Starterslening

Starters in Oost Gelre kunnen sinds 2007 beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. Sindsdien heeft de gemeente hiervoor € 1.550.000 beschikbaar gesteld. Het saldo bedraagt per 1 januari 2020 ca. € 300.000.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De lening kan worden toegepast op nieuwbouwwoningen, op bestaande koopwoningen en huurwoningen die in de verkoop komen.

De Starterslening is een flexibele lening die mee beweegt met de ontwikkeling van uw inkomen. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt er op basis van uw inkomen bepaald hoeveel rente en aflossing u maandelijks gaat betalen. Na het zesde, tiende en vijftiende jaar wordt uw inkomen opnieuw bekeken. Zodra uw inkomen het toelaat, lost u de lening af.
Meer informatie over de looptijd, rente en aflossing en hertoets van uw inkomen leest u Bijzonderheden.

De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). U vraagt de Starterslening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente. Door deelname aan de Starterslening helpt de gemeente starters bij de aankoop van een woning. Met name voor alleenstaanden is het kopen van een woning nauwelijks haalbaar. Dit probleem doet zich in heel Nederland voor en dus ook in onze gemeente
De gemeenteraad heeft de ‘Verordening Starterslening Oost Gelre 2017' vastgesteld. In de verordening worden keuzes gemaakt voor het gebruik van de Starterslening.

Twee manieren om de starterslening aan te vragen

 

Procedure en werkwijze

 1. stap 1 ‘toetsing aan de verordening’: Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 1 week een voorlopige toewijzingsbrief.
 2. stap 2 ‘aanvraag via de website van het SVn’: Met de toewijzingsbrief kunt u uw aanvraag verder afronden op de site van het SVn www.svn.nl.
  U typt ‘Oost Gelre’ in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk leningen’ en kies voor het thema: Eerste woning kopen. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening. Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan? Dan is deze toewijzing niet meer geldig.
 3. stap 3 ‘financiële toets’: Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie.
  Vervolgens ontvangt u:
  a. als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening en wordt het aangevraagd bedrag voor u gereserveerd.
  b. als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.

Het SVn brengt aan de klant de offerte voor de Starterslening uit en verricht de periodieke draagkrachttoetsen. Ook verzorgt het SVn het volledige, professionele beheer van de gemeentelijke startersleningen.
De rol van de gemeente is beperkt tot een eerste toets, het verzenden van het aanvraagformulier en het verzenden van de toewijzingsbrief. Alle overige werkzaamheden worden door het SVn op zich genomen.

Wat kost het mij?

Voor het toetsen en verstrekken van deze leningen maakt het SVn kosten, die zij als ‘afsluitkosten’ in rekening brengen bij de klant. Door een wijziging in wet- en regelgeving en op verzoek van de toezichthouder is het SVn genoodzaakt de manier waarop wij deze afsluitkosten in rekening brengen aan te passen.
Vanaf 1 januari 2016 brengt SVn voor alle hypotheken een vast bedrag aan afsluitkosten in rekening, ongeacht de hoogte van de lening. De hoogte van de afsluitkosten bedraagt € 750,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom.

Hoe werkt de regeling?

De Starterslening bestaat uit twee delen:

1.    een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening

2.    een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen zijn er de eerste 3 jaar geen maandlasten. De eerste drie jaar wordt er geen rente betaald. De aflossing van de Starterslening komt de eerste drie jaar uit de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste drie jaar altijd op. Na deze periode van drie jaar gaat de klant (in principe) rente en aflossing betalen. Op het moment dat de volledige rente en/of aflossing wordt betaald, wordt er zowel op de Starterslening als op de Combinatielening afgelost. 

Het fonds is een ‘revolving fund'. Dat wil zeggen dat de maandtermijn bestaande uit rente en aflossing of volledige aflossing van de lening steeds terug in het fonds wordt gestort. Daardoor houdt het zichzelf in stand.

Aflossing van de Starterslening
U kunt altijd (geheel of gedeeltelijke) boetevrij en kosteloos aflossen op uw lening met een minimum van € 250,- per keer. Hiervoor wordt geen boeterente of andere kosten in rekening gebracht.

Als de extra aflossing van invloed is op het maandbedrag, ontvangt u ook een bevestiging wat het nieuwe maandbedrag wordt en per wanneer dit ingaat.

Overige voorwaarden

 • de aan te kopen woning zal worden gebruikt voor eigen bewoning;
 • de 1e hypotheek moet (net als de Starterslening) met Nationale Hypotheek Garantie worden verstrekt.
 • de rentevastheidsperiode voor de 1e hypotheek moet ten minste 10 jaar zijn.
 • de totale financiering (1e hypotheek plus Starterslening) moet binnen de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning blijven. Indien nodig wordt het bedrag van de Starterslening verlaagd en daarmee aangepast aan de hoogte van de 1e hypotheek, rekening houdend met de eventuele voorwaarden van de deelnemer of samenwerkingspartner, die de Starterslening mogelijk maakt.
 • de geldverstrekker van de 1e hypotheek moet in de hypotheekofferte en/of de hypotheekakte de volgende tekst op te nemen: ‘De geldverstrekker verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken of een aanvullende ‘Combinatielening’ aan de schuldenaar te verstrekken. Voormelde verplichting rust op de geldverstrekker uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Starterslening met Combinatielening niet volledig is afgelost.’
 • De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek (Starterslening) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren. Indien eigendom of 1e hypotheek eerder passeren kan de Starterslening geen doorgang vinden.

Wat zijn de uitgangspunten?

Doelgroep
De starter is een verblijfsgerechtigd natuurlijk persoon die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt.

Woningcategorie
Zoals vermeld kan de Starterslening worden ingezet voor de aankoop van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.

Aankoopkostengrens
Omdat de Starterslening uitsluitend betrekking heeft op starterswoningen is er een grens gesteld aan de maximale prijs van de woning en daarmee aan de maximale hypotheek: de aankoopkostengrens.
Het toepassingsbereik van de lening is een woning met een aankoopbedrag niet hoger dan € 250.000,-.

De maximale Starterslening
Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-.

Het rentepercentage
De starterslening heeft een rentevast periode van 15 jaar. Bij de eerste inkomenstoets wordt de hoogte van de starterslening bepaald. Dit rentepercentage is gekoppeld aan het 15 jaar rentevast percentage van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (het SVn). Kijk voor het actuele rentetarief op https://www.svn.nl/rentetarieven

Waar kan ik terecht met vragen?

Gemeente

Voor meer informatie over de verordening, de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u terecht bij de afdeling Omgeving. Neemt u dan gerust contact op met Serkan Yilmaz. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 34 84 of via e-mail s.yilmaz@oostgelre.nl.

Svn

Bent u geïnteresseerd in de Starterslening en heeft u technische vragen over de regeling dan kunt u telefonisch terecht bij het SVn, tel. (088) 253 94 00. De kredietadviseurs zijn per regio ingedeeld zodat er altijd iemand is die op de hoogte is van de situatie in Oost Gelre en omgeving.