Programmabegroting 2023: wethouder Arjen Schutten

Arjen Schutten, wethouder voor onder andere de gemeentelijke financiën: "We zijn er als college trots op dat we een sluitende begroting kunnen voorleggen. Zeker in de roerige tijd waarin we ons nu bevinden, is het van belang dat er een duidelijk en stabiel beleid wordt gevoerd. Daarbij hebben we aandacht voor de onzekerheden die mensen bezighoudt en die van invloed is op hun welzijn. De enorme prijsstijging van energie is daar een voorbeeld van. Bij een aantal inwoners geeft dit zorgen over hoe ze de eindjes aan elkaar geknoopt krijgen. Hiervoor bieden wij ondersteuning en streven we ernaar dat niemand tussen wal en schip valt."

Stabiel beleid in roerige tijd

"Onze verwachting voor 2023 is dat de onzekerheid aanhoudt en het moeilijk in te schatten is wat dit betekent voor de prijsstijging en inflatie. Daarom hebben we in de begroting van 2023 al een bedrag opgenomen om tegenvallers op te kunnen vangen. Ook hebben we ervoor gekozen om de onroerendezaakbelasting (OZB) met niet meer dan 2% te verhogen."

Ondernemen in en rondom de grote en kleine kernen

De ondernemers in onze gemeente ervaren ook de druk van hogere prijzen waardoor de kostprijs verder toeneemt. Daar komt bij dat het een uitdaging blijft om alle vacatures ingevuld te krijgen. "Hierin helpen wij de ondernemers door samen op zoek te gaan naar oplossingen op korte en langere termijn die bij kunnen dragen aan lagere energielasten. En we bieden vitale industrieterreinen aan voor lokaal en regionaal ondernemer- en werkgeverschap. Zo kunnen we eraan bijdragen dat Oost Gelre een aantrekkelijke gemeente blijft voor iedereen. Waar het ook fijn werken en ondernemen is, in en rondom de grote en kleine kernen van Oost Gelre."

Werken aan gezond perspectief platteland

"Er is de laatste maanden al veel aandacht voor de boeren met hun bedrijven in onze gemeente. Boeren die een belangrijke rol hebben als stoffeerders van ons mooie buitengebied. De boeren en andere gebruikers houden samen het platteland leefbaar, nu en in de toekomst. 

Op dit moment verkennen we samen de mogelijkheden die bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek en de wijze waarop een transitie van de landbouw hieraan kan bijdragen", zegt Schutten. "Ons doel hierbij is een vitaal platteland met een goed perspectief voor boeren en overige gebruikers, hun bedrijven en de omgeving. Wij zien dat de stikstofproblematiek soms heftige emotionele reacties oproept omdat belangen soms tegenover elkaar staan. Het bijdragen aan het oplossen ervan vraagt om veranderingen in deze tijd, die al zo onzeker is, terwijl boeren juist op zoek zijn naar duidelijkheid en vaste grond onder de voeten."

"In dit proces is het van belang dat we samen optrekken, blijven luisteren naar elkaar en misschien ook wel eens over onze schaduw heen moeten stappen ten behoeve van ons gezamenlijke belang. Als gemeente blijven we in gesprek met de boeren en overige belanghebbenden. We willen samen met hen werken aan een vitaal en gezond buitengebied met ruimte voor de natuur en om te ondernemen. Kortom; we streven naar een gezond perspectief voor huidige en toekomstige generaties."

Samen de schouders eronder

"Dit gezonde perspectief willen wij natuurlijk ook voor alle kernen, groot en klein. Er zijn al volop initiatieven voor woningbouw. Ook zien wij veel activiteiten bij de verenigingen voor en door vrijwilligers. Deze initiatieven en activiteiten ondersteunen we graag daar waar het nodig is en als het kan. We zijn een actieve en sportieve gemeente en werken graag samen, jong en oud met elkaar en voor elkaar. Dat maakt mij enorm trots op de inwoners!"

Met vertrouwen richting de toekomst

"We kijken vol vertrouwen vooruit. Daarom is het van belang dat we vasthouden aan stabiel beleid. Dat geeft duidelijkheid voor nu en een positieve kijk op de toekomst."

Wethouder Arjen Schutten