Raadsbesluit agendapunt 12: Uitbreiden categorieën verklaring van geen bedenkingen Beleidsregels Wabo

De raad van de gemeente Oost Gelre, gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 26 augustus 2020, gelet op artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor);

overwegende dat:

 • Op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking is getreden; • Het college het bevoegd gezag is om onder de Wabo afwijkingen van het bestemmingsplan toe te staan;
 • Er daarbij een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is van de gemeenteraad per project conform artikel 2.12, onder a, 3 van de Wabo;
 • De gemeenteraad op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor categorieën van gevallen aan kan wijzen waarvoor geen verklaringen van bedenkingen noodzakelijk zijn;
 • De raad bij besluit van 2 november 2010 de lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is, heeft vastgesteld;
 • Dat het wenselijk is om deze lijst uit te breiden met een categorie voor (bouw)projecten binnen het plangebied Laarberg Centraal 2, waarbij de plannen moeten voldoen aan het Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 met bijbehorende verbeelding;
 • De plannen die in deze nieuwe categorie vallen niet meer voor te leggen aan het presidium of de gemeenteraad, zodat procedures kunnen worden versneld.
 • Dat het ruimtelijk beoordelingskader 6 weken ter inzage heeft gelegen en geen zienswijzen zijn ingediend door inwoners.
 • Dat naar aanleiding van reacties van provincie, waterschap, VNOG en Tennet en ambtshalve nog enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in het ruimtelijk beoordelingskader, zoals aangegeven in de nota van wijzigingen.

BE SLUIT:

 1.  Een nieuwe categorie vast te stellen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist voor {bouw)projecten binnen het plangebied Laarberg Centraal 2, mits de plannen voldoen aan de toetsingsregels uit het 'Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2' met bijbehorende verbeelding (inclusief de daarin opgenomen afwijk- en wijzigingsbepalingen);
 2. Ten behoeve van punt 1. het beleidskader 'Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2' vast te stellen.
 3. Te besluiten dat plannen die in de nieuwe categorie vallen niet meer voorgelegd worden aan het presidium of de gemeenteraad.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september 2020

de raadsgriffier,  J. Vinke
de voorzitter, A.H. Bronsvoort

Raadsbesluit 44817-2020