Subsidie welzijn en sport

Organisaties die sport- of welzijnsactiviteiten aanbieden voor inwoners van Oost Gelre kunnen daarvoor subsidie krijgen. U kunt een eenmalige project-of waarderingssubsidie aanvragen. Of een jaarlijkse budget- of normsubsidie.

Wat u moet weten

 • U biedt activiteiten in het belang van de gemeente en/of diens inwoners op één of meer van de de volgende terreinen:
  • muziekonderwijs
  • bibliotheekwerk
  • amateurkunst
  • ouderen
  • gezondheidszorg
  • maatschappelijke dienstverlening
  • kinder-, jeugd- en jongerenwerk
  • sport
  • volksfeesten
  • oudheidkunde
  • educatief werk
  • (volks)cultuur
  • mediabeleid
  • emancipatie
  • vrijwilligerswerk
  • belangenbehartiging op bovengenoemde terreinen
  • belangenbehartiging kleine kernen
 • De organisatie moet een volledige rechtspersoonlijkheid bezitten.
 • De organisatie dient een belang dat verder reikt dan alleen het eigen belang van de organisatie.
 • Voor eenmalige, niet structurele of regelmatig terugkerende, kortdurende activiteiten kunt u eenmalige subsidie aanvragen.
 • Voor structurele, regelmatig terugkerende activiteiten kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen.
 • Tenminste 20% van de inkomsten van de organisatie komen uit bijvoorbeeld contributies, sponsorbijdragen, collectes, enzovoort.

Hoe werkt het?

 • Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie stuurt u voor 1 september van het kalenderjaar daarvoor naar de gemeente.
 • De gemeente beslist binnen 13 weken over een eenmalige subsidie.
 • De gemeente beslist voor 31 december van het kalenderjaar ervoor over de jaarlijkse subsidies.
 • Na afloop van het jaar waarin u subsidie heeft gekregen, stuurt u de aanvraag vaststellen subsidie welzijn en sport op naar het college van B&W van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde of via gemeente@oostgelre.nl.

Wat heeft u nodig?

Nodig voor eenmalige subsidie

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Activiteitenprogramma
 • Begroting van inkomsten en uitgaven
 • Uitleg over het doel en de opzet van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt

Nodig bij aanvraag jaarlijkse subsidie

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Activiteitenprogramma
 • Begroting van inkomsten en uitgaven

Als u jaarlijkse subsidie voor het eerst aanvraagt, stuurt u ook mee:

 • Oprichtings- of stichtingsakte
 • Statuten
 • Huishoudelijk reglement
 • Opgave van de bestuurssamenstelling
 • Jaarprogramma en -begroting
 • Het laatst opgemaakte jaarverslag en financieel verslag

Nodig bij aanvraag vaststellen subsidie

 • Inhoudelijk jaarverslag over het jaar waarover u vaststelling aanvraagt.
 • Jaarrekening over het jaar waarover u vaststelling aanvraagt.
 • Bij subsidies hoger dan € 50.000 is een accountantsverklaring bij de jaarrekening nodig.
 • Ingevuld en ondertekend vaststellingsformulier:

Wat u verder nog moet weten

Aanvraagformulieren subsidie welzijn en sport in pdf

U kunt ook pdf-formulieren gebruiken voor de aanvraag. Stuur de aanvraag dan met alle bijlagen naar het college van B&W van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde of via gemeente@oostgelre.nl

Vragen?

Neem dan contact met ons op.