Archeologie

De gemeente heeft een zorgplicht voor archeologie. In verband met deze wet heeft de gemeente Oost Gelre een Archeologische Verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de archeologische verwachtingen van de gemeente weergegeven. Veel van het beleid is al opgenomen in omgevingsplannen.

Wat u moet weten

Bij vergunningverlening en planontwikkeling krijgt u, als u daarbij de bodem verstoort, te maken met verplicht archeologisch onderzoek. Dit geldt in gebieden met archeologische waarden en verwachtingswaarden.

Voor wie is het archeologisch onderzoek bedoeld?

U verstoort de bodem door graafwerkzaamheden bij bouwen, slopen, aanleg van beken, riolering en leidingen, diepploegen, het ontwikkelen van een gebied voor woningen en bedrijven etc? Voor al deze activiteiten heeft u een vergunning nodig of wijziging van een bestemmingsplan. Bij deze regelgeving kan vooraf archeologisch onderzoek nodig zijn.

Hoe werkt het?

 • De gemeente stelt een toetsingskader op voor verplicht archeologisch onderzoek. Dit is verwoord in het bestemmingsplan of de archeologische beleidskaart. Als u met uw plannen of een vergunningaanvraag bij de gemeente komt moet u een archeologisch onderzoeksrapport overleggen met de archeologische waarde van het perceel of gebied.
 • U geeft als bodemverstoorder zelf opdracht aan een archeologisch onderzoeksbureau.
 • De gemeente stelt een wegingskader op voor het behouden of verloren laten gaan van archeologisch gewaardeerde terreinen en vondsten. Leidt besluitvorming tot het niet behouden van de archeologische waarden, dan is het archeologische onderzoek afgerond. Leidt besluitvorming tot behoud van de archeologie in de bodem, dan legt de vergunning beperkingen op of maatregelen voor behoud en bescherming van de archeologie in de bodem.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde bureausexterne-link-icoon. Archeologisch onderzoek doorloopt een verplichte procedure. Onderzoek moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. De rijksinspectie ziet toe op de handhaving van de normen en werkwijze. Van elk onderzoek wordt een rapport opgesteld met de resultaten en een advies voor de volgende stap of het stoppen van het onderzoek. Het bevoegd gezag neemt een besluit over het advies. Dit heet het selectiebesluit. Het bevoegd gezag in dezen is de gemeente.

Archeologische monumentenzorg in de gemeente Oost Gelre

Hieronder vindt documenten over Archeologische monumentenzorg in de gemeente Oost Gelre. Wilt u de documenten inzien, neem dan contact op met Peter Ballast via het algemene telefoonnummer 0544 - 39 35 35 of via de mail: p.ballast@oostgelre.nl. Hij kan u de documenten en kaart(en) ook mailen.

 • Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving 
 • Deel 1: Startnota archeologische monumentenzorg
 • Deel 2: Toelichting op de archeologische kaarten
 • Bijlagen 1 t/m 5
 • Bijlage 6

Kaarten

 • Archeologische landschappenkaart – blad 1
 • Archeologische landschappenkaart – blad 2
 • Archeologische beleidskaart – blad 1
 • Archeologische beleidskaart – blad 2
 • Stadskernkaarten Groenlo en Lichtenvoorde
 • Hoogtekaart

Wat kost het?

De kosten van verplicht archeologisch onderzoek zijn voor de bodemverstoorder. Zo ook de kosten voor behoud van behoudenswaardige archeologie. In sommige gevallen is er een mogelijkheid tot subsidie. Informeer tijdig naar de mogelijkheden.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl of te bellen met (0544) 39 35 35