Subsidies welzijn en sport

De gemeente Oost Gelre kan aan organisaties een subsidie verstrekken. Dit kan zijn een eenmalige subsidie als een projectsubsidie of een waarderingssubsidie. Daarnaast kennen wij nog de jaarlijkse subsidie als een budgetsubsidie of een normsubsidie.

Online subsidie welzijn en sport aanvragen

Aanvragen met DigiD (als persoon namens een organisatie)

Aanvragen met eHerkenning (voor bedrijven / organisaties). U dient te beschikken over eHerkenning op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

Wat u moet weten

 • In aanmerking komen organisaties die activiteiten ontplooien in het belang van de gemeente en/of diens inwoners op de volgende werkterreinen:
  • muziekonderwijs
  • bibliotheekwerk
  • amateurkunst
  • ouderen
  • gezondheidszorg
  • maatschappelijke dienstverlening
  • kinder-, jeugd- en jongerenwerk
  • sport
  • volksfeesten
  • oudheidkunde
  • educatief werk
  • (volks)cultuur
  • mediabeleid
  • emancipatie
  • vrijwilligerswerk
  • belangenbehartiging op bovengenoemde terreinen
  • belangenbehartiging kleine kernen
 • Op een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet het college binnen 13 weken, nadat u uw aanvraag met de benodigde bijlagen heeft ingediend, een besluit nemen. 
 • Voor de jaarlijkse subsidies valt het besluit voor 31 december voorafgaand aan het subsidiejaar.

Wat heeft u nodig?

De aanvraag voor een eenmalige subsidie dient minimaal te zijn voorzien van het volgende:

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
 • een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd;
 • een begroting van de inkomsten en uitgaven;
 • bevat de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de subsidie;
 • de aanvraag om een eenmalige subsidie gaat verder vergezeld van een opgave van het doel en de opzet van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Als u in aanmerking wilt komen voor een jaarlijkse subsidie, dient u uiterlijk 1 september van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een aanvraag in te dienen. Bij de eerste aanvraag moet worden overgelegd:

 • de oprichtings- of stichtingsakte;
 • een exemplaar van de meest recente statuten;
 • een exemplaar van het huishoudelijk reglement;
 • een opgave van de bestuurssamenstelling;
 • een jaarprogramma en –begroting;
 • het laatst opgemaakte jaarverslag en financieel verslag.

Aanvraagformulieren subsidie welzijn en sport in pdf

U kunt ook gebruik maken van de aanvraagformulieren in pdf. Het formulier kunt u downloaden, invullen en opsturen naar het college van B&W van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde of via gemeente@oostgelre.nl.

Voorwaarden

Als u gebruik wenst te maken van de subsidiemogelijkheden, wordt gekeken of u aan de voorwaarden voldoet die staan genoemd in de Algemene subsidieverordening Oost Gelre  en de Nadere Regels voor Welzijnssubsidies. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De organisatie moet een volledige rechtspersoonlijkheid bezitten;
 • Een organisatie komt slechts in aanmerking voor subsidie indien zij een belang dient dat verder reikt dan alleen het eigen belang van die organisatie;
 • Een eenmalige subsidie wordt toegekend voor in beginsel eenmalige, niet structurele of regelmatig terugkerende, kortdurende activiteiten;
 • Een jaarlijkse subsidie wordt toegekend voor in beginsel structurele of regelmatig terugkerende activiteiten;
 • Van de organisatie wordt verwacht dat, naast inkomsten uit subsidies, gelden elders worden gegenereerd (contributies, sponsorbijdragen etc.). Deze inkomsten behoren tenminste 20% van de baten te bedragen, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Vragen?

Voor meer informatie over subsidies voor welzijn en sport kunt u terecht bij de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg, telefoonnummer: (0544) 39 35 35.