Subsidies welzijn en sport

De gemeente Oost Gelre kan aan organisaties een subsidie verstrekken.
Dit kan zijn een eenmalige subsidie als een projectsubsidie of een waarderingssubsidie.
Daarnaast kennen wij nog de jaarlijkse subsidie als een budgetsubsidie of een normsubsidie.
Meer hierover leest u bij het onderdeel Aanvraag.

Voor wie is het?

Een organisatie die activiteiten ontplooit in het belang van de gemeente en/of diens inwoners op de volgende werkterreinen:

 • muziekonderwijs
 • bibliotheekwerk
 • amateurkunst
 • ouderen
 • gezondheidszorg
 • maatschappelijke dienstverlening
 • kinder-, jeugd- en jongerenwerk
 • sport
 • volksfeesten
 • oudheidkunde
 • educatief werk
 • (volks)cultuur
 • mediabeleid
 • emancipatie
 • vrijwilligerswerk
 • belangenbehartiging op bovengenoemde terreinen
 • belangenbehartiging kleine kernen

Alleen de activiteiten die plaatsvinden in en bedoeld zijn voor de inwoners van Oost Gelre komen voor subsidie in aanmerking.

Nadere regels welzijnssubsidies
Hierin worden elk jaar de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidies per beleidsterrein omschreven. Meer informatie leest u bij het onderdeel Voorwaarden.