Subsidies welzijn en sport

De gemeente Oost Gelre kan aan organisaties een subsidie verstrekken.
Dit kan zijn een eenmalige subsidie als een projectsubsidie of een waarderingssubsidie.
Daarnaast kennen wij nog de jaarlijkse subsidie als een budgetsubsidie of een normsubsidie.
Meer hierover leest u bij Aanvraag.

Voor wie is het?

Een organisatie die activiteiten ontplooit in het belang van de gemeente en/of diens inwoners op de volgende werkterreinen:

 • muziekonderwijs
 • bibliotheekwerk
 • amateurkunst
 • ouderen
 • gezondheidszorg
 • maatschappelijke dienstverlening
 • kinder-, jeugd- en jongerenwerk
 • sport
 • volksfeesten
 • oudheidkunde
 • educatief werk
 • (volks)cultuur
 • mediabeleid
 • emancipatie
 • vrijwilligerswerk
 • belangenbehartiging op bovengenoemde terreinen
 • belangenbehartiging kleine kernen

Alleen de activiteiten die plaatsvinden in en bedoeld zijn voor de inwoners van Oost Gelre komen voor subsidie in aanmerking.

Nadere regels welzijnssubsidies
Hierin worden elk jaar de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidies per beleidsterrein omschreven. Meer informatie leest u bij Voorwaarden.

Hoe vraag ik het aan?

Eenmalige subsidie:
Voor het aanvragen van deze subsidie dient u gebruik te maken van het Aanvraagformulier subsidie voor het betreffende jaar. U kunt het hieronder downloaden.

De aanvraag dient minimaal te zijn voorzien van het volgende:

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
 • een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd;
 • een begroting van de inkomsten en uitgaven;
 • bevat de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de subsidie;
 • de aanvraag om een eenmalige subsidie gaat verder vergezeld van een opgave van het doel en de opzet van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Jaarlijkse subsidie:
Als u in aanmerking wenst te komen voor een jaarlijkse subsidie, dient u uiterlijk 1 september van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, een aanvraag in te dienen bij het college van B&W.
U kunt hiervoor het Aanvraagformulier subsidie gebruiken U kunt het hieronder downloaden.

Bij de eerste aanvraag moet worden overgelegd:

 • de oprichtings- of stichtingsakte;
 • een exemplaar van de meest recente statuten;
 • een exemplaar van het huishoudelijk reglement;
 • een opgave van de bestuurssamenstelling;
 • een jaarprogramma en –begroting;
 • het laatst opgemaakte jaarverslag en financieel verslag.

Wanneer eenmaal een jaarlijkse subsidie is verstrekt, kan de volgende jaren worden volstaan met het Aanvraagformulier subsidie met de benodigde bijlagen.

Formulieren voor aanvraag en vaststelling subsidie

Logo PDF  Aanvraagformulier subsidie welzijn en sport 2021 (pdf - 93 kB)
 

Logo PDF  Aanvraagformulier subsidie welzijn en sport 2020 (pdf - 120 kB)
 

Logo PDF  Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2019 (pdf - 105 kB)
 

Logo PDF  Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2018 (pdf - 150 kB)
 

Het formulier kunt u zenden naar het college van B&W van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat moet ik nog meer weten?

Op een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet het college binnen 13 weken, nadat u uw aanvraag met de benodigde bijlagen heeft ingediend, een besluit nemen.
Daarnaast bestaat er nog eenmalig een wettelijke verdagingstermijn. Als dit aan de orde is krijgt u  hiervan schriftelijk bericht.

Voor de jaarlijkse subsidies valt het besluit voor 31 december voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Als u gebruik wenst te maken van de subsidiemogelijkheden, wordt gekeken of u aan de voorwaarden voldoet die staan genoemd in de Algemene subsidieverordening Oost Gelre  en de Nadere Regels voor Welzijnssubsidies. Wat de regels zijn voor 2020 kunt u zien in: Nadere Regels voor Welzijnssubsidies.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De organisatie moet een volledige rechtspersoonlijkheid bezitten;

 • Een organisatie komt slechts in aanmerking voor subsidie indien zij een belang dient dat verder reikt dan alleen het eigen belang van die organisatie;

 • Een eenmalige subsidie wordt toegekend voor in beginsel eenmalige, niet structurele of regelmatig terugkerende, kortdurende activiteiten;

 • Een jaarlijkse subsidie wordt toegekend voor in beginsel structurele of regelmatig terugkerende activiteiten;

 • Van de organisatie wordt verwacht dat, naast inkomsten uit subsidies, gelden elders worden gegenereerd (contributies, sponsorbijdragen etc.). Deze inkomsten behoren tenminste 20% van de baten te bedragen, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Er wordt geen subsidie verstrekt als er met de activiteiten godsdienstige, levensbeschouwelijke of partijpolitieke uitgangspunten of doelstellingen worden nagestreefd.

Ook komen de volgende organisatie- en activiteitskosten niet voor subsidie in aanmerking:

 1. de kosten van acties met betrekking tot verwerving van inkomsten;
 2. de kosten van consumpties en traktaties;
 3. de kosten van recepties en feesten bij bijzondere gelegenheden;
 4. de kosten van goederen en diensten in natura;
 5. de kosten voor het afvoeren van afval.

Eenmalige subsidie:

Een projectsubsidie wordt slechts verleend indien het project:

 1. experimenteel, origineel en vernieuwend van karakter is;
 2. een meerwaarde heeft voor de gemeente Oost Gelre;
 3. een belangrijke aanvulling vormt op het reguliere aanbod van activiteiten op een bepaald terrein binnen de gemeente Oost Gelre;
 4. breed toegankelijk is.

Een waarderingssubsidie wordt slechts verleend indien sprake is wanneer:

 1. een organisatie voornamelijk wordt gedreven door vrijwilligers;
 2. activiteiten breed toegankelijk zijn;
 3. de activiteiten de interesse in de actieve cultuur- en sportbeleving stimuleren;

Jaarlijkse subsidie:

Een budgetsubsidie wordt slechts verleend:

 1. indien de organisatie een jaarlijkse omzet heeft van minimaal € 50.000,00 en twee of meer personen in vaste dienst heeft;
 2. waarbij de subsidieperiode varieert van minimaal 1 jaar tot maximaal 4 jaar;
 3. waarbij de prestaties zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Een normsubsidie wordt slechts verleend indien de organisatie voldoet aan één of meerdere gestelde eisen in de Nadere Regels voor Welzijnssubsidies. Dit is afhankelijk van de aard van de organisatie en de aard van de activiteiten.

 

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie over subsidies voor welzijn en sport kunt u terecht bij de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg, tel.: (0544) 39 35 35.