder JH - Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. realisatie schoorsteen Aaltenseweg 4 Lichtenvoorde (18823-2024)

Vitelco Leather, gevestigd aan de Aaltenseweg 4 in Lichtenvoorde, moet vanwege maatwerkvoorschriften uit een onherroepelijke omgevingsvergunning onderdeel milieu, een 30 meter hoge schoorsteen plaatsen, die zal worden gebruikt om de mechanisch afgezogen lucht uit het nathuis te emitteren. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd (activiteit bouwen en afwijken regels ruimtelijke ordening). Voor de aanvraag afwijken regels ruimtelijke ordening dient er een ruimtelijke onderbouwing aan ten grondslag te liggen. Deze is door het bedrijf aangeleverd en door ons akkoord bevonden. Het ontwerpbesluit met ruimtelijke onderbouwing kan, na ontvangst van een aanvraag omgevingsvergunning, voor een ieder 6 weken ter inzage worden gelegd.

Besluit:

 1. In te stemmen met de opgestelde ruimtelijke onderbouwing voor Aaltenseweg 4 te Lichtenvoorde en deze tezamen met een ontwerpbesluit voor een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen.
 2. In te stemmen met het ambtelijk advies om de uitgebreide procedure ingevolge art. 16.65 lid 1bOmgevingswet toe te passen.
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde.
Portefeuillehouder JH - Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Oost Gelre 2024-2026 (44303-2023)

Gemeenten verantwoorden zich over informatiebeveiliging en kwaliteit middels ENSIA, oftewel de Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Om hieraan te kunnen voldoen moet er ook een geactualiseerd informatiebeveiligingsbeleid voorliggen.

Besluit:

 1. Het beleid Informatievoorziening en Wet Politiegegevens 2024 t/m 2026 vast te stellen.
Portefeuillehouder AB - Uitbreiden en verlengen tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen op recreatiepark Marveld Recreatie (21088-2024)

Door de blijvende toestroom van Oekraïense ontheemden wordt de vraag vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid steeds luider om landelijk meer opvangplekken te realiseren voor de groep, in totaal 97.000 per 1 februari 2024, en naar verwachting 120.000 per 1 januari 2025. De, in totaal 106, plekken dragen bij aan het realiseren van onze inspanningsverplichting van 179 opvangplekken voor ontheemden. Geadviseerd wordt de, totaal 106, plekken beschikbaar te stellen en zo het verschil te verkleinen.

Besluit:

 1. 60 extra tijdelijke opvangplekken te realiseren op recreatiepark Marveld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen vanaf 1 oktober 2024 tot 1 oktober 2025.
 2. De huidige overkomst voor de opvang van 46 Oekraïense vluchtelingen, lopend tot 1 april 2025, te verlengen tot 1 oktober 2025.
 3. Het mogelijke financiële risico (max € 560.000) te dekken uit het te verwachten resultaat van de extra opvang van Oekraïense ontheemden.
 4. Een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik te verlengen c.q. te verlenen ten aanzien van opvangplekken genoemd onder 1 en 2 op recreatiepark Marveld, ten behoeve van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

April 2024

Besluitenlijst College van B&W

30 april 2024

Portefeuillehouder AB - VNOG voorlopige jaarstukken 2023 en conceptprogrammabegroting 2025-2028 (20602-2024)

Met dit raadsvoorstel biedt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) u ter kennisname de voorlopige jaarstukken 2023 aan. Tegelijkertijd wordt gevraagd om een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2025-2028 VNOG.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2025-2028 VNOG in te dienen waarin staat dat:
  - er wordt ingestemd met de conceptprogrammabegroting 2025-2028 en de VNOG te complimenteren voor de reeds ingeboekte bezuinigingen;
  - nieuw beleid in 2025 niet mag leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage;
  - de VNOG voor de jaren 2026 en verder kritisch moet kijken naar besparingen waarmee de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt.
Portefeuillehouder BP - Gebiedsgerichte Verkenning N18 (19803-2024)

De Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en de Achterhoek Board hebben vanuit de herziene Achterhoek Visie 2030, een Gebiedsgerichte Verkenning N18 uitgevoerd. Deze studie draait om de hoofdvraag of een voor de regio ‘aanvaardbaar alternatief’ voor 2x2 100 km/uur op de N18 mogelijk is. Het onderzoek laat zien dat een realistische oplossing op het huidige tracé van de N18 mogelijk is in de vorm van een 2x2 80 km/uur wegprofiel. Het doel van dit raadsvoorstel is inzicht krijgen in het standpunt van de gemeenteraad Oost Gelre betreffende deze Gebiedsgerichte Verkenning N18.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De conclusies uit de Gebiedsgerichte Verkenning N18, om een 2x2 80 km/uur-variant (het aanvaardbaar alternatief) als nieuwe stip op de horizon te zetten, over te nemen.|
  2. In te stemmen met de vervolgaanpak en daarmee voorsorteren op kansen die zich voordoen op ons grondgebied.
Portefeuillehouder ED - SON jaarstukken 2023 en begroting 2025 (21081-2024)

Overeenkomstig de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland hebben wij de jaarrekening 2023 en de primitieve begroting 2025 (inclusief de meerjarenraming 2026 t/m 2028) ontvangen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld om haar zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de begroting.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 van de Stadsbank Oost Nederland.
Portefeuillehouder ED - GGD NOG jaarstukken 2023 en conceptprogrammabegroting 2025 (18664-2024)

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) heeft op 5 april 2024 de concept Programmabegroting 2025 en de concept Jaarstukken 2023 aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. De gemeenteraad wordt verzocht om voor 2 juli 2024 haar eventuele zienswijze in te dienen bij de GGD. Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2025 en kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023.Het Algemeen Bestuur van de GGD wordt, na besluitvorming van de gemeenteraad, geïnformeerd over het besluit van de gemeente Oost Gelre.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost Gelderland met daarin het volgende:
  - in te stemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage van 2025
  - rekening te houden met de gevolgen van het ravijnjaar 2026 op de financiële bijdrage van de gemeente in 2026;
  - het verzoek aan de GGD NOG om de Planning en Control (P&C) in 2025 door te ontwikkelen;
  - het verzoek aan de GGD NOG om inzichtelijk te maken welke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA) taken zij uit de inwonersbijdrage uitvoeren en welke vanuit eventuele plustaken;
  - het verzoek aan de GGD NOG om het gesprek te voeren over de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit.
Portefeuillehouder JH - ECAL jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 (21043-2024)

De gemeenschappelijk regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) beheert archieven van de aangesloten gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Het ECAL heeft de begroting 2025 aangeboden aan de gemeenten. De hoogte van de bijdrage voor Oost Gelre dient te worden verhoogd. Het voorstel luidt om geen zienswijze in te dienen.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

23 april 2024

Portefeuillehouder AB - Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2023 (19225-2024)

In de Gemeentewet is bepaald dat eventuele inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties (zowel uit publieke als uit private kas) van politieke ambtsdragers, jaarlijks door de gemeente moeten worden verrekend. De verrekening vindt plaats met het inkomen dat zij uit hoofde van hun ambt hebben ontvangen. De burgemeester en wethouders hebben opgave gedaan van eventuele neveninkomsten in de webapplicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). BZK heeft de opgaven vervolgens getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Op basis van deze opgaven bracht zij per ambtsdrager een advies uit over een eventuele verrekenplicht.

Besluit:

 1. Geen verrekening toe te passen op de neveninkomsten van politieke ambtsdragers mw. A. Bronsvoort en mw. E. Dusseldorp en de heren J. Hoenderboom, B. Porskamp en A. Schutten.
Portefeuillehouder ED - Begroting Sociaal Domein Achterhoek 2024 (19844-2024)

De 8 Achterhoekse gemeenten werken ten aanzien van het sociaal domein samen in het samenwerkingsverband Sociaal Domein Achterhoek (SDA). SDA heeft begin 2024 de definitieve begroting 2024 aangeboden aan de gemeenten. De begroting blijkt hoger uit te komen dan de eerdere raming op basis waarvan de gemeentelijke programmabegroting 2024 mede is opgesteld. Het voorstel luidt daarom om de begroting van SDA vast te stellen, en het verschil bij te ramen en te verantwoorden via de Bestuursrapportage 2024.

Besluit:

 1. De begroting Sociaal Domein Achterhoek 2024 vast te stellen, en naar aanleiding daarvan de raad bij de Bestuursrapportage 2024 voor te stellen om de benodigde € 48.710 bij te ramen en dit bedrag te dekken vanuit de algemene middelen.

16 april 2024

Portefeuillehouder BP - Aankoop woning Heringsaweg 9/9a te Lievelde (Besselinkschans) (11412-2024)

De gemeente koopt het perceel en de woning aan de Heringsaweg 9/9a te Lievelde. In de loop der jaren is het woongenot op die locatie sterk afgenomen door infrastructurele aanpassingen en door toegenomen activiteiten (evenementen) in de Besselinkschans. Jaren geleden is het traject tot aankoop van de woning aan de Heringsaweg al ingezet. De kans doet zich nu voor om deze win-win situatie tot stand te brengen.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De woning aan de Heringsaweg 9/9a te Lievelde aan te kopen.
  2. Voor de aankoop het benodigde krediet ter grootte van € 584.000 beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse rentelast van € 17.520 te dekken uit de algemene middelen.
Portefeuillehouder AB - Zwarte Cross 2024 (12659-2024)

De Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. heeft een omgevingsvergunning- en evenementenaanvraag ingediend voor het evenement Zwarte Cross 2024. Het betreft een vierdaags festival dat gehouden wordt van donderdag 18 juli 2024 tot en met maandag 22 juli 2024 met een festivalcamping. Er worden per dag 68.500 bezoekers verwacht. De opzet is ten opzichte van andere jaren nagenoeg gelijk, alleen zal de donderdag nu als gehele festivaldag draaien.

Besluit (burgemeester):

 1. In te stemmen met het verlenen van de evenementenvergunning voor de Zwarte Cross 2024 met de donderdag nu als gehele festivaldag.

Besluit (B&W):

 1. 2 Een verkeersmaatregel te treffen zoals opgenomen in het mobiliteitsplan in verband met de Zwarte Cross 2024 met de donderdag als gehele festivaldag.
 2. 3 In te stemmen met de gebruiksmelding in het kader van de brandveiligheid.
 3. 4 In te stemmen met een externe partij die voor de organisatie en gemeente de geluidsmeting doet.
 4. 5 Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijkende gebruik ten behoeve van de Zwarte Cross.
Portefeuillehouder JH - Afwijken kavelgrootte en milieucategorie Bolwerk, Groenlo (14737-2024)

Er is een principeverzoek ingediend door gebiedsonderneming Laarberg voor het afwijken van het omgevingsplan voor kavel 15 op bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. Nadat het perceel al jaren braak ligt heeft gebiedsonderneming Laarberg een principeverzoek ingediend om hier een lagere milieucategorie toe te staan, zodat er een bedrijfsverzamelgebouw kan worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) mee te werken aan het verzoek.

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het afwijken van de milieucategorie voor kavel 15 Laarberg aan het Bolwerk te Groenlo.

9 april 2024

Portefeuillehouder BP - Bestuurlijke visie op samenwerken aan water Achterhoek+ 2024 (15078-2024)

Met de bestuurlijke visie op samenwerken aan water Achterhoek+ 2024 herbevestigen de betrokken partijen (11 gemeenten, provincie Gelderland, waterbedrijf Vitens en Waterschap Rijn en IJssel) de bestaande samenwerking.

Besluit:

 1. In te stemmen met de Bestuurlijke visie op samenwerken aan water Achterhoek+ 2024.

Besluitenlijst College van B&W

16 april 2024

Portefeuillehouder AB - Regionale coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne (18371-2024)

Op dit moment heeft de burgemeester op basis van staatsnoodrecht een wettelijke taak om te zorgen voor de opvang en verzorging van ontheemden uit Oekraïne. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft daarbij een coördinerende rol. Het is de bedoeling dat de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne de huidige noodwetgeving gaat vervangen. Met de inwerkingtreding van deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor de opvangtaak van de burgemeester naar het college van burgemeester en wethouders. In het Bestuurlijk afspraken kader ontheemden uit Oekraïne 2024 is afgesproken dat regionale coördinatie op operationeel niveau en de informatievoorziening binnen de provinciegrenzen plaatsvindt in gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het college moet hierover formeel een besluit nemen. Voorgesteld wordt de Veiligheidsregio te verzoeken de regionale coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne te blijven verzorgen. 

Besluit: 

 1. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) te verzoeken vanaf het moment van de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne de regionale coördinatie te (blijven) verzorgen zoals bedoeld in onderdeel III.3 en bijlage 1 van het Bestuurlijk afspraken kader ontheemden uit Oekraïne 2024 en de daarmee samenhangende Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen. 
 2. In vervolg op beslispunt 1 in overleg te treden met de VNOG om in ieder geval uit te werken op welke wijze: 
  a. informatie, waaronder persoonsgegevens, kan worden uitgewisseld met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving; 
  b. de communicatie tussen de VNOG en de gemeente plaatsvindt; 
  c. het archief- en informatiebeheer wordt vormgegeven.
Portefeuillehouder AS - Aantal staanplaatsen op minicampings (11067-2024)

Toestemming te verlenen voor het uitbreiden van het aantal staanplaatsen op minicampings van 25 naar 30 plekken.

Besluit:

 1. Het aantal toegestane staanplaatsen op minicampings uit te breiden van 25 naar 30 plekken.
Portefeuillehouder AS - Kaderbrief 2025-2028 (19468-2024)

Met de kaderbrief 2025-2028 geeft de raad de kaders voor de programmabegroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 aan. Met dit voorstel wordt tevens het proces om te komen tot een sluitende begroting vanaf 2028 geschetst.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. De kaderbrief 2025-2028 vast te stellen. 
  2. In te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot een structureel sluitende begroting vanaf 2028.
Portefeuillehouder BP - Hernoeming fietspad in Vragender (15386-2024)

De naamgeving Noaberinkpad sluit beter aan op de cultuurhistorie van de omgeving van Vragender dan de naamgeving Naberinkspad. Het voorstel is daarom om de naamgeving Naberinkspad in Vragender aan te passen in Noaberinkpad.

Besluit:

 1. De naamgeving Naberinkspad voor een fietspad in Vragender te veranderen in Noaberinkpad.
Portefeuillehouder AB - Zienswijze college op Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Oost Gelre 2024 (19971-2024)

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning voor raads- en commissieleden zijn rechten die voortvloeien uit de Gemeentewet (artikel 33 lid 3). Een voorbeeld van ambtelijke bijstand is hulp bij het opstellen van moties en amendementen. De fractieondersteuning komt neer op een financiële bijdrage: de fractievergoeding. Elke fractie maakt jaarlijks aanspraak op een bepaald bedrag. De huidige verordening is verouderd en is daarom geactualiseerd, waarbij uitgegaan is van de modelverordening van de VNG. Het presidium stelt het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid om wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de ontwerpverordening

Besluit:

 1. Geen wensen of bedenkingen naar voren te brengen op bijgevoegd ontwerp van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Oost Gelre 2024.
Portefeuillehouder BP - Nadere regels AVOI (39965-2024)

Op 26 maart heeft het college ingestemd met de nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren en deze voor vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Voor de nadere uitvoering van de verordening zijn nadere regels opgesteld, in de vorm van het Handboek kabels en leidingen, de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen en de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen. Deze liggen nu ter vaststelling door het college voor.

Besluit:

 1. Vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren door de gemeenteraad, de nadere regels, te weten: 
  1. Het Handboek kabels en leidingen UNOG - Gemeente Oost Gelre; 
  2. De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen UNOG - gemeente Oost Gelre; 
  3. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG – gemeente Oost Gelre.

9 april 2024

Portefeuillehouder AB - Regioprogramma 80 jaar Vrijheid Achterhoek/Liemers (16316-2024)

Deel te nemen aan het Regioprogramma 80 jaar Vrijheid Achterhoek/Liemers.

Besluit:

 1. Deel te nemen aan de regionale samenwerking binnen het project 80 jaar Vrijheid door in te stemmen met het regioprogramma 80 jaar Vrijheid Achterhoek - Liemers & Duitse grensstreek van 18 maart 2024. 
 2. Voor de uitvoering van het programma een eenmalige bijdrage van € 3000 beschikbaar te stellen om de continuïteit, coördinatie en communicatie te waarborgen. 
 3. Voor het ondersteunen van lokale initiatieven in het kader van 80 jaar Vrijheid in 2025 een bijdrage van € 0,40 per inwoner te reserveren.

26 maart 2024

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek plaatsing prémantelzorgwoning perceel Beltrumseweg 6 te Groenlo (14372-2024)

Naast woningsplitsing op het perceel Beltrumseweg 6 te Groenlo, waarvoor u al principemedewerking aan heeft gegeven, is het de wens om naast de bestaande woning een prémantelzorgwoning te realiseren. In relatie hiermee dient wel de gebruiksmogelijkheden op een deel van het naastgelegen agrarisch bouwvlak op het perceel Beltrumseweg 8, 10 te Groenlo te worden beperkt vanwege geurbelasting. De eigenaar heeft hiermee schriftelijk ingestemd. Vanwege de te hoge geluidsbelasting op de gevel van de te plaatsen prémantelzorgwoning dient hiervoor een hogere grenswaarde inzake wegverkeerslawaai te worden verleend.

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de realisatie van de gevraagde prémantelzorgwoning op het perceel Beltrumseweg 6 te Groenlo. 
 2. In relatie met het onder 1 genoemde de gebruiksmogelijkheden van een deel van het agrarisch bouwvlak Beltrumseweg 8, 10 te Groenlo te beperken. 
 3. In relatie met het onder 1 genoemde een hogere grenswaarde inzake wegverkeerslawaai op de gevel van de te realiseren prémantelzorgwoning vast te stellen. 

Een anterieure overeenkomst voor het onder 1. en 2. genoemde aan te gaan.

12 maart 2024

Portefeuillehouder JH - Aangepast verzoek woningbouw Korenbloemstraat Harreveld (52265-2023)

Er is een aangepast principeverzoek ingekomen voor wijziging van de functies op een tweetal te ontwikkelen percelen voor woningbouw van 7 woningen aan de Korenbloemstraat en 1 woning aan de Klaproosstraat te Harreveld. Het college wordt voorgesteld om daar principemedewerking aan te verlenen. Ditzelfde geldt voor een perceel in het verlengde van de Klaproosstraat waarbij een 4-tal small houses en 1 levensloopbestendige woning als testwoningen in het kader van een experiment worden gerealiseerd.

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het hernieuwde verzoek tot realisatie van in totaal 8 levensloopbestendige seniorenwoningen aan de Klaproosstraat en de Korenbloemstraat te Harreveld. 
 2. In principe mee te werken aan de realisatie van 4 small houses en 1 levensloopbestendige woning in het verlengde van de Klaproosstraat te Harreveld als testwoningen in het kader van een experiment voor, in eerste instantie, de duur van 10 jaar. 
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor het onder 1. en 2. genoemde verzoek.

Besluitenlijst College van B&W

2 april 2024

Portefeuillehouder AB - Aanvraag evenementenvergunning Outdoor Gelderland (17351-2024)

Er is een omgevings- en evenementenvergunning aangevraagd voor Outdoor Gelderland dat voor de derde keer georganiseerd wordt bij Paardensport Centrum Lichtenvoorde (Weijenborgerdijk 34). Op 19 maart heeft het college besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. Met het onderliggende voorstel wordt voorgesteld om ook de evenementenvergunning te verlenen.

Besluit:

 1. De evenementenvergunning te verlenen voor het evenement Outdoor Gelderland.

Portefeuillehouder ED - Inhoudelijke keuzes inkoopdocument bovenregionale verwerving Essentiële Functies (13973-2024)

Voor een periode van zeven jaar wordt er bovenregionaal hoogspecialistische jeugdzorg - die niet via het Landelijk Transitie Arrangement (landelijke inkoop LTA) beschikbaar is - onder de naam Essentiële Functies verworven samen met zorgaanbieders die zich op Gelderland willen richten. Dit collegevoorstel betreft een eerste ‘go/no go moment’ rondom de verwerving van de Essentiële Functies op basis van de recent beschikbaar gekomen inkoopdocumenten en bekostigingswijze. Het definitieve ‘go/no go moment’ volgt eind juni 2024.

Besluit:

 1. In te stemmen met de inhoudelijke keuzes zoals opgenomen in de inkoopdocumenten voor de bovenregionale verwerving Essentiële Functies, waartoe ook behoren de beschreven inhoud en kwaliteit van de opdracht, de wijze van monitoring en sturing, de financiering van de opdracht en de te sluiten overeenkomst.
 2. In te stemmen met de hiermee gemoeide bekostigingswijze en tarieven per beschreven onderdeel.
 3. In te stemmen met de opmerkingen/randvoorwaarden die worden meegegeven bij uitwerking en implementatie van de Essentiële Functies.

26 maart 2024

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Laarberg Noord 2 (14272-2024)

Dit bestemmingsplan maakt de vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk. Het plan vormt de uitwerking van de Structuurvisie en het ruimtelijk kader voor het gebied. Ook wordt met dit bestemmingsplan uitvoering gegeven aan het voorbereidingsbesluit d.d. 16 maart 2023 dat betrekking heeft op de uitsluiting van een biovergistingsinstallatie.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De “Zienwijzennota bestemmingsplan Laarberg Noord 2” vast te stellen en ingebrachte zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren.
  2. Het Bestemmingsplan Laarberg Noord 2 gewijzigd vast te stellen, overenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN311-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN311-VG01 vast te stellen.
  4. Het aan het bestemmingsplan gekoppelde beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Laarberg Noord 2 vast te stellen.
  5. Geen exploitatieplan voor het onder 2 genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lichtenvoordseweg 91 te Groenlo (9098-2024)

De voormalige locatie van een groothandel in voedingsmiddelen en dranken aan de Lichtenvoordseweg wordt herontwikkeld tot woningbouw. De bestaande bedrijfswoning van het bedrijf wordt een reguliere woning. In totaal worden er 5 nieuwe woningen mogelijk gemaakt en vindt functieverandering plaats van de bedrijfswoning. Om een dergelijke invulling mogelijk te maken, is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Voor de locatie is daarnaast ook een beeldkwaliteitsplan in procedure gebracht. Beide plannen hebben als ontwerp ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan is 1 zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel aan de raad de beide plannen ongewijzigd vast te laten stellen.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen‘ vast te stellen.
  2. Het beeldkwaliteitsplan ‘Lichtenvoordseweg 91’ ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 91 Groenlo’ ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO014-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  4. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPGRO014 vast te stellen.
  5. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 91 Groenlo’ vast te stellen.

19 maart 2024

Portefeuillehouder AB/JH - Omgevingsvergunning afwijkend gebruik evenement Outdoor Gelderland (12880-2024)

Er is een omgevings- en evenementenvergunning aangevraagd voor Outdoor Gelderland dat voor de derde keer georganiseerd wordt bij Paardensport Centrum Lichtenvoorde (Weijenborgerdijk 34).

Besluit:

 1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het evenement Outdoor Gelderland.
 2. De verlening van de evenementenvergunning tot nader orde aan te houden.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek functiewijziging De Witte Rieteweg 3 Mariënvelde (11131-2024)

Op het perceel De Witte Rieteweg 3 te Mariënvelde is een autobedrijf aanwezig welke is gestopt met haar werkzaamheden. De wens is om de aanwezige functie Bedrijf om te zetten naar de functie Wonen. De aanwezige bedrijfsgebouwen worden gesloopt. In plaats hiervan wordt een vrijstaande woning terug gebouwd.

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan een functiewijziging van bedrijf naar wonen op het perceel De Witte Rieteweg 3 te Mariënvelde.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde verzoek.
Portefeuillehouder ED - Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024 (50033-2023)

Door het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2024 vast te stellen zijn de gemeente Oost Gelre en de schoolbesturen, met onderwijsvestigingen in Oost Gelre, in staat om de komende jaren proactief, integraal en planmatig te investeren in de onderwijshuisvesting. Het IHP fungeert als koersdocument voor benodigde investeringen op de langere termijn met een concreet uitvoeringsplan voor de korte termijn. Samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties heeft de gemeente Oost Gelre gezamenlijke ambities geformuleerd, uitdagingen benoemd en afspraken gemaakt over toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024 vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Grondwal corsolocatie zuivering Boschlaan (13366-2024)

Omdat een corsobouwlocatie een impact heeft op het gebied is er een nadrukkelijke samenwerking geweest met de buurt m.b.t het ontwerp van de locatie. De buurt heeft een nadrukkelijke wens om zo weinig mogelijk overlast van de locatie te hebben. Een grondwal tegen geluid en voor inpassing is door de buurt als nadrukkelijke wens meegegeven en door het college gehonoreerd. De ODA ziet echter niet de nuttige toepassing van de grondwal. Door deze stellingname is er een ambtelijk discussie ontstaan met de ODA. Het college wordt nu, als bevoegd gezag, gevraagd om de spreekwoordelijke knoop door te hakken omtrent de vraag of er sprake is van een functionele toepassing van de grond.

Besluit:

 1. Te besluiten dat de grondwal om de nieuw aan te leggen corsolocatie bij de zuivering, aan de Boschlaan, een nuttige toepassing heeft.

Maart 2024

Besluitenlijst College van B&W

26 maart 2024

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Stadscentrum Groenlo, herziening scouting en gracht (14185-2024)

Het bestemmingsplan ziet toe op het beter planologisch regelen van de scouting aan de Gasthuisstraat 14 te Groenlo en de grachten rondom dit gebied. Voor de scouting worden betere regels gesteld rondom medegebruik ten behoeve van buitenschoolse opvang (BSO), het kamperen op de gronden door partijen anders dan de scouting en de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw. Verder wordt met het plan de loop van de aangrenzende grachten in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Het plan heeft als gevolg dat de situatie ter plaatse beter geregeld wordt. Dit zorgt voor duidelijkheid bij zowel de scouting als omwonenden. Het bestemmingsplan regelt de scoutingactiviteiten zodanig dat voor de omgeving geen overlast ontstaat. Om dit te bereiken worden wel maatregelen getroffen. Zo worden de gebruiksmogelijkheden ten aanzien van verhuur aan externen en het gebruiken van bepaalde velden beperkt. Daarnaast worden voor de scouting in een nieuwe vergunning maatwerkvoorschriften gesteld. Omwonenden worden daarmee beschermd ten aanzien van geluidsoverlast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan derhalve ongewijzigd vastgesteld worden. Bevoegdheid voor vaststelling van het bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan ‘Stadscentrum Groenlo, herziening scouting en gracht’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO405-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPGRO405 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Intrekken oude Beleidsnotitie mantelzorgwoningen Oost Gelre (14480-2024)

In 2018 heeft het college de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen Oost Gelre vastgesteld. Deze is in werking getreden op 27 april 2018. Op 12 maart 2024 heeft het college de beleidsregel (pre)mantelzorg Oost Gelre 2024 vastgesteld. Als gevolg daarvan moet de beleidsnotitie uit 2018 worden ingetrokken. Per abuis is dat niet gebeurd bij de vaststelling van de nieuwe beleidsregel.

Besluit:

 1. De Beleidsnotitie mantelzorgwoningen Oost Gelre, vastgesteld op 17 april 2018, in te trekken per 21 maart 2024.
Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid - boerderij Panneman (12829-2024)

Het bestemmingsplan ziet toe op het wijzigen van het laatste deel van het plangebied Laarberg Zuid naar de bestemming Bedrijventerrein. In voorliggend plan ligt boerderij Panneman. In verband met bewoning van deze boerderij is dit deel nog niet meegenomen in het bestemmingsplan Laarberg Zuid. Momenteel staat de boerderij leeg en zal deze vanwege de slechte staat worden gesloopt. De bestemming Agrarisch en Groen kan dan ook worden omgezet naar Bedrijventerrein en Groen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan derhalve ongewijzigd vastgesteld worden. Bevoegdheid voor vaststelling van het bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid - boerderij Panneman’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2052-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN312 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (15006-2024)

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borgt leningen van woningcorporaties. Corporaties zijn hierdoor in staat om met gunstige financieringsmogelijkheden sociale huurwoningen te realiseren en in stand te houden. VNG en het WSW verzoeken de gemeente in te stemmen met één nieuwe generieke achtervangovereenkomst zodat de achtervangpositie van de gemeente uitsluitend worden beheerst door één overeenkomst.

Besluit:

 1. Een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024, zoals opgenomen in bijlage 3, waarbij:
  a. de nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt;
  b. de nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021;
  c. een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;
  d. de verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt.
Portefeuillehouder BP - Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (39878-2023)

De gemeente beschikt op dit moment over een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) die de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen in en op openbare gronden regelt. De AVOI omvat de wettelijk verplichte Telecommunicatieverordening en vervangt (op sommige punten) de APV. De gemeente wil over integraal en uniform beleid beschikken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de coördinatie en instemmingsprocedure up-to-date zijn. Na evaluatie en vanwege voortschrijdend inzicht is herziening van het huidige beleid opnieuw noodzakelijk gebleken. Daarbij wordt dan tevens ingespeeld op de praktische aspecten rondom de energietransitie.

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
• De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren vast te stellen.

Portefeuillehouder BP - Uitgangspunten nieuwe sportaccommodatiebeleid Oost Gelre (11212-2024)

Voor het nieuw te schrijven sportaccommodatiebeleid in Oost Gelre zijn uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn door onderzoek en participatiebijeenkomsten met sportaanbieders en eigenaren van sportaccommodaties tot stand gekomen. De uitgangspunten vormen de uitgangspunten voor het nieuwe sportaccommodatiebeleid. Sportaccommodaties zijn een belangrijke (rand)voorwaarde om tot sport- en beweegactiviteiten te komen. Dit gebeurt veelal in verenigingsverband, maar kan ook individueel of in groepsverband zijn. Door goed bereikbare en kwalitatieve sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte stimuleert de gemeente sport en bewegen voor een vitale samenleving in Oost Gelre. Dit doen we samen met verenigingen en zelfstandige, ondernemende sportaanbieders.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  • In te stemmen met de uitgangspunten voor het nieuwe sportaccommodatiebeleid Oost Gelre, zoals beschreven in het adviesrapport:
  1. Transparantie
  2. Medezeggenschap inwoners
  3. Toegankelijkheid
  4. Spreiding
  5. Sport als fundament in Oost Gelre
  6. Multifunctioneel gebruik
  7. Rol gemeente
  8. Verduurzaming
Portefeuillehouder ED - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Fijnder (14599-2024)

Op basis van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten er op enkele onderdelen aanpassingen plaatsvinden in de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder. De raden van de gemeenten Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk hebben besloten om geen zienswijzen in te dienen op de eerder aangeboden ontwerpregeling. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder legt nu de definitieve versie van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Fijnder aan de gemeenten voor. Het voorstel luidt om daarmee in te stemmen en om de raad te verzoeken toestemming aan het college te geven voor het wijzigen van de regeling.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1.Toestemming te verlenen aan het college voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder per 1 juli 2024.
 2. De Gemeenschappelijke Regeling Fijnder te wijzigen, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.
Portefeuillehouder AS - Nota Grondbeleid 2024-2027 (15383-2024)

Eens in de vier jaar biedt het college aan de raad een grondbeleid ter vaststelling. De afgelopen periode hebben er zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die belegd moeten worden in een actuele nota.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Nota Grondbeleid 2024-2027 vast te stellen.
  2. De Nota Grondbeleid 2014 in te trekken.
Portefeuillehouder AS - Uitgangspunten Multi Functionele Accommodaties Oost Gelre (2880-2024)

In de uitgangspuntennotitie vermelden we wat de belangrijkste uitgangspunten zijn voor de ontwikkeling van Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) in Oost Gelre. De uitgangspunten geven aan wat de ambitie van Oost Gelre is, waar we op inzetten en hoe het proces eruit komt te zien. Aan de hand van deze uitgangspuntennotitie worden uiteindelijk projecten ontwikkeld om te komen tot passende accommodaties binnen onze gemeente.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Uitgangspuntennotitie Multi Functionele Accommodaties Oost Gelre vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Verkavelingsweg 2 Zieuwent (11410-2024)

Er is een verzoek om het agrarische bedrijf ter plaatse van Verkavelingsweg 2 te Zieuwent uit te breiden en ten behoeve daarvan het bouwvlak te vervormen. Het Omgevingsplan van rechtswege (voormalige bestemmingsplan) biedt mogelijkheden om hier medewerking aan te verlenen. Het verzoek kan voldoen aan deze voorwaarden. Het ambtelijke advies is om hier medewerking aan te verlenen. Er moeten nog wel aanvullende onderzoeken en gegevens worden aangeleverd.

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot het uitbreiden van de intensieve veehouderij en de benodigde vervorming van het bouwvlak aan de Verkavelingsweg 2 te Zieuwent.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde verzoek.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Menukaart Wonen Dijkstraat 8 toevoegen drie appartementen (10336-2024)

Het verzoek betreft Dijkstraat 8 in Lichtenvoorde, met de bestemming ‘horeca’. De uitbater van het restaurant Beef & Bones is per direct gestopt. Om leegstand te voorkomen wil de eigenaar (tevens initiatiefnemer en woonachtig op de eerste verdieping) het pand transformeren tot appartementen. De wens is om op de begane grond drie gelijkvloerse appartementen te realiseren, met ieder een eigen inpandige berging en groenstrook. Daarnaast zal gevelverbetering en vergroening plaatsvinden. Met name de achterzijde (Grote Maat) past niet in het huidige straatbeeld en de wens is om het beeld te moderniseren en vergroenen.

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van drie woningen op de begane grond van het pand aan Dijkstraat 8 in Lichtenvoorde in combinatie met gevelverbetering en vergroening.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde verzoek.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar Rector Hulshofstraat 5 te Harreveld (14113-2024)

Tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een Bed & Breakfast aan de Rector Hulshofstraat 5 te Harreveld is bezwaar aangetekend. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit ‘het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan’. Het bezwaarschrift is behandeld door de adviescommissie voor bezwaarschriften. Het college wordt voorgesteld om het advies van de adviescommissie over te nemen en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

12 maart 2024

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek vestiging huisarts Borculoseweg 3 Groenlo (11681-2024)

Het college wordt verzocht een principebesluit te nemen op een ingekomen verzoek voor vestiging van een huisartsenpraktijk Van der Holst aan de Borculoseweg 3 in Groenlo. De nieuwe locatie is goed bereikbaar voor de patiënten en met de vestiging van de huisarts wordt het leegstaande pand opgeknapt. Voorgesteld wordt om medewerking te verlenen om het gebruik te wijzigen van ‘Detailhandel’ naar ‘Maatschappelijk’.

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het afwijken van gebruik voor een huisartsenpraktijk aan de Borculoseweg 3 te Groenlo.

Portefeuillehouder JH - Aanvraag omgevingsvergunning fase 1 Dijkstraat 3 Lichtenvoorde (11382-2024)

Op het perceel Dijkstraat 3 te Lichtenvoorde is het de wens om een appartementengebouw met 8 appartementen te realiseren. Voor fase 1 van dit plan is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het voorstel luidt om deze voor wat betreft het afwijken van het geldend bestemmingsplan te verlenen. De afwijking geldt voor het wijzigen van het gebruik van het perceel Dijkstraat 3 te Lichtenvoorde waarbij, na verlening van de vergunning, het planologisch kader is weergegeven voor de omgevingsvergunning fase 2 het onderdeel bouwen.

Besluit:

 1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor fase 1, oftewel de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' voor het afwijken van het gebruik van een perceel grond aan Dijkstraat 3 te Lichtenvoorde, waarbij het planologisch mogelijk wordt gemaakt om een gebouw met 8 appartementen te realiseren.

Besluitenlijst College van B&W

19 maart 2024

Portefeuillehouder JH - Beleidsregels splitsen woningen binnen de bebouwde kom gemeente Oost Gelre 2024 ( 13887-2024)

Binnen de kernen Lichtenvoorde, Groenlo, Mariënvelde, Vragender, Lievelde, Zieuwent en Harreveld en buurtschap Zwolle bestaat behoefte aan extra woonruimte. Dit tekort richt zich met name op (betaalbare) woningen voor starters en senioren. Met zekere regelmaat worden verzoeken ingediend om een woning te mogen splitsen. Het splitsen van woningen is doorgaans in strijd met de binnen de gemeente geldende bestemmingsplannen. Voor het buitengebied kennen we al woningsplitsingsbeleid. Nu ligt ook woningsplitsingsbeleid in de kernen voor. In het kader van de Woonvisie Oost Gelre 2023-2027 wordt het college verzocht om de nieuwe beleidsregels ‘woningsplitsing binnen de bebouwde kom’ vast te stellen. Dit voorstel geeft daar invulling aan.

Besluit:

 1. De ‘Beleidsregels splitsen woningen binnen de bebouwde kom gemeente Oost Gelre 2024’ vast te stellen
Portefeuillehouder ED - Verantwoording Onderwijsachterstandenbeleid 2023 (12909-2024)

Met het vaststellen van de vragenlijst voor de jaarverantwoording onderwijsachterstandenbeleid Lokaal Educatieve Agenda/Voor- en Vroegschoolse Educatie (LEA/VVE) over het jaar 2023 voldoet de gemeente Oost Gelre aan de verplichting om periodiek gegevens te verstrekken aan het ministerie van OCW over de uitvoering van de gemeentelijke taken rondom het onderwijsachterstandenbeleid. 

Besluit: 

 1. De beantwoording van de vragenlijst van het ministerie van OC&W vast te stellen.

12 maart 2024

Portefeuillehouder JH - Beleidsregel (pré)mantelzorg Oost Gelre 2024 (11589-2024)

Op 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsnotitie ‘Mantelzorgwoningen Oost Gelre’ vastgesteld. Er is echter in de praktijk gebleken dat deze beleidsnotitie achterhaald is. Daarom is een beleidsregel opgesteld die aansluit bij de wensen en behoeften van de huidige tijd. Daarbij is tevens ook een toetsingskader opgenomen voor zogeheten prémantelzorginitiatieven.

Besluit:

 1. De beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre over (pré)mantelzorg 2024 vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W

11 maart 2024

Portefeuillehouder AB - Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijke stamtafel zorg- en veiligheid Noord- en Oost-Gelderland en aanpassing convenant (11025-2024)

Na 2 jaar experimenteren met de bestuurlijke Stamtafel Zorg en Veiligheid Noord- en Oost-Gelderland is besloten dit experiment om te zetten in een definitieve vorm van overleg tussen de ketenpartners. Bij de bestuurlijke stamtafel in december jongstleden hebben de deelnemers zich gecommitteerd aan de samenwerkingsovereenkomst stamtafel Zorg en Veiligheid Noord- en Oost-Gelderland. Hiervoor is de governance van het zorg- en veiligheidshuis gewijzigd en de stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis opgeheven. Daarom is het convenant voor het Zorg- en Veiligheidshuis ook aangepast.

Besluit:

 1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst bestuurlijke Stamtafel zorg en veiligheid Noord- en Oost-Gelderland. 
 2. In te stemmen met de aanpassing van de governance-artikelen in het convenant Zorg- en veiligheidshuis Noord- en Oost-Gelderland 2023.
Portefeuillehouder ED - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2024 (9184- 2024)

In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning wordt invulling gegeven aan de uitgangspunten tijdens het onderzoek naar zelfredzaamheid en participatie en bij het verstrekken van hulp-op-maat gericht op maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Met dit voorstel worden de noodzakelijke aanpassingen en enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd, zodat de beleidsregels weer up-to-date zijn.

Besluit:

 1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre vast te stellen.

5 maart 2024

Portefeuillehouder BP - Ontwerp-beleidsdocument grote windmolens (8962-2024)

Na een intensieve periode van voorbereiding en participatie is het beleidsdocument voor grote windmolens in ontwerp af. Het document is daarmee gereed om als ontwerp te publiceren en ter inzage te leggen. Het document bevat lokaal beleid voor grote windmolens en concrete kaders voor de locatie, de landschappelijke inpassing, de natuurcompensatie, de financiële participatie en het lokale eigendom en de eisen aan een concreet initiatief. Verder wordt de actuele landelijke regelgeving voor grote windmolens (conceptnormen voor afstand, geluid, slagschaduw etc.) aangehaald. Belangrijke bijlage bij het beleidsdocument is een uitgebreid participatieverslag met daarin de gevoerde participatie uitgeschreven. De stukken zijn samen met Berkelland tot stand gekomen in lijn met de Samenwerkingsovereenkomst. Voor Oost Gelre zijn de stukken ook van toepassing op zoekgebied I.

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp-beleidsdocument grote windmolens en dit zes weken ter inzage te leggen.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Parallelweg 8 Lievelde (31160-2023)

Er is een verzoek om principemedewerking ingediend voor de locatie Parallelweg 8 te Lievelde. Verzoeker heeft de woning gekocht en wil deze gaan gebruiken als recreatieverblijf voor grotere groepen (10-12 personen), zoals families en grotere (samengestelde) gezinnen. Er wordt geadviseerd onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek. Namelijk het vereisen van een akoestisch onderzoek waarmee aangetoond wordt dat er geen sprake is van geluidsoverlast bij omwonenden. Verder wordt aandacht gevraagd voor de participatie en inspraak welke heeft plaatsgevonden in het kader van dit initiatief.

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met het initiatief voor een groepsaccommodatie in de bestaande woning aan de Parallelweg 8 te Lievelde, onder de voorwaarde dat initiatiefnemer met een akoestisch onderzoek aantoont dat er geen sprake is van geluidsoverlast voor omwonenden. 
 2. In principe in te stemmen met het aangaan van een anterieure overeenkomst met de verzoeker van het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder AB - Opvang Oekraïense vluchtelingen op drie locaties in Groenlo (8868-2024)

Door de blijvende toestroom van Oekraïense vluchtelingen wordt de vraag vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid steeds luider om landelijk meer opvangplekken te realiseren voor deze groep. De gemeente Oost Gelre heeft als taakstelling om voor 179 Oekraïense ontheemden een opvangplek te realiseren. De mogelijkheid bestaat om de opvang op de tijdelijke locaties, de Rank en Marveld Recreatie, te verlengen tot 1 april 2025. Tevens wordt de mogelijkheid geboden het aantal tijdelijke opvangplekken met 10 uit te breiden aan de Parallelweg 14 en 14a in Groenlo. Geadviseerd wordt van beide mogelijkheden gebruik te maken om zo voldoende tijd te hebben om een permanente locatie te kunnen vinden voor deze groep. Daarnaast om zo veel mogelijk te kunnen voldoen aan de inspanningsverplichting om 179 Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Besluit:

 1. Een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik te verlenen tot 1 maart 2026 ten aanzien van 2 bedrijfswoningen aan de Parallelweg 14 en 14a in Groenlo, ten behoeve van de tijdelijke opvang van maximaal 10 Oekraïense vluchtelingen. 
 2. Een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik te verlengen tot 1 april 2025 ten aanzien van 10 chalets op recreatiepark Marveld, ten behoeve van de tijdelijke opvang 3 van maximaal 46 Oekraïense vluchtelingen. 
 3. Een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik te verlengen tot 1 april 2025 aanzien de voormalige verpleegsterssflat en kantoorgebouw “de Rank” aan de Ziekenhuisstraat 14 in Groenlo, ten behoeve van de tijdelijke opvang van maximaal 80 Oekraïense vluchtelingen.

27 februari 2024

Portefeuillehouder JH - Wijzigen gebruik kerk Harreveld (9076-2024)

Er is een verzoek binnengekomen om de kerk in Harreveld een andere functie te geven. De bedoeling is om de kerk hiermee een breder maatschappelijke bestemming te geven. Hiermee blijft het gebouw behouden voor de verenigingen en inwoners van Harreveld. Voorgesteld wordt om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief.

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de voorgestelde herbestemming van de kerk en pastorie in Harreveld.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Zwaantje e.o. Lichtenvoorde (7053-2024)

Voor de locatie van ’t Zwaantje en de directe omgeving daarvan richting de Raadhuishof is een principeverzoek gedaan voor sloop van een tweetal zalen van de horecagelegenheid en een bestaande woning waarna de vrijgekomen ruimte wordt ingevuld met woningbouw. Deze woningbouw bestaat uit één 2-onder-1-kapwoning, 20 zorgappartementen en 6 appartementen t.b.v. senioren. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt voordat er duidelijkheid kan komen over een eventuele overdracht van de openbare ruimte naar de gemeente. Tevens zal nog een planologische procedure doorlopen moeten worden waarbij wellicht ook onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Ook de buurtdialoog / participatie met omwonenden moet nog plaatsvinden. Voorgesteld wordt onder voorwaarden in te stemmen met de ontwikkeling.

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan een verzoek voor sloop van een tweetal zalen van horecagelegenheid 't Zwaantje en een naastgelegen woning waarna een woningbouwontwikkeling plaatsvindt in het gebied tussen de Zieuwentseweg en de Raadhuishof; 
 2. Aan de onder 1 genoemde principemedewerking een aantal voorwaarden te verbinden; 
 3. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemers aan te gaan.
Portefeuillehouder BP - Medewerking verlenen voor huisvesting amv’ers met status door YOIN in 2 woningen van ProWonen door het verlenen van tijdelijke ontheffing.

YOIN tijdelijke ontheffing te verlenen voor de huisvesting van 8 AMV’ers in de woningen van ProWonen aan de Heckinckstraat, Lichtenvoorde en de Bernardstraat, Lichtenvoorde. Hiermee wordt voldaan aan de regionale afspraken, toont de gemeente verantwoordelijkheid. De locaties zijn geschikt voor begeleid wonen. Verder is YOIN leidend in de realisatie van de aanpassing van de woningen en de begeleiding van de amv’ers. Met betrekking tot communicatie met de omgeving is in samenspraak met YOIN een participatie- en communicatieplan tot stand gekomen.

Besluit:

 1. In principe en onder voorwaarde van nadere ruimtelijke uitwerking en brandveilig gebruik, medewerking te verlenen aan de huisvesting van 8 amv’ers vanuit ’t Zwaantje in woningen van wooncorporatie ProWonen aan de Heckinckstraat, Lichtenvoorde en aan de Bernardstraat, Lichtenvoorde, per 1 april 2024.

Besluitenlijst College van B&W

5 maart 2024

Portefeuillehouder AS - Revolverend fonds voor duurzaam bouwen in maatschappelijke voorzieningen door hergebruik van materialen (7146-2024)

Dit voorstel geeft gehoor aan de oproep van de raad om circulair duurzaam bouwen voor maatschappelijke voorzieningen voor verenigingen en stichtingen te stimuleren en te ondersteunen door het instellen van een revolverend fonds. 

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Een revolverend fonds voor duurzaam bouwen in maatschappelijke voorzieningen door hergebruik van materialen in te stellen. 
  2. Hiervoor een bedrag ad € 600.000 beschikbaar te stellen en dit te onttrekken uit het revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen in maatschappelijke voorzieningen gericht op energiebesparing.

20 februari 2024

Portefeuillehouder JH - Functieverandering Winterswijkseweg 65/65a Vragender (5025-2024)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de omzetting van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming aan de Winterswijkseweg 65/65a te Vragender, waarbij tevens wordt meegewerkt aan woningsplitsing en de mogelijkheid van opslag in de bestaande schuur.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Oorschotweg 4 (7006-2024)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot verplaatsen en verruimen van de inhoudsmaat van de woning aan Oorschotweg 4 te Vragender. 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde verzoek.

Februari 2024

Besluitenlijst College van B&W

27 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Buitengebied Oost Gelre 2011, locatie Roldersweg 17/17a (9060-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het ‘bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011, locatie Roldersweg 17/17a’ ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervan in het GML- bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2049-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPUI2049 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Bestemmingsplan Mausoleum Koptische kerk, Kloosterstraat 5 Lievelde (8314-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het bestemmingsplan ‘Mausoleum Koptische kerk Kloosterstraat 5 te Lievelde’ ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2050-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2050 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Bestemmingsplan Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.) (9320-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.)’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2052-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2052 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Lindeboomweg 26 en 26a en Aagtemanweg 9 (9456-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen‘ vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost Gelre, locatie Lindeboomweg 26 en 26a en Aagtemanweg 9’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2047-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Lindeboomweg 26, Harreveld’ gewijzigd vast te stellen, welke als bijlage 1 bij het onder 1. genoemde bestemmingsplan is gevoegd. 
  4. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2047 vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
  6. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.
Portefeuillehouder BP - Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG (7e wijziging) (8794-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. In te stemmen met de definitieve Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG (7e wijziging). 
  2. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de definitieve regeling vast te stellen. 
 2. De 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.
Portefeuillehouder BP - Verlenging overeenkomsten dyslexiezorg (6801-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de overeenkomsten dyslexiezorg met Stichting Psychologische dienstverlening IJsselgroep, Berkel-B B.V. en Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V. tot en met 31 juli 2026.
Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2024 (9157-2024)

Besluit:

 1. De “Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2024” vast te stellen.

20 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging) (8297-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. De 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen. 
  2. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders voor het vaststellen van de 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. 
 2. De 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.
Portefeuillehouder BP - Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan De Molenberg Groenlo (6669-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan De Molenberg Groenlo en dit ter inzage te leggen.
Portefeuillehouder BP - Verordening Starterslening Oost Gelre (4637-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. De Verordening Starterslening Oost Gelre vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Functieverandering naar wonen, woningsplitsing en kleinschalige camping met biologische wijngaard, wijnmakerij en bottelarij aan de Zieuwentseweg 51 in Zieuwent (45243-2023)

Besluit:

 1. Aan Zieuwentseweg 51 onder voorwaarden in te stemmen met het wijzigen van een agrarisch bouwperceel met de aanduiding intensieve veehouderij naar functie wonen met agrarisch medegebruik. 
 2. In te stemmen met woningsplitsing. 
 3. In te stemmen met een kleinschalige camping. 
 4. In te stemmen met een kleinschalige en hobbymatige biologische wijngaard, wijnmakerij en bottelarij (inclusief teelt ondersteunende voorzieningen). 

6 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Ontwikkeling woningbouw parochiehuis Dorpsstraat 34 Zieuwent (52330-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek tot wijzigen van het gebruik waarbij de functie ‘Wonen’ wordt toegekend aan de percelen Dorpsstraat 34 en Pastoor Zanderinkstraat 3 te Zieuwent ter vervanging van de huidige functie ’Horeca’. 
 2. Mee te werken aan het voorstel onder 1. indien wordt voldaan aan de parkeernormering voor de te realiseren woningen.
Portefeuillehouder BP - Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma Ruimte voor Defensie en participatieplan (6699-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de notitie Reikwijdte en Detailniveau- Programma Ruimte voor Defensie, waarin wij aansluiten bij de zienswijze van de provincie en waarin wij aandacht vragen voor de kenmerken van het gebied en de toekomstige opgave voor windenergie.
Portefeuillehouder BP - Vaststellingsverzoek 2022 en subsidieaanvraag compensatie overbesteding Energieloket 2022 (50598-2023)

Besluit:

 1. Het vaststellingsverzoek en de subsidie voor de diensten “reactief bedienen 2022”, ter grootte van € 62.170, van het Energieloket Achterhoek vast te stellen. 
 2. Subsidie ter grootte van € 3.910 te verlenen aan Energieloket Achterhoek voor compensatie overbesteding diensten “reactief bedienen 2022”.

30 januari 2024

Portefeuillehouder BP - Regionale Uitvoeringsprogramma energietransitie Achterhoek 2023 (4131-2024)

Voorstel aan het college:

 1. Het Regionale Uitvoeringsprogramma energietransitie Achterhoek 2023 vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Vervolgtraject contractering Wmo en Jeugdhulp Sociaal Domein Achterhoek vanaf 1 juli 2025 (3669-2024

Besluit:

 1. Als Achterhoekse gemeenten bindende samenwerkingsafspraken rondom de inkoopprocedure te maken. 
 2. Geen tweede contractperiode aan te gaan binnen de huidige inkoop Wmo en Jeugdhulp. 
 3. Te starten met de voorbereiding van een nieuw inkoopproces Wmo en jeugdhulp. 
 4. De gecontracteerde zorgaanbieders mede te delen dat de huidige contractperiode met een half jaar wordt verlengd tot 1 januari 2026, en dit te doen nadat de bindende afspraken genoemd onder beslispunt 1 zijn gemaakt.

Besluitenlijst College van B&W

6 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Wijziging artikel 9.6 van de subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (3697-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanpassing van artikel 9.6 criteria voor subsidieverlening: “de maatregel(en) moet worden uitgevoerd en gefactureerd voor 31 december 2024”.
Portefeuillehouder ED - Programma Voor- en Vroegschoolse Educatief aanbod 2024 (5303-2024)

Besluit:

De raad voor te stellen om in te stemmen met het herijkte regionale Akkoord van Groenlo 3.0.

Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (66944- 2022)

Besluit:

 1. Het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2024 vast te stellen.

30 januari 2024

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Rector Hulshofstraat 10 Harreveld (5065-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het gevraagde bestemmingsplan ‘Rector Hulshofstraat 10 Harreveld’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586. BPBUI2051-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2051 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen
Portefeuillehouder JH -  Bestemmingsplan Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender (5082-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het gevraagde bestemmingsplan ‘Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2048-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2048 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Verklaring van geen bedenkingen Oude Borculoseweg 5 te Groenlo (48146-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Een definitieve ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de omgevingsvergunning onderdeel ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor Oude Borculoseweg 5 te Groenlo..
Portefeuillehouder ED - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2023 (5240- 2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Toestemming te verlenen aan het college voor het vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2023. 
  2. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2023 vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.

23 januari 2024

Portefeuillehouder JH - Sloop en nieuwbouw levensloopbestendige woningen Harreveldseweg Zieuwent (46832-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de sloop en nieuwbouw van 10 woningen aan de Harreveldseweg 21 t/m 37 te Zieuwent. 
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst aan te gaan.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar Grobbenweg 4 (4160-2024)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 31 juli 2023 ontvankelijk te verklaren. 
 2. Het bezwaarschrift d.d. 31 juli 2023 ongegrond te verklaren. 
 3. Het bestreden besluit d.d. 21 juli 2023 en het wijzigingsbesluit d.d. 15 augustus 2023 in stand te laten.
Portefeuillehouder JH - Besluit omgevingsvergunning Kunnerij 3 Zieuwent (50553-2023)

Besluit:

 1. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten 'bouwen' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' voor het splitsen van de voormalige boerderij in twee afzonderlijke wooneenheden en het realiseren van twee vrijstaande bijbehorende bouwwerken op het perceel Kunnerij 3 te Zieuwent.

16 januari 2024

Portefeuillehouder BP - Aanpassing Subsidieregeling stimulering woningbouw (51680-2023)

Besluit:

 1. De subsidieregeling stimulering woningbouw aan te passen conform het bijgevoegde voorstel.
Portefeuillehouder JH - Omgevingsvergunning Vragenderweg 71 en Kapelweg 38 Vragender (52875-2023)

Besluit:

 1. Verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo) en voor de activiteit ‘het veranderen van een inrichting’ (artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo) voor de inrichting gelegen aan Vragenderweg 71 en Kapelweg 38 te Vragender en onderdelen van de aanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning. 
 2. Aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in het onderdeel “Voorschriften milieu” en in het besluit omgevingsvergunning. 
 3. De ingebrachte zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en voor het overige onweersproken te laten, omdat die zienswijzen op andere wettelijke kaders betrekking hebben waarvoor Gedeputeerde Staten van Gelderland bevoegd zijn.
Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Papenweg 6 Lievelde (51746-2023)

Besluit:

 1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen’ vast te stellen en een deel van de ingebrachte zienswijzen gegrond en de overige zienswijzen ongegrond te verklaren. 
 2. Het gevraagde ‘Wijzigingsplan Papenweg 6 Lievelde’ vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPLIE1002-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
 3. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPLIE1002_BGT_BRK_20230704 vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.

Januari 2024

Besluitenlijst College van B & W

15 januari 2024

Portefeuillehouder AS - Inkoopbeleid 2024 (46059-2023)

Besluit: 

 1. Het Inkoopbeleid 2024 vast te stellen. 
 2. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Oost Gelre 2017 te laten vervallen.
Portefeuillehouder AS - Economische (uitvoerings)agenda 2023-2027 (53797-2023)

Besluit: 

 1. De Economische Agenda 2023-2027 vast te stellen.
Portefeuillehouder BP -  Straatnaambesluiten (50693-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het hergebruiken van de volgende naamgevingen bij situatiewijzigingen in Vragender:
  - Schoolstraat, 
  - De Veurden, 
  - Oosterweg en 
  - Manenschijnweg. 
 2. In te stemmen met de volgende nieuwe naamgevingen: 
  - Boysbrug (voor een brug in Groenlo),
   - De Eekhof (voor een hof in Groenlo), 
  - Erve Achterbos (voor een hof in Harreveld), 
  - Peter Cuijperstraat (voor een nieuwe straat in Groenlo), 
  - Harperinkstraat (voor een nieuwe straat in Groenlo), 
  - Bosweg (voor een zandweg in Lievelde),
  - Schaarsheideweg (voor een zandweg in Vragender), 
  - Wilgenroosje (voor een zandweg in Vragender), 
  - Pijpenstrootje (voor een zandweg in Vragender), 
  - Struikheide (voor een zandweg in Vragender), 
  - Winkeldieksken (voor een zandweg in Vragender), 
  - Naberinkspad (voor een fietspad in Vragender) en 
  - Pollendijk (voor een openbaar terrein in Vragender).

19 december 2023 

Portefeuillehouder JH -  Gemeentelijke bijdrage ontwikkeling Dijkstraat 3 Lichtenvoorde (50499-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende gemeentelijke bijdragen voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Dijkstraat 3 in Lichtenvoorde, indien wordt voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden: 
  - 45.000 op grond van de Subsidieregeling Stimulering woningbouw; 
  - 30.000 op grond van de Regeling gevelsubsidie. 
  - 45.000 uit het Herbestemmingsfonds aandachtslocaties Lichtenvoorde.

12 december 2023

Portefeuillehouder BP -  Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 (40880-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het Water- en rioleringsprogramma Oost Gelre 2024-2028 (Wrp) vast te stellen.

Besluitenlijst College van B & W

9 januari 2024

Portefeuillehouder AB -  Herbenoeming lid adviescommissie voor bezwaarschriften (50923-2023)

Besluit: 

 1. Mevrouw M. Klein Gunnewiek Klein Gebbink te (her)benoemen tot lid van de commissie vanaf 1 april 2024 tot 1 april 2028.
Portefeuillehouder ED - Subsidieregeling opplussen 2024 (52722-2023)

Besluit: 

 1. De subsidieregeling Opplussen woningen 2024 vast te stellen.

19 december 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Roldersweg 17(a) in Zieuwent (49449-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Roldersweg 17(a) in Zieuwent met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2049-OW01.

12 december 2023

Portefeuillehouder BP -  AV Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A. van 20 december 2023 (49331-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de uitgangspunten notitie welke het afwegingskader vormt voor toetreding nieuwe leden. 
 2. In te stemmen met toetreding van de gemeente Doesburg als lid van de Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A. 
 3. Wethouder Porskamp machtigen om namens de gemeente Oost Gelre tijdens de AV Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A. de gemeente te vertegenwoordigen.
Portefeuillehouder JH -  Beslissing op bezwaar KHN afdeling Oost Gelre (47528-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bezwaarschrift van KHN afdeling Oost Gelre ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
Portefeuillehouder JH -  Benoemen leden commissie Omgevingskwaliteit en vaststellen reglement van orde (43459-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het in stellen van een commissie omgevingskwaliteit als bedoeld in artikel 17.9 van de Omgevingswet en artikel 84 Gemeentewet. 
 2. In te stemmen met in de bijlagen genoemde personen als leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Omgevingskwaliteit te benoemen per 1 januari 2024. De aanstelling is voor onbepaalde tijd. 
 3. In te stemmen met het vast stellen van het bijgevoegde reglement van orde met daarin de taken en werkwijze van de commissie. 
 4. In te stemmen met het instellen van een erfgoedcommissie voor de niet wettelijke taken. 
 5. In te stemmen met het benoemen van in de in de bijlagen genoemde personen als leden van de erfgoedcommissie per 1 januari 2024 voor een periode van 4 jaar. 
 6. In te stemmen met het vast stellen van het bijgevoegde reglement van orde met daarin de taken en werkwijze van de Erfgoedcommissie.

December 2023

Besluitenlijst College van B&W

19 december 2023

Portefeuillehouder  ED -  GGD NOG Uitgangspuntennota 2025 (48583-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2025 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en daarmee in te stemmen met de Uitgangspuntennota 2025.

Portefeuillehouder  ED -  Verordening sociaal domein 2024

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

De verordening sociaal domein 2024 met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder  AS -  Tarieven ZOOV Op Maat vanaf 1 januari 2024 (49687-2023)

Besluit:

 1. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers met een Wmo-indicatie per 1 januari 2024 vast te stellen, zoals genoemd in bijlage 1.
 2. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers zonder Wmo-indicatie per 1 januari 2024 vast te stellen, zoals genoemd in bijlage 1.
 3. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers met ingang van 2025 jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de Landelijke Tariefindex (LTI) voor openbaar vervoer.
 4. De administratiekosten voor de Voor Elkaar Pas voor reizigers met een Wmo-indicatie vast te stellen op 12,50 voor 2024 en 2025.
Portefeuillehouder ED -  Subsidieregeling kindgebonden financiering Voorschools Educatief (VE) aanbod gemeente Oost Gelre 2024 en Kwaliteitskader voorschoolse instellingen 2024 (44713-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Subsidieregeling kindgebonden financiering Voorschools Educatief (VE) aanbod gemeente Oost Gelre 2024 vast te stellen.
 2. In te stemmen met het kwaliteitskader voorschoolse instellingen gemeente Oost Gelre 2024 vast te stellen.
Portefeuillehouder ED -  Reguliere subsidie en doelsubsidies Bibliotheek Oost Achterhoek 2024 (48856-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het toekennen van de reguliere subsidie (546.868) en de doelsubsidies (125.639) aan de Bibliotheek Oost Achterhoek en daarmee het bedrag t.o.v. de begroting van 95.913 mee te nemen in de bestuursrapportage 2024.
 2. In te stemmen met het toekennen van een extra bedrag (14.000) aan de Bibliotheek Oost Achterhoek om activiteiten rondom digitaal burgerschap aan te bieden aan onze inwoners.
 3. In te stemmen met het voortzetten van het financieren (15.900) van de jeugdcontributie tot 18 jaar vanuit de gemeente.
 4. In te stemmen met het niet aanvragen van eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024.
 5. Niet in te stemmen met de aangevraagde extra middelen (25.000) voor nieuw beleid.
Portefeuillehouder AS -  Grondprijzenbrief 2024 (42151-2023)

Besluit:

 1. De Grondprijzenbrief 2024 vast te stellen.
Portefeuillehouder BP -  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODA (51183-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Portefeuillehouder BP - Tijdelijke subsidieregeling voor Bewegen, Ontmoeten en Spelen in de openbare ruimte (49874-2023)

Besluit:

 1. De tijdelijke subsidieregeling voor Bewegen, Ontmoeten en Spelen in de openbare ruimte vast te stellen.
Portefeuillehouder BP -  Afsluiten investeringen (49566-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het afsluiten van meerdere investeringen t.b.v. het project reconstructie Bentinckstraat e.o. te Lichtenvoorde, zijnde: 
 • FCL 7210141 Voorber. Krediet Van Reede, Bentinck, Raesfelstraat;
 • FCL 7210149 Reconstr. Van Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten;
 • FCL 7722132 Aanleg en verbetering riolering o.a. Van Reedestr
Portefeuillehouder AB -  Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027 (46407-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met het ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027.
Portefeuillehouder AB - Uitvoeringsplan veiligheid 2024 (50574-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan 2024 dat sturing geeft aan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
Portefeuillehouder JH - Beleidsregel wonen in de kap (50589-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen de beleidsregel Wonen in de kap vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Oostendorperdiek 19, 21 en 21a Groenlo (48831-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oostendorperdiek 19, 21 en 21a Groenlo (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2045-0001).
Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.) (50431-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.) (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2052-0W01).
Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum Groenlo, herziening scouting en gracht (50440-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum Groenlo, herziening scouting en gracht (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO405-OW01).
 2. In te stemmen met een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer te sluiten voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan.
Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Roldersweg 11 en 11a Zieuwent (50260-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het gevraagde wijzigingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Roldersweg 11 en 11a Zieuwent vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1586.WPBUI2030-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. In te stemmen met de voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond BGT 1210-2023 vast te stellen.
 3. In te stemmen met geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Ontwerpwijzigingsplan Bedrijventerreinen Oost Gelre, wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten (49316-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 'Bedrijventerreinen Oost Gelre, wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN304-OW01).

12  december 2023

Portefeuillehouder ED - Aanvraag Aloysius voorziening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (30817-2023)

Besluit:

 1. Het programma voorziening onderwijshuisvesting Aloysius 2024 vast te stellen.
 2. Het overzicht aangevraagde voorziening onderwijshuisvesting Aloysius 2024 vast te stellen.
 3. Een bekostigingsplafond van 43.890 in te stellen.
Portefeuillehouder ED - Regioplan IZA, Mandaatbesluit IZA en voorlopige begroting IZA-SPUK 2024-2026 (49891-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Regioplan Integraal Zorg Akkoord Achterhoek (IZA) vast te stellen.
 2. In te stemmen met het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorg Akkoord gemeente Doetinchem 2023 vast te stellen.
 3. In te stemmen met de voorlopige begroting IZA-SPUK 2024 t/m 2026 vast te stellen.
 4. In te stemmen met na vaststelling van punt 1, 2 en 3 door alle regiogemeenten in de Achterhoek die zijn aangesloten bij het Sociaal Domein Achterhoek, de gemandateerde gemeente Doetinchem voor 1 januari 2024 een aanvraag in te laten dienen voor de IZA-SPUK 2024 t/m 2026 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Portefeuillehouder BP - Subsidieaanvraag 2024 uitvoering loketfunctie Achterhoeks Energieloket BV (49107-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met subsidie te verlenen ten bedrage van 98.500 aan Achterhoeks Energieloket BV voor uitvoering van de energieloketfunctie voor Oost Gelre in 2024.
Portefeuillehouder BP - Prestatieafspraken ProWonen (51133-2023)

Besluit:

 1. De prestatieafspraken met ProWonen vast te stellen.

Vervolg 12  december 2023

Portefeuillehouder JH - Aan Meddoseweg 6 in Groenlo vergroten en vervormen van het bouwvlak en verwijderen aanduiding intensieve veehouderij.  (48768-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met onder voorwaarden met het vervormen en vergroten van het agrarisch bouwvlak aan Meddoseweg 6 in Groenlo.
 2. In te stemmen met het verwijderen van de aanduiding 'intensieve veehouderij'.
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor onder het 1 en 2 genoemde initiatief.

5 december

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Heemselerweg i.c.m. Boersweg en Vragenderweg (45343-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot het wegbestemmen van de (mogelijkheid tot vestiging van een) intensieve veehouderij aan de Heemselerweg ongenummerd te Marinvelde. En als tegenprestatie mee te werken aan het verzoek om twee woningen te realiseren, 1 aan de Boersweg 4 te Zieuwent en 1 aan de Vragenderweg 59 te Vragender.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder JH - Functieverandering naar wonen De Bothweg 17(a) en het toevoegen van een extra woning aan Heideweg 7(a) in Harreveld (47450-2023)

Besluit:

 1. Onder voorwaarden in te stemmen met het aan de Bothweg 17(a) in Harreveld omzetten van een agrarisch bouwperceel naar de functie wonen.
 2. In te stemmen met toevoegen van een nieuwe woning aan Heideweg 7(a) in Harreveld.
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor onder het 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

12 december 2023

Portefeuillehouder ED -  Subsidie Yunio 2024 (46558-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van 737.953 aan Yunio voor 2024.
 2. In te stemmen om 69.452 mee te nemen in de bestuursrapportage 2024.
Portefeuillehouder  AS -  Aanvraag van SBL (Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde) voor een geldlening van maximaal 270.000 (44070-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met het verstrekken van een rentedragende geldlening van maximaal 270.000 aan de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde welke gebruikt gaat worden voor de realisatie van corsohallen voor 7 corsogroepen aan de Boschlaan te Lichtenvoorde.
Portefeuillehouder AS -  Verlengen van de gebruiksovereenkomst Pastoor Sanderstraat 3 met de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (46840-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de gebruiksovereenkomst met de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde tot 01-01-2040
Portefeuillehouder AS-  Intern control plan 2023-2024 (50609-2023)

Besluit:

 1. Het intern controleplan 2023-2024 vast te stellen.
Portefeuillehouder AB-  Gemeenschappelijke regeling VNOG (46030-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR VNOG.
Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan, Mausoleum Koptische kerk, Kloosterstraat 5 Lievelde (48133-2023)

Besluit:

 1.  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Mausoleum Koptische kerk, Kloosterstraat 5 Lievelde (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2050-0001).
Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan, Woonwijken Lichtenvoorde, 't Smidshof (48905-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Smidshof (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPLIC214-OW0001
 2. In te stemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitsplan dat als bijlage 2 bij de toelichting van het onder punt 1 genoemde ontwerpbestemmingsplan is gevoegd.
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder voor de 4 woningen aan de Varsseveldseweg.
 4. Te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen
Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid - boerderij Panneman (49349-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid boerderij Panneman (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN310-OW01)
Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Ekoboerderij Arink, Gasteveldsdijk 6 Lievelde (49490- 2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Gasteveldsdijk 6 Lievelde (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2041- OW01).
 2. In te stemmen met het m.e.r.-beoordelingsbesluit dat geen milieueffectrapport voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.
 3. Een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer te sluiten voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan
Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Noord 2 Groenlo (50399-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Noord Groenlo (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN311.OW.01. en deze vrijgeven voor ter inzagelegging
 2. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Noord 2 en deze vrijgeven voor ter inzagelegging.

5 december 2023

Portefeuillehouder AS -  Regionaal Programma Werklocaties 2024-2028 (47711-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het Regionaal Programma Werklocaties 2024-2028 vast te stellen
Portefeuillehouder BP - Verlengen gebruikersovereenkomst Sourcy Center (48379-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de gebruikersovereenkomst Sourcy Center tot en met 2028
Portefeuillehouder AS - Verruimen seizoen minicampings en camper campings (46434-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met voor een proefperiode van 3 jaar onder voorwaarden het seizoen te verlengen voor minicampings en camper campings van 1 maart tot en met 30 november en tijdens de kerstvakantie.

Besluitenlijst College van B&W

5 december 2023

Portefeuillehouder ED -  Verlenging pilot kleinschalige groepen JeugdzorgPlus (45858-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de pilot voor kleinschalige groepen JeugdzorgPlus bij Pactum en tevens in te stemmen met het bijbehorende tarief voor de looptijd van 01-01-2024 tot uiterlijk 31-12-2024, of zoveel eerder totdat de JeugdzorgPlus opgaat in het de contractering van de Essentie Functies.
Portefeuillehouder JH -  Ontwerp bestemmingsplan woningbouwlocatie Flierbos Lichtenvoorde (41755-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Flierbeek fase 3 Flierbos (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPLIC215-OW01).
 2. Het MER-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor dit bestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.
 3. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan t Flierbos-de voedzame wijk, Lichtenvoorde.
Portefeuillehouder JH -  Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025 (47650- 2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025.
Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis 2022 (46701- 2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis 2022' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO508-OW01).
Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 91 Groenlo (47542-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 91 Groenlo' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO510- OW01). 
 2. In te stemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitsplan / kavelpaspoort Lichtenvoordseweg 91 dat als bijlage 1 bij de toelichting van het onder punt 1 genoemde ontwerpbestemmingsplan is gevoegd.
Portefeuillehouder BP -  Ondertekenen prestatieafspraken 2024 met Woonplaats, B.B.V. Bastion 95 en Oost Gelre (48761-2023)

Besluit:

 1. De prestatieafspraken met de Woonplaats vast te stellen.

28 november 2023

Portefeuillehouder ED -  Pilot bewegen voor iedereen (34848-2023)

Besluit:

In te stemmen met de pilot bewegen voor iedereen.

Portefeuillehouder JH -  Legalisatie 2 appartementen Patronaatsstraat 42 Lichtenvoorde (45247-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het legaliseren van twee appartementen aan de Patronaatsstraat 42 in Lichtenvoorde.
 2. Aan het onder 1. genoemde initiatief een aantal voorwaarden te verbinden.
 3. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.
Portefeuillehouder JH -  Principebesluit Winterswijkseweg 18, 18b / Groeneweg 17, 17a te Groenlo (46787- 2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan een verzoek voor de gebruikswijziging van detailhandel / autostalling naar kantoor voor een bestaand pand aan de Winterswijkseweg 18 / 18b te Groenlo waarbij een appartement op de verdieping wordt toegevoegd en de realisatie van woningen op een aantal percelen, ontsloten vanaf de Groeneweg te Groenlo;
 2. Aan de onder 1 genoemde principemedewerking een aantal voorwaarden te verbinden.
 3. Aanvullend op de onder 2 genoemde voorwaarden een toetsingskader voor de verdere uitwerking van de initiatieven in het gebied vast te stellen in de vorm van de Visie Winterswijkseweg, Groenlo.
 4. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemers aan te gaan.
Portefeuillehouder BP -  Toepassen hardheidsclausule subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (46967-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het afwijken van de tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023.
Portefeuillehouder BP -  Structurele aanpak energiearmoede 2024-2026 (46969-2023)

Besluit:

 1. Vervolg te geven aan de energiearmoede aanpak zoals beschreven in het Plan Structurele aanpak energiearmoede.
 2. In te stemmen de uitvoering van het Plan Structurele aanpak energiearmoede het Achterhoeks Energieloket B.V. subsidie voor 2024 99.574 excl. btw te verlenen.

21 november 2023

Portefeuillehouder BP -  Structurele aanpak energiearmoede 2024-2026 (46969-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Mevrouw A. Verstegen per 1-1-2024 aan te stellen als gemeentelijk ombudsman en de heer J. de Roos per 1-1-2024 aan te stellen als plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman. De benoeming is voor een periode van 6 jaar.

November 2023

Besluitenlijst College van B&W

28 november 2023

Portefeuillehouder JH - Overbrengen van Secretariearchief Groenlo 1933-1990 naar Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (35935-2023)

Besluit:

 1. Het secretariearchief van de voormalige gemeente Groenlo over de periode 1933-1990 over te brengen naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) met beperking van de openbaarheid.
Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Rector Hulshofstraat 10 (46332-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Rector Hulshofstraat 10' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2051-OW01).
 2. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.

21 november 2023

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan woondroebel Lindeboomweg 26 Harreveld (43952-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Lindeboomweg 26 en 26a en Aagtemanweg (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2047-OW01).
 2. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Lindeboomweg 26, Harreveld welke als bijlage 1 bij het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan is gevoegd.
 3. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.

14 november 2023

Portefeuillehouder JH - Principebesluit Oude Winterswijkseweg 36, Groenlo (43081-2023)

Besluit:

 1. In principe geen medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning op een perceel aan de Oude Winterswijkseweg 36 te Groenlo.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek functieverandering naar wonen Oude Aaltenseweg 64a in Lichtenvoorde (42661-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het onder voorwaarden verwijderen van een agrarisch bouwperceel naar functie wonen aan de Oude Aaltenseweg 64a
 2. In te stemmen met het toevoegen van een tweede woning aan de Oude Aaltenseweg 64a in Lichtenvoorde.
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder JH - Functieverandering Heideweg 1/1a in Harreveld en het toevoegen van een woning nabij Dwarsweg 1/1a in Harreveld (42665-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met aan Heideweg 1/1a onder voorwaarden een agrarisch bouwperceel om te zetten naar de functie wonen waarbij 1 woning wordt toegevoegd.
 2. In te stemmen met het toevoegen van een nieuwe woning nabij Dwarsweg 1/1a in Harreveld.
 3. In te stemmen met opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor onder het 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

14 november 2023

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 (44629-2023)

Besluit:

 1. Het Besluit hogere waarden Wgh voor het bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de aanvullende anterieure overeenkomst en deze te ondertekenen.
 3. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het beeldkwaliteitsplan Brouwhuizen fase 2 vast te stellen.
  3. Het gevraagde bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO510-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 4. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPGRO510 vast te stellen.
 5. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
 6. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.
Portefeuillehouder AS - Belastingverordeningen 2024 (43506-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De belastingverordeningen 2024 conform de onderstaande wijzigingen vast te stellen, oftewel:
   1. a. de hondenbelasting te verhogen met 2%;
   2. b. de rioolheffing te verhogen naar 1,70 per m water;
   3. c. de toeristenbelasting te verhogen met 2% naar 1,41 per persoon per overnachting;
   4. d. de inkomsten onroerende zaakbelastingen te verhogen met 2%;
   5. e. de precariobelasting te verhogen met 2%;
   6. f. de reclamebelasting niet te verhogen;
   7. g. de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen zodat tot een kostendekkende opbrengst wordt gekomen;
   8. h. de tarieven in de legesverordening te verhogen met 2% en zoveel mogelijk 100% kostendekkend vast te stellen.
Portefeuillehouder AS - Nota reserves en voorzieningen 2023-2027 (44753-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De nota reserves en voorzieningen 2023-2027 vast te stellen.
Portefeuillehouder AS - Financiële verordeningen (artikel 212, 213 en 213a) 2023 (44747-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) vast te stellen.
  2. Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 Gemeentewet) vast te stellen.
  3. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) vast te stellen.
Portefeuillehouder AS - Slotwijziging 2023 (45580-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met de Slotwijziging 2023.
  2. De resterende middelen inzake energietoeslag 2022 (419.000) over te hevelen naar 2024.
Portefeuillehouder AB - Aanpassing APV in het kader van de Omgevingswet (43955-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Algemene Plaatselijke verordening te wijzigen conform het bijgevoegde voorstel.
  2. Te besluiten dat deze verordening in werking treedt op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.
  3. De bepaling omtrent het magneetvissen onafhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking laten treden.
Portefeuillehouder AB - Regio Achterhoek toetredingsverzoek Montferland (43382-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen wat betreft de toetreding van Montferland tot de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek.
  2. Toestemming te verlenen voor de toetreding van Montferland tot de gemeenschappelijke Regio Achterhoek alsmede voor de daarmee gepaard gaande wijziging van de regeling.
  3. Het algemeen bestuur te verzoeken om toetreding van Montferland per 1 januari 2024 mogelijk te maken.
Portefeuillehouder ED - Verlengen overeenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur (44084-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, voor een periode van drie jaar.
Portefeuillehouder ED - 2e Berap Fijnder (44410-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging 2023.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024.
Portefeuillehouder ED - Voorgenomen wijziging GR Fijnder (44797-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Fijnder.
Portefeuillehouder ED - De nadere regels welzijnssubsidies 2024 (42829-2023)

Besluit:

 1. De nadere regels welzijnssubsidies 2024 vast te stellen
Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling stimulering woningbouw (43829-2023)

Besluit:

 1. De Subsidieregeling stimulering woningbouw als bijgevoegd vast te stellen.
Portefeuillehouder BP - Krediet Subsidieregeling stimulering woningbouw (44305-2023)

Besluit:

 1. In stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een aanvullend krediet van 330.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Subsidieregeling stimulering woningbouw.
Portefeuillehouder BP - Indexatie tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2024 (42811-2023)

Besluit:

 1. De tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2024 met 2% te indexeren.

7 november 2023

Portefeuillehouder ED - Lokaal realiseren van crisisplekken (39123-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een krediet ad 810.300 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de locatie Tongerlosestraat 21 en 23 in Lichtenvoorde, voor het op deze locatie realiseren van 6 crisisplekken en plekken voor beschut wonen.
  2. De aankoop van de woningen te dekken uit het overschot beschermd wonen 2022, de reserve sociaal domein en de algemene reserve belegd.
Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender (42407-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2048-OW01).
 2. Het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluitenlijst College van B&W

7 november 2023

Portefeuillehouder AB - Raadsvoorstellen Rekenkamer AOGW (44819-2023)

Besluit:

 1. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen op de volgende voorstellen aan de raad:
  1. Benoeming lid Rekenkamer AOGW;
  2. Wijziging Samenwerkingsovereenkomst 2024 inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke Rekenkamer;
  3. Wijziging Verordening Gemeentelijke Rekenkamer Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

31 oktober 2023

Portefeuillehouder BB - Plan van aanpak huisvesting vluchtelingen Achterhoek (43529-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ‘Plan van aanpak huisvesting vluchtelingen Achterhoek.

Oktober 2023

Besluitenlijst College van B&W

31 oktober 2023

Portefeuillehouder BP - Eindrapportage aanpak droogte (39080-2023)

Besluit:

 1. De inzichten uit de rapportage Het Watersysteem in Balans over de effectiviteit van maatregelen, de ruimtelijke consequenties en kostenomvang benutten als bouwsteen water en bodem bij de ontwikkeling van gemeentelijke water(beleids)plannen, ruimtelijke (beleids)plannen en de programmering en uitwerking van opgaven in het kader van het VLGG en de regioarrangementen.
 2. Voor de verschillende gebiedscategorie samen met de andere partijen uitvoering geven aan de Aanpak Droogte Achterhoek en Liemers door:
  1. Landelijk gebied: Oost-Nederlands plateau, centrale Achterhoek en Rivierenlandschap
   1. in aanvulling op het handelingsperspectief op deelgebiedniveau gebiedsspecifieke doorrekeningen uit te voeren en de aard en omvang van maatregelen vervolgens af te wegen binnen de bredere gebiedsopgaven die binnen het betreffende gebied spelen en hierbij te leren van pilotprojecten zoals gebiedsproces Winterswijk en uitvoeringsprojecten Landgoederenzone Baakse Beek;
   2. ondersteunen van de voortzetting en (zo mogelijk) verbreding van de inzet op kleinschalige no-regret droogte maatregelen met grondgebruikers, waaronder het programma Elke Druppel de Grond in;
   3. de verbinding tussen regionale initiatieven rond innovatie en vergroening van de landbouwsector en de droogteaanpak intensiveren;
  2. Stedelijke gebieden/overgangsgebieden stedelijk gebied en landelijk gebied:
   1. In aanvulling op de uitgevoerde analyses, een nadere verdieping op het handelingsperspectief voor stedelijk gebied gebiedsspecifiek door te rekenen welke maatregelen getroffen kunnen worden om invulling te geven aan de beoogde grondwaterpeilverhoging in het buitengebied zonder dat er onaanvaardbare hinder ontstaat binnen stedelijke gebieden;
   2. Ondersteunen van uitvoering maatregelen op korte en lange termijn specifiek in het stedelijk gebied, gericht op fysieke uitvoering en/of instrumentarium voor RO-beleid;
   3. In beeld brengen waar zich (in de overgangszone stedelijk gebied/buitengebied) kansen voordoen om klimaat adaptatie opgaven te koppelen aan bijvoorbeeld versterking natuur- en landschaps-waarden, stedelijke uitloopfunctie etc.;
  3. Duitsland:
   1. Met onze Duitse partners in gesprek gaan over een grensoverschrijdende droogteaanpak (bijvoorbeeld via de deelname in een gezamenlijk Interreg project). Het watersysteem in onze grensregio wordt immers in belangrijke mate gevoed vanuit Duitsland.
Portefeuillehouder ED - Addendum DVO Fijnder (42688-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het addendum bij de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder.
Portefeuillehouder JH - Verklaring van geen bedenkingen Kapelweg 38 Vragender (42060-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor Kapelweg 38 te Vragender.
Portefeuillehouder BP - Ophoging uren locatie coördinator HAR Winterswijk (43277-2023)

Besluit:

 1. Het college besluit om de contracturen van de locatie coördinator tijdelijke huisvestingslocatie statushouders te verhogen van 8 uur naar 16-24 uur per week voor de duur van 1 jaar.

24 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Principebesluit Molendijk 4, Lichtenvoorde (41554-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een appartement in de kap van het pand aan de Molendijk 4 te Lichtenvoorde.
 2. Aan de onder 1 genoemde principemedewerking een aantal voorwaarden te verbinden.
 3. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

17 oktober 2023

Portefeuillehouder ED - Aanbesteding Hulp bij het huishouden 2024 (36098-2023)

Besluit:

 1. Het nieuwe tarief voor Hulp bij het Huishouden per 1 januari 2024 vast te stellen op 36,21 per uur.
 2. In te stemmen met de aanpassing van het Regionaal Inkoopdocument voor Hulp bij het Huishouden ingaande 1 januari 2024.

Besluitenlijst College van B&W

24 oktober 2023

Portefeuillehouder BP - Nationaal Isolatie Programma (30224-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma.
 2. De Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Isolatie Plan (NIP) Oost Gelre vast te stellen.
 3. Het Achterhoek Energieloket B.V. een subsidie te verlenen ter hoogte van 79.927 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma.
 4. Mandaat te verlenen voor de uitvoering van het Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma aan de directeur van Achterhoek Energieloket B.V.

10 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Steenbraakweg 8 en 10 Groenlo (39535-2023)

Besluit:

 1. Het gevraagde wijzigingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Steenbraakweg 8 en 10 Groenlo vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBUI2029-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte kadastrale ondergrond van 27 september 2023 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W

17 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Uitbreiden bijgebouw Vosdijk 10a Vragender (40635-2023)

Besluit:

 1. De uitbreiding van het bijgebouw in afwijking van het bestemmingsplan in principe toe te staan.
Portefeuillehouder AB - Verlenging overeenkomst Marveld Recreatie voor de opvang van Oekraïense ontheemden (41647-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de tijdelijke opvangplekken op recreatiepark Marveld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, op basis van 46 bedden tot 25 maart 2024, en daarvoor met Marveld Recreatie een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.
 2. In te stemmen met een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik ten aanzien van 10 chalets op recreatiepark Marveld, ten behoeve van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen als bedoeld onder punt 1.
Portefeuillehouder ED - Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar Leerplicht (41454-2023)

Besluit:

 1. Mevrouw D. Kelderman aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar Leerplicht bij de gemeente Oost Gelre voor de duur van de opdracht.
Portefeuillehouder ED - Benoeming twee nieuwe leden Sociale Raad (40685-2023)

Besluit:

 1. Dion Kranen en Willem van der Ven te benoemen als nieuwe leden in de Sociale Raad Oost Gelre namens de doelgroep jongeren.

10 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Bomenkap t.b.v. woningbouwproject Richterspoort (57133-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het kappen van een aantal bomen t.b.v. woningbouw op de locatie Richterspoort conform scenario 1 (bijgevoegd).
 2. In te stemmen met tot verplaatsen van de plataan.
Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort(37138-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPLIC212-VG01.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond NL.IMRO.1586.BPLIC212-VG01 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Portefeuillehouder AS - Koopovereenkomst Oude Papendijk 4 Groenlo (40062-2023)

Besluit:

 1. De locatie Oude Papendijk 4 te Groenlo aan te kopen, zulks op basis van bijgevoegde overeenkomst, onder (onder meer) de voorwaarde dat de gemeenteraad een voldoende dekkend aankoopkrediet beschikbaar stelt.
Portefeuillehouder AS - Aankoopkrediet Oude Papendijk 4 Groenlo (39299-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een aankoopkrediet beschikbaar te stellen van 4.050.000 voor de aankoop van de percelen, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie B, nummers 4569, 5141, 5205, 5206 en 7570, met bijbehorend agrarisch bedrijf, ten behoeve van de realisatie van een woningbouwlocatie met bijbehorende openbare voorzieningen.

Besluitenlijst College van B&W

10 oktober 2023

Portefeuillehouder AB - Ontwerp Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging) (40020-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend in de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging).
Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboogbuurt (38545-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboogbuurt ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPLIC213-vg01.
  2. De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen en de zienswijzen ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.
  3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPLIC213-vg01 vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Herziening bestemmingsplan Ruiterweg 2 Groenlo (40189-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het gevraagde bestemmingsplan Herziening Ruiterweg 2 Groenlo vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2046-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2046_BGT_BRK_20230704 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder ED - Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 (40396-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept-Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 en daarmee in te stemmen met de concept-Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027.
Portefeuillehouder BP - Perspectief voor de Besselinkschans (40571-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het Perspectief voor de Besselinkschans vast te stellen.

3 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek voor bouw woning aan de Roldersweg in Zieuwent (37471‑2023)

Besluit:

 1. Onder voorwaarden mee te werken aan de bouw van een woning buiten het bouwperceel aan de Roldersweg (tegenover nummer 9) in Zieuwent.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

3 oktober 2023

Portefeuillehouder BP - Woning Uitvoerings Plannen (38022-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Projectvoorstel Woning Uitvoerings Plannen Oost Gelre 2023-2024 voor woningeigenaren met een woning bouwjaar voor 1992, van het Energieloket Achterhoek.
 2. Mandaat te verlenen voor de uitvoering van het Projectvoorstel Woning Uitvoering Plannen Oost Gelre 2023-2024 aan de directeur van het Energieloket Achterhoek.
Portefeuillehouder AB - Welstandsadvies Nieuw Maat 1 te Lichtenvoorde (39873-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het aanbrengen van zwarte zonnepanelen op het dak, in afwijking van het negatieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

26 september 2023

Portefeuillehouder JH - Woningsplitsing Veldweg 1 Groenlo (34575-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot woningsplitsing aan de Veldweg 1 te Groenlo.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

September 2023

Besluitenlijst College van B&W

26 september 2023

Portefeuillehouder ED - Adviesaanvraag voorgenomen besturenfusie Paraat en De Plakkenberg (38904-2023)

Besluit:

 1. Een positief advies uit te brengen over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat Scholen en Stichting Katholiek Onderwijs Silvolde.
Portefeuillehouder ED - Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (38068-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Oost Gelre.
Portefeuillehouder AS - Programmabegroting 2024 en meerjarenramingen 2025-2027 (39234-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De voorstellen van nieuw beleid 2024-2027 vast te stellen.
  2. De Programmabegroting 2024 en de Meerjarenramingen 2025-2027 vast te stellen.

12 september 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek lagere milieu categorie Batterij 2 Groenlo (36683-2023)

Besluit:

 1. In principe niet mee te werken aan het verzoek om een lagere milieu categorie toe te staan in het gehele bestaande bedrijfsgebouw aan de Batterij 2 te Groenlo.
 2. Medewerking te verlenen aan het afwijken van gebruik voor een deel van het pand aan de Batterij 2 te Groenlo voor de Slag om Grolle voor een periode van 5 jaar.
Portefeuillehouder JH - Regioarrangement Achterhoek (36616-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met de opgaven van de Achterhoek zoals opgenomen in het agenderende hoofdstuk 5 van het Regioarrangement Achterhoek.
  2. De intentie uit te spreken tot langjarige samenwerking in het kader van het regioarrangement.
  3. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken om in het gesprek met het Rijk over ambities de noodzaak van voldoende financiële middelen te bespreken.

Besluitenlijst College van B&W

19 september 2023

Portefeuillehouder BP - Aanwijzingsbesluit DAEB 2024-2030 voor Achterhoeks Energieloket B.V. (34951-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het concept-aanwijzingsbesluit voor een DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door de Achterhoeks Energieloket B.V. 2024-2030.
 2. In te stemmen met de ter inzagelegging van het concept-aanwijzingsbesluit en dit door de gemeente Doetinchem namens de andere gemeenten te laten doen.
Portefeuillehouder AB - Centraal tellen Tweede Kamerverkiezing (37720-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het centraal tellen op donderdag 23 november 2023 na de Tweede Kamerverkiezing.
 2. Daarvoor De Zandschoppe als locatie aan te wijzen.
Portefeuillehouder AB - Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen op recreatiepark Marveld

Besluit:

 1. Tijdelijke opvangplekken te realiseren op recreatiepark Marveld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, op basis van 46 bedden vanaf 3 oktober voor de duur van 3 maanden, en daarvoor met Marveld een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.
 2. Een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik te verlenen ten aanzien van 10 chalets op recreatiepark Marveld, ten behoeve van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen als bedoeld onder punt 1.

12 september 2023

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo (34805-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Nota Inhoud ambtelijke wijzigingen vast te stellen.
  2. Het gevraagde bestemmingsplan Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2043-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2043 vast te stellen.
  4. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo, Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek lagere milieu categorie Batterij 2 Groenlo (36683-2023)

Besluit:

 1. In principe niet mee te werken aan het verzoek om een lagere milieu categorie toe te staan in het gehele bestaande bedrijfsgebouw aan de Batterij 2 te Groenlo.
 2. Medewerking te verlenen aan het afwijken van gebruik voor een deel van het pand aan de Batterij 2 te Groenlo voor de Slag om Grolle voor een periode van 5 jaar.
Portefeuillehouder  JH - Ontwerpwijzigingsplan Oude Papendijk 6 (36015-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Oude Papendijk 6' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.WPBUI2028-OW01).
 2. Het onder 1. genoemde ontwerp wijzigingsplan voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen.
Portefeuillehouder BP - Toekomstbestendig voorzieningenplan binnensportaccommodaties Groenlo (35649-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met scenario 3 en het benodigde krediet van 14,4 miljoen voor de verdeling van binnensportaccommodaties in Groenlo en het benodigde krediet hiervoor beschikbaar stellen.
Portefeuillehouder BP - Verzoek COA verlenging tijdelijke opvang amv t Zwaantje Lichtenvoorde (37781-2023)

Besluit:

 1. Aan het verzoek van het COA tot verlenging van de tijdelijke opvang van amv in' t Zwaantje met maximaal zes maanden mee te werken via een uitsterfconstructie, om de huidige groep amv gedurende die periode te laten uitstromen en daarna de opvang locatie in verband met leegstand te beëindigen.
 2. In te zetten op de realisatie van een nieuwe opvang locatie voor amv binnen de gemeente Oost Gelre.

Besluitenlijst College van B&W

12 september 2023

Portefeuillehouder ED - GR Stadsbank n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (33948-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Een zienswijze in te dienen op het ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland.

Portefeuillehouder ED - GR Stadsbank n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (33948-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met onderstaande onderdelen van het dienstverleningsplan Social Return of Investment (SROI):
  1. Vast te stellen dat SROI wordt toegepast conform bestaand inkoopbeleid en in overleg met de regionale adviseur SROI.
  2. De toepassing van de bouwblokkenmethode Oost Nederland waartoe men zich conformeerde door ondertekening van het convenant uniformering Social Return.
  3. Vast te stellen dat Social Return een vast onderdeel is van individuele aanbestedingen van de opdrachtgever (de gemeente) en dit op te nemen als gunningscriterium.
  4. Het gaat dan om een percentage van de opdracht exclusief BTW van in principe 5%,
   1. Bij een arbeidsextensieve opdracht wordt in principe 2% van de opdrachtwaarde exclusief BTW als Social Return verplichting opgenomen.
  5. Vast te stellen dat er een jaarlijkse meting van het totale gemeentelijke inkoopvolume wordt uitgevoerd en aangeleverd aan de regionale adviseur SROI.
 2. Niet in te stemmen met onderstaande onderdelen van het dienstverleningsplan Social Return of Investment (SROI):
  1. Het opvoeren van een drempelwaarde van 200.000.
  2. Storting van sanctiebedragen in het Achterhoekfonds voor Talentontwikkeling (OpIJver).

29 augustus 2023

Portefeuillehouder BP - AVA AGE B.V. 6 september 2023 (34147-2023)

Besluit:

 1. Als zienswijze mee te geven dat een beoordelingsverklaring afgegeven moet worden.
 2. Wethouder Porskamp te machtigen om als aandeelhouder van de gemeente Oost Gelre de standpunten van het college op de agendapunten in te brengen in de betreffende vergadering.
Portefeuillehouder BP - Algemene Vergadering Coöperatie Energieloket U.A. 6 september 2023 (34409-2023)

Besluit:

 1. De agenda met bijlagen van de Algemene Vergadering van Coöperatie Energieloket U.A. welke gehouden wordt op 6 september 2023 te bespreken.
 2. Wethouder Porskamp te machtigen om de standpunten van het college ten aanzien van de agendapunten in te brengen in de vergadering.

Besluitenlijst College van B&W

5 september 2023

Portefeuillehouder ED - Beëindiging samenwerkingsovereenkomst IKC Willibrordus (35676-2023)

Besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst met Stichting IKC Willibrordus voor de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) met gymzaal te beëindigen.
Portefeuillehouder JH - Herziening bestemming bedrijf (34703-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen vast te stellen.
 2. Het bestemmingsplan herziening bestemming bedrijf vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2044-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BGT en BRK 04-03-2020 vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - VNG-ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota 2024 (30663-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota 2024.

29 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek woningsplitsing Hemmeledijk 7/7a te Lievelde (34513-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot woningsplitsing aan de Hemmeledijk 7/7a.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder JH - Besluit op bezwaar Rapenburgsestraat 20 Lichtenvoorde (35872-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d.11 augustus 2022 tegen het besluit van 12 juli 2022 ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift d.d. 11 augustus 2022 tegen het besluit van 12 juli 2022 ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit in stand te laten.
 4. De vergoeding voor de gemaakte proceskosten af te wijzen.

22 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Hernieuwd principebesluit Boerijendijk 7 Groenlo (31866-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de realisatie van een gestapelde overdekte uitloop voor legkippen aan de bestaande stal nummer 3 aan de Boerijendijk 7 te Groenlo.
Portefeuillehouder JH - Verzoek woningsplitsing Boerijendijk 6 Groenlo (32185-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek tot splitsing van de bestaande voormalige boerderij in twee wooneenheden op het perceel Boerijendijk 6 te Groenlo.
Portefeuillehouder JH - Principebesluit Ruurloseweg 4 en 6 Groenlo (32763-2023)

Besluit:

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van 8 woningen (6 appartementen en een tweekapper) op de locatie Ruurloseweg 4 en 6 in Groenlo;
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek realisatie woningen Kloezedijk 2 Lievelde (34196-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de realisatie van een woondroebel met 7 woningen aan de Kloezedijk 2 te Lievelde.

Augustus 2023

Besluitenlijst College van B&W

22 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Concept beleid wonen in de kap (27525-2023)

Voorstel:

 1. De concept Beleidsnotitie Wonen in de kap 6 weken ter inzage te leggen.
Portefeuillehouder BP - Subsidieverzoek uitvoering regelingen door Energieloket Achterhoek (33396-2023)

Besluit:

 1. Aan het Energieloket Achterhoek subsidie te verlenen ter grootte van 36.512 voor de uitvoering van de regeling Toekomstbestendig Wonen Lening en Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre. De uitvoering van de regelingen Toekomstbestendig Wonen Lening en Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre ook na 31 december 2023 uit te laten voeren door het Energieloket Achterhoek.

15 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek tweede woning Roldersweg 17/17a in Zieuwent en sloop Heideweg 4 Harreveld (31255-2023)

Besluit:

Portefeuillehouder BP - Evaluatie eerste tender zonneparken (23061 -2023)

Besluit:

Besluitenlijst College van B&W

15 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre 2040 (31028-2023)

Besluit:

 1. De nota van beantwoording zienswijzen met betrekking tot de Omgevingsvisie Oost Gelre 2040 vast te stellen.
 2. De Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre 2040 vast te stellen. 3. De Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 in te trekken.
Portefeuillehouder BP - Budget nieuw verkeersprogramma & verkeersmodel (33701-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. € 100.000 beschikbaar te stellen voor het maken van een nieuw verkeersprogramma en een nieuw verkeersmodel.
Portefeuillehouder AS - Bestuursrapportage 2023 (32740-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging 2023.

25 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Functieverandering naar Werken met woningsplitsing Scheidingsweg 15 Lievelde (11748-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan splitsing van de voormalige boerderij in twee afzonderlijke wooneenheden.
 2. Afzien van een erf- en landschappelijke inpassing voor de beoogde woningsplitsing.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaarschrift (31504-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2023 tegen het besluit van 21 maart 2023 ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2023 tegen het besluit van 21 maart 2023 gedeeltelijk - m.b.t de formulering van de werking met terugwerkende kracht van de last onder dwangsom - gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren.
 3. De formulering van de last onder dwangsom enkel met betrekking tot de werking met terugwerkende kracht, te laten vervallen.
 4. Het bestreden besluit d.d. 21 maart 2023 met inachtneming van beslispunt 3 gewijzigd in stand te laten.
 5. De proceskosten € 597,00- te vergoeden.
Portefeuillehouder JH - Woning begane grond Kevelderstraat 26 Groenlo (29041-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een woning op de begane grond van het pand aan de Kevelderstraat 26 in Groenlo in combinatie met gevelverbetering.
 2. Voor het onder 1 genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.
Portefeuillehouder JH - Tijdelijke vergunning gebruik nieuwbouw en deel scoutingterrein door BSO (30139-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het afgeven van een tijdelijke vergunning ten behoeve van het onder voorwaarden gebruiken van een deel van het terrein en de gebouwen van de Scouting Groenlo voor activiteiten gerelateerd aan onderwijs.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1 genoemde initiatief.

18 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Mattelierstraat 6-8 Groenlo (18259-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de verbouw van het pand aan de Mattelierstraat 6-8 Groenlo tot 3 wooneenheden, 8 eenheden voor kamerbewoning en een winkel.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Juli 2023

Besluitenlijst College van B&W

25 juli 2023

Portefeuillehouder ED - Beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Oost Gelre (26859-2023)

Besluit:

De beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Oost Gelre vast te stellen.

18 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek inbreiding Oude Winterswijkseweg 35 Groenlo (27951-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van twee woningen aan de Oude Winterswijkseweg 35 in Groenlo.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

11 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Gedeeltelijke wijziging bestemming Bedrijf naar Wonen met woningsplitsing Roldersweg 11, 11a te Zieuwent (28202-2023)

Besluit:

In principe mee te werken aan:

 1. Het verzoek om wijziging van een deel van de bedrijfsbestemming naar Wonen op het perceel Roldersweg 11, 11a te Zieuwent.
 2. Het verzoek om, na loskoppeling van de bedrijfswoning van het bedrijf, de woning te splitsen in twee afzonderlijke wooneenheden.
 3. Het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. en 2. genoemde initiatief en hiermee in te stemmen.

4 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Veiligheid, Toezicht, Handhaving (VTH)-beleidsplan 2023-2027, uitvoeringsprogramma's en verschillende jaarverslagen (22794-2023)

Besluit:

Besluit:

 1. Het VTH-jaarverslag 2021 Oost Gelre met terugwerkende kracht vast te stellen.
 2. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 Oost Gelre met terugwerkende kracht vast te stellen.
 3. Het VTH-jaarverslag 2022 Oost Gelre vast te stellen.
 4. Het VTH-beleidsplan 2023-2027 vast te stellen.
 5. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2023 Oost Gelre vast te stellen.
 6. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen.
 7. Het handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 in te trekken.
Portefeuillehouder JH - Intrekking VTH-beleidsplan Oost Gelre 2019-2022 (30761-2023) (besluit van 18 juli)

Besluit:

Het VTH-beleidsplan Oost Gelre 2019-2022 in te trekken met de ingang van het VTH-beleidsplan Oost Gelre 2023-2027.

Besluitenlijst College van B&W

18 juli 2023

Portefeuillehouder BP - Afwijking subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners (28294-2023)

Besluit:

In te stemmen met het afwijken van de tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023.

Portefeuillehouder BP - Perspectief voor de Besselinkschans (14989-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Perspectief voor de Besselinkschans.
 2. Het perspectief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
Portefeuillehouder BP - Realiseren tijdelijke huisvesting statushouders in Winterswijk (twee woonblokken AZC) (31175-2023)

Besluit:

 1. De Hotel- en accommodatie regeling in te zetten voor de realisatie tijdelijke huisvesting statushouders.
 2. Huurcontract met COA aan te gaan voor vijf jaar met optie tot verlenging met vijf jaar.
 3. Beveiliging via COA in te huren voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 4. Het eerste woonblok te huren vanaf 15 augustus 2023 en de huurovereenkomst van het tweede woonblok in te laten gaan medio oktober 2023.
 5. Een locatie coördinator aan te stellen voor 6 tot 8 uur per week voor de duur van 1 jaar.

11 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaarschrift Hummelink (29173-2023)

Besluit:

Het bezwaarschrift d.d. 21 maart 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.

Portefeuillehouder JH - Wijzigen gebruik van de Kerk aan Koningsplein 2 te Lievelde (27060-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bestemming c.q. gebruik van de kerk te wijzigen van religie naar een evenementen locatie.
Portefeuillehouder BP - Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek en financiële bijdrage gemeente (27685-2023)

Besluit:

Aan het project Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek een financiële bijdrage te leveren in de vorm van cofinanciering ter grootte van 27.500,- en dit te dekken vanuit de middelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

4 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Eefselerweg 5 Lievelde (23609-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot het wijzigen van de bestemmingsgrenzen aan de Eefselerweg 5 te Lievelde.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Ontwerp bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort (25336-2023)

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort ter visie te leggen.
 2. Een hogere grenswaardeprocedure te voeren en in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde.
 3. Te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

Besluitenlijst College van B&W

11 juli 2023

Portefeuillehouder AB - Verrekening neveninkomsten 2022 politieke ambtsdragers (28039-2023)

Besluit:

Geen verrekening toe te passen van de neveninkomsten over 2022 die zijn opgegeven door de (voormalige) politieke ambtsdragers, zijnde mw. A. Bronsvoort, mw. E. Dusseldorp, dhr. J. Hoenderboom, dhr. B. Porskamp, dhr. A. Schutten en de voormalige politieke ambtsdragers mw. M. Frank en dhr. K. Bonsen.

Portefeuillehouder JH - Werkgeverschap voor de financiering van de regeling woon-werkverkeer (24865-2023)

Besluit:

In te stemmen met de besteding van het budget aantrekkelijk werkgeverschap voor de financiering van de regeling woon-werkverkeer.

Portefeuillehouder ED - Beleidsregels meedoen gemeente Oost Gelre 2023 (26901-2023)

Besluit:

 1. De beleidsregels meedoen 2023 per 1 juli 2023 vast te stellen.
 2. De directeur van Fijnder mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot ondermandaat, voor de uitvoering van de minimaregelingen, per 1 juli 2023.

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Samenwerkingsovereenkomst inzake woningbouwontwikkeling Planetenstraat (voormalige Regenboogschoollocatie) (11230-2023)

Besluit:

De samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Kormelink aan te gaan ter realisatie van het woningbouwproject Planetenstraat te Lichtenvoorde (voormalige Regenboogschoollocatie).

Besluit:

Besluitenlijst College van B&W

4 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Besluit ontwerpbestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 (24698-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Brouwhuizen fase 2' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO510-OW01).
 2. Het MER-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor dit bestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder voor de locatie Brouwhuizen fase 2 te Groenlo.
 4. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Brouwhuizen fase 2.
 5. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder ED - Pilot Kleinschalige Driemilieuvoorzieningen Jeugdhulp (26360-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het starten van de jeugdhulp pilots kleine groepen 3-Milieu op basis van het bekostigingsmodel en de voorlopige pilottarieven zoals uitgewerkt in het voorstel uitwerking pilots kleinschalige groepen SPUK driemilieuvoorzieningen.
Portefeuillehouder BP - Voortzetting en uitbreiding warmtenet Lichtenvoorde (25813-2023)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met voortzetting en uitbreiding van het warmtenet in Lichtenvoorde.
 2. Opdracht geven tot nadere uitwerking en opstellen van de benodigde overeenkomsten.

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar Zieuwentseweg 1 (tijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen) (27122-2023)

Besluit:

 1. De bezwaarschriften van 22 maart 2023 en 3 april 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.

30 mei 2023

Portefeuillehouder BP - Uitgangspunten Achterhoekse Aanpak opvang vluchtelingen (23007-2023)

Besluit:

 1. De uitgangspunten voor de Achterhoekse Aanpak vast te stellen.

Juni 2023

Besluitenlijst College van B&W

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan "Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboog" (23447-2023)

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan "Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboog" (IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPLIC213-OW01) ter visie te leggen.
 2. Op grond van de Aanmeldnotitie MER te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen.
Portefeuillehouder ED -  Toetredingsdocument Essentiele Functies jeugdhulp (25604-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het toetredingsdocument Essentiele Functies jeugdhulp.
 2. In te stemmen met de verruiming van het wervingsproces tot minstens 1 juli 2024.
 3. In te stemmen met vormgeven van verwervingsproces voor de G7, waarbij de regio Rivierenland als penvoerder optreedt.
 4. In te stemmen met het mandaat, volmacht en volmachtigingsbesluit voor het penvoerderschap (bijlage 2) voor de Regio Rivierenland en het mandaat en machtiging voor het bovenregionale verwervingsteam voor het uitvoeren van de verwervingsprocedure Essentiele Functies jeugdhulp.
Portefeuillehouder ED -  Verlenen ondermandaat aan directeur Fijnder Subsidieregeling IPS-trajecten (26712-2023)

Besluit:

De directeur van Fijnder met ingang van 1 mei 2023 ondermandaat te verlenen ten aanzien van besluiten, andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen in het kader van IPS-trajecten.

Portefeuillehouder ED - Mandatering gemeente Doetinchem voor IZA-aanvraag (23568-2023)

Besluit:

 1. De gemeente Doetinchem aan te wijzen als gemandateerde gemeente namens de Achterhoekse gemeenten voor het aanvragen en beheren van de Integraal Zorgakkoord middelen.
 2. De regionale mandaatstructuur verder uit te werken conform het VNG-model als onderdeel van de regio-governance na definitieve publicatie van de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord.
Portefeuillehouder ED - Yunio vaststelling en verlening subsidie 2022 (25002-2023)

Besluit:

 1. Aanvullende subsidie van 20.926 te verlenen aan Yunio.
 2. De subsidie aan Yunio voor het jaar 2022 vast te stellen.
Portefeuillehouder AS - LEADER Lokale Ontwikkelingsstrategie Achterhoek 2023-2027 (27231-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027

20 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. het Meinen 2 Vragender (24995-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit gewijzigd in stand te laten en deze op punten te heroverwegen met inachtneming van het gestelde in het advies van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. Kevelderstraat 14a Groenlo (25348-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit in stand te laten.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. Rapenburgsestraat 18 Lichtenvoorde (26095-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit gewijzigd in stand te laten met inachtneming van het gestelde in het advies van de Bezwarencommissie.
 4. De proceskosten van 597 te vergoeden.

13 juni 2023

Portefeuillehouder AS - Zomermarkt i.c.m. warenmarkt 1 juli 2023

Besluit:

In te stemmen met het verplaatsen van de warenmarkt naar het beoogde evenementenplein en een deel van de Dijkstraat.

Besluitenlijst College van B&W

20 juni 2023

Portefeuillehouder  JH -  Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen monument Nieuwstad 8 Groenlo (26399-2023)

Besluit:

Af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor wat betreft het negatief advies ten aanzien van het aanbrengen van zonnepanelen op het dak en het vervangen van enkele schuiframen.

13 juni 2023

Portefeuillehouder  BP -  Jaarverantwoording kinderopvang 2022 (25156-2023)

Besluit:

De jaarverantwoording kinderopvang 2022 gemeente Oost Gelre vast te stellen.

Portefeuillehouder  JH+ED -  Subsidie Veilig Thuis NOG 2022 (23524-2023)

Besluit:

De subsidie aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor het jaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder  JH -  Intrekking oude subsidieregeling kosten kinderopvang o.b.v. SMI (20460-2023)

Besluit:

De oude Subsidieregeling kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie, vastgesteld op 15 juni 2021, in te trekken per 17 februari 2023.

Portefeuillehouder  ED -  Benoemingen Sociale raad Oost Gelre (23652-2023)

Besluit:

 1. Mevrouw Fleur Schuurman te benoemen tot nieuw lid van de Sociale Raad Oost Gelre.
 2. De heer Johan van der Weerd te benoemen als nieuw lid van de Sociale Raad Oost Gelre.
Portefeuillehouder  AS -  Voortzetting incidentele subsidie (vorming) 1 Achterhoek 2023 en 2024 (24509-2023)

Besluit:

De incidentele subsidie van 1,25 per inwoner voor de jaren 2023 en 2024 voor (de vorming van) 1 Achterhoek voor te zetten, conform het collegebesluit uit 2021, en daarmee de journalistieke kwaliteit te waarborgen.

Portefeuillehouder  AS -  Opslagpercentage bij erfpacht (21159-2023)

Besluit:

Het huidige opslagpercentage van 2% voor erfpacht te handhaven.

6 juni 2023

Portefeuillehouder  BP -  Woonvisie (23625-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • De Woonvisie Oost Gelre 2023-2027 vast te stellen.

23 mei 2023

Portefeuillehouder  JH -  Voorstel invulling Jozefschoollocatie (20625-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de proceduregang en eisen voor een CPO-traject, zoals verwoord in dit advies, met dien verstande dat aan de procedure harde data toegevoegd worden zodat duidelijk is wanneer de gemeente de ontwikkeling eventueel weer overneemt.
 2. Te besluiten om een informatieavond te organiseren waarbij aangestuurd wordt op de vorming van CPO-groepen.
 3. Te besluiten om de twee initiatiefnemers die al in 2019 en 2021 een schetsontwerp hebben ingediend in de gelegenheid te stellen hun plannen te heroverwegen en hun schetsontwerpen eventueel te herzien.
 4. Te besluiten om de initiatiefnemers uit de Sweelinckstraat 1 en Bentinckstraat 2 die al 2021 een voorstel hebben ingediend uit te nodigen voor een gesprek waarbij de proceduregang en eisen wordt uitgelegd.

Besluitenlijst College van B&W

6 juni 2023

Portefeuillehouder  JH -  Gemeentelijke bijdrage ontwikkeling Dijkstraat 3 Lichtenvoorde (22575-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een gemeentelijke bijdrage te verlenen van 150.000 voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Dijkstraat 3 in Lichtenvoorde, en 75.000 hiervan te dekken binnen bestaande kredieten, en 75.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve fonds SGW 2007-2010.

23 mei 2023

Portefeuillehouder  JH -  Vestigen kantoor Lindebrook kavel 2 (19756-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het vestigen van een kantoor op kavel 2 Lindebrook.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Openbaarheid besluit:
Voorlopig niet openbaar tot 6 juni 2023.

Mei 2023

Besluitenlijst College van B&W

30 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Projectplan stedenbouwkundige visie herontwikkeling omgeving gemeentehuis Lichtenvoorde (20005-2023)

Besluit:

Het projectplan stedenbouwkundige visie herontwikkeling omgeving gemeentehuis Lichtenvoorde vaststellen

Portefeuillehouder JH - Wijzigingen Verordening sociaal domein per 1 juli 2023 (22045-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Verordening sociaal domein gemeente Oost Gelre met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 te wijzigen, conform het bij dit voorstel behorende overzicht van wijzigingen.
Portefeuillehouder JH - Fijnder eerste bestuursrapportage 2023 (23467-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder.
Portefeuillehouder JH - ECAL programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (23939-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Portefeuillehouder JH - Fijnder programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (23768-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Fijnder.
Portefeuillehouder BP - Bijdrage ecologische nieuwbouw Scouting Groenlo (18372-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een eenmalige bijdrage van € 150.000 te verstrekken voor de realisatie van de ecologische nieuwbouw Scouting Groenlo en dit te dekken uit de vrij besteedbare algemene reserve.
Portefeuillehouder AB - Regio Achterhoek programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (22199-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van Regio Achterhoek.

23 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Rood-voor-rood-ontwikkeling Winterswijkseweg 59 en Steenkampweg 4 te Vragender (19964-2023)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met het ontwikkelen van drie vrijstaande woningen op het perceel aan de Winterswijkseweg 59 te Vragender en het wijzigen van de bestemming op het perceel aan de Steenkampweg 4 te Vragender.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder JH - Wijzigen bestemming bedrijfswoning naar wonen, Rector Hulshofstraat 10b te Harreveld (22235-2023)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de bestemming ter plaatse van Rector Hulshofstraat 10b te Harreveld van Bedrijf naar Wonen.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

16 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Papendijk 11 Groenlo (19890-2023)

Besluit:

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van 5 patiowoningen op de locatie Papendijk 11 in Groenlo.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Besluitenlijst College van B&W

23 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Reglement lokaal overleg (20824-2023)

Besluit:

 1. Het reglement voor het lokaal overleg met vakbonden vast te stellen.
 2. De portefeuillehouder P&O als voorzitter van dit overleg te benoemen.
Portefeuillehouder AB - Directe vertegenwoordiging van gemeenten in ROAZ (22711-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de brief 'Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg' aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 2. De motie 'Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg' voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023 te ondersteunen.
 3. De portefeuillehouder van de gemeente Bronckhorst, de heer Blaauw, te machtigen de brief en motie mede namens de gemeente Oost Gelre te ondertekenen.

09 mei 2023

Portefeuillehouder JB - Principeverzoek Natuurpark de Leemputten (19887-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot plaatsen van 4 recreatiewoningen bij Natuurpark de Leemputten te Groenlo.
Portefeuillehouder BP - Beëindiging bouwteamovereenkomst sporthal Marianum te Groenlo (20559-2023)

Besluit:

 1. De bouwteamovereenkomst sporthal Marianum Groenlo met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. te beëindigen.

Besluitenlijst College van B&W

16 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Essentiële Jeugdhulpfuncties (20029-2023)

Besluit:

 1. De bovenregionale verwervingsstrategie Essentiële jeugdhulpfuncties vast te stellen.
 2. Voor de uitwerking de volgende uitgangspunten mee te geven:
  • de ambulante mobiele brigade dient te worden gespecificeerd als een bovenregionaal specialistisch team van en voor de essentiële jeugdhulpfuncties en wordt geen dubbeling met regionaal gecontracteerde zorg,
  • er komt een goede financiële paragraaf waarin de bekostigings-systematiek en de opbouw van de reële tarieven opgenomen wordt.
 3. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor bovenregionale Essentiële Jeugdhulpfuncties.
Portefeuillehouder BP - Programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023 (18537-2023)

Besluit:

 1. Het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023 vast te stellen.

9 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Vestiging kapsalon Dijkstraat 13 te Lichtenvoorde (20232-2023)

Besluit: 

 1. In principe in te stemmen met het toestaan van strijdig gebruik aan de Dijkstraat 13 te Lichtenvoorde ten behoeve van het vestigen van een kapsalon.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

9 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Voorbereidingskrediet locatie voorkeursrecht Oude Papendijk Groenlo (18988-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen en deze kosten in te brengen in de later vast te stellen grondexploitatie.
Portefeuillehouder AB - Benoeming leden en plaatsvervangende leden centraal stembureau (68891-2023)

Besluit:

 1. Een centraal stembureau in te stellen bestaande uit 5 leden en 3 plaatsvervangende leden, en daarvoor de volgende personen te benoemen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 1 januari 2027:

  Leden van het centraal stembureau:
 • Niek Reinders - tevens te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter
 • John Vinke
 • Petra Sasse
 • Bob ten Have

Plaatsvervangende leden van het centraal stembureau:

 • Ellen Wichman
 • Yvette Slot
 • Petra Duit
Portefeuillehouder AB - GGD NOG-programmabegroting 2024 en 7e wijziging GR (17220-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te brengen op de conceptprogrammabegroting 2024 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
  2. Geen zienswijze in te brengen op het ontwerp van de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Portefeuillehouder AB - Wensen en bedenkingen oprichting en deelname stichting waarborgfonds veiligheidsregio's (17721-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voornemen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) tot de oprichting van de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.

Portefeuillehouder AS - Jaarverslag en jaarrekening 2022 en overheveling restantkredieten investeringsbudgetten

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het jaarverslag en jaarrekening 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de volgende mutaties, € 5.635.000 in totaliteit, na resultaatbestemming:
 • Grachten/Wilgenpark                                                             € 490.000
 • Invoering Omgevingswet                                                    € 81.000
 • Ondermijning                                                                            € 63.000
 • Sloopkosten 2 basisscholen in Lichtenvoorde            € 80.000
 • Afwaardering 2 basisscholen in Lichtenvoorde           € 717.000
 • Revolverend fonds energiearmoede (zie besluit 4)    € 1.500.000
 • Huisvesting migranten (zie besluit 5)                              € 1.332.000
 • Energietoeslag                                                                           € 493.000
 • Subsidie duurzaam omgaan met hemelwater          € 269.000
 • Voorbereidingskosten Barkenkamp                                € 610.000
 1. Het positieve resultaat na bestemming ad € 2.174.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
 2. Een bestemmingsreserve revolverend fonds energiearmoede te vormen.
 3. Een bestemmingsreserve huisvesting migranten te vormen.

De restantkredieten over te hevelen naar 2023.

11 april  2023

Portefeuillehouder AB - Zwarte Cross 2023 (15332-2023)

Voorstel aan de burgemeester:

 1. In te stemmen met het verstrekken van de evenementenvergunning voor de Zwarte Cross 2023.

Voorstel aan burgemeester en wethouders:

 1. In te stemmen met het treffen van een verkeersmaatregel in verband met de Zwarte Cross 2023.
 2. In te stemmen met de gebruiksmelding in het kader van brandveiligheid.

25 april  2023

Portefeuillehouder BP - Verkenning verplaatsing busstation Groenlo door provincie Gelderland (14255-2023)

Voorstel:

 1. In te stemmen met de continuering van de planvorming voor de verplaatsing van het busstation Groenlo naar de locatie Barkenkamp.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek legalisatie grondopstelling zonnepanelen Roldersweg 17a Zieuwent (14581-2023)

Voorstel:

 1. Niet mee te werken aan legalisatie van de grondopstelling voor zonnepanelen naast het woonperceel Roldersweg 17a te Zieuwent.
Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan buitengebied herziening bestemming bedrijf (17109-2023)

Voorstel:

 1. In te stemmen met ontwerpbestemmingsplan buitengebied herziening bestemming bedrijf.

2 mei  2023

Portefeuillehouder A+J - Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik 2023-2026 (18886-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik 2023-2026 vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W

2 mei 2023

Portefeuillehouder AB - VNOG conceptprogrammabegroting 2024-2027, ontwerp-gemeenschappelijke regeling en jaarstukken 2022 (18224-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De volgende zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2024-2027 van de VNOG in te dienen:
   • In te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2024-2027 VNOG, met dien verstande dat de VNOG kritisch blijft op haar financiële huishouding, haar opgaven daardoor kan blijven uitvoeren en eventuele (financiële) keuzes in nauw overleg met de gemeenten maakt.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG en steun te geven aan:
   • het instellen van een raadscommissie VNOG.
Portefeuillehouder 2.3 JH - Bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Eimersweg 3 en 3a te Lievelde, kaasboerderij' (18675-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Eimersweg 3 en 3a te Lievelde, kaasboerderij' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2014-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BGT_BRK_20190305 vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder 2.4 JH - Stadsbank Oost Nederland begroting 2024 en jaarstukken 2022 (19125-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de Stadsbank Oost Nederland.
Portefeuillehouder 2.5 ASS - Welstandsadvies Dijkstraat 6 Lichtenvoorde (19348-2023)

Besluit:

 1. Af te wijken van het negatieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ten aanzien van het aanbrengen van zwarte zonnepanelen op het dak.
Portefeuillehouder 2.6 BP - ODA begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 en jaarstukken 2022 (19480-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

April 2023

Besluitenlijst College van B&W

25 april 2023

Portefeuillehouder BP -  Afronding project IEKC (7732-2023)

Besluit:

 1. Het project IEKC Gele Park te Lichtenvoorde af te ronden.
 2. Over te gaan tot uitbetaling van het btw-voordeel van € 68.404.
Portefeuillehouder AB Terrassenbeleid (18665-2023)

Voorstel:

 1. Het bijgevoegde terrassenbeleid vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W

18 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerp Omgevingsvisie Oost Gelre

Besluit:

 1. Het ontwerp van de Omgevingsvisie Oost Gelre ter inzage te leggen.

4 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Oostendorperdiek 21, Groenlo, viskwekerij (9177-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot oprichten van een duurzame viskwekerij als vervanging van een vleesvarkens en vleeseendenbedrijf aan te Oostendorperdiek 21 te Groenlo.
 2. In principe mee te werken aan de mogelijkheid tot het creëren van overnachtingsmogelijkheden op deze locatie.

11 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Principeverzoek oprichten herdenkgebouw op begraafplaats Vragender (15165-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan de realisatie van een herdenkgebouw op de begraafplaats aan de Heelweg te Vragender.

Besluitenlijst College van B&W

11 april 2023

Portefeuillehouder AB - Gelegenheidscampings Zwarte Cross 2023 t/m 2026 (14930-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het opnieuw verlenen van de omgevingsvergunning en kampeerontheffing voor de gelegenheidscampings tijdens de Zwarte Cross tot en met de editie van 2026.
 2. Geen vergunningen af te geven voor gelegenheidscampings met maximaal 10 personen.

28 maart

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek bestemmingsplan Papenweg 6 Lievelde (13470-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek tot wijzigen van de bestemming 'Bedrijf' naar 'Wonen' voor de bedrijfswoning Papenweg 6 te Lievelde.

4 april 2023

Portefeuillehouder JH - Visie met uitgangspunten ontwikkeling Dorpsstraat 17 Zieuwent (14772-2023)

Besluit:

 1. De visie 'Uitgangspunten Dorpsstraat 17 Zieuwent' vast te stellen.

Maart 2023

Besluitenlijst College van B&W

4 april 2023

Portefeuillehouder BP - Wijziging subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (14388-2023)

Besluit:

1. De tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 te wijzigen conform de suggesties in de bijlage.   

Portefeuillehouder JH- Bestemmingsplan 'Veegplan woningsplitsing Oost Gelre 2022' met 'hogere waarde geluid' (13947-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De 'Nota met wijzigingen' vast te stellen.
  2. Het gevraagde bestemmingsplan 'Veegplan woningsplitsing Oost Gelre 2022' gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.VPBUI2001-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BRK d.d. 12-10-2022 vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.
  5. Het Besluit 'hogere waarden geluid' voor een drietal percelen behorende bij het onder 2. genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
Portefeuillehouder AS- Kadernota 2024-2027

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Kadernota 2024-2027 vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W 

28 maart 2023

Portefeuillehouder JH - VNG-ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 (11777-2023) Besluit: 1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.

Besluit:

 1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.
Portefeuillehouder JH - Uitvoering leefgeldregeling en arbeidsmarkttoeleiding ontheemde Oekraïners (13526-2023)

Besluit:

 1. Het dagelijks bestuur van Fijnder, conform artikel 5 lid 3 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Fijnder' te verzoeken om aanvullende dienstverlening uit te voeren door uitvoering te geven aan de leefgeldregeling (per 1 mei 2023) voor ontheemde Oekraïners en de arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners (per 1 april 2023).
 2. Afspraken over de leefgeldregeling en arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners vast te leggen in bijgaand addendum op de 'Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder', onder voorbehoud van instemming door het Dagelijks Bestuur van Fijnder met het addendum.
Portefeuillehouder AS - Uitgangspuntennotitie Kunst en Cultuur in Oost Gelre (11587-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De uitgangspuntennotitie 'Kunst en Cultuur in Oost Gelre' vast te stellen, en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten, ambities, kaders en het proces op weg naar het uitvoeringsprogramma van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo (66608-2019)

Besluit:

 1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het SCC als algemeen maatschappelijke voorziening met ondersteunende horeca, te regelen via een omgevingsvergunning voor de activiteit 'gebruik in strijd met regels ruimtelijke ordening'.
 2. Het maximaal aantal voorstellingen waarbij gedurende de hele voorstelling geschonken mag worden vast te stellen op 4 per jaar en dit te borgen in de nog af te geven omgevingsvergunning.
Portefeuillehouder JH - Aanvraag planschadevergoeding Deken Hooijmansingel 13 te Groenlo (11109-2023)

Besluit:

Het advies van Thorbecke over te nemen en het verzoek om vergoeding van planschade af te wijzen.

Besluitenlijst College van B&W

21 maart 2023

Portefeuillehouder BP -  Verplaatsen losloopveld voor honden van het Eschpark naar de locatie Kerkhoflaan Lichtenvoorde (12711-2023)

Besluit:

Het losloopveld voor honden te verplaatsen naar de locatie aan de Kerkhoflaan.

Portefeuillehouder JH - Mandaatbesluit gemeente Oost Gelre (9483-2023)

Besluit:

Het mandaatbesluit gemeente Oost Gelre vast te stellen

Portefeuillehouder BP - Kredietaanvraag binnensporthal Marianum (Groenlo) (56721-2022)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een sporthal met drie zaaldelen te realiseren bij het Marianum, conform het samen met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf geoptimaliseerde ontwerp van Hooper Architecten.
  2. In te stemmen met het extra krediet van € 4.400.000 incl. btw, waardoor het totale benodigde krediet van € 10.200.000 beschikbaar is.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders (10471-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor uitbreiding van enkele bedrijfsgebouwen van Gunnewick Mengvoeders B.V. aan de Winterswijkseweg 16-16a te Vragender.
  2. De onder 1. genoemde definitieve verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.
 2. Bij instemming van de raad ten aanzien van punt 1. de omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders te verlenen en ter inzage te leggen.
Portefeuillehouder JH- Herijking regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. Wonen) (11670-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het proces, planning en de belangrijkste inhoudelijke en financiële aandachtspunten bij de herijking van de regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. wonen) voor de periode vanaf 1 juli 2023.
 2. In te stemmen met het financieel compenseren van de gecontracteerde pleegzorgaanbieders over de periode 1 januari t/m 30 juni 2023 voor de verplichte verhoging van de vaste vergoeding pleegzorgouders.

7 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo (65317-2022)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De 'Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen en Ambtshalve wijziging' vast te stellen en de ingebrachte zienswijze ongegrond te verklaren.
 2. Het bestemmingsplan 'Woonwijken Groenlo, herziening IKC Karel Doormanstraat' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO509-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPGRO509_BGT_BRK_20220209 vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.
 5. Het aan het bestemmingsplan gekoppelde beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo d.d. 15 juli 2022 vast te stellen.
Portefeuillehouder ED- Bouw IKC Karel Doormanstraat, Groenlo (9115-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. IKC Willibrordus aan de Karel Doormanstraat te Groenlo te bouwen met onderwijsvoorzieningen en kinderdagverblijf, maar zonder gymzaal.
  2. In te stemmen met bijgevoegde brief om het college van bestuur van Delta scholengroep te informeren over dit collegebesluit.

Besluitenlijst College van B&W

14 maart 2023

Portefeuillehouder BP - Communicatie biodiversiteit en klimaatadaptatie: Stichting Steenbreek (9789-2023)

Besluit:

 1. Aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.
Portefeuillehouder BP - Onttrekking gedeelte Maarsevonder te Groenlo aan de openbaarheid (11584-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een deel van de openbare weg Maarsevonder in Groenlo aan de openbaarheid te onttrekken.
Portefeuillehouder JH - Begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen (8749-2023)

Besluit:

 1. De begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen
Portefeuillehouder AS - Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV gedurende de collegeperiode 2022-2025 (11516-2023)

Besluit:

 1. De portefeuillehouder toerisme en recreatie van het college van de gemeente Berkelland tijdens de collegeperiode 2022-2025 te machtigen om de gemeente Oost Gelre te vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV.
Portefeuillehouder BP - Verlenging exploitatie- en huurovereenkomst Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde (7516-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met het verlengen van de exploitatie- en huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde.

Februari 2023

Besluitenlijst College van B&W

28 februari 2023

Portefeuillehouder ED - Machtiging Doetinchem t.a.v. toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet (7565-2023)

Besluit:

 1. De gemeente Doetinchem te mandateren tot het aanstellen van een of meerdere toezichthouders in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet, die werkt in en voor de gemeente Oost Gelre en de zeven andere gemeenten in de Achterhoek.
 2. De gemeente Doetinchem te mandateren tot het verkrijgen van toegang tot de 'SVB portal PGB', waarmee de onder punt 1 genoemde toezichthouder inzage krijgt in pgb-houders en pgb-aanbieders van de gemeente Oost Gelre en de zeven andere gemeenten van de Achterhoek.
Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan 'Bedrijventerreinen Oost Gelre wijziging 4 percelen Lanneverweg Lichtenvoorde' met 'hogere waarde geluid' (7130-2023)

Besluit:

 1. Het gevraagde wijzigingsplan 'Bedrijventerreinen Oost Gelre wijziging 4 percelen Lanneverweg Lichtenvoorde' gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN305-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN305_BGT_BRK_20221005 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
 4. Het Besluit 'hogere waarden geluid' voor het onder 1 genoemde wijzigingsplan vast te stellen.
Portefeuillehouder AB - Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre (5597-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De 'Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre' vast te stellen.
Portefeuillehouder AS - Richtlijnen t.b.v. maatregelen stijgende energiekosten bedrijven (9655-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde voorwaarden bij de maatregelen in het kader van de stijgende energiekosten bedrijven: 

  - voorwaarden stimuleringsregeling verduurzaming ondernemingen Oost Gelre 2023; 

  - voorwaarden eenmalige bijdrage in de energiekosten.

24 januari

Portefeuillehouder BP - Besluit op bezwaarschrift invorderingsbesluit dwangsommen drugsafval (4814-2023)

Besluit:

Af te wijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie en het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

7 februari

Portefeuillehouder JH - Versterking Sociaal team Wmo en Zorg & Veiligheid (5114-2023)

Besluit: 

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. In te stemmen met de inzet van € 172.652 voor het op sterkte brengen van de personele bezetting ten behoeve van de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo en Zorg & Veiligheid.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Kloosterstraat 5 Lievelde (4892-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot de bouw van een mausoleum aan de Kloosterstraat 5 te Lievelde.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Beltrumsestraat 45 Groenlo (5493-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van het gebruik van het pand aan de Beltrumsestraat 45 in Groenlo naar één woning.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.
Portefeuillehouder BP - Verzoek tot definitieve vaststelling subsidie voor Agem energieloket over 2021 (5881-2023)

Besluit:

 1. De aanvullende subsidie van het Agem energieloket door overbesteding van de diensten over 2021 vast te stellen op € 11.986.
Portefeuillehouder AB - Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2023-2026 (6362-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. Het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2023-2026, inclusief de bijbehorende prioriteiten vast te stellen.

14 februari

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Oude Papendijk 6 te Groenlo (5543-2023)

Besluit: 

 1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek voor het uitbreiden van het bouwvlak en het wijzigen van de bestemming naar Wonen voor de bouw van een schuur op het adres Oude Papendijk 6 te Groenlo.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Smidjesdijk 2 Lievelde (5721-2023)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan 'Smidjesdijk 2 Lievelde' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBUI2026- VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPBUI2026_BGT_BRK_2021-07-06 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Bijbehorend bouwwerk Vrakkinkweg 4 Groenlo (7650-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het legaliseren en het afbouwen van het bijbehorend bouwwerk aan de Vrakkinkweg 4 te Groenlo.
 2. Gebruik te maken van de in het geldend bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid ingevolge artikel 19.3 onder a.
Portefeuillehouder JH -Samenwerkingsovereenkomst Richterspoort (7765-2023)

Besluit: 

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Klomps BV ter realisatie van het woningbouwproject Richterspoort te Lichtenvoorde.

Besluitenlijst College van B&W

14 februari 2023

Portefeuillehouder AS - Maatregelen stijgende energieprijzen bedrijven (7425-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. In te stemmen met de volgende maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen gedeeltelijk op te vangen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en te besluiten om:
  1. Een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor een nader te vormen revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen voor mkb-ondernemers, en dit bedrag te dekken uit de belegde algemene reserve.
  2. Een bedrag van € 200.000 beschikbaar stellen om de gevolgen van de hoge energieprijzen gedeeltelijk op te vangen voor ondernemers in het mkb, en van dit bedrag € 139.673 te dekken uit de beschikbare middelen uit het provinciale Winterfonds en € 60.327 te dekken uit de vrij besteedbare algemene reserve.
Portefeuillehouder JH - Voorbereidingsbesluit Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark (66534-2022)

Besluit:

 1. Het voorbereidingsbesluit van 23 februari 2022 met nummer NL.IMRO.1586.VBBUI1081-VG01 in te trekken met ingang van 16 februari 2023.
 2. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied dat in het bestemmingsplan Regionaal bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark is bestemd tot bedrijventerrein Innovatie en Energie, dat globaal begrensd is door het Ruiterpad, de Leerinkbeek en het Hoornwerk, waarbij de percelen kadastraal bekend zijn onder Groenlo, sectie F, nummers 20, 21 en 915, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding en digitaal vervat in gml-bestand tekening NL.IMRO.1586.VBBUI1082-VG01.
 3. De raad voor te stellen dat dit besluit in werking treedt op 16 februari 2023.

Besluitenlijst College van B&W

7 februari 2023

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Vrakkinkweg 1a Groenlo (5361-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. Het gevraagde bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Vrakkinkweg 1a Groenlo' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2042-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2042_BGT_BRK_20221101 vast te stellen. 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Herziening Europaweg 34-36-36a Lievelde (5391-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. Het gevraagde bestemmingsplan 'Herziening Europaweg 34-36-36a Lievelde' gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2037-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2037_BGT_BRK_20221101 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder ED - Subsidieregeling Sociaal Medische indicatie 2023 (6091-2023)

Besluit:

 1. De Subsidieregeling kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie Oost Gelre vast te stellen per 1 januari 2023.
Portefeuillehouder ED - Beleidsregels Jeugd 2023 (4524-2023)

Besluit:

 1. De beleidsregels Jeugd gemeente Oost Gelre 2023 vast te stellen.
 2. De beleidsregels Jeugd gemeente Oost Gelre 2022 in te trekken.
Portefeuillehouder ED - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2023 (68717-2022)

Besluit:

 1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 vast te stellen.
 2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022 in te trekken.
Portefeuillehouder BP - Wijziging Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023 Pilot One Stop Shop (4903-2023)

Besluit:

 1. De Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023 aan te passen zoals aangegeven in de bijlage bij dit voorstel.
Portefeuillehouder JH - Resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2022 (6238-2023)

Besluit:

 1. De resultaten van de zelfevaluatie BRP en reisdocumenten over 2022 vast te stellen.

24 januari

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek realisatie woningen aan de Klaproosstraat en Korenbloemstraat te Harreveld (2720-2023)

Besluit:

In principe mee te werken aan het verzoek tot realisatie van in totaal 7 levensloopbestendige seniorenwoningen aan de Klaproosstraat en de Korenbloemstraat te Harreveld.

Portefeuillehouder JH - Heroverweging principeverzoek woningsplitsing en extra woning Beltrumseweg 6 Groenlo (3517-2023)

Besluit:

 1. Het principebesluit van 14 juni 2022 te heroverwegen en mee te werken aan de gevraagde woningsplitsing door realisatie van een woning in het bestaand aangebouwd bijgebouw bij de woning.
 2. Het principebesluit van 14 juni 2022 in stand te houden voor de gevraagde flexwoning.

31 januari

Portefeuillehouder JH - Principebesluit opslag Vincentiusvereniging, Ruurloseweg 13b Groenlo (4854-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een opslagloods op het adres Ruurloseweg 13b te Groenlo ten behoeve van de Vincentiusvereniging.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Januari 2023

Besluitenlijst College van B&W

17 januari 2023

Portefeuillehouder JH -  Principebesluit Het Heydenrijck 22 Groenlo (44162-2022)

Besluit:

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van 6 woningen in de voormalige sportschool in het bestaande pand aan Het Heydenrijck 22 in Groenlo in combinatie met gevelverbetering en de aanleg van openbaar groen aan de voorzijde;
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

24 januari 2023

Portefeuillehouder JH - C: Beslissing op bezwaar Schurink (4425-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 29 november 2022 tegen het invorderingsbesluit d.d. 14 oktober 2022 niet ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit d.d. 14 oktober 2022 in stand te laten.
Portefeuillehouder AB -  Benoeming leden en voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften (3747-2023)

Besluit:

 1. Mevrouw I. Boers te benoemen als lid van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.
 2. De heer R. Kattenbelt te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.
 3. De heer E. Kemperman te herbenoemen als lid van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.

Besluitenlijst College van B&W

24 januari 2023

Portefeuillehouder AS - Gunningen kermis Lichtenvoorde 2023 (4141-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de gunning van de voorgestelde attracties en de afwijzing van de andere attracties, conform de bijgevoegde gunningslijst.
 2. Een prikkelarm uurtje te organiseren in samenwerking met kermisexploitanten.
Portefeuillehouder AS - Gunning kermis Groenlo 2023 (4344-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de gunning van de voorgestelde attracties en de afwijzing van de andere attracties, conform de bijgevoegde gunningslijst.
 2. Geen kosten voor elektra, aansluitkosten en voor de woonwagens in rekening te brengen bij de exploitant.
 3. Geen prikkelarm uurtje organiseren.

17 januari 2023

Portefeuillehouder ED - Fijnder voorliggende Arbeidsmatige en ontwikkelgerichte dagbesteding (68428-2022)

Besluit:

 1. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder, conform artikel 5 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder, op te dragen aanvullende dienstverlening uit te voeren in de vorm van voorliggende arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding.
 2. In te stemmen met bijgaande brief 'Verzoek uitvoering aanvullende dienstverlening arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding' en bijgaand addendum bij de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder, voor het verrichten van aanvullende taken.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar Beusink inzake inrit (3468-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 13 november 2022, ontvangen op 14 november 2022 tegen ons besluit d.d. 16 september 2022 tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege niet conform de omgevingsvergunning van 20 maart 2020 gerealiseerde in-/uitrit niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 16 september 2022 in stand te laten;

Besluitenlijst College van B&W

17 januari 2023

Portefeuillehouder BP - Exploitatieovereenkomst Stichting Exploitatie Meekenesch - 2023 tot en met 2042 (68546-2022)

Besluit:

In te stemmen met de exploitatieovereenkomst 2023-2042 met Stichting Exploitatie Meekenesch

Portefeuillehouder BP - Nieuwe invulling deel stadhuis (63322-2022)

Besluit:

 1. Het stadhuis, conform bijgevoegd voorstel (bijlage), voor een periode van vijf jaar te verhuren aan Hart voor vesting Grolle BV.
 2. Mee te werken aan een buitenplanse afwijking (artikel 4 lid 9 uit bijlage 2 Bor Kruimelafwijking) voor het wijzigen van het gebruik voor het te verhuren deel als museum.
 3. De plannen voor het verduurzamen van het Stadhuis direct op te starten en uit te voeren.
Portefeuillehouder ED - Beleidsplan Gezond, Bewegen en Sport 2023-2026 (68464-2022)

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2023-2026

9 januari 2023

Portefeuillehouder JH - Ontwerp 'Verklaring van geen bedenkingen'  omgevingsvergunning Kapelweg 38 Vragender (67816-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om:

Een ontwerp 'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de omgevingsvergunning onderdeel 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' voor Kapelweg 38 te Vragender. Indien er geen zienswijzen op de onder 1. genoemde ontwerpverklaring worden ingediend de ontwerp 'Verklaring van geen bedenkingen' als de definitieve 'Verklaring van geen bedenkingen' aan te merken.

Portefeuillehouder JH - Leges Galileistraat 25 Lichtenvoorde ( 67216-2022)

Besluit:

De leges voor de omgevingsvergunning met kenmerk 7269231 (bedrijfsverzamelhal Galileistraat 25 Lichtenvoorde) niet lager vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Lievelderweg 104 (59791-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor wat betreft een grotere oppervlakte van het entreegebouw aan de Lievelderweg 104 te Lievelde.

Besluitenlijst College van B&W

9 januari 2023

Portefeuillehouder AS - Aanvraag LEADER Achterhoeksubsidie voor GOLS belevingsmuseum (68016-2022)

Besluit:

Het cofinancieringsdeel voor LEADER-subsidie van € 30.000 voor het GOLSbelevingsmuseum toe te kennen, en de kosten te dekken door een onttrekking uit de vrij besteedbare reserve.

Portefeuillehouder BP - Akkoord van Groenlo 3.0 ( 66296-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om in te stemmen met het herijkte regionale Akkoord van Groenlo 3.0.

Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (66944- 2022)

Besluit:

 1. De subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 vast te stellen.
 2. De bevoegdheid om een aanvraag te beschikken in mandaat over te dragen aan de beleidsmedewerker energietransitie.
Portefeuillehouder BP - Raadsvoorstel Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 en besluitvorming Regionale woondeal 2022-2030 Achterhoek (1470-2023)

Besluit:

 1. De raad voorstellen om in te stemmen met de Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 'Goed wonen in een vitale regio';
 2. De raad voorstellen de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015- 2025 en de notitie: Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek in te trekken;
 3. Instemmen met de inhoud van de Regionale woondeal 2022-2030 Achterhoek tot het realiseren van 8.390 woningen in de periode 2022- 2030, waarvan 895 woningen worden gebouwd in de gemeente Oost Gelre;
 4. Wethouder B.T.M. Porskamp machtigen tot de ondertekening van de woondeal inclusief de daarin genoemde randvoorwaarden.
Portefeuillehouder ED -  Aanpassen artikel 5.26 van de Nadere regels welzijnssubsidie (67886- 2022)

Besluit:

Artikel 5.28 lid 7 van de nadere regels Welzijnssubsidies per 1-1-2023 als volgt te wijzigen: Voor indirecte kosten van een organisatie als genoemd in lid 1, kan het college een subsidie verlenen van maximaal € 33.896,- per jaar. Het college beoordeelt jaarlijks bij de subsidieverlening of de begrote indirecte kosten redelijk en subsidiabel zijn. De aanvrager levert hiertoe de benodigde gegevens aan.

Portefeuillehouder ED - Wijzigingen Verordening Sociaal Domein (67875-2022)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om de Verordening sociaal domein 2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder AB - B en W advies centraal tellen verkiezing provinciale staten en waterschap (68630-2022)

Besluit:

 1. De provinciale staten- en waterschapsverkiezingen centraal te tellen op donderdag 16 maart 2023;
 2. Het gemeentehuis in Lichtenvoorde aan te wijzen als tellocatie;
 3. Het gemeentelijk stembureau voert op 16 maart 2023 haar werkzaamheden uit in de hiervoor genoemde locatie.

20 december 2022

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek woningbouw Varsseveldseweg 63 (64925-2022)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van aan 14 woningen aan de Varsseveldseweg 63 te Lichtenvoorde.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek regelstation Tolhutweg Mariënvelde (64897-2022)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek tot de bouw van een regelstation aan de Tolhutweg te Mariënvelde.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Vragenderweg 71 en Kapelweg 38-40 Vragender (53707-2022)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit planologie (met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo) en voor de activiteit Milieu (met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder e Wabo).
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek uitbreiden vakantiepark Résidence Lichtenvoorde (55340-2022)

Besluit:

 1. Niet mee te werken aan het principeverzoek tot realisatie van een nieuw vakantiepark aan de Storckhorsterdijk 4 te Lichtenvoorde.

13 december 2022

Portefeuillehouder JH - Realisatie zonnepanelen buiten bestemmingsvlak Oude Winterswijkseweg 52 Groenlo (63188-2022)

Besluit:

 1. Mee te werken aan een grondopstelling met zonnepanelen binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden – landschapswaarden'.