document iconBesluitenlijsten

Februari 2024

Besluitenlijst College van B&W

27 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Buitengebied Oost Gelre 2011, locatie Roldersweg 17/17a (9060-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het ‘bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011, locatie Roldersweg 17/17a’ ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometirsche bepaalde planobjecten als vervan in het GML- bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2049-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPUI2049 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder BP - Bestemmingsplan Mausoleum Koptische kerk, Kloosterstraat 5 Lievelde (8314-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het bestemmingsplan ‘Mausoleum Koptische kerk Kloosterstraat 5 te Lievelde’ ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2050-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2050 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder BP - Bestemmingsplan Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.) (9320-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.)’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2052-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2052 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder BP - Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Lindeboomweg 26 en 26a en Aagtemanweg 9 (9456-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen‘ vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost Gelre, locatie Lindeboomweg 26 en 26a en Aagtemanweg 9’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2047-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Lindeboomweg 26, Harreveld’ gewijzigd vast te stellen, welke als bijlage 1 bij het onder 1. genoemde bestemmingsplan is gevoegd. 
  4. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2047 vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
  6. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.

Portefeuillehouder BP - Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG (7e wijziging) (8794-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. In te stemmen met de definitieve Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG (7e wijziging). 
  2. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de definitieve regeling vast te stellen. 
 2. De 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.

Portefeuillehouder BP - Verlenging overeenkomsten dyslexiezorg (6801-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de overeenkomsten dyslexiezorg met Stichting Psychologische dienstverlening IJsselgroep, Berkel-B B.V. en Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V. tot en met 31 juli 2026.

Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2024 (9157-2024)

Besluit:

 1. De “Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2024” vast te stellen.

20 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging) (8297-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. De 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen. 
  2. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders voor het vaststellen van de 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. 
 2. De 26ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.

Portefeuillehouder BP - Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan De Molenberg Groenlo (6669-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan De Molenberg Groenlo en dit ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder BP - Verordening Starterslening Oost Gelre (4637-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. De Verordening Starterslening Oost Gelre vast te stellen.

Portefeuillehouder BP - Functieverandering naar wonen, woningsplitsing en kleinschalige camping met biologische wijngaard, wijnmakerij en bottelarij aan de Zieuwentseweg 51 in Zieuwent (45243-2023)

Besluit:

 1. Aan Zieuwentseweg 51 onder voorwaarden in te stemmen met het wijzigen van een agrarisch bouwperceel met de aanduiding intensieve veehouderij naar functie wonen met agrarisch medegebruik. 
 2. In te stemmen met woningsplitsing. 
 3. In te stemmen met een kleinschalige camping. 
 4. In te stemmen met een kleinschalige en hobbymatige biologische wijngaard, wijnmakerij en bottelarij (inclusief teelt ondersteunende voorzieningen). 

6 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Ontwikkeling woningbouw parochiehuis Dorpsstraat 34 Zieuwent (52330-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek tot wijzigen van het gebruik waarbij de functie ‘Wonen’ wordt toegekend aan de percelen Dorpsstraat 34 en Pastoor Zanderinkstraat 3 te Zieuwent ter vervanging van de huidige functie ’Horeca’. 
 2. Mee te werken aan het voorstel onder 1. indien wordt voldaan aan de parkeernormering voor de te realiseren woningen.

Portefeuillehouder BP - Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma Ruimte voor Defensie en participatieplan (6699-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de notitie Reikwijdte en Detailniveau- Programma Ruimte voor Defensie, waarin wij aansluiten bij de zienswijze van de provincie en waarin wij aandacht vragen voor de kenmerken van het gebied en de toekomstige opgave voor windenergie.

Portefeuillehouder BP - Vaststellingsverzoek 2022 en subsidieaanvraag compensatie overbesteding Energieloket 2022 (50598-2023)

Besluit:

 1. Het vaststellingsverzoek en de subsidie voor de diensten “reactief bedienen 2022”, ter grootte van € 62.170, van het Energieloket Achterhoek vast te stellen. 
 2. Subsidie ter grootte van € 3.910 te verlenen aan Energieloket Achterhoek voor compensatie overbesteding diensten “reactief bedienen 2022”.

30 januari 2024

Portefeuillehouder BP - Regionale Uitvoeringsprogramma energietransitie Achterhoek 2023 (4131-2024)

Voorstel aan het college:

 1. Het Regionale Uitvoeringsprogramma energietransitie Achterhoek 2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder BP - Vervolgtraject contractering Wmo en Jeugdhulp Sociaal Domein Achterhoek vanaf 1 juli 2025 (3669-2024

Besluit:

 1. Als Achterhoekse gemeenten bindende samenwerkingsafspraken rondom de inkoopprocedure te maken. 
 2. Geen tweede contractperiode aan te gaan binnen de huidige inkoop Wmo en Jeugdhulp. 
 3. Te starten met de voorbereiding van een nieuw inkoopproces Wmo en jeugdhulp. 
 4. De gecontracteerde zorgaanbieders mede te delen dat de huidige contractperiode met een half jaar wordt verlengd tot 1 januari 2026, en dit te doen nadat de bindende afspraken genoemd onder beslispunt 1 zijn gemaakt.

Besluitenlijst College van B&W

6 februari 2024

Portefeuillehouder BP - Wijziging artikel 9.6 van de subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (3697-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanpassing van artikel 9.6 criteria voor subsidieverlening: “de maatregel(en) moet worden uitgevoerd en gefactureerd voor 31 december 2024”.

Portefeuillehouder ED - Programma Voor- en Vroegschoolse Educatief aanbod 2024 (5303-2024)

Besluit:

De raad voor te stellen om in te stemmen met het herijkte regionale Akkoord van Groenlo 3.0.

Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (66944- 2022)

Besluit:

 1. Het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2024 vast te stellen.

30 januari 2024

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Rector Hulshofstraat 10 Harreveld (5065-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het gevraagde bestemmingsplan ‘Rector Hulshofstraat 10 Harreveld’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586. BPBUI2051-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2051 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen

Portefeuillehouder JH -  Bestemmingsplan Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender (5082-2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het gevraagde bestemmingsplan ‘Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2048-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2048 vast te stellen. 
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Verklaring van geen bedenkingen Oude Borculoseweg 5 te Groenlo (48146-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Een definitieve ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de omgevingsvergunning onderdeel ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor Oude Borculoseweg 5 te Groenlo..

Portefeuillehouder ED - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2023 (5240- 2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Toestemming te verlenen aan het college voor het vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2023. 
  2. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2023 vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.

23 januari 2023

Portefeuillehouder JH - Sloop en nieuwbouw levensloopbestendige woningen Harreveldseweg Zieuwent (46832-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de sloop en nieuwbouw van 10 woningen aan de Harreveldseweg 21 t/m 37 te Zieuwent. 
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst aan te gaan.

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar Grobbenweg 4 (4160-2024)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 31 juli 2023 ontvankelijk te verklaren. 
 2. Het bezwaarschrift d.d. 31 juli 2023 ongegrond te verklaren. 
 3. Het bestreden besluit d.d. 21 juli 2023 en het wijzigingsbesluit d.d. 15 augustus 2023 in stand te laten.

Portefeuillehouder JH - Besluit omgevingsvergunning Kunnerij 3 Zieuwent (50553-2023)

Besluit:

 1. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten 'bouwen' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' voor het splitsen van de voormalige boerderij in twee afzonderlijke wooneenheden en het realiseren van twee vrijstaande bijbehorende bouwwerken op het perceel Kunnerij 3 te Zieuwent.

16 januari 2023

 

Portefeuillehouder BP - Aanpassing Subsidieregeling stimulering woningbouw (51680-2023)

Besluit:

 1. De subsidieregeling stimulering woningbouw aan te passen conform het bijgevoegde voorstel.

Portefeuillehouder JH - Omgevingsvergunning Vragenderweg 71 en Kapelweg 38 Vragender (52875-2023)

Besluit:

 1. Verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo) en voor de activiteit ‘het veranderen van een inrichting’ (artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo) voor de inrichting gelegen aan Vragenderweg 71 en Kapelweg 38 te Vragender en onderdelen van de aanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning. 
 2. Aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in het onderdeel “Voorschriften milieu” en in het besluit omgevingsvergunning. 
 3. De ingebrachte zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en voor het overige onweersproken te laten, omdat die zienswijzen op andere wettelijke kaders betrekking hebben waarvoor Gedeputeerde Staten van Gelderland bevoegd zijn.

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Papenweg 6 Lievelde (51746-2023)

Besluit:

 1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen’ vast te stellen en een deel van de ingebrachte zienswijzen gegrond en de overige zienswijzen ongegrond te verklaren. 
 2. Het gevraagde ‘Wijzigingsplan Papenweg 6 Lievelde’ vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPLIE1002-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen. 
 3. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPLIE1002_BGT_BRK_20230704 vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.

Januari 2024

Besluitenlijst College van B & W

15 januari 2024

Portefeuillehouder AS - Inkoopbeleid 2024 (46059-2023)

Besluit: 

 1. Het Inkoopbeleid 2024 vast te stellen. 
 2. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Oost Gelre 2017 te laten vervallen.

Portefeuillehouder AS - Economische (uitvoerings)agenda 2023-2027 (53797-2023)

Besluit: 

 1. De Economische Agenda 2023-2027 vast te stellen.

Portefeuillehouder BP -  Straatnaambesluiten (50693-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het hergebruiken van de volgende naamgevingen bij situatiewijzigingen in Vragender:
  - Schoolstraat, 
  - De Veurden, 
  - Oosterweg en 
  - Manenschijnweg. 
 2. In te stemmen met de volgende nieuwe naamgevingen: 
  - Boysbrug (voor een brug in Groenlo),
   - De Eekhof (voor een hof in Groenlo), 
  - Erve Achterbos (voor een hof in Harreveld), 
  - Peter Cuijperstraat (voor een nieuwe straat in Groenlo), 
  - Harperinkstraat (voor een nieuwe straat in Groenlo), 
  - Bosweg (voor een zandweg in Lievelde),
  - Schaarsheideweg (voor een zandweg in Vragender), 
  - Wilgenroosje (voor een zandweg in Vragender), 
  - Pijpenstrootje (voor een zandweg in Vragender), 
  - Struikheide (voor een zandweg in Vragender), 
  - Winkeldieksken (voor een zandweg in Vragender), 
  - Naberinkspad (voor een fietspad in Vragender) en 
  - Pollendijk (voor een openbaar terrein in Vragender).

19 december 2023 

Portefeuillehouder JH -  Gemeentelijke bijdrage ontwikkeling Dijkstraat 3 Lichtenvoorde (50499-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende gemeentelijke bijdragen voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Dijkstraat 3 in Lichtenvoorde, indien wordt voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden: 
  - 45.000 op grond van de Subsidieregeling Stimulering woningbouw; 
  - 30.000 op grond van de Regeling gevelsubsidie. 
  - 45.000 uit het Herbestemmingsfonds aandachtslocaties Lichtenvoorde.

12 december 2023

Portefeuillehouder BP -  Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 (40880-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 
  1. Het Water- en rioleringsprogramma Oost Gelre 2024-2028 (Wrp) vast te stellen.

Besluitenlijst College van B & W

9 januari 2024

Portefeuillehouder AB -  Herbenoeming lid adviescommissie voor bezwaarschriften (50923-2023)

Besluit: 

 1. Mevrouw M. Klein Gunnewiek Klein Gebbink te (her)benoemen tot lid van de commissie vanaf 1 april 2024 tot 1 april 2028.

Portefeuillehouder ED - Subsidieregeling opplussen 2024 (52722-2023)

Besluit: 

 1. De subsidieregeling Opplussen woningen 2024 vast te stellen.

19 december 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Roldersweg 17(a) in Zieuwent (49449-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Roldersweg 17(a) in Zieuwent met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2049-OW01.

12 december 2023

Portefeuillehouder BP -  AV Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A. van 20 december 2023 (49331-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de uitgangspunten notitie welke het afwegingskader vormt voor toetreding nieuwe leden. 
 2. In te stemmen met toetreding van de gemeente Doesburg als lid van de Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A. 
 3. Wethouder Porskamp machtigen om namens de gemeente Oost Gelre tijdens de AV Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A. de gemeente te vertegenwoordigen.

Portefeuillehouder JH -  Beslissing op bezwaar KHN afdeling Oost Gelre (47528-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bezwaarschrift van KHN afdeling Oost Gelre ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Portefeuillehouder JH -  Benoemen leden commissie Omgevingskwaliteit en vaststellen reglement van orde (43459-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het in stellen van een commissie omgevingskwaliteit als bedoeld in artikel 17.9 van de Omgevingswet en artikel 84 Gemeentewet. 
 2. In te stemmen met in de bijlagen genoemde personen als leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Omgevingskwaliteit te benoemen per 1 januari 2024. De aanstelling is voor onbepaalde tijd. 
 3. In te stemmen met het vast stellen van het bijgevoegde reglement van orde met daarin de taken en werkwijze van de commissie. 
 4. In te stemmen met het instellen van een erfgoedcommissie voor de niet wettelijke taken. 
 5. In te stemmen met het benoemen van in de in de bijlagen genoemde personen als leden van de erfgoedcommissie per 1 januari 2024 voor een periode van 4 jaar. 
 6. In te stemmen met het vast stellen van het bijgevoegde reglement van orde met daarin de taken en werkwijze van de Erfgoedcommissie.

December 2023

Besluitenlijst College van B&W

19 december 2023

Portefeuillehouder  ED -  GGD NOG Uitgangspuntennota 2025 (48583-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2025 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en daarmee in te stemmen met de Uitgangspuntennota 2025.

Portefeuillehouder  ED -  Verordening sociaal domein 2024

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

De verordening sociaal domein 2024 met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder  AS -  Tarieven ZOOV Op Maat vanaf 1 januari 2024 (49687-2023)

Besluit:

 1. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers met een Wmo-indicatie per 1 januari 2024 vast te stellen, zoals genoemd in bijlage 1.
 2. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers zonder Wmo-indicatie per 1 januari 2024 vast te stellen, zoals genoemd in bijlage 1.
 3. De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers met ingang van 2025 jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de Landelijke Tariefindex (LTI) voor openbaar vervoer.
 4. De administratiekosten voor de Voor Elkaar Pas voor reizigers met een Wmo-indicatie vast te stellen op 12,50 voor 2024 en 2025.

Portefeuillehouder ED -  Subsidieregeling kindgebonden financiering Voorschools Educatief (VE) aanbod gemeente Oost Gelre 2024 en Kwaliteitskader voorschoolse instellingen 2024 (44713-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Subsidieregeling kindgebonden financiering Voorschools Educatief (VE) aanbod gemeente Oost Gelre 2024 vast te stellen.
 2. In te stemmen met het kwaliteitskader voorschoolse instellingen gemeente Oost Gelre 2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder ED -  Reguliere subsidie en doelsubsidies Bibliotheek Oost Achterhoek 2024 (48856-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het toekennen van de reguliere subsidie (546.868) en de doelsubsidies (125.639) aan de Bibliotheek Oost Achterhoek en daarmee het bedrag t.o.v. de begroting van 95.913 mee te nemen in de bestuursrapportage 2024.
 2. In te stemmen met het toekennen van een extra bedrag (14.000) aan de Bibliotheek Oost Achterhoek om activiteiten rondom digitaal burgerschap aan te bieden aan onze inwoners.
 3. In te stemmen met het voortzetten van het financieren (15.900) van de jeugdcontributie tot 18 jaar vanuit de gemeente.
 4. In te stemmen met het niet aanvragen van eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024.
 5. Niet in te stemmen met de aangevraagde extra middelen (25.000) voor nieuw beleid.

Portefeuillehouder AS -  Grondprijzenbrief 2024 (42151-2023)

Besluit:

 1. De Grondprijzenbrief 2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder BP -  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODA (51183-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Portefeuillehouder BP - Tijdelijke subsidieregeling voor Bewegen, Ontmoeten en Spelen in de openbare ruimte (49874-2023)

Besluit:

 1. De tijdelijke subsidieregeling voor Bewegen, Ontmoeten en Spelen in de openbare ruimte vast te stellen.

Portefeuillehouder BP -  Afsluiten investeringen (49566-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het afsluiten van meerdere investeringen t.b.v. het project reconstructie Bentinckstraat e.o. te Lichtenvoorde, zijnde: 
 • FCL 7210141 Voorber. Krediet Van Reede, Bentinck, Raesfelstraat;
 • FCL 7210149 Reconstr. Van Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten;
 • FCL 7722132 Aanleg en verbetering riolering o.a. Van Reedestr

Portefeuillehouder AB -  Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027 (46407-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met het ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027.

Portefeuillehouder AB - Uitvoeringsplan veiligheid 2024 (50574-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan 2024 dat sturing geeft aan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.

Portefeuillehouder JH - Beleidsregel wonen in de kap (50589-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen de beleidsregel Wonen in de kap vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Oostendorperdiek 19, 21 en 21a Groenlo (48831-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oostendorperdiek 19, 21 en 21a Groenlo (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2045-0001).

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.) (50431-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Meddoseweg (ong.) (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2052-0W01).

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum Groenlo, herziening scouting en gracht (50440-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum Groenlo, herziening scouting en gracht (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO405-OW01).
 2. In te stemmen met een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer te sluiten voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan.

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Roldersweg 11 en 11a Zieuwent (50260-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het gevraagde wijzigingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Roldersweg 11 en 11a Zieuwent vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1586.WPBUI2030-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. In te stemmen met de voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond BGT 1210-2023 vast te stellen.
 3. In te stemmen met geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Ontwerpwijzigingsplan Bedrijventerreinen Oost Gelre, wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten (49316-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 'Bedrijventerreinen Oost Gelre, wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN304-OW01).

12  december 2023

Portefeuillehouder ED - Aanvraag Aloysius voorziening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (30817-2023)

Besluit:

 1. Het programma voorziening onderwijshuisvesting Aloysius 2024 vast te stellen.
 2. Het overzicht aangevraagde voorziening onderwijshuisvesting Aloysius 2024 vast te stellen.
 3. Een bekostigingsplafond van 43.890 in te stellen.

Portefeuillehouder ED - Regioplan IZA, Mandaatbesluit IZA en voorlopige begroting IZA-SPUK 2024-2026 (49891-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Regioplan Integraal Zorg Akkoord Achterhoek (IZA) vast te stellen.
 2. In te stemmen met het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorg Akkoord gemeente Doetinchem 2023 vast te stellen.
 3. In te stemmen met de voorlopige begroting IZA-SPUK 2024 t/m 2026 vast te stellen.
 4. In te stemmen met na vaststelling van punt 1, 2 en 3 door alle regiogemeenten in de Achterhoek die zijn aangesloten bij het Sociaal Domein Achterhoek, de gemandateerde gemeente Doetinchem voor 1 januari 2024 een aanvraag in te laten dienen voor de IZA-SPUK 2024 t/m 2026 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Portefeuillehouder BP - Subsidieaanvraag 2024 uitvoering loketfunctie Achterhoeks Energieloket BV (49107-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met subsidie te verlenen ten bedrage van 98.500 aan Achterhoeks Energieloket BV voor uitvoering van de energieloketfunctie voor Oost Gelre in 2024.

Portefeuillehouder BP - Prestatieafspraken ProWonen (51133-2023)

Besluit:

 1. De prestatieafspraken met ProWonen vast te stellen.

Vervolg 12  december 2023

Portefeuillehouder JH - Aan Meddoseweg 6 in Groenlo vergroten en vervormen van het bouwvlak en verwijderen aanduiding intensieve veehouderij.  (48768-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met onder voorwaarden met het vervormen en vergroten van het agrarisch bouwvlak aan Meddoseweg 6 in Groenlo.
 2. In te stemmen met het verwijderen van de aanduiding 'intensieve veehouderij'.
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor onder het 1 en 2 genoemde initiatief.

5 december

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Heemselerweg i.c.m. Boersweg en Vragenderweg (45343-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot het wegbestemmen van de (mogelijkheid tot vestiging van een) intensieve veehouderij aan de Heemselerweg ongenummerd te Marinvelde. En als tegenprestatie mee te werken aan het verzoek om twee woningen te realiseren, 1 aan de Boersweg 4 te Zieuwent en 1 aan de Vragenderweg 59 te Vragender.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Functieverandering naar wonen De Bothweg 17(a) en het toevoegen van een extra woning aan Heideweg 7(a) in Harreveld (47450-2023)

Besluit:

 1. Onder voorwaarden in te stemmen met het aan de Bothweg 17(a) in Harreveld omzetten van een agrarisch bouwperceel naar de functie wonen.
 2. In te stemmen met toevoegen van een nieuwe woning aan Heideweg 7(a) in Harreveld.
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor onder het 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

12 december 2023

Portefeuillehouder ED -  Subsidie Yunio 2024 (46558-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van 737.953 aan Yunio voor 2024.
 2. In te stemmen om 69.452 mee te nemen in de bestuursrapportage 2024.

Portefeuillehouder  AS -  Aanvraag van SBL (Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde) voor een geldlening van maximaal 270.000 (44070-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met het verstrekken van een rentedragende geldlening van maximaal 270.000 aan de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde welke gebruikt gaat worden voor de realisatie van corsohallen voor 7 corsogroepen aan de Boschlaan te Lichtenvoorde.

Portefeuillehouder AS -  Verlengen van de gebruiksovereenkomst Pastoor Sanderstraat 3 met de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (46840-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de gebruiksovereenkomst met de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde tot 01-01-2040

Portefeuillehouder AS-  Intern control plan 2023-2024 (50609-2023)

Besluit:

 1. Het intern controleplan 2023-2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder AB-  Gemeenschappelijke regeling VNOG (46030-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR VNOG.

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan, Mausoleum Koptische kerk, Kloosterstraat 5 Lievelde (48133-2023)

Besluit:

 1.  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Mausoleum Koptische kerk, Kloosterstraat 5 Lievelde (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2050-0001).

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan, Woonwijken Lichtenvoorde, 't Smidshof (48905-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Smidshof (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPLIC214-OW0001
 2. In te stemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitsplan dat als bijlage 2 bij de toelichting van het onder punt 1 genoemde ontwerpbestemmingsplan is gevoegd.
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder voor de 4 woningen aan de Varsseveldseweg.
 4. Te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid - boerderij Panneman (49349-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Zuid boerderij Panneman (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN310-OW01)

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Ekoboerderij Arink, Gasteveldsdijk 6 Lievelde (49490- 2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Gasteveldsdijk 6 Lievelde (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2041- OW01).
 2. In te stemmen met het m.e.r.-beoordelingsbesluit dat geen milieueffectrapport voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.
 3. Een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer te sluiten voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Noord 2 Groenlo (50399-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Noord Groenlo (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN311.OW.01. en deze vrijgeven voor ter inzagelegging
 2. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Noord 2 en deze vrijgeven voor ter inzagelegging.

5 december 2023

Portefeuillehouder AS -  Regionaal Programma Werklocaties 2024-2028 (47711-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het Regionaal Programma Werklocaties 2024-2028 vast te stellen

Portefeuillehouder BP - Verlengen gebruikersovereenkomst Sourcy Center (48379-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de gebruikersovereenkomst Sourcy Center tot en met 2028

Portefeuillehouder AS - Verruimen seizoen minicampings en camper campings (46434-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met voor een proefperiode van 3 jaar onder voorwaarden het seizoen te verlengen voor minicampings en camper campings van 1 maart tot en met 30 november en tijdens de kerstvakantie.

Besluitenlijst College van B&W

5 december 2023

Portefeuillehouder ED -  Verlenging pilot kleinschalige groepen JeugdzorgPlus (45858-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de pilot voor kleinschalige groepen JeugdzorgPlus bij Pactum en tevens in te stemmen met het bijbehorende tarief voor de looptijd van 01-01-2024 tot uiterlijk 31-12-2024, of zoveel eerder totdat de JeugdzorgPlus opgaat in het de contractering van de Essentie Functies.

Portefeuillehouder JH -  Ontwerp bestemmingsplan woningbouwlocatie Flierbos Lichtenvoorde (41755-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Flierbeek fase 3 Flierbos (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPLIC215-OW01).
 2. Het MER-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor dit bestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.
 3. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan t Flierbos-de voedzame wijk, Lichtenvoorde.

Portefeuillehouder JH -  Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025 (47650- 2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten 2024-2025.

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis 2022 (46701- 2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis 2022' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO508-OW01).

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 91 Groenlo (47542-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Groenlo, herziening Lichtenvoordseweg 91 Groenlo' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO510- OW01). 
 2. In te stemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitsplan / kavelpaspoort Lichtenvoordseweg 91 dat als bijlage 1 bij de toelichting van het onder punt 1 genoemde ontwerpbestemmingsplan is gevoegd.

Portefeuillehouder BP -  Ondertekenen prestatieafspraken 2024 met Woonplaats, B.B.V. Bastion 95 en Oost Gelre (48761-2023)

Besluit:

 1. De prestatieafspraken met de Woonplaats vast te stellen.

28 november 2023

Portefeuillehouder ED -  Pilot bewegen voor iedereen (34848-2023)

Besluit:

In te stemmen met de pilot bewegen voor iedereen.

Portefeuillehouder JH -  Legalisatie 2 appartementen Patronaatsstraat 42 Lichtenvoorde (45247-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het legaliseren van twee appartementen aan de Patronaatsstraat 42 in Lichtenvoorde.
 2. Aan het onder 1. genoemde initiatief een aantal voorwaarden te verbinden.
 3. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder JH -  Principebesluit Winterswijkseweg 18, 18b / Groeneweg 17, 17a te Groenlo (46787- 2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan een verzoek voor de gebruikswijziging van detailhandel / autostalling naar kantoor voor een bestaand pand aan de Winterswijkseweg 18 / 18b te Groenlo waarbij een appartement op de verdieping wordt toegevoegd en de realisatie van woningen op een aantal percelen, ontsloten vanaf de Groeneweg te Groenlo;
 2. Aan de onder 1 genoemde principemedewerking een aantal voorwaarden te verbinden.
 3. Aanvullend op de onder 2 genoemde voorwaarden een toetsingskader voor de verdere uitwerking van de initiatieven in het gebied vast te stellen in de vorm van de Visie Winterswijkseweg, Groenlo.
 4. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemers aan te gaan.

Portefeuillehouder BP -  Toepassen hardheidsclausule subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (46967-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het afwijken van de tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023.

Portefeuillehouder BP -  Structurele aanpak energiearmoede 2024-2026 (46969-2023)

Besluit:

 1. Vervolg te geven aan de energiearmoede aanpak zoals beschreven in het Plan Structurele aanpak energiearmoede.
 2. In te stemmen de uitvoering van het Plan Structurele aanpak energiearmoede het Achterhoeks Energieloket B.V. subsidie voor 2024 99.574 excl. btw te verlenen.

21 november 2023

Portefeuillehouder BP -  Structurele aanpak energiearmoede 2024-2026 (46969-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Mevrouw A. Verstegen per 1-1-2024 aan te stellen als gemeentelijk ombudsman en de heer J. de Roos per 1-1-2024 aan te stellen als plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman. De benoeming is voor een periode van 6 jaar.

November 2023

Besluitenlijst College van B&W

28 november 2023

Portefeuillehouder JH - Overbrengen van Secretariearchief Groenlo 1933-1990 naar Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (35935-2023)

Besluit:

 1. Het secretariearchief van de voormalige gemeente Groenlo over de periode 1933-1990 over te brengen naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) met beperking van de openbaarheid.

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Rector Hulshofstraat 10 (46332-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Rector Hulshofstraat 10' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2051-OW01).
 2. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.

21 november 2023

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan woondroebel Lindeboomweg 26 Harreveld (43952-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Lindeboomweg 26 en 26a en Aagtemanweg (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2047-OW01).
 2. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Lindeboomweg 26, Harreveld welke als bijlage 1 bij het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan is gevoegd.
 3. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.

14 november 2023

Portefeuillehouder JH - Principebesluit Oude Winterswijkseweg 36, Groenlo (43081-2023)

Besluit:

 1. In principe geen medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning op een perceel aan de Oude Winterswijkseweg 36 te Groenlo.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek functieverandering naar wonen Oude Aaltenseweg 64a in Lichtenvoorde (42661-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het onder voorwaarden verwijderen van een agrarisch bouwperceel naar functie wonen aan de Oude Aaltenseweg 64a
 2. In te stemmen met het toevoegen van een tweede woning aan de Oude Aaltenseweg 64a in Lichtenvoorde.
 3. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Functieverandering Heideweg 1/1a in Harreveld en het toevoegen van een woning nabij Dwarsweg 1/1a in Harreveld (42665-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met aan Heideweg 1/1a onder voorwaarden een agrarisch bouwperceel om te zetten naar de functie wonen waarbij 1 woning wordt toegevoegd.
 2. In te stemmen met het toevoegen van een nieuwe woning nabij Dwarsweg 1/1a in Harreveld.
 3. In te stemmen met opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor onder het 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

14 november 2023

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 (44629-2023)

Besluit:

 1. Het Besluit hogere waarden Wgh voor het bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de aanvullende anterieure overeenkomst en deze te ondertekenen.
 3. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het beeldkwaliteitsplan Brouwhuizen fase 2 vast te stellen.
  3. Het gevraagde bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO510-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 4. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPGRO510 vast te stellen.
 5. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
 6. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.

Portefeuillehouder AS - Belastingverordeningen 2024 (43506-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De belastingverordeningen 2024 conform de onderstaande wijzigingen vast te stellen, oftewel:
   1. a. de hondenbelasting te verhogen met 2%;
   2. b. de rioolheffing te verhogen naar 1,70 per m water;
   3. c. de toeristenbelasting te verhogen met 2% naar 1,41 per persoon per overnachting;
   4. d. de inkomsten onroerende zaakbelastingen te verhogen met 2%;
   5. e. de precariobelasting te verhogen met 2%;
   6. f. de reclamebelasting niet te verhogen;
   7. g. de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen zodat tot een kostendekkende opbrengst wordt gekomen;
   8. h. de tarieven in de legesverordening te verhogen met 2% en zoveel mogelijk 100% kostendekkend vast te stellen.

Portefeuillehouder AS - Nota reserves en voorzieningen 2023-2027 (44753-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De nota reserves en voorzieningen 2023-2027 vast te stellen.

Portefeuillehouder AS - Financiële verordeningen (artikel 212, 213 en 213a) 2023 (44747-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) vast te stellen.
  2. Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 Gemeentewet) vast te stellen.
  3. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) vast te stellen.

Portefeuillehouder AS - Slotwijziging 2023 (45580-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met de Slotwijziging 2023.
  2. De resterende middelen inzake energietoeslag 2022 (419.000) over te hevelen naar 2024.

Portefeuillehouder AB - Aanpassing APV in het kader van de Omgevingswet (43955-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Algemene Plaatselijke verordening te wijzigen conform het bijgevoegde voorstel.
  2. Te besluiten dat deze verordening in werking treedt op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.
  3. De bepaling omtrent het magneetvissen onafhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking laten treden.

Portefeuillehouder AB - Regio Achterhoek toetredingsverzoek Montferland (43382-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen wat betreft de toetreding van Montferland tot de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek.
  2. Toestemming te verlenen voor de toetreding van Montferland tot de gemeenschappelijke Regio Achterhoek alsmede voor de daarmee gepaard gaande wijziging van de regeling.
  3. Het algemeen bestuur te verzoeken om toetreding van Montferland per 1 januari 2024 mogelijk te maken.

Portefeuillehouder ED - Verlengen overeenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur (44084-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, voor een periode van drie jaar.

Portefeuillehouder ED - 2e Berap Fijnder (44410-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging 2023.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024.

Portefeuillehouder ED - Voorgenomen wijziging GR Fijnder (44797-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Fijnder.

Portefeuillehouder ED - De nadere regels welzijnssubsidies 2024 (42829-2023)

Besluit:

 1. De nadere regels welzijnssubsidies 2024 vast te stellen

Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling stimulering woningbouw (43829-2023)

Besluit:

 1. De Subsidieregeling stimulering woningbouw als bijgevoegd vast te stellen.

Portefeuillehouder BP - Krediet Subsidieregeling stimulering woningbouw (44305-2023)

Besluit:

 1. In stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een aanvullend krediet van 330.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Subsidieregeling stimulering woningbouw.

Portefeuillehouder BP - Indexatie tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2024 (42811-2023)

Besluit:

 1. De tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2024 met 2% te indexeren.

7 november 2023

Portefeuillehouder ED - Lokaal realiseren van crisisplekken (39123-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een krediet ad 810.300 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de locatie Tongerlosestraat 21 en 23 in Lichtenvoorde, voor het op deze locatie realiseren van 6 crisisplekken en plekken voor beschut wonen.
  2. De aankoop van de woningen te dekken uit het overschot beschermd wonen 2022, de reserve sociaal domein en de algemene reserve belegd.

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender (42407-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Steenkampweg 4 en Winterswijkseweg 59 Vragender (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPBUI2048-OW01).
 2. Het onder 1. genoemde ontwerpbestemmingsplan voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluitenlijst College van B&W

7 november 2023

Portefeuillehouder AB - Raadsvoorstellen Rekenkamer AOGW (44819-2023)

Besluit:

 1. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen op de volgende voorstellen aan de raad:
  1. Benoeming lid Rekenkamer AOGW;
  2. Wijziging Samenwerkingsovereenkomst 2024 inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke Rekenkamer;
  3. Wijziging Verordening Gemeentelijke Rekenkamer Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

31 oktober 2023

Portefeuillehouder BB - Plan van aanpak huisvesting vluchtelingen Achterhoek (43529-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ‘Plan van aanpak huisvesting vluchtelingen Achterhoek.

Oktober 2023

Besluitenlijst College van B&W

31 oktober 2023

Portefeuillehouder BP - Eindrapportage aanpak droogte (39080-2023)

Besluit:

 1. De inzichten uit de rapportage Het Watersysteem in Balans over de effectiviteit van maatregelen, de ruimtelijke consequenties en kostenomvang benutten als bouwsteen water en bodem bij de ontwikkeling van gemeentelijke water(beleids)plannen, ruimtelijke (beleids)plannen en de programmering en uitwerking van opgaven in het kader van het VLGG en de regioarrangementen.
 2. Voor de verschillende gebiedscategorie samen met de andere partijen uitvoering geven aan de Aanpak Droogte Achterhoek en Liemers door:
  1. Landelijk gebied: Oost-Nederlands plateau, centrale Achterhoek en Rivierenlandschap
   1. in aanvulling op het handelingsperspectief op deelgebiedniveau gebiedsspecifieke doorrekeningen uit te voeren en de aard en omvang van maatregelen vervolgens af te wegen binnen de bredere gebiedsopgaven die binnen het betreffende gebied spelen en hierbij te leren van pilotprojecten zoals gebiedsproces Winterswijk en uitvoeringsprojecten Landgoederenzone Baakse Beek;
   2. ondersteunen van de voortzetting en (zo mogelijk) verbreding van de inzet op kleinschalige no-regret droogte maatregelen met grondgebruikers, waaronder het programma Elke Druppel de Grond in;
   3. de verbinding tussen regionale initiatieven rond innovatie en vergroening van de landbouwsector en de droogteaanpak intensiveren;
  2. Stedelijke gebieden/overgangsgebieden stedelijk gebied en landelijk gebied:
   1. In aanvulling op de uitgevoerde analyses, een nadere verdieping op het handelingsperspectief voor stedelijk gebied gebiedsspecifiek door te rekenen welke maatregelen getroffen kunnen worden om invulling te geven aan de beoogde grondwaterpeilverhoging in het buitengebied zonder dat er onaanvaardbare hinder ontstaat binnen stedelijke gebieden;
   2. Ondersteunen van uitvoering maatregelen op korte en lange termijn specifiek in het stedelijk gebied, gericht op fysieke uitvoering en/of instrumentarium voor RO-beleid;
   3. In beeld brengen waar zich (in de overgangszone stedelijk gebied/buitengebied) kansen voordoen om klimaat adaptatie opgaven te koppelen aan bijvoorbeeld versterking natuur- en landschaps-waarden, stedelijke uitloopfunctie etc.;
  3. Duitsland:
   1. Met onze Duitse partners in gesprek gaan over een grensoverschrijdende droogteaanpak (bijvoorbeeld via de deelname in een gezamenlijk Interreg project). Het watersysteem in onze grensregio wordt immers in belangrijke mate gevoed vanuit Duitsland.

Portefeuillehouder ED - Addendum DVO Fijnder (42688-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het addendum bij de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder.

Portefeuillehouder JH - Verklaring van geen bedenkingen Kapelweg 38 Vragender (42060-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor Kapelweg 38 te Vragender.

Portefeuillehouder BP - Ophoging uren locatie coördinator HAR Winterswijk (43277-2023)

Besluit:

 1. Het college besluit om de contracturen van de locatie coördinator tijdelijke huisvestingslocatie statushouders te verhogen van 8 uur naar 16-24 uur per week voor de duur van 1 jaar.

24 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Principebesluit Molendijk 4, Lichtenvoorde (41554-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een appartement in de kap van het pand aan de Molendijk 4 te Lichtenvoorde.
 2. Aan de onder 1 genoemde principemedewerking een aantal voorwaarden te verbinden.
 3. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

17 oktober 2023

Portefeuillehouder ED - Aanbesteding Hulp bij het huishouden 2024 (36098-2023)

Besluit:

 1. Het nieuwe tarief voor Hulp bij het Huishouden per 1 januari 2024 vast te stellen op 36,21 per uur.
 2. In te stemmen met de aanpassing van het Regionaal Inkoopdocument voor Hulp bij het Huishouden ingaande 1 januari 2024.

Besluitenlijst College van B&W

24 oktober 2023

Portefeuillehouder BP - Nationaal Isolatie Programma (30224-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma.
 2. De Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Isolatie Plan (NIP) Oost Gelre vast te stellen.
 3. Het Achterhoek Energieloket B.V. een subsidie te verlenen ter hoogte van 79.927 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma.
 4. Mandaat te verlenen voor de uitvoering van het Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma aan de directeur van Achterhoek Energieloket B.V.

10 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Steenbraakweg 8 en 10 Groenlo (39535-2023)

Besluit:

 1. Het gevraagde wijzigingsplan Buitengebied Oost Gelre, locatie Steenbraakweg 8 en 10 Groenlo vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBUI2029-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte kadastrale ondergrond van 27 september 2023 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

 

Besluitenlijst College van B&W

17 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Uitbreiden bijgebouw Vosdijk 10a Vragender (40635-2023)

Besluit:

 1. De uitbreiding van het bijgebouw in afwijking van het bestemmingsplan in principe toe te staan.

Portefeuillehouder AB - Verlenging overeenkomst Marveld Recreatie voor de opvang van Oekraïense ontheemden (41647-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de tijdelijke opvangplekken op recreatiepark Marveld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, op basis van 46 bedden tot 25 maart 2024, en daarvoor met Marveld Recreatie een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.
 2. In te stemmen met een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik ten aanzien van 10 chalets op recreatiepark Marveld, ten behoeve van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen als bedoeld onder punt 1.

Portefeuillehouder ED - Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar Leerplicht (41454-2023)

Besluit:

 1. Mevrouw D. Kelderman aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar Leerplicht bij de gemeente Oost Gelre voor de duur van de opdracht.

Portefeuillehouder ED - Benoeming twee nieuwe leden Sociale Raad (40685-2023)

Besluit:

 1. Dion Kranen en Willem van der Ven te benoemen als nieuwe leden in de Sociale Raad Oost Gelre namens de doelgroep jongeren.

10 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Bomenkap t.b.v. woningbouwproject Richterspoort (57133-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het kappen van een aantal bomen t.b.v. woningbouw op de locatie Richterspoort conform scenario 1 (bijgevoegd).
 2. In te stemmen met tot verplaatsen van de plataan.

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort(37138-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPLIC212-VG01.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond NL.IMRO.1586.BPLIC212-VG01 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder AS - Koopovereenkomst Oude Papendijk 4 Groenlo (40062-2023)

Besluit:

 1. De locatie Oude Papendijk 4 te Groenlo aan te kopen, zulks op basis van bijgevoegde overeenkomst, onder (onder meer) de voorwaarde dat de gemeenteraad een voldoende dekkend aankoopkrediet beschikbaar stelt.

Portefeuillehouder AS - Aankoopkrediet Oude Papendijk 4 Groenlo (39299-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een aankoopkrediet beschikbaar te stellen van 4.050.000 voor de aankoop van de percelen, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie B, nummers 4569, 5141, 5205, 5206 en 7570, met bijbehorend agrarisch bedrijf, ten behoeve van de realisatie van een woningbouwlocatie met bijbehorende openbare voorzieningen.

Besluitenlijst College van B&W

10 oktober 2023

Portefeuillehouder AB - Ontwerp Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging) (40020-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend in de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (26ste wijziging).

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboogbuurt (38545-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboogbuurt ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPLIC213-vg01.
  2. De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen en de zienswijzen ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.
  3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPLIC213-vg01 vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Herziening bestemmingsplan Ruiterweg 2 Groenlo (40189-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het gevraagde bestemmingsplan Herziening Ruiterweg 2 Groenlo vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2046-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2046_BGT_BRK_20230704 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder ED - Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 (40396-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept-Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027 en daarmee in te stemmen met de concept-Bestuursagenda GGD NOG 2023-2027.

Portefeuillehouder BP - Perspectief voor de Besselinkschans (40571-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het Perspectief voor de Besselinkschans vast te stellen.

3 oktober 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek voor bouw woning aan de Roldersweg in Zieuwent (37471‑2023)

Besluit:

 1. Onder voorwaarden mee te werken aan de bouw van een woning buiten het bouwperceel aan de Roldersweg (tegenover nummer 9) in Zieuwent.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

3 oktober 2023

Portefeuillehouder BP - Woning Uitvoerings Plannen (38022-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Projectvoorstel Woning Uitvoerings Plannen Oost Gelre 2023-2024 voor woningeigenaren met een woning bouwjaar voor 1992, van het Energieloket Achterhoek.
 2. Mandaat te verlenen voor de uitvoering van het Projectvoorstel Woning Uitvoering Plannen Oost Gelre 2023-2024 aan de directeur van het Energieloket Achterhoek.

Portefeuillehouder AB - Welstandsadvies Nieuw Maat 1 te Lichtenvoorde (39873-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het aanbrengen van zwarte zonnepanelen op het dak, in afwijking van het negatieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

26 september 2023

Portefeuillehouder JH - Woningsplitsing Veldweg 1 Groenlo (34575-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot woningsplitsing aan de Veldweg 1 te Groenlo.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

September 2023

Besluitenlijst College van B&W

26 september 2023

Portefeuillehouder ED - Adviesaanvraag voorgenomen besturenfusie Paraat en De Plakkenberg (38904-2023)

Besluit:

 1. Een positief advies uit te brengen over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat Scholen en Stichting Katholiek Onderwijs Silvolde.

Portefeuillehouder ED - Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (38068-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Oost Gelre.

Portefeuillehouder AS - Programmabegroting 2024 en meerjarenramingen 2025-2027 (39234-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De voorstellen van nieuw beleid 2024-2027 vast te stellen.
  2. De Programmabegroting 2024 en de Meerjarenramingen 2025-2027 vast te stellen.

12 september 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek lagere milieu categorie Batterij 2 Groenlo (36683-2023)

Besluit:

 1. In principe niet mee te werken aan het verzoek om een lagere milieu categorie toe te staan in het gehele bestaande bedrijfsgebouw aan de Batterij 2 te Groenlo.
 2. Medewerking te verlenen aan het afwijken van gebruik voor een deel van het pand aan de Batterij 2 te Groenlo voor de Slag om Grolle voor een periode van 5 jaar.

Portefeuillehouder JH - Regioarrangement Achterhoek (36616-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met de opgaven van de Achterhoek zoals opgenomen in het agenderende hoofdstuk 5 van het Regioarrangement Achterhoek.
  2. De intentie uit te spreken tot langjarige samenwerking in het kader van het regioarrangement.
  3. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken om in het gesprek met het Rijk over ambities de noodzaak van voldoende financiële middelen te bespreken.

Besluitenlijst College van B&W

19 september 2023

Portefeuillehouder BP - Aanwijzingsbesluit DAEB 2024-2030 voor Achterhoeks Energieloket B.V. (34951-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het concept-aanwijzingsbesluit voor een DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door de Achterhoeks Energieloket B.V. 2024-2030.
 2. In te stemmen met de ter inzagelegging van het concept-aanwijzingsbesluit en dit door de gemeente Doetinchem namens de andere gemeenten te laten doen.

Portefeuillehouder AB - Centraal tellen Tweede Kamerverkiezing (37720-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het centraal tellen op donderdag 23 november 2023 na de Tweede Kamerverkiezing.
 2. Daarvoor De Zandschoppe als locatie aan te wijzen.

Portefeuillehouder AB - Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen op recreatiepark Marveld

Besluit:

 1. Tijdelijke opvangplekken te realiseren op recreatiepark Marveld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, op basis van 46 bedden vanaf 3 oktober voor de duur van 3 maanden, en daarvoor met Marveld een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.
 2. Een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik te verlenen ten aanzien van 10 chalets op recreatiepark Marveld, ten behoeve van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen als bedoeld onder punt 1.

12 september 2023

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo (34805-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Nota Inhoud ambtelijke wijzigingen vast te stellen.
  2. Het gevraagde bestemmingsplan Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2043-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2043 vast te stellen.
  4. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo, Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek lagere milieu categorie Batterij 2 Groenlo (36683-2023)

Besluit:

 1. In principe niet mee te werken aan het verzoek om een lagere milieu categorie toe te staan in het gehele bestaande bedrijfsgebouw aan de Batterij 2 te Groenlo.
 2. Medewerking te verlenen aan het afwijken van gebruik voor een deel van het pand aan de Batterij 2 te Groenlo voor de Slag om Grolle voor een periode van 5 jaar.

Portefeuillehouder  JH - Ontwerpwijzigingsplan Oude Papendijk 6 (36015-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Oude Papendijk 6' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.WPBUI2028-OW01).
 2. Het onder 1. genoemde ontwerp wijzigingsplan voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder BP - Toekomstbestendig voorzieningenplan binnensportaccommodaties Groenlo (35649-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met scenario 3 en het benodigde krediet van 14,4 miljoen voor de verdeling van binnensportaccommodaties in Groenlo en het benodigde krediet hiervoor beschikbaar stellen.

Portefeuillehouder BP - Verzoek COA verlenging tijdelijke opvang amv t Zwaantje Lichtenvoorde (37781-2023)

Besluit:

 1. Aan het verzoek van het COA tot verlenging van de tijdelijke opvang van amv in' t Zwaantje met maximaal zes maanden mee te werken via een uitsterfconstructie, om de huidige groep amv gedurende die periode te laten uitstromen en daarna de opvang locatie in verband met leegstand te beëindigen.
 2. In te zetten op de realisatie van een nieuwe opvang locatie voor amv binnen de gemeente Oost Gelre.

Besluitenlijst College van B&W

12 september 2023

Portefeuillehouder ED - GR Stadsbank n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (33948-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Een zienswijze in te dienen op het ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland.

Portefeuillehouder ED - GR Stadsbank n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (33948-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met onderstaande onderdelen van het dienstverleningsplan Social Return of Investment (SROI):
  1. Vast te stellen dat SROI wordt toegepast conform bestaand inkoopbeleid en in overleg met de regionale adviseur SROI.
  2. De toepassing van de bouwblokkenmethode Oost Nederland waartoe men zich conformeerde door ondertekening van het convenant uniformering Social Return.
  3. Vast te stellen dat Social Return een vast onderdeel is van individuele aanbestedingen van de opdrachtgever (de gemeente) en dit op te nemen als gunningscriterium.
  4. Het gaat dan om een percentage van de opdracht exclusief BTW van in principe 5%,
   1. Bij een arbeidsextensieve opdracht wordt in principe 2% van de opdrachtwaarde exclusief BTW als Social Return verplichting opgenomen.
  5. Vast te stellen dat er een jaarlijkse meting van het totale gemeentelijke inkoopvolume wordt uitgevoerd en aangeleverd aan de regionale adviseur SROI.
 2. Niet in te stemmen met onderstaande onderdelen van het dienstverleningsplan Social Return of Investment (SROI):
  1. Het opvoeren van een drempelwaarde van 200.000.
  2. Storting van sanctiebedragen in het Achterhoekfonds voor Talentontwikkeling (OpIJver).

29 augustus 2023

Portefeuillehouder BP - AVA AGE B.V. 6 september 2023 (34147-2023)

Besluit:

 1. Als zienswijze mee te geven dat een beoordelingsverklaring afgegeven moet worden.
 2. Wethouder Porskamp te machtigen om als aandeelhouder van de gemeente Oost Gelre de standpunten van het college op de agendapunten in te brengen in de betreffende vergadering.

Portefeuillehouder BP - Algemene Vergadering Coöperatie Energieloket U.A. 6 september 2023 (34409-2023)

Besluit:

 1. De agenda met bijlagen van de Algemene Vergadering van Coöperatie Energieloket U.A. welke gehouden wordt op 6 september 2023 te bespreken.
 2. Wethouder Porskamp te machtigen om de standpunten van het college ten aanzien van de agendapunten in te brengen in de vergadering.

Besluitenlijst College van B&W

5 september 2023

Portefeuillehouder ED - Beëindiging samenwerkingsovereenkomst IKC Willibrordus (35676-2023)

Besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst met Stichting IKC Willibrordus voor de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) met gymzaal te beëindigen.

Portefeuillehouder JH - Herziening bestemming bedrijf (34703-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen vast te stellen.
 2. Het bestemmingsplan herziening bestemming bedrijf vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2044-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BGT en BRK 04-03-2020 vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - VNG-ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota 2024 (30663-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota 2024.

29 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek woningsplitsing Hemmeledijk 7/7a te Lievelde (34513-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot woningsplitsing aan de Hemmeledijk 7/7a.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Besluit op bezwaar Rapenburgsestraat 20 Lichtenvoorde (35872-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d.11 augustus 2022 tegen het besluit van 12 juli 2022 ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift d.d. 11 augustus 2022 tegen het besluit van 12 juli 2022 ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit in stand te laten.
 4. De vergoeding voor de gemaakte proceskosten af te wijzen.

22 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Hernieuwd principebesluit Boerijendijk 7 Groenlo (31866-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de realisatie van een gestapelde overdekte uitloop voor legkippen aan de bestaande stal nummer 3 aan de Boerijendijk 7 te Groenlo.

Portefeuillehouder JH - Verzoek woningsplitsing Boerijendijk 6 Groenlo (32185-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek tot splitsing van de bestaande voormalige boerderij in twee wooneenheden op het perceel Boerijendijk 6 te Groenlo.

Portefeuillehouder JH - Principebesluit Ruurloseweg 4 en 6 Groenlo (32763-2023)

Besluit:

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van 8 woningen (6 appartementen en een tweekapper) op de locatie Ruurloseweg 4 en 6 in Groenlo;
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek realisatie woningen Kloezedijk 2 Lievelde (34196-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de realisatie van een woondroebel met 7 woningen aan de Kloezedijk 2 te Lievelde.

Augustus 2023

Besluitenlijst College van B&W

22 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Concept beleid wonen in de kap (27525-2023)

Voorstel:

 1. De concept Beleidsnotitie Wonen in de kap 6 weken ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder BP - Subsidieverzoek uitvoering regelingen door Energieloket Achterhoek (33396-2023)

Besluit:

 1. Aan het Energieloket Achterhoek subsidie te verlenen ter grootte van 36.512 voor de uitvoering van de regeling Toekomstbestendig Wonen Lening en Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre. De uitvoering van de regelingen Toekomstbestendig Wonen Lening en Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre ook na 31 december 2023 uit te laten voeren door het Energieloket Achterhoek.

15 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek tweede woning Roldersweg 17/17a in Zieuwent en sloop Heideweg 4 Harreveld (31255-2023)

Besluit:

Portefeuillehouder BP - Evaluatie eerste tender zonneparken (23061 -2023)

Besluit:

Besluitenlijst College van B&W

15 augustus 2023

Portefeuillehouder JH - Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre 2040 (31028-2023)

Besluit:

 1. De nota van beantwoording zienswijzen met betrekking tot de Omgevingsvisie Oost Gelre 2040 vast te stellen.
 2. De Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre 2040 vast te stellen. 3. De Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 in te trekken.

Portefeuillehouder BP - Budget nieuw verkeersprogramma & verkeersmodel (33701-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. € 100.000 beschikbaar te stellen voor het maken van een nieuw verkeersprogramma en een nieuw verkeersmodel.

Portefeuillehouder AS - Bestuursrapportage 2023 (32740-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging 2023.

25 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Functieverandering naar Werken met woningsplitsing Scheidingsweg 15 Lievelde (11748-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan splitsing van de voormalige boerderij in twee afzonderlijke wooneenheden.
 2. Afzien van een erf- en landschappelijke inpassing voor de beoogde woningsplitsing.

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaarschrift (31504-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2023 tegen het besluit van 21 maart 2023 ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2023 tegen het besluit van 21 maart 2023 gedeeltelijk - m.b.t de formulering van de werking met terugwerkende kracht van de last onder dwangsom - gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren.
 3. De formulering van de last onder dwangsom enkel met betrekking tot de werking met terugwerkende kracht, te laten vervallen.
 4. Het bestreden besluit d.d. 21 maart 2023 met inachtneming van beslispunt 3 gewijzigd in stand te laten.
 5. De proceskosten € 597,00- te vergoeden.

Portefeuillehouder JH - Woning begane grond Kevelderstraat 26 Groenlo (29041-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een woning op de begane grond van het pand aan de Kevelderstraat 26 in Groenlo in combinatie met gevelverbetering.
 2. Voor het onder 1 genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder JH - Tijdelijke vergunning gebruik nieuwbouw en deel scoutingterrein door BSO (30139-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het afgeven van een tijdelijke vergunning ten behoeve van het onder voorwaarden gebruiken van een deel van het terrein en de gebouwen van de Scouting Groenlo voor activiteiten gerelateerd aan onderwijs.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1 genoemde initiatief.

18 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Mattelierstraat 6-8 Groenlo (18259-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de verbouw van het pand aan de Mattelierstraat 6-8 Groenlo tot 3 wooneenheden, 8 eenheden voor kamerbewoning en een winkel.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Juli 2023

Besluitenlijst College van B&W

25 juli 2023

Portefeuillehouder ED - Beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Oost Gelre (26859-2023)

Besluit:

De beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Oost Gelre vast te stellen.

18 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek inbreiding Oude Winterswijkseweg 35 Groenlo (27951-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van twee woningen aan de Oude Winterswijkseweg 35 in Groenlo.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

11 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Gedeeltelijke wijziging bestemming Bedrijf naar Wonen met woningsplitsing Roldersweg 11, 11a te Zieuwent (28202-2023)

Besluit:

In principe mee te werken aan:

 1. Het verzoek om wijziging van een deel van de bedrijfsbestemming naar Wonen op het perceel Roldersweg 11, 11a te Zieuwent.
 2. Het verzoek om, na loskoppeling van de bedrijfswoning van het bedrijf, de woning te splitsen in twee afzonderlijke wooneenheden.
 3. Het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. en 2. genoemde initiatief en hiermee in te stemmen.

4 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Veiligheid, Toezicht, Handhaving (VTH)-beleidsplan 2023-2027, uitvoeringsprogramma's en verschillende jaarverslagen (22794-2023)

Besluit:

Besluit:

 1. Het VTH-jaarverslag 2021 Oost Gelre met terugwerkende kracht vast te stellen.
 2. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 Oost Gelre met terugwerkende kracht vast te stellen.
 3. Het VTH-jaarverslag 2022 Oost Gelre vast te stellen.
 4. Het VTH-beleidsplan 2023-2027 vast te stellen.
 5. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2023 Oost Gelre vast te stellen.
 6. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen.
 7. Het handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 in te trekken.

Portefeuillehouder JH - Intrekking VTH-beleidsplan Oost Gelre 2019-2022 (30761-2023) (besluit van 18 juli)

Besluit:

Het VTH-beleidsplan Oost Gelre 2019-2022 in te trekken met de ingang van het VTH-beleidsplan Oost Gelre 2023-2027.

 

Besluitenlijst College van B&W

18 juli 2023

Portefeuillehouder BP - Afwijking subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners (28294-2023)

Besluit:

In te stemmen met het afwijken van de tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023.

Portefeuillehouder BP - Perspectief voor de Besselinkschans (14989-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het Perspectief voor de Besselinkschans.
 2. Het perspectief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

Portefeuillehouder BP - Realiseren tijdelijke huisvesting statushouders in Winterswijk (twee woonblokken AZC) (31175-2023)

Besluit:

 1. De Hotel- en accommodatie regeling in te zetten voor de realisatie tijdelijke huisvesting statushouders.
 2. Huurcontract met COA aan te gaan voor vijf jaar met optie tot verlenging met vijf jaar.
 3. Beveiliging via COA in te huren voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 4. Het eerste woonblok te huren vanaf 15 augustus 2023 en de huurovereenkomst van het tweede woonblok in te laten gaan medio oktober 2023.
 5. Een locatie coördinator aan te stellen voor 6 tot 8 uur per week voor de duur van 1 jaar.

11 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaarschrift Hummelink (29173-2023)

Besluit:

Het bezwaarschrift d.d. 21 maart 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.

Portefeuillehouder JH - Wijzigen gebruik van de Kerk aan Koningsplein 2 te Lievelde (27060-2023)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bestemming c.q. gebruik van de kerk te wijzigen van religie naar een evenementen locatie.

Portefeuillehouder BP - Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek en financiële bijdrage gemeente (27685-2023)

Besluit:

Aan het project Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek een financiële bijdrage te leveren in de vorm van cofinanciering ter grootte van 27.500,- en dit te dekken vanuit de middelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

4 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Eefselerweg 5 Lievelde (23609-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot het wijzigen van de bestemmingsgrenzen aan de Eefselerweg 5 te Lievelde.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort (25336-2023)

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort ter visie te leggen.
 2. Een hogere grenswaardeprocedure te voeren en in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde.
 3. Te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

Besluitenlijst College van B&W

11 juli 2023

Portefeuillehouder AB - Verrekening neveninkomsten 2022 politieke ambtsdragers (28039-2023)

Besluit:

Geen verrekening toe te passen van de neveninkomsten over 2022 die zijn opgegeven door de (voormalige) politieke ambtsdragers, zijnde mw. A. Bronsvoort, mw. E. Dusseldorp, dhr. J. Hoenderboom, dhr. B. Porskamp, dhr. A. Schutten en de voormalige politieke ambtsdragers mw. M. Frank en dhr. K. Bonsen.

Portefeuillehouder JH - Werkgeverschap voor de financiering van de regeling woon-werkverkeer (24865-2023)

Besluit:

In te stemmen met de besteding van het budget aantrekkelijk werkgeverschap voor de financiering van de regeling woon-werkverkeer.

Portefeuillehouder ED - Beleidsregels meedoen gemeente Oost Gelre 2023 (26901-2023)

Besluit:

 1. De beleidsregels meedoen 2023 per 1 juli 2023 vast te stellen.
 2. De directeur van Fijnder mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot ondermandaat, voor de uitvoering van de minimaregelingen, per 1 juli 2023.

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Samenwerkingsovereenkomst inzake woningbouwontwikkeling Planetenstraat (voormalige Regenboogschoollocatie) (11230-2023)

Besluit:

De samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Kormelink aan te gaan ter realisatie van het woningbouwproject Planetenstraat te Lichtenvoorde (voormalige Regenboogschoollocatie).

Besluit:

Besluitenlijst College van B&W

4 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Besluit ontwerpbestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 (24698-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Brouwhuizen fase 2' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO510-OW01).
 2. Het MER-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor dit bestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder voor de locatie Brouwhuizen fase 2 te Groenlo.
 4. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Brouwhuizen fase 2.
 5. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder ED - Pilot Kleinschalige Driemilieuvoorzieningen Jeugdhulp (26360-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het starten van de jeugdhulp pilots kleine groepen 3-Milieu op basis van het bekostigingsmodel en de voorlopige pilottarieven zoals uitgewerkt in het voorstel uitwerking pilots kleinschalige groepen SPUK driemilieuvoorzieningen.

Portefeuillehouder BP - Voortzetting en uitbreiding warmtenet Lichtenvoorde (25813-2023)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met voortzetting en uitbreiding van het warmtenet in Lichtenvoorde.
 2. Opdracht geven tot nadere uitwerking en opstellen van de benodigde overeenkomsten.

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar Zieuwentseweg 1 (tijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen) (27122-2023)

Besluit:

 1. De bezwaarschriften van 22 maart 2023 en 3 april 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.

30 mei 2023

Portefeuillehouder BP - Uitgangspunten Achterhoekse Aanpak opvang vluchtelingen (23007-2023)

Besluit:

 1. De uitgangspunten voor de Achterhoekse Aanpak vast te stellen.

Juni 2023

Besluitenlijst College van B&W

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan "Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboog" (23447-2023)

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan "Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboog" (IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPLIC213-OW01) ter visie te leggen.
 2. Op grond van de Aanmeldnotitie MER te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

Portefeuillehouder ED -  Toetredingsdocument Essentiele Functies jeugdhulp (25604-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het toetredingsdocument Essentiele Functies jeugdhulp.
 2. In te stemmen met de verruiming van het wervingsproces tot minstens 1 juli 2024.
 3. In te stemmen met vormgeven van verwervingsproces voor de G7, waarbij de regio Rivierenland als penvoerder optreedt.
 4. In te stemmen met het mandaat, volmacht en volmachtigingsbesluit voor het penvoerderschap (bijlage 2) voor de Regio Rivierenland en het mandaat en machtiging voor het bovenregionale verwervingsteam voor het uitvoeren van de verwervingsprocedure Essentiele Functies jeugdhulp.

Portefeuillehouder ED -  Verlenen ondermandaat aan directeur Fijnder Subsidieregeling IPS-trajecten (26712-2023)

Besluit:

De directeur van Fijnder met ingang van 1 mei 2023 ondermandaat te verlenen ten aanzien van besluiten, andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen in het kader van IPS-trajecten.

Portefeuillehouder ED - Mandatering gemeente Doetinchem voor IZA-aanvraag (23568-2023)

Besluit:

 1. De gemeente Doetinchem aan te wijzen als gemandateerde gemeente namens de Achterhoekse gemeenten voor het aanvragen en beheren van de Integraal Zorgakkoord middelen.
 2. De regionale mandaatstructuur verder uit te werken conform het VNG-model als onderdeel van de regio-governance na definitieve publicatie van de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord.

Portefeuillehouder ED - Yunio vaststelling en verlening subsidie 2022 (25002-2023)

Besluit:

 1. Aanvullende subsidie van 20.926 te verlenen aan Yunio.
 2. De subsidie aan Yunio voor het jaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder AS - LEADER Lokale Ontwikkelingsstrategie Achterhoek 2023-2027 (27231-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027

20 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. het Meinen 2 Vragender (24995-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit gewijzigd in stand te laten en deze op punten te heroverwegen met inachtneming van het gestelde in het advies van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften.

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. Kevelderstraat 14a Groenlo (25348-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit in stand te laten.

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. Rapenburgsestraat 18 Lichtenvoorde (26095-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit gewijzigd in stand te laten met inachtneming van het gestelde in het advies van de Bezwarencommissie.
 4. De proceskosten van 597 te vergoeden.

13 juni 2023

Portefeuillehouder AS - Zomermarkt i.c.m. warenmarkt 1 juli 2023

Besluit:

In te stemmen met het verplaatsen van de warenmarkt naar het beoogde evenementenplein en een deel van de Dijkstraat.

Besluitenlijst College van B&W

20 juni 2023

Portefeuillehouder  JH -  Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen monument Nieuwstad 8 Groenlo (26399-2023)

Besluit:

Af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor wat betreft het negatief advies ten aanzien van het aanbrengen van zonnepanelen op het dak en het vervangen van enkele schuiframen.

13 juni 2023

Portefeuillehouder  BP -  Jaarverantwoording kinderopvang 2022 (25156-2023)

Besluit:

De jaarverantwoording kinderopvang 2022 gemeente Oost Gelre vast te stellen.

Portefeuillehouder  JH+ED -  Subsidie Veilig Thuis NOG 2022 (23524-2023)

Besluit:

De subsidie aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor het jaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder  JH -  Intrekking oude subsidieregeling kosten kinderopvang o.b.v. SMI (20460-2023)

Besluit:

De oude Subsidieregeling kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie, vastgesteld op 15 juni 2021, in te trekken per 17 februari 2023.

Portefeuillehouder  ED -  Benoemingen Sociale raad Oost Gelre (23652-2023)

Besluit:

 1. Mevrouw Fleur Schuurman te benoemen tot nieuw lid van de Sociale Raad Oost Gelre.
 2. De heer Johan van der Weerd te benoemen als nieuw lid van de Sociale Raad Oost Gelre.

Portefeuillehouder  AS -  Voortzetting incidentele subsidie (vorming) 1 Achterhoek 2023 en 2024 (24509-2023)

Besluit:

De incidentele subsidie van 1,25 per inwoner voor de jaren 2023 en 2024 voor (de vorming van) 1 Achterhoek voor te zetten, conform het collegebesluit uit 2021, en daarmee de journalistieke kwaliteit te waarborgen.

Portefeuillehouder  AS -  Opslagpercentage bij erfpacht (21159-2023)

Besluit:

Het huidige opslagpercentage van 2% voor erfpacht te handhaven.

6 juni 2023

Portefeuillehouder  BP -  Woonvisie (23625-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • De Woonvisie Oost Gelre 2023-2027 vast te stellen.

23 mei 2023

Portefeuillehouder  JH -  Voorstel invulling Jozefschoollocatie (20625-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de proceduregang en eisen voor een CPO-traject, zoals verwoord in dit advies, met dien verstande dat aan de procedure harde data toegevoegd worden zodat duidelijk is wanneer de gemeente de ontwikkeling eventueel weer overneemt.
 2. Te besluiten om een informatieavond te organiseren waarbij aangestuurd wordt op de vorming van CPO-groepen.
 3. Te besluiten om de twee initiatiefnemers die al in 2019 en 2021 een schetsontwerp hebben ingediend in de gelegenheid te stellen hun plannen te heroverwegen en hun schetsontwerpen eventueel te herzien.
 4. Te besluiten om de initiatiefnemers uit de Sweelinckstraat 1 en Bentinckstraat 2 die al 2021 een voorstel hebben ingediend uit te nodigen voor een gesprek waarbij de proceduregang en eisen wordt uitgelegd.

Besluitenlijst College van B&W

6 juni 2023

Portefeuillehouder  JH -  Gemeentelijke bijdrage ontwikkeling Dijkstraat 3 Lichtenvoorde (22575-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een gemeentelijke bijdrage te verlenen van 150.000 voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Dijkstraat 3 in Lichtenvoorde, en 75.000 hiervan te dekken binnen bestaande kredieten, en 75.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve fonds SGW 2007-2010.

23 mei 2023

Portefeuillehouder  JH -  Vestigen kantoor Lindebrook kavel 2 (19756-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het vestigen van een kantoor op kavel 2 Lindebrook.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Openbaarheid besluit:
Voorlopig niet openbaar tot 6 juni 2023.

Mei 2023

Besluitenlijst College van B&W

30 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Projectplan stedenbouwkundige visie herontwikkeling omgeving gemeentehuis Lichtenvoorde (20005-2023)

Besluit:

Het projectplan stedenbouwkundige visie herontwikkeling omgeving gemeentehuis Lichtenvoorde vaststellen

Portefeuillehouder JH - Wijzigingen Verordening sociaal domein per 1 juli 2023 (22045-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Verordening sociaal domein gemeente Oost Gelre met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 te wijzigen, conform het bij dit voorstel behorende overzicht van wijzigingen.

Portefeuillehouder JH - Fijnder eerste bestuursrapportage 2023 (23467-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder.

Portefeuillehouder JH - ECAL programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (23939-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Portefeuillehouder JH - Fijnder programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (23768-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Fijnder.

Portefeuillehouder BP - Bijdrage ecologische nieuwbouw Scouting Groenlo (18372-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een eenmalige bijdrage van € 150.000 te verstrekken voor de realisatie van de ecologische nieuwbouw Scouting Groenlo en dit te dekken uit de vrij besteedbare algemene reserve.

Portefeuillehouder AB - Regio Achterhoek programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (22199-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van Regio Achterhoek.

23 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Rood-voor-rood-ontwikkeling Winterswijkseweg 59 en Steenkampweg 4 te Vragender (19964-2023)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met het ontwikkelen van drie vrijstaande woningen op het perceel aan de Winterswijkseweg 59 te Vragender en het wijzigen van de bestemming op het perceel aan de Steenkampweg 4 te Vragender.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Wijzigen bestemming bedrijfswoning naar wonen, Rector Hulshofstraat 10b te Harreveld (22235-2023)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de bestemming ter plaatse van Rector Hulshofstraat 10b te Harreveld van Bedrijf naar Wonen.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

16 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Papendijk 11 Groenlo (19890-2023)

Besluit:

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van 5 patiowoningen op de locatie Papendijk 11 in Groenlo.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Besluitenlijst College van B&W

23 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Reglement lokaal overleg (20824-2023)

Besluit:

 1. Het reglement voor het lokaal overleg met vakbonden vast te stellen.
 2. De portefeuillehouder P&O als voorzitter van dit overleg te benoemen.

Portefeuillehouder AB - Directe vertegenwoordiging van gemeenten in ROAZ (22711-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de brief 'Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg' aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 2. De motie 'Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg' voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023 te ondersteunen.
 3. De portefeuillehouder van de gemeente Bronckhorst, de heer Blaauw, te machtigen de brief en motie mede namens de gemeente Oost Gelre te ondertekenen.

09 mei 2023

Portefeuillehouder JB - Principeverzoek Natuurpark de Leemputten (19887-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot plaatsen van 4 recreatiewoningen bij Natuurpark de Leemputten te Groenlo.

Portefeuillehouder BP - Beëindiging bouwteamovereenkomst sporthal Marianum te Groenlo (20559-2023)

Besluit:

 1. De bouwteamovereenkomst sporthal Marianum Groenlo met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. te beëindigen.

Besluitenlijst College van B&W

16 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Essentiële Jeugdhulpfuncties (20029-2023)

Besluit:

 1. De bovenregionale verwervingsstrategie Essentiële jeugdhulpfuncties vast te stellen.
 2. Voor de uitwerking de volgende uitgangspunten mee te geven:
  • de ambulante mobiele brigade dient te worden gespecificeerd als een bovenregionaal specialistisch team van en voor de essentiële jeugdhulpfuncties en wordt geen dubbeling met regionaal gecontracteerde zorg,
  • er komt een goede financiële paragraaf waarin de bekostigings-systematiek en de opbouw van de reële tarieven opgenomen wordt.
 3. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor bovenregionale Essentiële Jeugdhulpfuncties.

Portefeuillehouder BP - Programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023 (18537-2023)

Besluit:

 1. Het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023 vast te stellen.

9 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Vestiging kapsalon Dijkstraat 13 te Lichtenvoorde (20232-2023)

Besluit: 

 1. In principe in te stemmen met het toestaan van strijdig gebruik aan de Dijkstraat 13 te Lichtenvoorde ten behoeve van het vestigen van een kapsalon.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

9 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Voorbereidingskrediet locatie voorkeursrecht Oude Papendijk Groenlo (18988-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen en deze kosten in te brengen in de later vast te stellen grondexploitatie.

Portefeuillehouder AB - Benoeming leden en plaatsvervangende leden centraal stembureau (68891-2023)

Besluit:

 1. Een centraal stembureau in te stellen bestaande uit 5 leden en 3 plaatsvervangende leden, en daarvoor de volgende personen te benoemen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 1 januari 2027:

  Leden van het centraal stembureau:
 • Niek Reinders - tevens te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter
 • John Vinke
 • Petra Sasse
 • Bob ten Have

Plaatsvervangende leden van het centraal stembureau:

 • Ellen Wichman
 • Yvette Slot
 • Petra Duit

Portefeuillehouder AB - GGD NOG-programmabegroting 2024 en 7e wijziging GR (17220-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te brengen op de conceptprogrammabegroting 2024 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
  2. Geen zienswijze in te brengen op het ontwerp van de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Portefeuillehouder AB - Wensen en bedenkingen oprichting en deelname stichting waarborgfonds veiligheidsregio's (17721-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voornemen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) tot de oprichting van de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.

Portefeuillehouder AS - Jaarverslag en jaarrekening 2022 en overheveling restantkredieten investeringsbudgetten

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het jaarverslag en jaarrekening 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de volgende mutaties, € 5.635.000 in totaliteit, na resultaatbestemming:
 • Grachten/Wilgenpark                                                             € 490.000
 • Invoering Omgevingswet                                                    € 81.000
 • Ondermijning                                                                            € 63.000
 • Sloopkosten 2 basisscholen in Lichtenvoorde            € 80.000
 • Afwaardering 2 basisscholen in Lichtenvoorde           € 717.000
 • Revolverend fonds energiearmoede (zie besluit 4)    € 1.500.000
 • Huisvesting migranten (zie besluit 5)                              € 1.332.000
 • Energietoeslag                                                                           € 493.000
 • Subsidie duurzaam omgaan met hemelwater          € 269.000
 • Voorbereidingskosten Barkenkamp                                € 610.000
 1. Het positieve resultaat na bestemming ad € 2.174.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
 2. Een bestemmingsreserve revolverend fonds energiearmoede te vormen.
 3. Een bestemmingsreserve huisvesting migranten te vormen.

De restantkredieten over te hevelen naar 2023.

11 april  2023

Portefeuillehouder AB - Zwarte Cross 2023 (15332-2023)

Voorstel aan de burgemeester:

 1. In te stemmen met het verstrekken van de evenementenvergunning voor de Zwarte Cross 2023.

Voorstel aan burgemeester en wethouders:

 1. In te stemmen met het treffen van een verkeersmaatregel in verband met de Zwarte Cross 2023.
 2. In te stemmen met de gebruiksmelding in het kader van brandveiligheid.

25 april  2023

Portefeuillehouder BP - Verkenning verplaatsing busstation Groenlo door provincie Gelderland (14255-2023)

Voorstel:

 1. In te stemmen met de continuering van de planvorming voor de verplaatsing van het busstation Groenlo naar de locatie Barkenkamp.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek legalisatie grondopstelling zonnepanelen Roldersweg 17a Zieuwent (14581-2023)

Voorstel:

 1. Niet mee te werken aan legalisatie van de grondopstelling voor zonnepanelen naast het woonperceel Roldersweg 17a te Zieuwent.

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan buitengebied herziening bestemming bedrijf (17109-2023)

Voorstel:

 1. In te stemmen met ontwerpbestemmingsplan buitengebied herziening bestemming bedrijf.

2 mei  2023

Portefeuillehouder A+J - Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik 2023-2026 (18886-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik 2023-2026 vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W

2 mei 2023

Portefeuillehouder AB - VNOG conceptprogrammabegroting 2024-2027, ontwerp-gemeenschappelijke regeling en jaarstukken 2022 (18224-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De volgende zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2024-2027 van de VNOG in te dienen:
   • In te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2024-2027 VNOG, met dien verstande dat de VNOG kritisch blijft op haar financiële huishouding, haar opgaven daardoor kan blijven uitvoeren en eventuele (financiële) keuzes in nauw overleg met de gemeenten maakt.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG en steun te geven aan:
   • het instellen van een raadscommissie VNOG.

Portefeuillehouder 2.3 JH - Bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Eimersweg 3 en 3a te Lievelde, kaasboerderij' (18675-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Eimersweg 3 en 3a te Lievelde, kaasboerderij' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2014-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BGT_BRK_20190305 vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder 2.4 JH - Stadsbank Oost Nederland begroting 2024 en jaarstukken 2022 (19125-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de Stadsbank Oost Nederland.

Portefeuillehouder 2.5 ASS - Welstandsadvies Dijkstraat 6 Lichtenvoorde (19348-2023)

Besluit:

 1. Af te wijken van het negatieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ten aanzien van het aanbrengen van zwarte zonnepanelen op het dak.

Portefeuillehouder 2.6 BP - ODA begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 en jaarstukken 2022 (19480-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

April 2023

Besluitenlijst College van B&W

25 april 2023

Portefeuillehouder BP -  Afronding project IEKC (7732-2023)

Besluit:

 1. Het project IEKC Gele Park te Lichtenvoorde af te ronden.
 2. Over te gaan tot uitbetaling van het btw-voordeel van € 68.404.

Portefeuillehouder AB Terrassenbeleid (18665-2023)

Voorstel:

 1. Het bijgevoegde terrassenbeleid vast te stellen.

 

Besluitenlijst College van B&W

18 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerp Omgevingsvisie Oost Gelre

Besluit:

 1. Het ontwerp van de Omgevingsvisie Oost Gelre ter inzage te leggen.

4 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Oostendorperdiek 21, Groenlo, viskwekerij (9177-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot oprichten van een duurzame viskwekerij als vervanging van een vleesvarkens en vleeseendenbedrijf aan te Oostendorperdiek 21 te Groenlo.
 2. In principe mee te werken aan de mogelijkheid tot het creëren van overnachtingsmogelijkheden op deze locatie.

11 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Principeverzoek oprichten herdenkgebouw op begraafplaats Vragender (15165-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan de realisatie van een herdenkgebouw op de begraafplaats aan de Heelweg te Vragender.

Besluitenlijst College van B&W

11 april 2023

Portefeuillehouder AB - Gelegenheidscampings Zwarte Cross 2023 t/m 2026 (14930-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het opnieuw verlenen van de omgevingsvergunning en kampeerontheffing voor de gelegenheidscampings tijdens de Zwarte Cross tot en met de editie van 2026.
 2. Geen vergunningen af te geven voor gelegenheidscampings met maximaal 10 personen.

28 maart

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek bestemmingsplan Papenweg 6 Lievelde (13470-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek tot wijzigen van de bestemming 'Bedrijf' naar 'Wonen' voor de bedrijfswoning Papenweg 6 te Lievelde.

4 april 2023

Portefeuillehouder JH - Visie met uitgangspunten ontwikkeling Dorpsstraat 17 Zieuwent (14772-2023)

Besluit:

 1. De visie 'Uitgangspunten Dorpsstraat 17 Zieuwent' vast te stellen.

 

Maart 2023

Besluitenlijst College van B&W

4 april 2023

Portefeuillehouder BP - Wijziging subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (14388-2023)

Besluit:

1. De tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 te wijzigen conform de suggesties in de bijlage.   

Portefeuillehouder JH- Bestemmingsplan 'Veegplan woningsplitsing Oost Gelre 2022' met 'hogere waarde geluid' (13947-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De 'Nota met wijzigingen' vast te stellen.
  2. Het gevraagde bestemmingsplan 'Veegplan woningsplitsing Oost Gelre 2022' gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.VPBUI2001-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
  3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BRK d.d. 12-10-2022 vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.
  5. Het Besluit 'hogere waarden geluid' voor een drietal percelen behorende bij het onder 2. genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder AS- Kadernota 2024-2027

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De Kadernota 2024-2027 vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W 

28 maart 2023

Portefeuillehouder JH - VNG-ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 (11777-2023) Besluit: 1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.

Besluit:

 1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.

Portefeuillehouder JH - Uitvoering leefgeldregeling en arbeidsmarkttoeleiding ontheemde Oekraïners (13526-2023)

Besluit:

 1. Het dagelijks bestuur van Fijnder, conform artikel 5 lid 3 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Fijnder' te verzoeken om aanvullende dienstverlening uit te voeren door uitvoering te geven aan de leefgeldregeling (per 1 mei 2023) voor ontheemde Oekraïners en de arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners (per 1 april 2023).
 2. Afspraken over de leefgeldregeling en arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners vast te leggen in bijgaand addendum op de 'Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder', onder voorbehoud van instemming door het Dagelijks Bestuur van Fijnder met het addendum.

Portefeuillehouder AS - Uitgangspuntennotitie Kunst en Cultuur in Oost Gelre (11587-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. De uitgangspuntennotitie 'Kunst en Cultuur in Oost Gelre' vast te stellen, en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten, ambities, kaders en het proces op weg naar het uitvoeringsprogramma van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo (66608-2019)

Besluit:

 1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het SCC als algemeen maatschappelijke voorziening met ondersteunende horeca, te regelen via een omgevingsvergunning voor de activiteit 'gebruik in strijd met regels ruimtelijke ordening'.
 2. Het maximaal aantal voorstellingen waarbij gedurende de hele voorstelling geschonken mag worden vast te stellen op 4 per jaar en dit te borgen in de nog af te geven omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder JH - Aanvraag planschadevergoeding Deken Hooijmansingel 13 te Groenlo (11109-2023)

Besluit:

Het advies van Thorbecke over te nemen en het verzoek om vergoeding van planschade af te wijzen.

Besluitenlijst College van B&W

21 maart 2023

Portefeuillehouder BP -  Verplaatsen losloopveld voor honden van het Eschpark naar de locatie Kerkhoflaan Lichtenvoorde (12711-2023)

Besluit:

Het losloopveld voor honden te verplaatsen naar de locatie aan de Kerkhoflaan.

Portefeuillehouder JH - Mandaatbesluit gemeente Oost Gelre (9483-2023)

Besluit:

Het mandaatbesluit gemeente Oost Gelre vast te stellen

Portefeuillehouder BP - Kredietaanvraag binnensporthal Marianum (Groenlo) (56721-2022)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een sporthal met drie zaaldelen te realiseren bij het Marianum, conform het samen met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf geoptimaliseerde ontwerp van Hooper Architecten.
  2. In te stemmen met het extra krediet van € 4.400.000 incl. btw, waardoor het totale benodigde krediet van € 10.200.000 beschikbaar is.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders (10471-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor uitbreiding van enkele bedrijfsgebouwen van Gunnewick Mengvoeders B.V. aan de Winterswijkseweg 16-16a te Vragender.
  2. De onder 1. genoemde definitieve verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.
 2. Bij instemming van de raad ten aanzien van punt 1. de omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders te verlenen en ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder JH- Herijking regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. Wonen) (11670-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het proces, planning en de belangrijkste inhoudelijke en financiële aandachtspunten bij de herijking van de regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. wonen) voor de periode vanaf 1 juli 2023.
 2. In te stemmen met het financieel compenseren van de gecontracteerde pleegzorgaanbieders over de periode 1 januari t/m 30 juni 2023 voor de verplichte verhoging van de vaste vergoeding pleegzorgouders.

7 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo (65317-2022)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De 'Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen en Ambtshalve wijziging' vast te stellen en de ingebrachte zienswijze ongegrond te verklaren.
 2. Het bestemmingsplan 'Woonwijken Groenlo, herziening IKC Karel Doormanstraat' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO509-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPGRO509_BGT_BRK_20220209 vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.
 5. Het aan het bestemmingsplan gekoppelde beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo d.d. 15 juli 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder ED- Bouw IKC Karel Doormanstraat, Groenlo (9115-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. IKC Willibrordus aan de Karel Doormanstraat te Groenlo te bouwen met onderwijsvoorzieningen en kinderdagverblijf, maar zonder gymzaal.
  2. In te stemmen met bijgevoegde brief om het college van bestuur van Delta scholengroep te informeren over dit collegebesluit.

Besluitenlijst College van B&W

14 maart 2023

Portefeuillehouder BP - Communicatie biodiversiteit en klimaatadaptatie: Stichting Steenbreek (9789-2023)

Besluit:

 1. Aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.

Portefeuillehouder BP - Onttrekking gedeelte Maarsevonder te Groenlo aan de openbaarheid (11584-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Een deel van de openbare weg Maarsevonder in Groenlo aan de openbaarheid te onttrekken.

Portefeuillehouder JH - Begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen (8749-2023)

Besluit:

 1. De begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen

Portefeuillehouder AS - Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV gedurende de collegeperiode 2022-2025 (11516-2023)

Besluit:

 1. De portefeuillehouder toerisme en recreatie van het college van de gemeente Berkelland tijdens de collegeperiode 2022-2025 te machtigen om de gemeente Oost Gelre te vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV.

Portefeuillehouder BP - Verlenging exploitatie- en huurovereenkomst Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde (7516-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. In te stemmen met het verlengen van de exploitatie- en huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde.

Februari 2023

Besluitenlijst College van B&W

28 februari 2023

Portefeuillehouder ED - Machtiging Doetinchem t.a.v. toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet (7565-2023)

Besluit:

 1. De gemeente Doetinchem te mandateren tot het aanstellen van een of meerdere toezichthouders in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet, die werkt in en voor de gemeente Oost Gelre en de zeven andere gemeenten in de Achterhoek.
 2. De gemeente Doetinchem te mandateren tot het verkrijgen van toegang tot de 'SVB portal PGB', waarmee de onder punt 1 genoemde toezichthouder inzage krijgt in pgb-houders en pgb-aanbieders van de gemeente Oost Gelre en de zeven andere gemeenten van de Achterhoek.

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan 'Bedrijventerreinen Oost Gelre wijziging 4 percelen Lanneverweg Lichtenvoorde' met 'hogere waarde geluid' (7130-2023)

Besluit:

 1. Het gevraagde wijzigingsplan 'Bedrijventerreinen Oost Gelre wijziging 4 percelen Lanneverweg Lichtenvoorde' gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN305-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN305_BGT_BRK_20221005 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
 4. Het Besluit 'hogere waarden geluid' voor het onder 1 genoemde wijzigingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder AB - Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre (5597-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De 'Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre' vast te stellen.

Portefeuillehouder AS - Richtlijnen t.b.v. maatregelen stijgende energiekosten bedrijven (9655-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde voorwaarden bij de maatregelen in het kader van de stijgende energiekosten bedrijven: 

  - voorwaarden stimuleringsregeling verduurzaming ondernemingen Oost Gelre 2023; 

  - voorwaarden eenmalige bijdrage in de energiekosten.

24 januari

Portefeuillehouder BP - Besluit op bezwaarschrift invorderingsbesluit dwangsommen drugsafval (4814-2023)

Besluit:

Af te wijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie en het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

7 februari

Portefeuillehouder JH - Versterking Sociaal team Wmo en Zorg & Veiligheid (5114-2023)

Besluit: 

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. In te stemmen met de inzet van € 172.652 voor het op sterkte brengen van de personele bezetting ten behoeve van de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo en Zorg & Veiligheid.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Kloosterstraat 5 Lievelde (4892-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot de bouw van een mausoleum aan de Kloosterstraat 5 te Lievelde.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Beltrumsestraat 45 Groenlo (5493-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van het gebruik van het pand aan de Beltrumsestraat 45 in Groenlo naar één woning.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder BP - Verzoek tot definitieve vaststelling subsidie voor Agem energieloket over 2021 (5881-2023)

Besluit:

 1. De aanvullende subsidie van het Agem energieloket door overbesteding van de diensten over 2021 vast te stellen op € 11.986.

Portefeuillehouder AB - Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2023-2026 (6362-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. Het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2023-2026, inclusief de bijbehorende prioriteiten vast te stellen.

14 februari

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Oude Papendijk 6 te Groenlo (5543-2023)

Besluit: 

 1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek voor het uitbreiden van het bouwvlak en het wijzigen van de bestemming naar Wonen voor de bouw van een schuur op het adres Oude Papendijk 6 te Groenlo.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Smidjesdijk 2 Lievelde (5721-2023)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan 'Smidjesdijk 2 Lievelde' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBUI2026- VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPBUI2026_BGT_BRK_2021-07-06 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Bijbehorend bouwwerk Vrakkinkweg 4 Groenlo (7650-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het legaliseren en het afbouwen van het bijbehorend bouwwerk aan de Vrakkinkweg 4 te Groenlo.
 2. Gebruik te maken van de in het geldend bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid ingevolge artikel 19.3 onder a.

Portefeuillehouder JH -Samenwerkingsovereenkomst Richterspoort (7765-2023)

Besluit: 

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Klomps BV ter realisatie van het woningbouwproject Richterspoort te Lichtenvoorde.

Besluitenlijst College van B&W

14 februari 2023

Portefeuillehouder AS - Maatregelen stijgende energieprijzen bedrijven (7425-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. In te stemmen met de volgende maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen gedeeltelijk op te vangen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en te besluiten om:
  1. Een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor een nader te vormen revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen voor mkb-ondernemers, en dit bedrag te dekken uit de belegde algemene reserve.
  2. Een bedrag van € 200.000 beschikbaar stellen om de gevolgen van de hoge energieprijzen gedeeltelijk op te vangen voor ondernemers in het mkb, en van dit bedrag € 139.673 te dekken uit de beschikbare middelen uit het provinciale Winterfonds en € 60.327 te dekken uit de vrij besteedbare algemene reserve.

Portefeuillehouder JH - Voorbereidingsbesluit Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark (66534-2022)

Besluit:

 1. Het voorbereidingsbesluit van 23 februari 2022 met nummer NL.IMRO.1586.VBBUI1081-VG01 in te trekken met ingang van 16 februari 2023.
 2. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied dat in het bestemmingsplan Regionaal bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark is bestemd tot bedrijventerrein Innovatie en Energie, dat globaal begrensd is door het Ruiterpad, de Leerinkbeek en het Hoornwerk, waarbij de percelen kadastraal bekend zijn onder Groenlo, sectie F, nummers 20, 21 en 915, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding en digitaal vervat in gml-bestand tekening NL.IMRO.1586.VBBUI1082-VG01.
 3. De raad voor te stellen dat dit besluit in werking treedt op 16 februari 2023.

Besluitenlijst College van B&W

7 februari 2023

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Vrakkinkweg 1a Groenlo (5361-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. Het gevraagde bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Vrakkinkweg 1a Groenlo' vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2042-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2042_BGT_BRK_20221101 vast te stellen. 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Herziening Europaweg 34-36-36a Lievelde (5391-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. Het gevraagde bestemmingsplan 'Herziening Europaweg 34-36-36a Lievelde' gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2037-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2037_BGT_BRK_20221101 vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder ED - Subsidieregeling Sociaal Medische indicatie 2023 (6091-2023)

Besluit:

 1. De Subsidieregeling kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie Oost Gelre vast te stellen per 1 januari 2023.

Portefeuillehouder ED - Beleidsregels Jeugd 2023 (4524-2023)

Besluit:

 1. De beleidsregels Jeugd gemeente Oost Gelre 2023 vast te stellen.
 2. De beleidsregels Jeugd gemeente Oost Gelre 2022 in te trekken.

Portefeuillehouder ED - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2023 (68717-2022)

Besluit:

 1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 vast te stellen.
 2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022 in te trekken.

Portefeuillehouder BP - Wijziging Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023 Pilot One Stop Shop (4903-2023)

Besluit:

 1. De Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023 aan te passen zoals aangegeven in de bijlage bij dit voorstel.

Portefeuillehouder JH - Resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2022 (6238-2023)

Besluit:

 1. De resultaten van de zelfevaluatie BRP en reisdocumenten over 2022 vast te stellen.

24 januari

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek realisatie woningen aan de Klaproosstraat en Korenbloemstraat te Harreveld (2720-2023)

Besluit:

In principe mee te werken aan het verzoek tot realisatie van in totaal 7 levensloopbestendige seniorenwoningen aan de Klaproosstraat en de Korenbloemstraat te Harreveld.

Portefeuillehouder JH - Heroverweging principeverzoek woningsplitsing en extra woning Beltrumseweg 6 Groenlo (3517-2023)

Besluit:

 1. Het principebesluit van 14 juni 2022 te heroverwegen en mee te werken aan de gevraagde woningsplitsing door realisatie van een woning in het bestaand aangebouwd bijgebouw bij de woning.
 2. Het principebesluit van 14 juni 2022 in stand te houden voor de gevraagde flexwoning.

31 januari

Portefeuillehouder JH - Principebesluit opslag Vincentiusvereniging, Ruurloseweg 13b Groenlo (4854-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een opslagloods op het adres Ruurloseweg 13b te Groenlo ten behoeve van de Vincentiusvereniging.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Januari 2023

Besluitenlijst College van B&W

17 januari 2023

Portefeuillehouder JH -  Principebesluit Het Heydenrijck 22 Groenlo (44162-2022)

Besluit:

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van 6 woningen in de voormalige sportschool in het bestaande pand aan Het Heydenrijck 22 in Groenlo in combinatie met gevelverbetering en de aanleg van openbaar groen aan de voorzijde;
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

24 januari 2023

Portefeuillehouder JH - C: Beslissing op bezwaar Schurink (4425-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 29 november 2022 tegen het invorderingsbesluit d.d. 14 oktober 2022 niet ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit d.d. 14 oktober 2022 in stand te laten.

Portefeuillehouder AB -  Benoeming leden en voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften (3747-2023)

Besluit:

 1. Mevrouw I. Boers te benoemen als lid van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.
 2. De heer R. Kattenbelt te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.
 3. De heer E. Kemperman te herbenoemen als lid van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.

Besluitenlijst College van B&W

24 januari 2023

Portefeuillehouder AS - Gunningen kermis Lichtenvoorde 2023 (4141-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de gunning van de voorgestelde attracties en de afwijzing van de andere attracties, conform de bijgevoegde gunningslijst.
 2. Een prikkelarm uurtje te organiseren in samenwerking met kermisexploitanten.

Portefeuillehouder AS - Gunning kermis Groenlo 2023 (4344-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de gunning van de voorgestelde attracties en de afwijzing van de andere attracties, conform de bijgevoegde gunningslijst.
 2. Geen kosten voor elektra, aansluitkosten en voor de woonwagens in rekening te brengen bij de exploitant.
 3. Geen prikkelarm uurtje organiseren.

17 januari 2023

Portefeuillehouder ED - Fijnder voorliggende Arbeidsmatige en ontwikkelgerichte dagbesteding (68428-2022)

Besluit:

 1. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder, conform artikel 5 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder, op te dragen aanvullende dienstverlening uit te voeren in de vorm van voorliggende arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding.
 2. In te stemmen met bijgaande brief 'Verzoek uitvoering aanvullende dienstverlening arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding' en bijgaand addendum bij de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder, voor het verrichten van aanvullende taken.

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar Beusink inzake inrit (3468-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift d.d. 13 november 2022, ontvangen op 14 november 2022 tegen ons besluit d.d. 16 september 2022 tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege niet conform de omgevingsvergunning van 20 maart 2020 gerealiseerde in-/uitrit niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bestreden besluit d.d. 16 september 2022 in stand te laten;

Besluitenlijst College van B&W

17 januari 2023

Portefeuillehouder BP - Exploitatieovereenkomst Stichting Exploitatie Meekenesch - 2023 tot en met 2042 (68546-2022)

Besluit:

In te stemmen met de exploitatieovereenkomst 2023-2042 met Stichting Exploitatie Meekenesch

Portefeuillehouder BP - Nieuwe invulling deel stadhuis (63322-2022)

Besluit:

 1. Het stadhuis, conform bijgevoegd voorstel (bijlage), voor een periode van vijf jaar te verhuren aan Hart voor vesting Grolle BV.
 2. Mee te werken aan een buitenplanse afwijking (artikel 4 lid 9 uit bijlage 2 Bor Kruimelafwijking) voor het wijzigen van het gebruik voor het te verhuren deel als museum.
 3. De plannen voor het verduurzamen van het Stadhuis direct op te starten en uit te voeren.

Portefeuillehouder ED - Beleidsplan Gezond, Bewegen en Sport 2023-2026 (68464-2022)

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2023-2026

9 januari 2023

Portefeuillehouder JH - Ontwerp 'Verklaring van geen bedenkingen'  omgevingsvergunning Kapelweg 38 Vragender (67816-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om:

Een ontwerp 'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de omgevingsvergunning onderdeel 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' voor Kapelweg 38 te Vragender. Indien er geen zienswijzen op de onder 1. genoemde ontwerpverklaring worden ingediend de ontwerp 'Verklaring van geen bedenkingen' als de definitieve 'Verklaring van geen bedenkingen' aan te merken.

Portefeuillehouder JH - Leges Galileistraat 25 Lichtenvoorde ( 67216-2022)

Besluit:

De leges voor de omgevingsvergunning met kenmerk 7269231 (bedrijfsverzamelhal Galileistraat 25 Lichtenvoorde) niet lager vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Lievelderweg 104 (59791-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor wat betreft een grotere oppervlakte van het entreegebouw aan de Lievelderweg 104 te Lievelde.

Besluitenlijst College van B&W

9 januari 2023

Portefeuillehouder AS - Aanvraag LEADER Achterhoeksubsidie voor GOLS belevingsmuseum (68016-2022)

Besluit:

Het cofinancieringsdeel voor LEADER-subsidie van € 30.000 voor het GOLSbelevingsmuseum toe te kennen, en de kosten te dekken door een onttrekking uit de vrij besteedbare reserve.

Portefeuillehouder BP - Akkoord van Groenlo 3.0 ( 66296-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om in te stemmen met het herijkte regionale Akkoord van Groenlo 3.0.

Portefeuillehouder BP - Subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (66944- 2022)

Besluit:

 1. De subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 vast te stellen.
 2. De bevoegdheid om een aanvraag te beschikken in mandaat over te dragen aan de beleidsmedewerker energietransitie.

Portefeuillehouder BP - Raadsvoorstel Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 en besluitvorming Regionale woondeal 2022-2030 Achterhoek (1470-2023)

Besluit:

 1. De raad voorstellen om in te stemmen met de Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 'Goed wonen in een vitale regio';
 2. De raad voorstellen de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015- 2025 en de notitie: Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek in te trekken;
 3. Instemmen met de inhoud van de Regionale woondeal 2022-2030 Achterhoek tot het realiseren van 8.390 woningen in de periode 2022- 2030, waarvan 895 woningen worden gebouwd in de gemeente Oost Gelre;
 4. Wethouder B.T.M. Porskamp machtigen tot de ondertekening van de woondeal inclusief de daarin genoemde randvoorwaarden.

Portefeuillehouder ED -  Aanpassen artikel 5.26 van de Nadere regels welzijnssubsidie (67886- 2022)

Besluit:

Artikel 5.28 lid 7 van de nadere regels Welzijnssubsidies per 1-1-2023 als volgt te wijzigen: Voor indirecte kosten van een organisatie als genoemd in lid 1, kan het college een subsidie verlenen van maximaal € 33.896,- per jaar. Het college beoordeelt jaarlijks bij de subsidieverlening of de begrote indirecte kosten redelijk en subsidiabel zijn. De aanvrager levert hiertoe de benodigde gegevens aan.

Portefeuillehouder ED - Wijzigingen Verordening Sociaal Domein (67875-2022)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om de Verordening sociaal domein 2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder AB - B en W advies centraal tellen verkiezing provinciale staten en waterschap (68630-2022)

Besluit:

 1. De provinciale staten- en waterschapsverkiezingen centraal te tellen op donderdag 16 maart 2023;
 2. Het gemeentehuis in Lichtenvoorde aan te wijzen als tellocatie;
 3. Het gemeentelijk stembureau voert op 16 maart 2023 haar werkzaamheden uit in de hiervoor genoemde locatie.

20 december 2022

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek woningbouw Varsseveldseweg 63 (64925-2022)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van aan 14 woningen aan de Varsseveldseweg 63 te Lichtenvoorde.
 2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek regelstation Tolhutweg Mariënvelde (64897-2022)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek tot de bouw van een regelstation aan de Tolhutweg te Mariënvelde.
 2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Vragenderweg 71 en Kapelweg 38-40 Vragender (53707-2022)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit planologie (met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo) en voor de activiteit Milieu (met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder e Wabo).

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek uitbreiden vakantiepark Résidence Lichtenvoorde (55340-2022)

Besluit:

 1. Niet mee te werken aan het principeverzoek tot realisatie van een nieuw vakantiepark aan de Storckhorsterdijk 4 te Lichtenvoorde.

13 december 2022

Portefeuillehouder JH - Realisatie zonnepanelen buiten bestemmingsvlak Oude Winterswijkseweg 52 Groenlo (63188-2022)

Besluit:

 1. Mee te werken aan een grondopstelling met zonnepanelen binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden – landschapswaarden'.