document iconBesluitenlijsten

September 2023

Besluitenlijst College van B&W

19 september 2023

Portefeuillehouder  BP - Aanwijzingsbesluit DAEB 2024-2030 voor Achterhoeks Energieloket B.V. (34951-2023)

Besluit:

1.In te stemmen met het concept-aanwijzingsbesluit voor een DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door de Achterhoeks Energieloket B.V. 2024-2030.
2.In te stemmen met de ter inzagelegging van het concept-aanwijzingsbesluit en dit door de gemeente Doetinchem namens de andere gemeenten te laten doen.

Portefeuillehouder  AB - Centraal tellen Tweede Kamerverkiezing (37720-2023)

Besluit:

1.In te stemmen met het centraal tellen op donderdag 23 november 2023 na de Tweede Kamerverkiezing.
2.Daarvoor De Zandschoppe als locatie aan te wijzen.

Portefeuillehouder  AB - Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen op recreatiepark Marveld

Besluit burgemeester:

1. Tijdelijke opvangplekken te realiseren op recreatiepark Marveld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, op basis van 46 bedden vanaf 3 oktober voor de duur van 3 maanden, en daarvoor met Marveld een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.

Besluit college van B&W:

2. Een tijdelijke afwijking van de bestemming qua gebruik te verlenen ten aanzien van 10 chalets op recreatiepark Marveld, ten behoeve van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen als bedoeld onder punt 1.

12 september 2023

Portefeuillehouder  JH - Bestemmingsplan Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo (34805-2023)

Besluit:

1.In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1.De ‘Nota Inhoud ambtelijke wijzigingen’ vast te stellen.
2.Het gevraagde bestemmingsplan ‘Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2043-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
3.De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond o_NL.IMRO.1586.BPBUI2043 vast te stellen.
4.Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Herziening Veldpapenweg 1-3 Groenlo’, Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek lagere milieucategorie Batterij 2 Groenlo (36683-2023)

Besluit:

1.In principe niet mee te werken aan het verzoek om een lagere milieucategorie toe te staan in het gehele bestaande bedrijfsgebouw aan de Batterij 2 te Groenlo.
2.Medewerking te verlenen aan het afwijken van gebruik voor een deel van het pand aan de Batterij 2 te Groenlo voor de Slag om Grolle voor een periode van 5 jaar.

Portefeuillehouder  JH - Ontwerpwijzigingsplan Oude Papendijk 6 (36015-2023)

Besluit:

1.In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Oude Papendijk 6' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.WPBUI2028-OW01).
2.Het onder 1. genoemde ontwerp wijzigingsplan voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder  BP - Toekomstbestendig voorzieningenplan binnensportaccommodaties Groenlo (35649-2023)

Besluit:

1.In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1.In te stemmen met scenario 3 en het benodigde krediet van € 14,4 miljoen voor de verdeling van binnensportaccommodaties in Groenlo en het benodigde krediet hiervoor beschikbaar stellen.

Portefeuillehouder  BP - Verzoek COA verlenging tijdelijke opvang amv’ers ’t Zwaantje Lichtenvoorde (37781-2023)

Besluit:

1.Aan het verzoek van het COA tot verlenging van de tijdelijke opvang van amv’ers in ’t Zwaantje met maximaal zes maanden mee te werken via een uitsterfconstructie, om de huidige groep amv’ers gedurende die periode te laten uitstromen en daarna de opvanglocatie in verband met leegstand te beëindigen.
2.In te zetten op de realisatie van een nieuwe opvanglocatie voor amv’ers binnen de gemeente Oost Gelre.

Besluitenlijst College van B&W

12 september 2023

Portefeuillehouder  ED - GR Stadsbank n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (33948-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
Een zienswijze in te dienen op het ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland.

Portefeuillehouder  ED - GR Stadsbank n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (33948-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met onderstaande onderdelen van het dienstverleningsplan Social Return of Investment (SROI):
a.Vast te stellen dat SROI wordt toegepast conform bestaand inkoopbeleid en in overleg met de regionale adviseur SROI.
b.De toepassing van de bouwblokkenmethode Oost Nederland waartoe men zich conformeerde door ondertekening van het convenant uniformering Social Return.
c.Vast te stellen dat Social Return een vast onderdeel is van individuele aanbestedingen van de opdrachtgever (de gemeente) en dit op te nemen als gunningscriterium.
i.Het gaat dan om een percentage van de opdracht exclusief BTW van in principe 5%,
ii.Bij een arbeidsextensieve opdracht wordt in principe 2% van de opdrachtwaarde exclusief BTW als Social Return verplichting opgenomen.
d.Vast te stellen dat er een jaarlijkse meting van het totale gemeentelijke inkoopvolume wordt uitgevoerd en aangeleverd aan de regionale adviseur SROI.
2. Niet in te stemmen met onderstaande onderdelen van het dienstverleningsplan Social Return of Investment (SROI):
a.Het opvoeren van een drempelwaarde van € 200.000.
b.Storting van sanctiebedragen in het Achterhoekfonds voor Talentontwikkeling (OpIJver).

29 augustus 2023

Portefeuillehouder  BP - AVA AGE B.V. 6 september 2023 (34147-2023)

Besluit:

1. Als zienswijze mee te geven dat een beoordelingsverklaring afgegeven moet worden.
2. Wethouder Porskamp te machtigen om als aandeelhouder van de gemeente Oost Gelre de standpunten van het college op de agendapunten in te brengen in de betreffende vergadering.

Portefeuillehouder  BP - Algemene Vergadering Coöperatie Energieloket U.A. 6 september 2023 (34409-2023)

Besluit:

1. De agenda met bijlagen van de Algemene Vergadering van Coöperatie Energieloket U.A. welke gehouden wordt op 6 september 2023 te bespreken.
2. Wethouder Porskamp te machtigen om de standpunten van het college ten aanzien van de agendapunten in te brengen in de vergadering.

Besluitenlijst College van B&W

5 september 2023

Portefeuillehouder  ED - Beëindiging samenwerkingsovereenkomst IKC Willibrordus (35676-2023)

Besluit:

1. De samenwerkingsovereenkomst met Stichting IKC Willibrordus voor de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) met gymzaal te beëindigen.

Portefeuillehouder JH - Herziening bestemming bedrijf (34703-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen’ vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan ‘herziening bestemming bedrijf’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2044-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BGT en BRK 04-03-2020 vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - VNG-ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota 2024 (30663-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota 2024.

29 augustus 2023

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek woningsplitsing Hemmeledijk 7/7a te Lievelde (34513-2023)

Besluit:

1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot woningsplitsing aan de Hemmeledijk 7/7a.
2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder  JH - Besluit op bezwaar Rapenburgsestraat 20 Lichtenvoorde (35872-2023)

Besluit:

1. Het bezwaarschrift d.d.11 augustus 2022 tegen het besluit van 12 juli 2022 ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift d.d. 11 augustus 2022 tegen het besluit van 12 juli 2022 ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
4. De vergoeding voor de gemaakte proceskosten af te wijzen.

22 augustus 2023

Portefeuillehouder  JH - Hernieuwd principebesluit Boerijendijk 7 Groenlo (31866-2023)

Besluit:

1. In principe mee te werken aan de realisatie van een gestapelde overdekte uitloop voor legkippen aan de bestaande stal nummer 3 aan de Boerijendijk 7 te Groenlo.

Portefeuillehouder  JH - Verzoek woningsplitsing Boerijendijk 6 Groenlo (32185-2023)

Besluit:

1. In principe mee te werken aan het verzoek tot splitsing van de bestaande voormalige boerderij in twee wooneenheden op het perceel Boerijendijk 6 te Groenlo.

Portefeuillehouder  JH - Principebesluit Ruurloseweg 4 en 6 Groenlo (32763-2023)

Besluit:

1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van 8 woningen (6 appartementen en een tweekapper) op de locatie Ruurloseweg 4 en 6 in Groenlo;

2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek realisatie woningen Kloezedijk 2 Lievelde (34196-2023)

Besluit:

1. In principe mee te werken aan de realisatie van een woondroebel met 7 woningen aan de Kloezedijk 2 te Lievelde.

Augustus 2023

Besluitenlijst College van B&W

22 augustus 2023

Portefeuillehouder  JH - Concept beleid wonen in de kap (27525-2023)

Voorstel:

1. De concept ‘Beleidsnotitie Wonen in de kap’ 6 weken ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder  BP - Subsidieverzoek uitvoering regelingen door Energieloket Achterhoek (33396-2023)

Besluit:

1. Aan het Energieloket Achterhoek subsidie te verlenen ter grootte van € 36.512 voor de uitvoering van de regeling “Toekomstbestendig Wonen Lening” en “Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre”. De uitvoering van de regelingen “Toekomstbestendig Wonen Lening” en “Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre” ook na 31 december 2023 uit te laten voeren door het Energieloket Achterhoek.

15 augustus 2023

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek tweede woning Roldersweg 17/17a in Zieuwent en sloop Heideweg 4 Harreveld (31255-2023)

Besluit:

Portefeuillehouder  BP - Evaluatie eerste tender zonneparken (23061 -2023)

Besluit:

Besluitenlijst College van B&W

15 augustus 2023

Portefeuillehouder  JH - Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre 2040 (31028-2023)

Besluit:

1. De nota van beantwoording zienswijzen met betrekking tot de Omgevingsvisie Oost Gelre 2040 vast te stellen.
2. De Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre 2040 vast te stellen. 3. De Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 in te trekken.

Portefeuillehouder  BP - Budget nieuw verkeersprogramma & verkeersmodel (33701-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. € 100.000 beschikbaar te stellen voor het maken van een nieuw verkeersprogramma en een nieuw verkeersmodel.

Portefeuillehouder  AS - Bestuursrapportage 2023 (32740-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging 2023.

25 juli 2023

Portefeuillehouder  JH - Functieverandering naar Werken met woningsplitsing Scheidingsweg 15 Lievelde (11748-2023)

Besluit:

1. Mee te werken aan splitsing van de voormalige boerderij in twee afzonderlijke wooneenheden.
2. Afzien van een erf- en landschappelijke inpassing voor de beoogde woningsplitsing.

Portefeuillehouder  JH - Beslissing op bezwaarschrift (31504-2023)

Besluit:

1. Het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2023 tegen het besluit van 21 maart 2023 ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift d.d. 30 maart 2023 tegen het besluit van 21 maart 2023 gedeeltelijk - m.b.t de formulering van de werking met terugwerkende kracht van de last onder dwangsom - gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren.
3. De formulering van de last onder dwangsom enkel met betrekking tot de werking met terugwerkende kracht, te laten vervallen.
4. Het bestreden besluit d.d. 21 maart 2023 met inachtneming van beslispunt 3 gewijzigd in stand te laten.
5. De proceskosten € 597,00- te vergoeden.

Portefeuillehouder  JH - Woning begane grond Kevelderstraat 26 Groenlo (29041-2023)

Besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een woning op de begane grond van het pand aan de Kevelderstraat 26 in Groenlo in combinatie met gevelverbetering.
2. Voor het onder 1 genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder  JH - Tijdelijke vergunning gebruik nieuwbouw en deel scoutingterrein door BSO (30139-2023)

Besluit:

1.In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het afgeven van een tijdelijke vergunning ten behoeve van het onder voorwaarden gebruiken van een deel van het terrein en de gebouwen van de Scouting Groenlo voor activiteiten gerelateerd aan onderwijs.
2.In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1 genoemde initiatief.

18 juli 2023

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek Mattelierstraat 6-8 Groenlo (18259-2023)

Besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan de verbouw van het pand aan de Mattelierstraat 6-8 Groenlo tot 3 wooneenheden, 8 eenheden voor kamerbewoning en een winkel.
2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Juli 2023

Besluitenlijst College van B&W

25 juli 2023

Portefeuillehouder  ED - Beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Oost Gelre (26859-2023)

Besluit:

De beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Oost Gelre vast te stellen.

18 juli 2023

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek inbreiding Oude Winterswijkseweg 35 Groenlo (27951-2023)

Besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van twee woningen aan de Oude Winterswijkseweg 35 in Groenlo.
2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

11 juli 2023

Portefeuillehouder  JH - Gedeeltelijke wijziging bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ met woningsplitsing Roldersweg 11, 11a te Zieuwent (28202-2023)

Besluit:

In principe mee te werken aan:
1. Het verzoek om wijziging van een deel van de bedrijfsbestemming naar Wonen op het perceel Roldersweg 11, 11a te Zieuwent.
2. Het verzoek om, na loskoppeling van de bedrijfswoning van het bedrijf, de woning te splitsen in twee afzonderlijke wooneenheden.
3. Het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. en 2. genoemde initiatief en hiermee in te stemmen.

4 juli 2023

Portefeuillehouder  JH - Veiligheid, Toezicht, Handhaving (VTH)-beleidsplan 2023-2027, uitvoeringsprogramma’s en verschillende jaarverslagen (22794-2023)

Besluit:

Besluit:
1. Het VTH-jaarverslag 2021 Oost Gelre met terugwerkende kracht vast te stellen.
2. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 Oost Gelre met terugwerkende kracht vast te stellen.
3. Het VTH-jaarverslag 2022 Oost Gelre vast te stellen.
4. Het VTH-beleidsplan 2023-2027 vast te stellen.
5. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2023 Oost Gelre vast te stellen.
6. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen.
7. Het handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 in te trekken.

Portefeuillehouder  JH - Intrekking VTH-beleidsplan Oost Gelre 2019-2022 (30761-2023) (besluit van 18 juli)

Besluit:

Het VTH-beleidsplan Oost Gelre 2019-2022 in te trekken met de ingang van het VTH-beleidsplan Oost Gelre 2023-2027.

 

Besluitenlijst College van B&W

18 juli 2023

Portefeuillehouder BP - Afwijking subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners (28294-2023)

Besluit:

In te stemmen met het afwijken van de tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023.

Portefeuillehouder BP - Perspectief voor de Besselinkschans (14989-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het “Perspectief voor de Besselinkschans”.
2. Het perspectief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

Portefeuillehouder BP - Realiseren tijdelijke huisvesting statushouders in Winterswijk (twee woonblokken AZC) (31175-2023)

Besluit:

1. De Hotel- en accommodatieregeling in te zetten voor de realisatie tijdelijke huisvesting statushouders.
2. Huurcontract met COA aan te gaan voor vijf jaar met optie tot verlenging met vijf jaar.
3. Beveiliging via COA in te huren voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
4. Het eerste woonblok te huren vanaf 15 augustus 2023 en de huurovereenkomst van het tweede woonblok in te laten gaan medio oktober 2023.
5. Een locatiecoördinator aan te stellen voor 6 tot 8 uur per week voor de duur van 1 jaar.

11 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaarschrift Hummelink (29173-2023)

Besluit:

Het bezwaarschrift d.d. 21 maart 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.

Portefeuillehouder JH - Wijzigen gebruik van de Kerk aan Koningsplein 2 te Lievelde (27060-2023)

Besluit:

1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bestemming c.q. gebruik van de kerk te wijzigen van religie naar een evenementenlocatie.

Portefeuillehouder BP - Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek en financiële bijdrage gemeente (27685-2023)

Besluit:

Aan het project Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek een financiële bijdrage te leveren in de vorm van cofinanciering ter grootte van € 27.500,- en dit te dekken vanuit de middelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

4 juli 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Eefselerweg 5 Lievelde (23609-2023)

Besluit:

1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot het wijzigen van de bestemmingsgrenzen aan de Eefselerweg 5 te Lievelde.
2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort” (25336-2023)

Besluit:

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort” ter visie te leggen.
2. Een hogere grenswaardeprocedure te voeren en in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde.
3. Te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

Besluitenlijst College van B&W

11 juli 2023

Portefeuillehouder  AB - Verrekening neveninkomsten 2022 politieke ambtsdragers (28039-2023)

Besluit:

Geen verrekening toe te passen van de neveninkomsten over 2022 die zijn opgegeven door de (voormalige) politieke ambtsdragers, zijnde mw. A. Bronsvoort, mw. E. Dusseldorp, dhr. J. Hoenderboom, dhr. B. Porskamp, dhr. A. Schutten en de voormalige politieke ambtsdragers mw. M. Frank en dhr. K. Bonsen.

Portefeuillehouder  JH - Werkgeverschap voor de financiering van de regeling woon-werkverkeer (24865-2023)

Besluit:

In te stemmen met de besteding van het budget ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ voor de financiering van de regeling woon-werkverkeer.

Portefeuillehouder  ED - Beleidsregels meedoen gemeente Oost Gelre 2023 (26901-2023)

Besluit:

 1. De beleidsregels meedoen 2023 per 1 juli 2023 vast te stellen.
 2. De directeur van Fijnder mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot ondermandaat, voor de uitvoering van de minimaregelingen, per 1 juli 2023.

27 juni 2023

Portefeuillehouder  JH - Samenwerkingsovereenkomst inzake woningbouwontwikkeling Planetenstraat (voormalige Regenboogschoollocatie) (11230-2023)

Besluit:

De samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Kormelink aan te gaan ter realisatie van het woningbouwproject Planetenstraat te Lichtenvoorde (voormalige Regenboogschoollocatie).

Besluit:

Besluitenlijst College van B&W

4 juli 2023

Portefeuillehouder  JH - Besluit ontwerpbestemmingsplan Brouwhuizen fase 2 (24698-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Brouwhuizen fase 2' (met identificatienummer NL.IMRO.1586.BPGRO510-OW01).
 2. Het MER-beoordelingsbesluit te nemen dat geen milieueffectrapport voor dit bestemmingsplan hoeft te worden opgesteld.
 3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder voor de locatie Brouwhuizen fase 2 te Groenlo.
 4. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Brouwhuizen fase 2’.
 5. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor het onder 1. genoemde initiatief.
Portefeuillehouder  ED - Pilot Kleinschalige Driemilieuvoorzieningen Jeugdhulp (26360-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het starten van de jeugdhulp pilots kleine groepen 3-Milieu op basis van het bekostigingsmodel en de voorlopige pilottarieven zoals uitgewerkt in het voorstel ‘uitwerking pilots kleinschalige groepen SPUK driemilieuvoorzieningen’.
Portefeuillehouder  BP - Voortzetting en uitbreiding warmtenet Lichtenvoorde (25813-2023)

Besluit:

 1. In principe in te stemmen met voortzetting en uitbreiding van het warmtenet in Lichtenvoorde.
 2. Opdracht geven tot nadere uitwerking en opstellen van de benodigde overeenkomsten.

27 juni 2023

Portefeuillehouder  JH - Beslissing op bezwaar Zieuwentseweg 1 (tijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen) (27122-2023)

Besluit:

 1. De bezwaarschriften van 22 maart 2023 en 3 april 2023 niet-ontvankelijk te verklaren.

30 mei 2023

Portefeuillehouder  BP - Uitgangspunten Achterhoekse Aanpak opvang vluchtelingen (23007-2023)

Besluit:

 1. De uitgangspunten voor de Achterhoekse Aanpak vast te stellen.

 

Juni 2023

Besluitenlijst College van B&W

27 juni 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerpbestemmingsplan "Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboog" (23447-2023)

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan "Woonwijken Lichtenvoorde, Regenboog" (IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPLIC213-OW01) ter visie te leggen.
 2. Op grond van de Aanmeldnotitie MER te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen.
Portefeuillehouder ED -  Toetredingsdocument Essentiële Functies jeugdhulp (25604-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het toetredingsdocument Essentiële Functies jeugdhulp.
 2. In te stemmen met de verruiming van het wervingsproces tot minstens 1 juli 2024.
 3. In te stemmen met vormgeven van één verwervingsproces voor de G7, waarbij de regio Rivierenland als penvoerder optreedt.
 4. In te stemmen met het mandaat, volmacht en volmachtigingsbesluit voor het penvoerderschap (bijlage 2) voor de Regio Rivierenland en het mandaat en machtiging voor het bovenregionale verwervingsteam voor het uitvoeren van de verwervingsprocedure Essentiële Functies jeugdhulp.
Portefeuillehouder ED -  Verlenen ondermandaat aan directeur Fijnder Subsidieregeling IPS-trajecten (26712-2023)

Besluit:

De directeur van Fijnder met ingang van 1 mei 2023 ondermandaat te verlenen ten aanzien van besluiten, andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen in het kader van IPS-trajecten.

Portefeuillehouder ED - Mandatering gemeente Doetinchem voor IZA-aanvraag (23568-2023)

Besluit:

 1. De gemeente Doetinchem aan te wijzen als gemandateerde gemeente namens de Achterhoekse gemeenten voor het aanvragen en beheren van de Integraal Zorgakkoord middelen.
 2. De regionale mandaatstructuur verder uit te werken conform het VNG-model als onderdeel van de regio-governance na definitieve publicatie van de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord.
Portefeuillehouder ED - Yunio vaststelling en verlening subsidie 2022 (25002-2023)

Besluit:

 1. Aanvullende subsidie van € 20.926 te verlenen aan Yunio.
 2. De subsidie aan Yunio voor het jaar 2022 vast te stellen.
Portefeuillehouder AS - LEADER Lokale Ontwikkelingsstrategie Achterhoek 2023-2027 (27231-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027

20 juni 2023

Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. het Meinen 2 Vragender (24995-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit gewijzigd in stand te laten en deze op punten te heroverwegen met inachtneming van het gestelde in het advies van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. Kevelderstraat 14a Groenlo (25348-2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit in stand te laten.
Portefeuillehouder JH - Beslissing op bezwaar m.b.t. Rapenburgsestraat 18 Lichtenvoorde (26095‑2023)

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit gewijzigd in stand te laten met inachtneming van het gestelde in het advies van de Bezwarencommissie.
 4. De proceskosten van € 597 te vergoeden.

13 juni 2023

Portefeuillehouder AS - Zomermarkt i.c.m. warenmarkt 1 juli 2023

Besluit:

In te stemmen met het verplaatsen van de warenmarkt naar het beoogde evenementenplein en een deel van de Dijkstraat.

Besluitenlijst College van B&W

20 juni 2023

Portefeuillehouder  JH -  Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen monument Nieuwstad 8 Groenlo (26399-2023)

Besluit:

Af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor wat betreft het negatief advies ten aanzien van het aanbrengen van zonnepanelen op het dak en het vervangen van enkele schuiframen.

13 juni 2023

Portefeuillehouder  BP -  Jaarverantwoording kinderopvang 2022 (25156-2023)

Besluit:

De jaarverantwoording kinderopvang 2022 gemeente Oost Gelre vast te stellen.

Portefeuillehouder  JH+ED -  Subsidie Veilig Thuis NOG 2022 (23524-2023)

Besluit:

De subsidie aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor het jaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder  JH -  Intrekking oude subsidieregeling kosten kinderopvang o.b.v. SMI (20460‑2023)

Besluit:

De ‘oude’ Subsidieregeling kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie, vastgesteld op 15 juni 2021, in te trekken per 17 februari 2023.

Portefeuillehouder  ED -  Benoemingen Sociale raad Oost Gelre (23652-2023)

Besluit:

 1. Mevrouw Fleur Schuurman te benoemen tot nieuw lid van de Sociale Raad Oost Gelre.
 2. De heer Johan van der Weerd te benoemen als nieuw lid van de Sociale Raad Oost Gelre.
Portefeuillehouder  AS -  Voortzetting incidentele subsidie (vorming) 1Achterhoek 2023 en 2024 (24509-2023)

Besluit:

De incidentele subsidie van € 1,25 per inwoner voor de jaren 2023 en 2024 voor (de vorming van) 1Achterhoek voor te zetten, conform het collegebesluit uit 2021, en daarmee de journalistieke kwaliteit te waarborgen.

Portefeuillehouder  AS -  Opslagpercentage bij erfpacht (21159-2023)

Besluit:

Het huidige opslagpercentage van 2% voor erfpacht te handhaven.

6 juni 2023

Portefeuillehouder  BP -  Woonvisie (23625-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • De Woonvisie Oost Gelre 2023-2027 vast te stellen.

23 mei 2023

Portefeuillehouder  JH -  Voorstel invulling Jozefschoollocatie (20625-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de proceduregang en eisen voor een CPO-traject, zoals verwoord in dit advies, met dien verstande dat aan de procedure harde data toegevoegd worden zodat duidelijk is wanneer de gemeente de ontwikkeling eventueel weer overneemt.
 2. Te besluiten om een informatieavond te organiseren waarbij aangestuurd wordt op de vorming van CPO-groepen.
 3. Te besluiten om de twee initiatiefnemers die al in 2019 en 2021 een schetsontwerp hebben ingediend in de gelegenheid te stellen hun plannen te heroverwegen en hun schetsontwerpen eventueel te herzien.
 4. Te besluiten om de initiatiefnemers uit de Sweelinckstraat 1 en Bentinckstraat 2 die al 2021 een voorstel hebben ingediend uit te nodigen voor een gesprek waarbij de proceduregang en eisen wordt uitgelegd.

Besluitenlijst College van B&W

6 juni 2023

Portefeuillehouder  JH -  Gemeentelijke bijdrage ontwikkeling Dijkstraat 3 Lichtenvoorde (22575‑2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
 1. Een gemeentelijke bijdrage te verlenen van € 150.000 voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Dijkstraat 3 in Lichtenvoorde, en € 75.000 hiervan te dekken binnen bestaande kredieten, en € 75.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve fonds SGW 2007-2010.

23 mei 2023

Portefeuillehouder  JH -  Vestigen kantoor Lindebrook kavel 2 (19756-2023)

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het vestigen van een kantoor op kavel 2 Lindebrook.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Openbaarheid besluit:
Voorlopig niet openbaar tot 6 juni 2023.

Mei 2023

Besluitenlijst College van B&W

30 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Projectplan stedenbouwkundige visie herontwikkeling omgeving gemeentehuis Lichtenvoorde (20005-2023)

Besluit:

Het projectplan stedenbouwkundige visie herontwikkeling omgeving gemeentehuis Lichtenvoorde vaststellen

Portefeuillehouder JH - Wijzigingen Verordening sociaal domein per 1 juli 2023 (22045-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. De Verordening sociaal domein gemeente Oost Gelre met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 te wijzigen, conform het bij dit voorstel behorende overzicht van wijzigingen.

Portefeuillehouder JH - Fijnder eerste bestuursrapportage 2023 (23467-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder.

Portefeuillehouder JH - ECAL programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (23939-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Portefeuillehouder JH - Fijnder programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (23768-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Fijnder.

Portefeuillehouder BP - Bijdrage ecologische nieuwbouw Scouting Groenlo (18372-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. Een eenmalige bijdrage van € 150.000 te verstrekken voor de realisatie van de ecologische nieuwbouw Scouting Groenlo en dit te dekken uit de vrij besteedbare algemene reserve.

Portefeuillehouder AB - Regio Achterhoek programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 (22199-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van Regio Achterhoek.

23 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Rood-voor-rood-ontwikkeling Winterswijkseweg 59 en Steenkampweg 4 te Vragender (19964-2023)

Besluit:

1. In principe in te stemmen met het ontwikkelen van drie vrijstaande woningen op het perceel aan de Winterswijkseweg 59 te Vragender en het wijzigen van de bestemming op het perceel aan de Steenkampweg 4 te Vragender.
2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Wijzigen bestemming bedrijfswoning naar wonen, Rector Hulshofstraat 10b te Harreveld (22235-2023)

Besluit:

1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de bestemming ter plaatse van Rector Hulshofstraat 10b te Harreveld van Bedrijf naar Wonen.
2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

16 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Papendijk 11 Groenlo (19890-2023)

Besluit:

1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van 5 patiowoningen op de locatie Papendijk 11 in Groenlo.
2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

 

 

Besluitenlijst College van B&W

23 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Reglement lokaal overleg (20824-2023)

Besluit:

 1. Het reglement voor het lokaal overleg met vakbonden vast te stellen.
 2. De portefeuillehouder P&O als voorzitter van dit overleg te benoemen.
Portefeuillehouder AB - Directe vertegenwoordiging van gemeenten in ROAZ (22711-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met de brief “Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg” aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 2. De motie “Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg” voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023 te ondersteunen.
 3. De portefeuillehouder van de gemeente Bronckhorst, de heer Blaauw, te machtigen de brief en motie mede namens de gemeente Oost Gelre te ondertekenen.

09 mei 2023

Portefeuillehouder JB - Principeverzoek Natuurpark de Leemputten (19887-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot plaatsen van 4 recreatiewoningen bij Natuurpark de Leemputten te Groenlo.
Portefeuillehouder BP - Beëindiging bouwteamovereenkomst sporthal Marianum te Groenlo (20559-2023)

Besluit:

 1. De bouwteamovereenkomst sporthal Marianum Groenlo met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. te beëindigen.

Besluitenlijst College van B&W

16 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Essentiële Jeugdhulpfuncties (20029-2023)

Besluit:

 1. De bovenregionale verwervingsstrategie Essentiële jeugdhulpfuncties vast te stellen.
 2. Voor de uitwerking de volgende uitgangspunten mee te geven:
 • de ambulante mobiele brigade dient te worden gespecificeerd als een bovenregionaal specialistisch team van en voor de essentiële jeugdhulpfuncties en wordt geen dubbeling met regionaal gecontracteerde zorg,
 • er komt een goede financiële paragraaf waarin de bekostigings-systematiek en de opbouw van de reële tarieven opgenomen wordt.
 1. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor bovenregionale Essentiële Jeugdhulpfuncties.
Portefeuillehouder BP - Programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023 (18537-2023)

Besluit:

 1. Het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023 vast te stellen.

9 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Vestiging kapsalon Dijkstraat 13 te Lichtenvoorde (20232-2023)

Besluit: 

 1. In principe in te stemmen met het toestaan van strijdig gebruik aan de Dijkstraat 13 te Lichtenvoorde ten behoeve van het vestigen van een kapsalon.
 2. In principe in te stemmen met het opstellen van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Besluitenlijst College van B&W

9 mei 2023

Portefeuillehouder JH - Voorbereidingskrediet locatie voorkeursrecht Oude Papendijk Groenlo (18988-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. Een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen en deze kosten in te brengen in de later vast te stellen grondexploitatie.
Portefeuillehouder AB - Benoeming leden en plaatsvervangende leden centraal stembureau (68891‑2023)

Besluit:

 1. Een centraal stembureau in te stellen bestaande uit 5 leden en 3 plaatsvervangende leden, en daarvoor de volgende personen te benoemen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 1 januari 2027:

  Leden van het centraal stembureau:
 • Niek Reinders - tevens te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter
 • John Vinke
 • Petra Sasse
 • Bob ten Have

Plaatsvervangende leden van het centraal stembureau:

 • Ellen Wichman
 • Yvette Slot
 • Petra Duit
Portefeuillehouder AB - GGD NOG programmabegroting 2024 en 7e wijziging GR (17220-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
 1. Geen zienswijze in te brengen op de conceptprogrammabegroting 2024 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 2. Geen zienswijze in te brengen op het ontwerp van de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Portefeuillehouder AB - Wensen en bedenkingen oprichting en deelname stichting waarborgfonds veiligheidsregio's (17721-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voornemen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) tot de oprichting van de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

Portefeuillehouder AS - Jaarverslag en jaarrekening 2022 en overheveling restantkredieten investeringsbudgetten

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
 1. Het jaarverslag en jaarrekening 2022 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de volgende mutaties, € 5.635.000 in totaliteit, na resultaatbestemming:
 • Grachten/Wilgenpark                                                             € 490.000
 • Invoering Omgevingswet                                                     € 81.000
 • Ondermijning                                                                            € 63.000
 • Sloopkosten 2 basisscholen in Lichtenvoorde            € 80.000
 • Afwaardering 2 basisscholen in Lichtenvoorde           € 717.000
 • Revolverend fonds energiearmoede (zie besluit 4)    € 1.500.000
 • Huisvesting migranten (zie besluit 5)                               € 1.332.000
 • Energietoeslag                                                                           € 493.000
 • Subsidie duurzaam omgaan met hemelwater          € 269.000
 • Voorbereidingskosten Barkenkamp                                € 610.000
 1. Het positieve resultaat na bestemming ad € 2.174.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
 2. Een bestemmingsreserve revolverend fonds energiearmoede te vormen.
 3. Een bestemmingsreserve huisvesting migranten te vormen.

De restantkredieten over te hevelen naar 2023.

11 april  2023

Portefeuillehouder AB - Zwarte Cross 2023 (15332-2023)

Voorstel aan de burgemeester:

 1. In te stemmen met het verstrekken van de evenementenvergunning voor de Zwarte Cross 2023.

Voorstel aan burgemeester en wethouders:

 1. In te stemmen met het treffen van een verkeersmaatregel in verband met de Zwarte Cross 2023.
 2. In te stemmen met de gebruiksmelding in het kader van brandveiligheid.

25 april  2023

Portefeuillehouder BP - Verkenning verplaatsing busstation Groenlo door provincie Gelderland (14255-2023)

Voorstel:

 1. In te stemmen met de continuering van de planvorming voor de verplaatsing van het busstation Groenlo naar de locatie Barkenkamp.
Portefeuillehouder JH - Principeverzoek legalisatie grondopstelling zonnepanelen Roldersweg 17a Zieuwent (14581-2023)

Voorstel:

 1. Niet mee te werken aan legalisatie van de grondopstelling voor zonnepanelen naast het woonperceel Roldersweg 17a te Zieuwent.
Portefeuillehouder JH - Ontwerpbestemmingsplan buitengebied herziening bestemming bedrijf (17109-2023)

Voorstel:

 1. In te stemmen met ontwerpbestemmingsplan buitengebied herziening bestemming bedrijf.

2 mei  2023

Portefeuillehouder A+J - Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik 2023-2026 (18886-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  1. Het Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik 2023-2026 vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W

2 mei 2023

Portefeuillehouder AB - VNOG conceptprogrammabegroting 2024-2027, ontwerp‑gemeenschappelijke regeling en jaarstukken 2022 (18224-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. De volgende zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2024-2027 van de VNOG in te dienen:
 • - In te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2024-2027 VNOG, met dien verstande dat de VNOG kritisch blijft op haar financiële huishouding, haar opgaven daardoor kan blijven uitvoeren en eventuele (financiële) keuzes in nauw overleg met de gemeenten maakt.

2. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG en steun te geven aan:

 • het instellen van een raadscommissie VNOG.
Portefeuillehouder 2.3 JH - Bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Eimersweg 3 en 3a te Lievelde, kaasboerderij' (18675-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
 1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Eimersweg 3 en 3a te Lievelde, kaasboerderij’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2014-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 1. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BGT_BRK_20190305 vast te stellen.
 2. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.
Portefeuillehouder 2.4 JH - Stadsbank Oost Nederland begroting 2024 en jaarstukken 2022 (19125‑2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de Stadsbank Oost Nederland.
Portefeuillehouder 2.5 ASS - Welstandsadvies Dijkstraat 6 Lichtenvoorde (19348-2023)

Besluit:

 1. Af te wijken van het negatieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ten aanzien van het aanbrengen van zwarte zonnepanelen op het dak.
Portefeuillehouder 2.6 BP - ODA begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 en jaarstukken 2022 (19480-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023.
 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

April 2023

Besluitenlijst College van B&W

25 april 2023

Portefeuillehouder BP -  Afronding project IEKC (7732-2023)

Besluit:

 1. Het project IEKC Gele Park te Lichtenvoorde af te ronden.
 2. Over te gaan tot uitbetaling van het btw-voordeel van € 68.404.
Portefeuillehouder AB Terrassenbeleid (18665-2023)

Voorstel:

 1. Het bijgevoegde terrassenbeleid vast te stellen.

 

Besluitenlijst College van B&W

18 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Ontwerp Omgevingsvisie Oost Gelre

Besluit:

 1. Het ontwerp van de Omgevingsvisie Oost Gelre ter inzage te leggen.

4 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Oostendorperdiek 21, Groenlo, viskwekerij (9177-2023)

Besluit:

 1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot oprichten van een duurzame viskwekerij als vervanging van een vleesvarkens en vleeseendenbedrijf aan te Oostendorperdiek 21 te Groenlo.
 2. In principe mee te werken aan de mogelijkheid tot het creëren van overnachtingsmogelijkheden op deze locatie.

11 april 2023

Portefeuillehouder JH -  Principeverzoek oprichten herdenkgebouw op begraafplaats Vragender (15165-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan de realisatie van een herdenkgebouw op de begraafplaats aan de Heelweg te Vragender.

Besluitenlijst College van B&W

11 april 2023

Portefeuillehouder AB - Gelegenheidscampings Zwarte Cross 2023 t/m 2026 (14930-2023)

Besluit:

 1. In te stemmen met het opnieuw verlenen van de omgevingsvergunning en kampeerontheffing voor de gelegenheidscampings tijdens de Zwarte Cross tot en met de editie van 2026.
 2. Geen vergunningen af te geven voor gelegenheidscampings met maximaal 10 personen.

28 maart

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek bestemmingsplan Papenweg 6 Lievelde (13470-2023)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek tot wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ voor de bedrijfswoning Papenweg 6 te Lievelde.

4 april 2023

Portefeuillehouder JH - Visie met uitgangspunten ontwikkeling Dorpsstraat 17 Zieuwent (14772‑2023)

Besluit:

 1. De visie ‘Uitgangspunten Dorpsstraat 17 Zieuwent’ vast te stellen.

 

Maart 2023

Besluitenlijst College van B&W

4 april 2023

Portefeuillehouder BP - Wijziging subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (14388-2023)

Besluit:

1. De tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 te wijzigen conform de suggesties in de bijlage.

Portefeuillehouder JH- Bestemmingsplan ‘Veegplan woningsplitsing Oost Gelre 2022’ met ‘hogere waarde geluid’ (13947-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • 1. De ‘Nota met wijzigingen’ vast te stellen.
 • 2. Het gevraagde bestemmingsplan ‘Veegplan woningsplitsing Oost Gelre 2022’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.VPBUI2001-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.
 • 3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond BRK d.d. 12-10-2022 vast te stellen.
 • 4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.
 • 5. Het Besluit ‘hogere waarden geluid’ voor een drietal percelen behorende bij het onder 2. genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
Portefeuillehouder AS- Kadernota 2024-2027

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • 1. De Kadernota 2024-2027 vast te stellen.

Besluitenlijst College van B&W 

28 maart 2023

Portefeuillehouder JH - VNG-ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 (11777-2023) Besluit: 1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.

Besluit:

1. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023.

Portefeuillehouder JH - Uitvoering leefgeldregeling en arbeidsmarkttoeleiding ontheemde Oekraïners (13526-2023)

Besluit:

1. Het dagelijks bestuur van Fijnder, conform artikel 5 lid 3 van de “Gemeenschappelijke Regeling Fijnder” te verzoeken om aanvullende dienstverlening uit te voeren door uitvoering te geven aan de leefgeldregeling (per 1 mei 2023) voor ontheemde Oekraïners en de arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners (per 1 april 2023).

2. Afspraken over de leefgeldregeling en arbeidstoeleiding van ontheemde Oekraïners vast te leggen in bijgaand addendum op de “Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder”, onder voorbehoud van instemming door het Dagelijks Bestuur van Fijnder met het addendum.

Portefeuillehouder AS - Uitgangspuntennotitie Kunst en Cultuur in Oost Gelre (11587-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • De uitgangspuntennotitie “Kunst en Cultuur in Oost Gelre” vast te stellen, en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten, ambities, kaders en het proces op weg naar het uitvoeringsprogramma van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo (66608-2019)

Besluit:

1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het SCC als algemeen maatschappelijke voorziening met ondersteunende horeca, te regelen via een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

2. Het maximaal aantal voorstellingen waarbij gedurende de hele voorstelling geschonken mag worden vast te stellen op 4 per jaar en dit te borgen in de nog af te geven omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder JH - Aanvraag planschadevergoeding Deken Hooijmansingel 13 te Groenlo (11109-2023)

Besluit:

Het advies van Thorbecke over te nemen en het verzoek om vergoeding van planschade af te wijze

Besluitenlijst College van B&W

21 maart 2023

Portefeuillehouder BP -  Verplaatsen losloopveld voor honden van het Eschpark naar de locatie Kerkhoflaan Lichtenvoorde (12711-2023)

Besluit:

Het losloopveld voor honden te verplaatsen naar de locatie aan de Kerkhoflaan.

Portefeuillehouder JH - Mandaatbesluit gemeente Oost Gelre (9483-2023)

Besluit:

Het mandaatbesluit gemeente Oost Gelre vast te stellen

Portefeuillehouder BP - Kredietaanvraag binnensporthal Marianum (Groenlo) (56721-2022)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • Een sporthal met drie zaaldelen te realiseren bij het Marianum, conform het samen met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf geoptimaliseerde ontwerp van Hooper Architecten.
 • In te stemmen met het extra krediet van € 4.400.000 incl. btw, waardoor het totale benodigde krediet van € 10.200.000 beschikbaar is.

14 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders (10471-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor uitbreiding van enkele bedrijfsgebouwen van Gunnewick Mengvoeders B.V. aan de Winterswijkseweg 16-16a te Vragender.
 • De onder 1. genoemde definitieve verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

2.  Bij instemming van de raad ten aanzien van punt 1. de omgevingsvergunning Gunnewick Mengvoeders te verlenen en ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder JH- Herijking regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. Wonen) (11670-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het proces, planning en de belangrijkste inhoudelijke en financiële aandachtspunten bij de herijking van de regionale lumpsumafspraken Jeugdhulp en Wmo (incl. wonen) voor de periode vanaf 1 juli 2023.

2. In te stemmen met het financieel compenseren van de gecontracteerde pleegzorgaanbieders over de periode 1 januari t/m 30 juni 2023 voor de verplichte verhoging van de vaste vergoeding pleegzorgouders.

7 maart 2023

Portefeuillehouder JH- Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo (65317-2022)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

1. De ‘Nota Inhoud en beantwoording zienswijzen en Ambtshalve wijziging’ vast te stellen en de ingebrachte zienswijze ongegrond te verklaren.

2. Het bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening IKC Karel Doormanstraat’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPGRO509-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.

3. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPGRO509_BGT_BRK_20220209 vast te stellen.

4. Geen exploitatieplan voor het onder 2. genoemde plan vast te stellen.

5. Het aan het bestemmingsplan gekoppelde beeldkwaliteitsplan IKC Karel Doormanstraat Groenlo d.d. 15 juli 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder ED- Bouw IKC Karel Doormanstraat, Groenlo (9115-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

2. IKC Willibrordus aan de Karel Doormanstraat te Groenlo te bouwen met onderwijsvoorzieningen en kinderdagverblijf, maar zonder gymzaal.

3. In te stemmen met bijgevoegde brief om het college van bestuur van Delta scholengroep te informeren over dit collegebesluit.

Besluitenlijst College van B&W

14 maart 2023

Portefeuillehouder BP - Communicatie biodiversiteit en klimaatadaptatie: Stichting Steenbreek (9789-2023)

Besluit:

1. Aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.

Portefeuillehouder BP - Onttrekking gedeelte Maarsevonder te Groenlo aan de openbaarheid (11584-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • Een deel van de openbare weg Maarsevonder in Groenlo aan de openbaarheid te onttrekken.
Portefeuillehouder JH - Begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen (8749-2023)

Besluit:

1. De begroting Sociaal Domein Achterhoek 2023 vast te stellen

Portefeuillehouder AS - Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV gedurende de collegeperiode 2022-2025 (11516-2023)

Besluit:

1. De portefeuillehouder toerisme en recreatie van het college van de gemeente Berkelland tijdens de collegeperiode 2022-2025 te machtigen om de gemeente Oost Gelre te vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering(en) Aandeelhouders van Leisurelands BV.

Portefeuillehouder BP - Verlenging exploitatie- en huurovereenkomst Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde (7516-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

 • In te stemmen met het verlengen van de exploitatie- en huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde.

Februari 2023

Besluitenlijst College van B&W

28 februari 2023

Portefeuillehouder ED - Machtiging Doetinchem t.a.v. toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet (7565-2023)

Besluit:

1. De gemeente Doetinchem te mandateren tot het aanstellen van een of meerdere toezichthouders in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet, die werkt in en voor de gemeente Oost Gelre en de zeven andere gemeenten in de Achterhoek.

2. De gemeente Doetinchem te mandateren tot het verkrijgen van toegang tot de 'SVB portal PGB’, waarmee de onder punt 1 genoemde toezichthouder inzage krijgt in pgb-houders en pgb-aanbieders van de gemeente Oost Gelre en de zeven andere gemeenten van de Achterhoek.

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan ’Bedrijventerreinen Oost Gelre wijziging 4 percelen Lanneverweg Lichtenvoorde’ met ‘hogere waarde geluid’ (7130-2023)

Besluit:

1. Het gevraagde wijzigingsplan ‘Bedrijventerreinen Oost Gelre wijziging 4 percelen Lanneverweg Lichtenvoorde’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN305-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.

2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPBEDRIJVEN305_BGT_BRK_20221005 vast te stellen.

3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

4. Het Besluit ‘hogere waarden geluid’ voor het onder 1 genoemde wijzigingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder AB - Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre (5597-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

1. De 'Verordening adviescommissie voor bezwaarschriften gemeente Oost Gelre' vast te stellen.

Portefeuillehouder AS - Richtlijnen t.b.v. maatregelen stijgende energiekosten bedrijven (9655-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde voorwaarden bij de maatregelen in het kader van de stijgende energiekosten bedrijven: - voorwaarden stimuleringsregeling verduurzaming ondernemingen Oost Gelre 2023; - voorwaarden eenmalige bijdrage in de energiekosten.

24 januari

Portefeuillehouder BP - Besluit op bezwaarschrift invorderingsbesluit dwangsommen drugsafval (4814-2023)

Besluit:

Af te wijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie en het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

7 februari

Portefeuillehouder JH - Versterking Sociaal team Wmo en Zorg & Veiligheid (5114-2023)

Besluit: 

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. In te stemmen met de inzet van € 172.652 voor het op sterkte brengen van de personele bezetting ten behoeve van de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo en Zorg & Veiligheid.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Kloosterstraat 5 Lievelde (4892-2023)

Besluit:

1. In principe, onder voorwaarden, mee te werken aan het verzoek tot de bouw van een mausoleum aan de Kloosterstraat 5 te Lievelde.

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Beltrumsestraat 45 Groenlo (5493-2023)

Besluit:

1. In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van het gebruik van het pand aan de Beltrumsestraat 45 in Groenlo naar één woning.

2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder BP - Verzoek tot definitieve vaststelling subsidie voor Agem energieloket over 2021 (5881-2023)

Besluit:

1. De aanvullende subsidie van het Agem energieloket door overbesteding van de diensten over 2021 vast te stellen op € 11.986.

Portefeuillehouder AB - Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2023-2026 (6362-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om: 1. Het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2023-2026, inclusief de bijbehorende prioriteiten vast te stellen.

14 februari

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek Oude Papendijk 6 te Groenlo (5543-2023)

Besluit: 

1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek voor het uitbreiden van het bouwvlak en het wijzigen van de bestemming naar Wonen voor de bouw van een schuur op het adres Oude Papendijk 6 te Groenlo.

2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Portefeuillehouder JH - Wijzigingsplan Smidjesdijk 2 Lievelde (5721-2023)

Besluit:

1. Het wijzigingsplan ‘Smidjesdijk 2 Lievelde’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.WPBUI2026- VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.

2. De voor dit wijzigingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.WPBUI2026_BGT_BRK_2021-07-06 vast te stellen.

3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Bijbehorend bouwwerk Vrakkinkweg 4 Groenlo (7650-2023)

Besluit:

1. Mee te werken aan het legaliseren en het afbouwen van het bijbehorend bouwwerk aan de Vrakkinkweg 4 te Groenlo.

2. Gebruik te maken van de in het geldend bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid ingevolge artikel 19.3 onder a.

Portefeuillehouder JH -Samenwerkingsovereenkomst Richterspoort (7765-2023)

Besluit: 

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Klomps BV ter realisatie van het woningbouwproject Richterspoort te Lichtenvoorde.

Besluitenlijst College van B&W

14 februari 2023

Portefeuillehouder AS - Maatregelen stijgende energieprijzen bedrijven (7425-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

1. In te stemmen met de volgende maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen gedeeltelijk op te vangen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en te besluiten om:

 • 1.1.Een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor een nader te vormen revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen voor mkb-ondernemers, en dit bedrag te dekken uit de belegde algemene reserve.
 • 1.2.Een bedrag van € 200.000 beschikbaar stellen om de gevolgen van de hoge energieprijzen gedeeltelijk op te vangen voor ondernemers in het mkb, en van dit bedrag € 139.673 te dekken uit de beschikbare middelen uit het provinciale Winterfonds en € 60.327 te dekken uit de vrij besteedbare algemene reserve.
Portefeuillehouder JH - Voorbereidingsbesluit Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark (66534-2022)

Besluit:

1. Het voorbereidingsbesluit van 23 februari 2022 met nummer NL.IMRO.1586.VBBUI1081-VG01 in te trekken met ingang van 16 februari 2023.

2. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied dat in het bestemmingsplan Regionaal bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark is bestemd tot bedrijventerrein Innovatie en Energie, dat globaal begrensd is door het Ruiterpad, de Leerinkbeek en het Hoornwerk, waarbij de percelen kadastraal bekend zijn onder Groenlo, sectie F, nummers 20, 21 en 915, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding en digitaal vervat in gml-bestand tekening NL.IMRO.1586.VBBUI1082-VG01

3. De raad voor te stellen dat dit besluit in werking treedt op 16 februari 2023.

Besluitenlijst College van B&W

7 februari 2023

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Vrakkinkweg 1a Groenlo (5361-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

1. Het gevraagde bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Vrakkinkweg 1a Groenlo’ vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2042-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.

2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2042_BGT_BRK_20221101 vast te stellen. 3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder JH - Bestemmingsplan Herziening Europaweg 34-36-36a Lievelde (5391-2023)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om:

1. Het gevraagde bestemmingsplan ‘Herziening Europaweg 34-36-36a Lievelde’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, en bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI2037-VG01, met de bijbehorende regels en bijlagen.

2. De voor dit bestemmingsplan gebruikte ondergrond O_NL.IMRO.1586.BPBUI2037_BGT_BRK_20221101 vast te stellen.

3. Geen exploitatieplan voor het onder 1. genoemde plan vast te stellen.

Portefeuillehouder ED - Subsidieregeling Sociaal Medische indicatie 2023 (6091-2023)

Besluit:

1. De Subsidieregeling kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie Oost Gelre vast te stellen per 1 januari 2023.

Portefeuillehouder ED - Beleidsregels Jeugd 2023 (4524-2023)

Besluit:

1. De beleidsregels Jeugd gemeente Oost Gelre 2023 vast te stellen.

2. De beleidsregels Jeugd gemeente Oost Gelre 2022 in te trekken.

Portefeuillehouder ED - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2023 (68717-2022)

Besluit:

1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 vast te stellen.

2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022 in te trekken.

Portefeuillehouder BP - Wijziging Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023 Pilot One Stop Shop (4903-2023)

Besluit:

1. De Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023 aan te passen zoals aangegeven in de bijlage bij dit voorstel.

Portefeuillehouder JH - Resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2022 (6238-2023)

Besluit:

1. De resultaten van de zelfevaluatie BRP en reisdocumenten over 2022 vast te stellen.

24 januari

Portefeuillehouder JH - Principeverzoek realisatie woningen aan de Klaproosstraat en Korenbloemstraat te Harreveld (2720-2023)

Besluit:

In principe mee te werken aan het verzoek tot realisatie van in totaal 7 levensloopbestendige seniorenwoningen aan de Klaproosstraat en de Korenbloemstraat te Harreveld.

Portefeuillehouder JH - Heroverweging principeverzoek woningsplitsing en extra woning Beltrumseweg 6 Groenlo (3517-2023)

Besluit:

1. Het principebesluit van 14 juni 2022 te heroverwegen en mee te werken aan de gevraagde woningsplitsing door realisatie van een woning in het bestaand aangebouwd bijgebouw bij de woning.

2. Het principebesluit van 14 juni 2022 in stand te houden voor de gevraagde flexwoning.

31 januari

Portefeuillehouder JH - Principebesluit opslag Vincentiusvereniging, Ruurloseweg 13b Groenlo (4854-2023)

Besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een opslagloods op het adres Ruurloseweg 13b te Groenlo ten behoeve van de Vincentiusvereniging.

2. In principe in te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief.

Januari 2023

Besluitenlijst College van B&W

17 januari 2023

Portefeuillehouder  JH -  Principebesluit Het Heydenrijck 22 Groenlo (44162-2022)

Besluit:

1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van 6 woningen in de voormalige sportschool in het bestaande pand aan Het Heydenrijck 22 in Groenlo in combinatie met gevelverbetering en de aanleg van openbaar groen aan de voorzijde;

2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

24 januari 2023

Portefeuillehouder  JH - C: Beslissing op bezwaar Schurink (4425-2023)

Besluit:

1. Het bezwaarschrift d.d. 29 november 2022 tegen het invorderingsbesluit d.d. 14 oktober 2022 niet ontvankelijk te verklaren.

2. Het bestreden besluit d.d. 14 oktober 2022 in stand te laten.

Portefeuillehouder  AB -  Benoeming leden en voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften (3747-2023)

Besluit:

1. Mevrouw I. Boers te benoemen als lid van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.

2. De heer R. Kattenbelt te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.

3. De heer E. Kemperman te herbenoemen als lid van de Adviescommissie voor bezwaarschriften vanaf 1 april 2023 tot 1 april 2027.

Besluitenlijst College van B&W

24 januari 2023

Portefeuillehouder  AS - Gunningen kermis Lichtenvoorde 2023 (4141-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met de gunning van de voorgestelde attracties en de afwijzing van de andere attracties, conform de bijgevoegde gunningslijst.

2. Een prikkelarm uurtje te organiseren in samenwerking met kermisexploitanten.

Portefeuillehouder  AS - Gunning kermis Groenlo 2023 (4344-2023)

Besluit:

1. In te stemmen met de gunning van de voorgestelde attracties en de afwijzing van de andere attracties, conform de bijgevoegde gunningslijst.

2. Geen kosten voor elektra, aansluitkosten en voor de woonwagens in rekening te brengen bij de exploitant.

3. Geen prikkelarm uurtje organiseren.

17 januari 2023

Portefeuillehouder  ED - Fijnder voorliggende Arbeidsmatige en ontwikkelgerichte dagbesteding (68428-2022)

Besluit:

1. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder, conform artikel 5 lid 3 van de “Gemeenschappelijke Regeling Fijnder”, op te dragen aanvullende dienstverlening uit te voeren in de vorm van voorliggende arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding.

2. In te stemmen met bijgaande brief “Verzoek uitvoering aanvullende dienstverlening arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding” en bijgaand addendum bij de ‘Dienstverleningsovereenkomst gemeente Berkelland, gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk met openbaar lichaam Fijnder, voor het verrichten van aanvullende taken.

Portefeuillehouder  JH - Beslissing op bezwaar Beusink inzake inrit (3468-2023)

Besluit:

1. Het bezwaarschrift d.d. 13 november 2022, ontvangen op 14 november 2022 tegen ons besluit d.d. 16 september 2022 tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege niet conform de omgevingsvergunning van 20 maart 2020 gerealiseerde in-/uitrit niet-ontvankelijk te verklaren;

2. Het bestreden besluit d.d. 16 september 2022 in stand te laten;

Besluitenlijst College van B&W

17 januari 2023

Portefeuillehouder  BP - Exploitatieovereenkomst Stichting Exploitatie Meekenesch - 2023 tot en met 2042 (68546-2022)

Besluit:

In te stemmen met de exploitatieovereenkomst 2023-2042 met Stichting Exploitatie Meekenesch

Portefeuillehouder  BP - Nieuwe invulling deel stadhuis (63322-2022)

Besluit:

1. Het stadhuis, conform bijgevoegd voorstel (bijlage), voor een periode van vijf jaar te verhuren aan Hart voor vesting Grolle BV.

2. Mee te werken aan een buitenplanse afwijking (artikel 4 lid 9 uit bijlage 2 Bor Kruimelafwijking) voor het wijzigen van het gebruik voor het te verhuren deel als museum.

3. De plannen voor het verduurzamen van het Stadhuis direct op te starten en uit te voeren.

Portefeuillehouder  ED - Beleidsplan Gezond, Bewegen en Sport 2023-2026 (68464-2022)

Besluit:

De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2023-2026

9 januari 2023

Portefeuillehouder  JH - Ontwerp ‘Verklaring van geen bedenkingen’ omgevingsvergunning Kapelweg 38 Vragender (67816-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om:

Een ontwerp ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de omgevingsvergunning onderdeel ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor Kapelweg 38 te Vragender. Indien er geen zienswijzen op de onder 1. genoemde ontwerpverklaring worden ingediend de ontwerp ‘Verklaring van geen bedenkingen’ als de definitieve ‘Verklaring van geen bedenkingen’ aan te merken.

Portefeuillehouder  JH - Leges Galileistraat 25 Lichtenvoorde ( 67216-2022)

Besluit:

De leges voor de omgevingsvergunning met kenmerk 7269231 (bedrijfsverzamelhal Galileistraat 25 Lichtenvoorde) niet lager vast te stellen.

Portefeuillehouder  JH - Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Lievelderweg 104 (59791-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor wat betreft een grotere oppervlakte van het entreegebouw aan de Lievelderweg 104 te Lievelde.

Besluitenlijst College van B&W

9 januari 2023

Portefeuillehouder  AS - Aanvraag LEADER Achterhoeksubsidie voor GOLS belevingsmuseum (68016-2022)

Besluit:

Het cofinancieringsdeel voor LEADER-subsidie van € 30.000 voor het GOLSbelevingsmuseum toe te kennen, en de kosten te dekken door een onttrekking uit de vrij besteedbare reserve.

Portefeuillehouder  BP - Akkoord van Groenlo 3.0 ( 66296-2022)

Besluit:

De raad voor te stellen om in te stemmen met het herijkte regionale Akkoord van Groenlo 3.0.

Portefeuillehouder  BP - Subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 (66944- 2022)

Besluit:

1. De subsidieregeling isolatiemaatregelen eigenaar-bewoners 2023 vast te stellen.

2. De bevoegdheid om een aanvraag te beschikken in mandaat over te dragen aan de beleidsmedewerker energietransitie.

Portefeuillehouder  BP - Raadsvoorstel Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 en besluitvorming Regionale woondeal 2022-2030 Achterhoek (1470-2023)

Besluit:

1. De raad voorstellen om in te stemmen met de Regionale Woonagenda Achterhoek 2023-2030 ‘Goed wonen in een vitale regio’;

2. De raad voorstellen de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015- 2025 en de notitie: Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek in te trekken;

3. Instemmen met de inhoud van de Regionale woondeal 2022-2030 Achterhoek tot het realiseren van 8.390 woningen in de periode 2022- 2030, waarvan 895 woningen worden gebouwd in de gemeente Oost Gelre;

4. Wethouder B.T.M. Porskamp machtigen tot de ondertekening van de woondeal inclusief de daarin genoemde randvoorwaarden.

Portefeuillehouder  ED -  Aanpassen artikel 5.26 van de Nadere regels welzijnssubsidie (67886- 2022)

Besluit:

Artikel 5.28 lid lid 7 van de nadere regels Welzijnssubsidies per 1-1-2023 als volgt te wijzigen: Voor indirecte kosten van een organisatie als genoemd in lid 1, kan het college een subsidie verlenen van maximaal € 33.896,- per jaar. Het college beoordeelt jaarlijks bij de subsidieverlening of de begrote indirecte kosten redelijk en subsidiabel zijn. De aanvrager levert hiertoe de benodigde gegevens aan.

Portefeuillehouder  ED - Wijzigingen Verordening Sociaal Domein (67875-2022)

Besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de raad om de Verordening sociaal domein 2023 vast te stellen

Portefeuillehouder  AB - B&W advies centraal tellen verkiezing provinciale staten en waterschap (68630-2022)

Besluit:

1. De provinciale staten- en waterschapsverkiezingen centraal te tellen op donderdag 16 maart 2023;

2. Het gemeentehuis in Lichtenvoorde aan te wijzen als tellocatie;

3. Het gemeentelijk stembureau voert op 16 maart 2023 haar werkzaamheden uit in de hiervoor genoemde locatie.

20 december 2022

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek woningbouw Varsseveldseweg 63 (64925-2022)

Besluit:

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van aan 14 woningen aan de Varsseveldseweg 63 te Lichtenvoorde.

2. Voor het onder 1. genoemde initiatief een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer aan te gaan.

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek regelstation Tolhutweg Mariënvelde (64897-2022)

Besluit:

1. In principe mee te werken aan het verzoek tot de bouw van een regelstation aan de Tolhutweg te Mariënvelde.

2. In te stemmen met het opstellen en sluiten van een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het onder 1. genoemde initiatief

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek Vragenderweg 71 en Kapelweg 38-40 Vragender (53707-2022)

Besluit:

1. In principe mee te werken aan de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit planologie (met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo) en voor de activiteit Milieu (met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder e Wabo).

Portefeuillehouder  JH - Principeverzoek uitbreiden vakantiepark Résidence Lichtenvoorde (55340-2022)

Besluit:

1. Niet mee te werken aan het principeverzoek tot realisatie van een nieuw vakantiepark aan de Storckhorsterdijk 4 te Lichtenvoorde.

13 december 2022

Portefeuillehouder  JH - Realisatie zonnepanelen buiten bestemmingsvlak Oude Winterswijkseweg 52 Groenlo (63188-2022)

Besluit:

1. Mee te werken aan een grondopstelling met zonnepanelen binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – landschapswaarden’.